KPSS Güncel Olaylar ve Vatandaşlık Bilgileri

Konu 'Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' bölümünde ExquizMi tarafından paylaşıldı.

 1. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  .Osmanlı Devletinin yönetim biçimi 1876 anayasası öncesinde nasıldır? Mutlak monarşi

  2-Türk Hukuk sisteminde ilk anayasal girişimin adı nedir?Senedd-i ittifak

  3-Osmanlı Devletinin ilk anayasası hangisidir? 1876 Kanun-i Esasi

  4-Egemenliğin millete ait olduğu,ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?1921 Anayasası.

  5-Laiklik ilkesi anayasamıza ilk kez ne zaman girmiştir? 1937(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)

  6-Devletin dini İslam’dır ibaresi ne zaman çıkartılmıştır?1928(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)

  7Çok partili siyasi hayat ilk kez hangi anayasa döneminde başlamıştı?1924

  8-Hangi hallerde ve kim tarafından seçimlerin ertelenmesine karar verilebilir? Savaş hali/TBMM

  9-TBMM ve yerel yönetimler seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5

  10-Süresi dolmadan meclis seçimlerine kim karar verir? TBMM

  11-Meclis çalışmalarını hangi düzenlemeye bağlı olarak yürütür? Meclis iç tüzüğü

  12-Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili nereye müracaat edebilir? Anayasa mahkemesi

  13-Yasama sorumsuzluğunun kapsamı nelerden ibarettir? :Oy,söz ve düşünce

  14-Türkiye’de uygulanan genel seçim barajı yüzde kaçtır? 10

  15-Türkiye’de yapılan seçimlerin denetimi ve gözetimini sağlayan kuruluş kimdir? Yüksek seçim kurulu

  16-Ara seçimlere hangi hallerde gidilir? TBMM üyeliğinin %5’ini boşalması Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM hiç üyesinin kalmaması.

  17-Yasama dokunulmazlığını kaldıran karar organının adı nedir? Anayasa mahkemesi

  18-Genel seçimlere ne kadar süre kala/ süre geçmedikçe ara seçim yapılamaz? 1 yıl kala/30 ay geçmedikçe

  19-Milletvekilinin seçimden önce veya sonra işlediği ileri süren bir suç nedeniyle tutuklanamamasına,sorguya çekilememesine,yargılanamamasına ne ad verilir? Yasama dokunulmazlığı

  20-Millet vekilliğini düşüren halleri maddeleyiniz? İstifa,Ölüm ve gaiplik, Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme, Mecliz çalışmalarına izinsiz ve özürsüz 5 birleşim günü katılmama, Milletvekilliği görevi ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar etme

  21-TBMM’nin hükümeti denetleme yollarını yazynız? Soru,Gensoru,Meclis araştırması,Meclis soruşturması

  22-Meclis denetim yollarından hangisi hükümetin siyasi sorumluluğunu doğurur? Gensoru ve meclis soruşturması

  24-TMBB’yi doğrudan toplantıya çağırabilecek olan kişiler? Cumhurbaşkanı/Meclis başkanı

  25-Cumhurbaşkanına kim vekalet eder? Meclis başkanı

  26-Meclis başkanı kim tarafından seçilir? TBMM

  27-TBMM toplantı ve karar yeter sayısı hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Meclisin 3/1 ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.Ancak karar yeter sayısı meclis üye sayısının 4/1 altında olamaz.

  28-Yürütme işlevini üstlenen kuruluşları yazınız? Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu

  29-“Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilerek parlementer sisteme geçilmiş ve iki başlı yürütme biçimi benimsenmiştir.”yukarıdaki değişiklik hangi anayasayla yapılmıştır? 1924 Anayasası.

  30-Cumhurbaşkanı kim tarafından kaç yıl süreyle görevlendirilir? Halk tarafından (5+5)

  31-Cumhurbaşkanı seçimlerinde 1.2.3.4’cü oylamalarda aranan çoğunlukları yazınız 3/2 3/2 salt çoğunluk salt çoğunluk

  32-Cumhurbaşkanının istisnai ceza sorumluluğu dışındadır? Vatana ihanet

  33-Genelkurmay Başkanlığı hangisine karşı sorumludur? Başbakan

  34-TBMM genel seçimlerinden önce çekilen bakanlar hangileridir? Adalet,İçişleri,Ulaştırma bakanlıkları

  35-Devlet denetleme kurumu kime bağlıdır.Hangi alanları denetleyemez? Cumhurbaşkanlığına,Askeri ve Adli kurumları

  36-Ulusal güvenlik politikaların oluşturulmasında hükümete yardımcı olan kuruluş? MGK(Milli Güvenlik Kurulu)

  37-Bakanlıkla ilgili önemli bilgiler oluşturunuz? Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınırlar. Bakanlar kurulu oy birliği ile karar alır.
  Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir. Yüce divana giden bakanın görevi sona erer. Gensoru yoluyla bakanların siyasi sorumluluğuna gidilebilir.

  38-Kanun hükmünde kararname çıkarma kim tarafından kime verilir? TBMM tarafından Bakanlar kuruluna verilir.

  39-Kanun hükmünde kararnameler genel olarak ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandıkları gün.

  40-Kuvvetler birliğini oluşturan unsurlar nelerdir?Ve kimler trf. Kullanılır? Yasama---TBMM Yürütme--Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu Yargı---Bağımsız Türk mahkemeleri
 2. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  41-Yüksek mahkemeleri yazınız? Anayasa mahkemesi,Danıştay,Yargıtay,Askeri Yargıtay,Askeri yüksek İdare mahkemesi,uyuşmazlık mahkemesi. (Sayıştay/YSK Yüksek mahkeme değildir)

  42-“Hakim ve savcılar azlolunamazlar,kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan öne emekliye ayrılamazlar”.Yukarıda anlatılan ilke nedir? Hakimlik teminatı

  43-Hakim ve savcılar Yüksek kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Adalet bakanı.

  44-Hakim ve Savcılar Yüksek kurulu üyeleri-Adalet başkanı ve müsteşarı hariç-kim tarafından atanır?Ve üyelerinin görev süresi ne kadardır? Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl süreyle.

  45-Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu kim yapar? Anayasa mahkemesi.

  46-Anayasa mahkemesi tarafından sadece şekil yönünden denetlenir? Anayasa değişikliği.

  47-Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Yargıtay.

  48-İdari mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Danıştay

  49-Askeri mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Askeri Yargıtay

  50-Hakim ve savcılar kim tarafından denetlenirler? Adalet bakanlığı.

  51-Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer? Anayasa mahkemesi üyeleri.

  52-Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı.

  53-Anayasa mahkemesi kararlarıyla ilgili birkaç not yazınız? İptal kararları geriye yürümez.
  Anayasa mahkemesi kararları kesindir.devletin bütün kurumlarını ve gerçek/tüzel kişileri kapsar.
  İptal edilen hükümler,iptal kararının resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.Anayasa mahkemesi iptal hükmünün gireceği tarihi ayrıca karalaştırabilir.Bu süre kararı Resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak 1 (Bir) yılı geçmez.
  Anayasa mahkemesi bir hükmü iptal ederken kanun koyucu gibi hareket ederek,yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

  54-Yargıtay üyeleri kim tarafından şeçilir? Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu.

  55-Anayasa kaç maddeden oluşmaktadır? 177

  56-Anayasamızın ilk maddesini yazınız? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  57-Vatandaş Kime denir? Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese vatandaş denir.

  58-Bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan yöneticiler kaç yıl ceza alırlar? 5

  59-Siyasi partiler hangi mahkemenin kararıyla kapatılırlar? Anayasa mahkemesi.

  60-Seçim dönemi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçime ne ad verilir? Erken seçim

  61-Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine hangi mercie başvurulur? YKS karaları kesindir.Başvurulamaz…

  62-Bir seçim döneminde en fazla kaç defa ara seçime gidilir?Koşulları nelerdir.2(iki)kez..Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM üyesi kalmaması.

  63-Milletvekili tarafından yapılan kanun önerisine ne ad verilir? Kanun teklifi.

  64-Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisine ne ad verilir? Kanun tasarısı.

  65-hükümet olmayan,mecliste temsil olunan partilerden en fazla milletvekiline sahip partiye ne ad verilir? Ana muhalefet partisi.

  66-Birden fazla partinin bir araya gelerek hükümet kurmalarına ne ad verilir? Koalisyon.

  67-Salt çoğunluk nedir? Meclis üye tamsayısının bir fazlası(550/2+1)

  68-Milletvekilleri hangi sosyal güvenlik kurumuna tabidir? T.C Emekli Sandığı

  69-Milletvekiline sağlanan mali imkanların tamamı hangi şıkta verilmiştir? Ödenek-yolluk-emeklilik imkanı.

  70-Henüz kanunlaşmamış kanun tasarısının ömrü ne kadardır? Hükümetin ömrüyle sınırlıdır.

  71-Anayasamıza göre kanun hükmünde kararname hangi nitelikleri taşımalıdır? Önemli olma,kısa süreli olma,Zorunlu olma ve sosyal/eko.haklarla ilgili olma.

  72-Anayasamıza göre doğrudan iptal davası açabilme hakkı kimlere
  aittir? Cumhurbaşkanı,İktidar ve ana muhalefet partisi.

  73-Tüzükler hakkında kısa notlar yazınız? Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek, Kanunlara aykırı olamazlar, Danıştay’ın incelemesinden geçerler, Bakanlar kurulunca çıkarılır.

  74-Yönetmelik çıkarma yetkisi sadece kime aittir? Kamu tüzel kişiliğine sahip olan kurumlar.

  75-Cumhurbaşkanına ilk kez 1982 anayasasıyla hangi değişiklik getirilmiştir? Başbakanını önerisi üzerine bakanların görevine son vermek, Cumhurbaşkanının dışarıdan seçilmesine olanak sağlanması.

  76-Sosyal düzen kuralları nelerden oluşmaktadır? Hukuk,gelenek-görenek,Din kuralları,ahlak kuralları,Görgü kuralları.

  76-Hukukun diğer sosyal kurallarından temel farkı nedir? Yaptırımı devlet zoruna dayanması-Kamu gücünü barındırması.

  77-Bir kuralın hukuk niteliği taşıması için gerekli olan üç şey nedir? Yazılı,sürekli,genel olması gerekir.

  78-Kurallar hiyerarşisinin en üst sırasındaki norm hangisidir? Anayasa daha sonra kanun,KHK,tüzük,yönetmelik.

  79-Hangi hukuk dalında örf ve adete yer verilmez? Ceza hukuku.

  80-Bölge idare mahkemesi hakkında kısa notlar tutunuz? Adalet bakanlığınca kurulur.İdare ve vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlar.
  ϡ ɳ UЯ! ƴ Έ ϡ bunu beğendi.
 3. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  81-Ceza mahkemeleri genellikle hangi davalara bakmaktadır? Dolandırıcılık,Hırsızlık,Yaralama ve Cinayet.

  82-Yetkili bir makam tarafından olan ve hala yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? Pozitif Hukuk.

  83-Normal erginlik hangi yaşın doldurulmsıyla kazanılır? 18

  84-1982 anayasasına göre değiştirilemeyecek hükümler nelerdir? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
  Atatürk milliyetçiliğine bağlı,insan haklarına saygılı,Laik,demokratik,soysa hukuk devletidir. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara,Dili Türkçe’dir

  85-1921 Anayasasının getirdiği en temel yenilik nedir? Milli Egemenlik

  86-1982 anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dikkate alır? Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi, Ölçülülük ilkesi,
  Demokratik toplum düzenin gerekleri, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması.

  87-Türk Tarihindeki tek yumuşak anayasamız hangisidir? 1921 Anayasası.

  88-Hangileri KHK ile düzenleme imkanı yoktur? Bütçe,Temel haklar,Kişi hakları,Siyasi haklar.

  89-Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düştüğüne dair meclis kararının iptali Anayasa mahkemesinden ne kadar süre içinde istenebilir? Bir hafta (7 gün)

  90-Kanun hükmünde kararnameler hangi anayasal düzenleme ile gelmiştir? 1961 Anayasasında 1971 değişikliğiyle.

  91-Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en fazla ne kadar tatil yapar? 3(Üç) ay.

  92-Yasama organının bir konuyu araya işlem girmeksizin doğrudan doğruya düzenleyebilmesi hangisi ile ifade edilir? Yasama ilkelliği.

  93-Siyasi partilerin mali denetimini ve temelli kapatılmasına kim karar verir? Anayasa mahkemesi.

  94-Anayasa mahkemesini şekil bakımından iptal davası,değişikliğin yayını tarihinden itibaren kaç gün içinde alınabilir? 10 (On) gün içinde…

  95-Anayasa mahkemesinin üye sayısı ve dağılımı hangisinde doğru verilmiştir? 11 asıl 4 yedek üye.

  96-Hakimlik teminatının en önemli unsuru nedir? Hakimlerin azlolunmaması ilkesi.

  97-Bir mahkemede görülmekte olan davanın karara bağlanmasının,karar etkisi olacak normun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olduğu durumda yapılan denetime ne ad verilir? Somut norm denetimi

  98-Somut norm denetiminde Anayasa mahkemesinin ne kadar süre içinde karar vermesi gerekir? 5 (Beş) ay

  99-Halkın doğrudan katılmasını sağlayan yönteme ne ad verilir? Referandum.

  100-Koruyucu hak ne demektir? Bireyi,devlete ve topluma karşı koruyan hak.

  101-1982 Anayasasına göre,aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı,milli güvenliğin sağlanmasından sorumludur? Bakanlar Kurulu

  102-1982 Anayasasında “Siyasi partiler,önceden izin almadan kurulurlar”hükmü hangi temel ilkenin bir gereğidir? Demokratik devlet

  103-1982 Anayasasına göre TBMM’de aşağıdakilerden hangisinin gizli oyla yapılması zorunludur? Cumhurbaşkanın seçilmesi.

  105-1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak ne söylenebilir?Bu işlemlere karşı yargı yoluna gidilemez.

  106-Demokratik bir toplumda halk yöneticilerini nasıl belirler? Seçim ile.

  107-1982 Anayasasına göre,Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin,mutlaka taşıması gereken koşul nedir? Milletvekili olması(Meclis üyeliği)

  108-1982 Anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara kim vekalet eder? Bakanlardan biri.

  109-Dilekçe hakkı nedir? Vatandaşların kendileriyle ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkıdır.

  110-Köyde bulunan bütün seçmenlerin bulunduğu kurula ne ad verilir? Köy derneği.

  111-Emlak vergisi veya veraset ve intikal vergisinin aşırı ölçüde yükseltilmesi,aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerinden hangisini kısıtlar? Emlak,arsa,konut taşınmaz mallar olup,Mülkiyet hakkını kısıtlar.

  112-Parlementer sistemin ayrıcı bir özelliğini yazınız? Yürütme organının yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması.

  113-1982 Anayasasında yer alan ”Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ”hükmü hangisinin doğal sonucudur. Milli egemenlik.

  114-Türk Tarihindeki ilk yazılı anlaşmanın adı nedir? 1876 Kanun-ı Esasi

  115-1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerden oluşur? İnsan haklarına saygılı,Laik,Demokratik,sosyal hukuk devleti.

  116-Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı,Nüfus kayıtları,pasaport,pasavan ve ehliyet.

  117-Bir kimsenin kendi şahsına ve malına yapılan ve halen devam eden hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için yaptığı karşı saldırı niteliğindeki eyleme ne ad verilir? Meşru müdafaa.

  118-Türkiye’nin taraf olduğu Milletler arası sözleşme çerçevesinde hangi kurumun zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir? Avrupa İnsan Hakları mahkemesi.

  119-1982 Anayasasına göre savaş,seferberlik,sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmek kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz? Vicdan hürriyeti
 4. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  ali konferansı başladı
  Yaklaşık 200 ülkeden temsilciler, iklim değişikliği ile mücadele yollarını görüşmek üzere Endonezya'nın Bali kentinde biraraya geldi.
  Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bugün başlayan iki haftalık toplantıda, geçerlik süresi 2012 yılında dolacak olan Kyoto Protokolü'nün yerini alacak yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi ve takvmi belirlenmesi öngörülüyor.

  AB dönem başkanlığı 1 Ocak 2008'de Slovenya'da olacak.

  AB dönem başkanlığı 1 Temmuz 2008'de Fransa'da olacak

  2010 yılı için Avrupa kültür başkenti İstanbul olacak.

  2008 Olimpiyatları Çin'de olacak.(Pekin)

  Nobel ödüllerini dağıtan ülke.......İŞVEÇ

  İzmir 'Dünya Fuarı' olarak adlandırılan EXPO 2015’i düzenleyebilmek için Milano’yla yarışıyor. 150 yıldır Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından düzenlenen EXPO, yapıldığı kente can katan dev bir organizasyon. Bu yüzden rekabet kentlerden çok ülkeler hatta kıtalar bazında yaşanıyor. Türkiye, ne yazık ki, şimdiye kadar bu platforma adım atmadı. Küresel rekabete girecek gücü kendinde görerek, ülkemiz adına 150 yıl sonra ilk başvuruyu yapan İzmir’le birlikte gözler Ege Bölgesi’ne döndü

  İkinci Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılıyor. Türkiye zirveye gözlemci ülke olarak katıldı.

  2007 dünya folklor yarışmasında Türkiye Polonya'da dünya birincisi olmuştur.

  Güneydoğu Anadolu da Artuklulardan sonra Dilmaçoğulları na bağlı Erzen olarak geçen şehrin Türk şehri olduğu ortaya çıktı.daha önce Ermenilere ait olduğu iddia ediliyordu

  2008 Kaşgarlı Mahmut yılı olarak UNESCO tarafından kabul edildi

  2010 Dünya şampiyonası: Güney Afrika Cumh.de olcak

  TC kimlik no uygulaması 01.01.2007 de yürürlüğe girdi

  Yeni Türk Lirasındaki Yeni sözcüğü 01.01.2009 da kaldırılıcaktır.

  Dünya Ekonomik Formu toplantıları Davosta
 5. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  •Ab (Avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008'de slovenya'da olacak.
  •Ab dönem başkanlığı 1 temmuz 2008'de fransa'da olacak.
  •Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'de, 2008 yılında büyüme hızının yüzde 6 civarında olacağını öngörüyor.
  •Nobel ödüllerini dağıtan ülke İŞVEÇ
  •Güneydoğu Anadolu da Artuklulardan sonra Dilmaçoğulları na bağlı Erzen olarak geçen şehir İn Türk şehri olduğu ortaya çıktı.daha önce Ermenilere ait olduğu iddia ediliyordu
  •Ab ye üye olmak isteyenler ilk olarak avrupa konseyine başvuruda bulunurlar
  •BM GENEL SEKRETERİ BANKI MOON(güney koreli).
  •2007 sonunda KYOTO sözleşmesini ABD, Türkiye ve Avustralya imzalamışlardır
  •2007 dünya folklor yarışmasında Türkiye Polonya da Dünya birincisi olmuştur.
  •2007 Karadeniz oyunları TRABZON'da yapıldı.
  •2007 Nobel Barış Ödülünü. AL GARE aldı
  •2008 İkinci Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılıyor.Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti
  •2008, G-8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke JAPONYA
  •2008 Eurovision şarkı yarışması SIRBİSTAN başkenti Belgrad'da 22 - 24 mayısta yapılacak.
  •2008 olimpiyatları Çin'in Pekin şehrinde yapıcakatır.
  •2008 avrupa şampiyonası: Avusturya,İisviçre iki ülke organize ediyor.Türkiye ülke olarak 4 kez katılmıştır.
  •2008 Türkiyede 'YAHYA KEMAL YILI' ilan edildi.
  •2008 yılı Dünyada Kaşgarlı Mahmut yılı olarak Unesco tarafından kabul edildi
  •2009 yılı Dünyada Kâtip Çelebi ve Hacı Bektaş-ı Veli oldu.
  •2009 FRANSADA Türk Yılı olarak kutlanacak.
  •2009 Avrupa voleybol şampiyonası Türkiyede yapılacak.
  •2009 Akdeniz oyunları İtalya da
  •2010 dünya kupası Güney Afrikada

Sayfayı Paylaş