Kuran'ı Kerim Nedir ?

Konu 'Kur'an-ı Kerim' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  1. Allah'ın İndirdiği Bir Kitab'dır


  10-37. Bu Kuran, Allah'tan başkası tara fından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve Kitab'ı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.
  11-14. Eğer buna rağmen size cevap ver mezlerse, artık biliniz ki; o, gerçekten Al lah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. O halde, artık müslüman mı sınız?
  12-111. Andolsun, onların kıssalarında te miz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp-uydurulacak bir söz değil dir, ancak kendinden öncekilerin doğrula yıcısı, her şeyin “çeşitli biçimlerde açıkla ması” ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.
  13-1. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman et mezler.
  32-2. Kendisinde hiç şüphe olmayan bu Kitap'ın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
  34-6. Kendilerine ilim verilenler ise, Rab binden sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve üstün, güçlü, övülmeye layık olan (Allah)ın yoluna yöneltip-ilettiğini görmektedirler.
  39-1. (Bu) Kitap'ın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi bulunan Allah'tandır.
  40-2. Bu Kitap'ın indirilmesi, Aziz ve Alim olan Allah'tandır;
  41-2. (Bu Kur'an) Rahman ve Rahim'den bir indirilmedir.
  41-42. Batıl, ona önünden de ardından da gelemez. (Çünkü Kur'an) Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indi rilmedir.
  45-2. Kitap'ın indirilmesi, üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır.
  46-30. Dediler ki: “Ey kavmimiz, gerçek ten biz Musa'dan sonra indirilen, kendin den öncekileri de doğrulayan bir Kitap dinledik; hakka ve dosdoğru olan yola yöneltip-iletmektedir.”
  76-23. Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzeri ne “safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)” indiren Biziz, Biz
  Mehmed Alagaş, Temel Konularda Kur'an Öğretisi, İnsan Dergisi Yayınları: 43-44
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  2. Beşer Sözü Değildir


  69-38. Gördüklerinize andolsun,
  39. Görmediklerinize de,
  40. Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.
  41. O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz?
  42. Bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz?
  43. Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
  44. Eğer o (Peygamber), bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı,
  45. Mu hakkak onu kuvvetle yakalardık,
  46. Son ra onun can damarını mutlaka keserdik.
  47. O zaman sizden hiçbiriniz araya gire rek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.
  48. Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için kesin bir öğüttür
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  3. Diğer Kitaplardaki Hakkı Doğrulayan, Tasdik Ve Teyid Eden Bir Kitab'dır


  5-48. (Ey Muhammed) Sana da, önceki kitabındaki (hakkı) tasdik edici ve koru yucu olarak Kitap'ı (bu Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp on*ların heva (istek ve tutkularına uyma. Siz den her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  4. İnzar Edici, Uyarıp-Korkutucu Bir Kitab'dır


  6-19. De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benim le sizin aranızda şahittir. Sizi -ve kime ulaşırsa- kendisiyle uyarıp-korkutmam için bana şu Kur'an vahy edildi. Gerçekten Al lah'la beraber başka ilahların da bulundu ğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şehadet etmem.” De ki: “O, ancak bir tek olan ilahtır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.”
  6-92. İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekilerini uyarıp-korkutman için indirdiğimiz kutlu Kitap'tır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlannı (özenle) koruyanlardır.
  25-1. Alemlere uyarıcı-korkutucu olsun diye, Furkan'ı indiren (Allah) ne yücedir.
  36-70. (Kur'an,) Diri olanları uyarıp-korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).
 5. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  5. Hidayet ve Rahmettir


  2-2. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir Kitab'dır.
  5-16. Allah, rızasına uyanları bununla kur tuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi iz niyle karanlıklardan nura çıkarır! Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.
  27-77. Ve gerçekten o, müminler için bir hidayet ve bir rahmettir.
  45-20. Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla görülecek ayetlerdir, kesin bir bil giyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  6. Mübin'dir (Apaçık ve Aşikardır)


  5-15. Ey Kitap Ehli, Kitap'tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve bir çoğundan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitap da geldi.
  6-114. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitap'ı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlar dan olma.
  12-1. Elif Lam Ra. Bunlar, apaçık Kitap'ın ayetleridir.
  15-1. Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitap'ın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
  22-16. İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayet ler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, diledi ğini hidayete yöneltir.
  26-2. Bunlar, apaçık olan Kitab'ın ayetle ridir.
  36-69. Biz ona (Peygambere) şiir öğret medik; (bu,) ona yakışmaz da. (Kendisine indirilen) O (Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık olan bir Kur'an'dır.
 7. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  7. Burhan’dır (Delîl, Hüccet Ve Kesin Kanıttır)


  4-174. Ey insanlar, Rabbinizden size “ke sin bir kanıt(burhan)” geldi ve size apaçık bir nur (olan Kur'an'ı) indirdik.
  6-149. De ki: “En “üstün ve apaçık” delîl Allah'ındır. Eğer O dileseydi elbette tümü nüzü hidayete yöneltip-İletirdi.”
  21-24. Yoksa O'ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: “Kesin-kanıt (burhan)ınızı getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri (Kitabı) ve benden öncekilerin de zikri.” Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar, bundan dolayı yüz çevirmektedirler.
  25-33. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, Biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getir miş olmayalım.
  35-40. De ki: “Allah'ın dışında tapmakta olduğunuz ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin, yeryüzünde neyi ya ratmışlardır? Ya da onların göklerde mi bir ortaklığı var?” Yoksa Biz onlara bir Kitap vermişiz de, ondan apaçık bir belge (bir ****l) üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zulmetmekte olanlar, birbirlerine aldatmadan başkasını va'detmiyorlar.
 8. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  8. Mufassal'dır (Fasıllar Ve Bölümler Halinde Açıklayan Bir Kitab'dır)


  7-52. Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere, tam bir ilim ile onu çeşitli biçimlerde açıkladık.
  11-1. Elif, Lam, Ra, (Bu,) Ayetleri sağ lamlaştırılmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır (ki
  12-111. Andolsun, onların kıssalarında te miz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp-uydurulacak bir söz değildir ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcı sı, her şeyin “çeşitli biçimlerde açıklaması” ve iman edecek bir topluluk için bir hida yet ve rahmettir.
  17-106. Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuman için (bölüm bölüm) ayırtık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik.
  41-3. (Bu) Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) “fasıllar halinde açıklanmış” Arapça olan bir Kitab'dır;[8]

  9. Çelişkisiz Bir Kitab'dır


  4-82. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
  18-1. Hamd, Kitab'ı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık eğrilik) kılmayan Allah'a aittir
 9. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  10. Basair’dir (Görülebilen Ve Gösteren Bir Kitab'dır)


  6-104. Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim.
  7-203. Onlara bir adet getirmediğin zaman: “Sen onu (inmeyen ayeti) derleyip-toplasana” derler. De ki: “Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek bir topluluk için de hidayet ve bir rahmettir.
  45-20. Bu (Kur’an), insanlar basiret (nuruyla görülecek ayetlerdir, kesin bir bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.
 10. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  11. Beyan'dır (Açık ve Açıklayan bir Kitap'dır)


  2-159. Apaçık belgelerle indirdiklerimizi ve insanlar için Kitap'ta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet eder.
  3-138. Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.
  10-37. Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve Kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur alemlerin Rabbindendir.
  16-89. Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerinde bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz Kitap'ı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara da bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde ola rak indirdik

Sayfayı Paylaş