Kimysal Semboller

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde mahmut tarafından paylaşıldı.

 1. mahmut

  mahmut Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2008
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  114
  Ödül Puanları:
  6

  Artık bir bileşiğin elementlerden oluştuğunu ve bileşiklerin, elementlerin bileşik içerisinde belli oranlarda bulunduklarını öğrendik. Kimyasal reaksiyonlarının elementlerin bileşiklerin karşılıklı etkileşmelerinden başka birşey olmadığını da öğrendiğimize göre kimyasal reaksiyonları daha basit ve anlaşılır şekilde ifade edebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey uzun isimler yerine kimyasal reaksiyonların temel elemanları olan elementlerin isimlerini sembollerle göstermek bu işi daha da basitleştirebilir. İsviçreli kimyacı J.J. Berzelius’a (1779-1848) gelinceye kadar elementler için kullanılan semboller herhangi bir sistem izlememişlerdir. Berzelius’un önerisi üzerine (1814) her elementin latince başharfi sembol olarak kabul edilmiştir. Örneğin; Oksijen için O, hidrojen için H gibi. Azot N ile gösterilir çünkü nitrojen kelimesinden sembolü türetilmiştir. Bugün bilinen 110 element olduğu düşünülürse alfabadeki 28 harfin bu işe yetmeyeceği açıktır (türkçe karakterlerin hiçbiri bu tür isimlendirmede kullanılmadığından). Bu nedenle eğer farklı elementlerin ilk harfleri aynı olabilir. Hidrojen helyum örneğinde olduğu gibi bu durumda diğer elementin ikinci veya üçüncü hafrleride sembollerde kullanılır. Bu nedenle helyumunki He dir. Bu semboller yazılırken yukarıda da olduğu gibi sembol tek harften meydana geliyorsa büyük iki harften meydana geliyorsa birinci harf büyük ikinci harf küçük olacak şekilde sembolize edilir. Peryotlar cetvelinde herbir elementin adı ve sembolünü bulabilirsiniz.

  Kimyasal Formüller :

  Artık elementlerin sembolerini birbirleri ile birleşme oranlarını biliyoruz. Şimdi kimyasal formüllerin nasıl yazılacağını ve okunacağını görmey çalışalım. Syuyun daha önce 2 atom hidrojen ve bir atom oksijenden meydana geldiğini söylemiştik. Hidrojenin sembolünün H ve oksijenin sembolünün O olduğunu biliyoruz. Bu durumda su için aşağıdaki formülleri uydurabiliriz.

  H2O1
  2H1O
  O1H2
  1O2H

  H2O1
  2H1O
  O1H2
  1O2H

  H2O1
  2H1O
  O1H2
  1O2H


  Fakat yukarıdaki ifadelerden hiçbiri suyu göstermek için kullanılmaz ve bu konuda genel bir adlandırma standardı söz konusudur. Formüller yazılırken, öncelikle pozitif değerlikli olan element yazılır. Sonra moleküldeki sayısı altına indis olarak belirtilir. İkinci atom yazılır ve molekğldeki sayısı altına indis olarak belirtilir. Molekül içerinde atomdan 1 tane varsa indis olarak bu 1 konulmaz. Bu nedenle H ve O karşılaştırırsak H +1 değerli, ve O -2 değerli olduğunu görürüz. Bu durumda Su için H2O yazmalıyız. Oksijenin altına indis olarak 1 konulmadığına dikkat edin.

  Bu örnekten de görüldüğü gibi formülleri doğru yazmak için molekül içindeki türlerin yükleri konusunda fikir sahibi olmamız gerekir

  BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN YAZILMASI VE ADLANDIRILMASI

  Bazı moleküllerin formülleri aşağıda verilmiştir.

  NiS, PbBr4, Pb3N2 , Fe2S3 , FeI2 ,Hg2F2 ,Cu2S , SnCl2 HgO, Sn3P4, NiS2, PbCl2, Sn3N4 , FeS, FeBr3 ,HgF2, CuS, SnI4 , Hg2O , Pb3P4, NiO, SnO2, PbO2, Fe2O3 , CuI, Hg2Cl2, CuO, Sn3N2, Hg2O2, CuCl2
  Grup → 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A  Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

  Z Sembol İsim
  1 H hidrojen
  2 He helyum
  3 Li lityum
  4 Be berilyum
  5 B bor
  6 C karbon
  7 N azot
  8 O oksijen
  9 F flor
  10 Ne neon
  11 Na sodyum
  12 Mg magnezyum
  13 Al alüminyum
  14 Si silisyum
  15 P fosfor
  16 S kükürt
  17 Cl klor
  18 Ar argon
  19 K potasyum
  20 Ca kalsiyum
  21 Sc skandiyum
  22 Ti titanyum
  23 V vanadyum
  24 Cr krom
  25 Mn mangan
  26 Fe demir
  27 Co kobalt
  28 Ni nikel
  29 Cu bakır
  30 Zn çinko
  31 Ga galyum
  32 Ge germanyum
  33 As arsenik
  34 Se selenyum
  35 Br brom
  36 Kr kripton
  37 Rb rubidyum
  38 Sr strontiyum
  39 Y itriyum
  40 Zr zirkonyum
  41 Nb niyobyum
  42 Mo molibden
  43 Tc teknetyum
  44 Ru ruthenyum
  45 Rh rhodiyum
  46 Pd paladyum
  47 Ag gümüş
  48 Cd kadmiyum
  49 In indiyum
  50 Sn kalay
  51 Sb antimon
  52 Te tellür
  53 I iyot
  54 Xe ksenon
  55 Cs sezyum
  56 Ba baryum
  57 La lantan
  58 Ce seryum
  59 Pr praseodim
  60 Nd neodim
  Z Sembol İsim
  61 Pm prometyum
  62 Sm samaryum
  63 Eu evropiyum
  64 Gd gadolinyum
  65 Tb terbiyum
  66 Dy disprosyum
  67 Ho holmiyum
  68 Er erbiyum
  69 Tm tulyum
  70 Yb iterbiyum
  71 Lu lütesyum
  72 Hf hafniyum
  73 Ta tantalyum
  74 W tungsten
  75 Re rhenyum
  76 Os osmiyum
  77 Ir iridyum
  78 Pt platin
  79 Au altın
  80 Hg cıva
  81 Tl talyum
  82 Pb kurşun
  83 Bi bizmut
  84 Po polonyum
  85 At astatin
  86 Rn radon
  87 Fr fransiyum
  88 Ra radyum
  89 Ac aktinyum
  90 Th toryum
  91 Pa protaktinyum
  92 U uranyum
  93 Np neptünyum
  94 Pu plütonyum
  95 Am amerikyum
  96 Cm küriyum
  97 Bk berkelyum
  98 Cf kaliforniyum
  99 Es aynştaynyum
  100 Fm fermiyum
  101 Md mendelevyum
  102 No nobelyum
  103 Lr lorentiyum
  104 Rf kurçatovyum
  105 Db dubniyum
  106 Sg bohriyum
  107 Bh bohriyum
  108 Hs hassiyum
  109 Mt metneryum
  110 Ds darmstadtiyum
  111 Uuu röntgenyum
  112 Uub ununbiyum
  113* Uut ununtriyum
  114 Uuq ununkuadyum
  115* Uup ununpentiyum
  116* Uuh ununheksiyum
  117* Uus ununseptiyum
  118* Uuo ununoktiyum
  119* Uue ununenniyum
  120* Ubn unbiniliyum


  *Element henüz keşfedilmedi

  Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Periyot
  1 1
  Hidrojen 2
  Helyum
  2 3
  Lityum 4
  Berilyum 5
  Bor 6
  Karbon 7
  Azot 8
  Oksijen 9
  Flor 10
  Neon
  3 11
  Sodyum 12
  Magnezyum 13
  Alüminyum 14
  Silisyum 15
  Fosfor 16
  Kükürt 17
  Klor 18
  Argon
  4 19
  Potasyum 20
  Kalsiyum 21
  Skandiyum 22
  Titanyum 23
  Vanadyum 24
  Krom 25
  Mangan 26
  Demir 27
  Kobalt 28
  Nikel 29
  Bakır 30
  Çinko 31
  Galyum 32
  Germanyum 33
  Arsenik 34
  Selenyum 35
  Brom 36
  Kripton
  5 37
  Rubidyum 38
  Stronsiyum 39
  İtriyum 40
  Zirkonyum 41
  Niyobyum 42
  Molibden 43
  Teknetyum 44
  Rutenyum 45
  Rodyum 46
  Paladyum 47
  Gümüş 48
  Kadmiyum 49
  İndiyum 50
  Kalay 51
  Antimon 52
  Tellür 53
  İyot 54
  Ksenon
  6 55
  Sezyum 56
  Baryum 71
  Lütesyum 72
  Hafniyum 73
  Tantal 74
  Tungsten 75
  Renyum 76
  Osmiyum 77
  İridyum 78
  Platin 79
  Altın 80
  Cıva 81
  Talyum 82
  Kurşun 83
  Bizmut 84
  Polonyum 85
  Astatin 86
  Radon
  7 87
  Fransiyum 88
  Radyum 103
  Lorentiyum 104
  Kurçatovyum 105
  Dubniyum 106
  Siborgiyum 107
  Bohriyum 108
  Hassiyum 109
  Metneryum 110
  Darmstadtiyum 111
  Röntgenyum 112
  Ununbiyum 113
  Ununtriyum 114
  Ununkuadyum 115
  Ununpentiyum 116
  Ununheksiyum 117
  Ununseptiyum 118
  Ununoktiyum

  Lantanitler 57
  Lantan 58
  Seryum 59
  Praseodim 60
  Neodim 61
  Prometyum 62
  Samaryum 63
  Evropiyum 64
  Gadolinyum 65
  Terbiyum 66
  Disprosyum 67
  Holmiyum 68
  Erbiyum 69
  Tulyum 70
  İterbiyum
  Aktinitler 89
  Aktinyum 90
  Toryum 91
  Protaktinyum 92
  Uranyum 93
  Neptünyum 94
  Plütonyum 95
  Amerikyum 96
  Küriyum 97
  Berkelyum 98
  Kaliforniyum 99
  Aynştaynyum 100
  Fermiyum 101
  Mendelevyum 102
  Nobelyum

  Periyodik cetvelde kimyasal seriler alkali metal alkalin lantanit aktinit geçiş metalleri
  metal metaloid ametal halojen soygaz.

Sayfayı Paylaş