|Matematik Sözlüğü|

Konu 'Matematik Ders Notları' bölümünde Parlak Zeka tarafından paylaşıldı.

 1. Parlak Zeka

  Parlak Zeka Üye

  Katılım:
  5 Ocak 2013
  Mesajlar:
  62
  Beğenileri:
  28
  Ödül Puanları:
  19

  ''A''

  A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir…
  A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir…
  A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır…
  Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir…
  Açık Önerme: İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir…
  Açıortay: Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ı-şındır…
  Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir…
  Aksiyom: Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir…
  Alan: Bir yüzey parçasının ölçüsüdür… Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu göste-ren sayıdır…
  Alt Küme: Bir kümenin elemanlarının sayısına göre birerli, ikişerli ya da daha fazla sayıdagruplarla oluşturduğu kümedir… Boş küme her kümenin alt kümesidir…
  Analitik Düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir…
  Analitik Geometri: Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordi-nat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur…
  Apsis: Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir… (1,9) ikilisiyle gsterilen noktanın apsisi 1 dir…
  Apsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir…
  Ar: 100 metrekarelik arazi ölçü birimidir…
  Arada Olma: Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olma-sıdır…
  Aralarında Asal Sayılar: En büyük ortak bölenleri 1 olan sayma sayılarıdır… 4 ile 15 aralarında asaldır…
  Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur… 2. Hesaplama ve varsayım kur-ma biçimidir…
  Aritmetik Ortalama: Sonlu bir sayı kümesi elemanları toplamının, bu elemanların sayısına bölü-müyle ortaya çıkan sayıdır…
  Asal Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma-dır… 24 = 2 x 2 x 2 x 3 gibi…
  Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıdır…
  Aykırı Doğrular: Aynı düzlemde olmayan ve kesişmeyen doğrulardır…
  Ayrık Kümeler: Ortak elemenları olmayan kümelerdir…
  Ayrık Olay: Meydana gelişi başka bir olaya bağlı olmayan olaydır…
  Ayrıt: Bir cismin iki yüzeyinin arakesitidir…


  ''B''
  Basamak : Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir.Bağıntı: Bir kartezyen çarpımın alt kümesidir…
  Basit Kapalı Eğri: Düzlemde herhangi bir noktadan bir kez geçmek üzere, çizime başlanılan noktada biten eğridir…
  Bileşik Önerme: Birden fazla basit önermeden oluşan önermedir…
  Binom: Dereceleri ya da değişkenleri farklı iki terimden oluşan polinomdur…
  Bire Bir Eşleme: İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı yalnız bir eleman alınarak yapılan eşlemedir…
  Bire Bir Fonksiyon: Tanım kümesinin her bir elemanını yine kendisine eşleyen fonksiyondur…Birleşim İşlemi: Kümelerin tüm elemanlarından oluşan kümelerin bulunmasıdır…
  Birleşim Kümesi: Kümelerin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir…
  Boş Küme: Hiçbir elemanı olmayan kümedir…
  Boyut: Uzunluk, genişlik ve yükseklikten herbiridir…
  Bölen: Bir bölme işleminde bölünenin kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır…
  Bölüm: Bölme işleminde bölünen içinde bölenin kaç defa olduğunu gözteren sayıdır…
  Bölünen: Bölme işleminde eşit kısımlara ayrılmak istenen sayıdır…
  Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıdır…
  Büyük Çember: Küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir…
  Büyük Daire: Küre cismi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir..
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler : a, b 0 olmak üzere; ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bu eşitlikteki x e bilinmeyen a ve b ye de katsayı adı verilir.

  ''C-Ç''
  Cisim: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli şartları taşımasıdır…
  Çap: Çemberin merkezinden geçen kiriştir…
  Çarpan: Bir çarpma işlemindeki sayılardan herbiridir…
  Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısını en aziki sayının çarpımı şeklinde yazmadır…Örnek: 48 = 6 x 8
  Çarpım: Çarpma işleminin sonucudur…
  Çelişki: Doğruluk değeri daima “0″ olan bileşik önermedir…
  Çember: Düzlemde sabit bir noktadanaynı uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…
  Çembersel Bölge: Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimidir…
  Çıkan: Çıkarma işleminde, eksilenden ne kadar eksiltileceğini gösteren sayıdır…
  Çift Gerektirme: Totoloji olan iki yönlü koşullu önermedir…
  Çift Sayı: 2 ile tam bölünebilen sayıdır…
  Çözümleme : Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}
  Çokgen : Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.
  Çift sayılar kümesi : Ç={….,-4,-2,0,2,4,…} şeklinde gösterilir.


  D
  Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük olan dar açıdır…
  Dekametre: 10 metrelik uzunluk ölçü birimidir…
  Dekar: 10 ar veya 1000 m2 lik arazi ölçü birimidir…
  Denk Kümeler: Birebir eşlenebilen, eleman sayıları eşit olan kümelerdir…
  Derece: Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir…
  Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A , B , C , D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise [AB] , [BC] , [CD] , [DA] doğru parçalarının birleşim kümesidir…
  Dikdörtgenler Prizması: Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşiminden oluşan kapalı bölgedir…
  Dikdörtgensel Bölge: Dikdörtgen ile iç bölgesinin birleşim kümesidir…
  Dikdörtgenler Prizması Cismi: Dikdörtgenler prizması ile içinin birleşimidir…
  Dik Üçgen: Bir açısı dik olan üçgendir…
  Doğal Sayı: N = {0,1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarıdır…
  Doğru Açı: Ölçüsü 180° olan açıdır…
  Daire : Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir.
  Dairenin alanı : Yarıçapın karesinin Pi sayısı ile çarpımına eşittir.
  Dairenin çevresi : Pi sayısının (yaklaşık 3,14) iki katının yarıçap ile çarpımına eşittir.
  Dar açılı üçgen : Üç açısı da dar açı olan üçgene denir.
  Deltoid : Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir.
  Dik açı : Ölçüsü 90 olan açıdır.
  Dik Yamuk : Yan tabanlarından biri tabana dik olan yamuğa denir.
  Düzgün çokgen : Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.
  Düzgün piramit : Tabanı düzgün çokgen ve yüksekliği taban merkezinden geçen piramitlere düzgün piramit denir.


  ''E''
  Eksilen: Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır…
  Eleman: Bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiridir…
  En Büyük Ortak Bölen (EBOB) : İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür…
  En Küçük Ortak Kat (EKOK): İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır…
  Eş Üçgenler: Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir…
  Eşit Kümeler: Aynı elemanlardan oluşan kümelerdir…
  Evrensel Küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren kümedir…
  Evrensel Niceleyici: ∀ ile gösterilir ve “her” ya da “bütün” diye okunur…


  F
  F Fonksiyonunun Değer Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, B kümesidir…
  F Fonksiyonunun Görüntü Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, f(A) kümesidir…
  F Fonksiyonunun Tanım Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, A kümesidir…
  Faiz: Bankaya yatırılan paranın belirli bir süre sonunda getirdiği kazançtır…
  Fark: Çıkarma işleminin sonucudur…
  Fonksiyon: Çıkış kümesinin her elemanına, en çok bir görüntü eşlik ettiren bağıntıdır…


  ''G''
  G Bileşke F Fonksiyonu: f : A –> B ve g : B –> C birer fonksiyon olmak üzere, A dan C ye (gof)(x) = g( f(x) ) kuralı ile belirlenen fonksiyondur…
  Genişlik: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir…
  Gerektirme: Totoloji olan şartlı önermedir…
  Görüntü: Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır…
  Grup: Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır…
  Grafik : İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.
  Geniş açılı üçgen : Bir açısı geniş açı olan üçgene denir.


  ''H''

  Hacim: Kapalı uzay parçasının ölçüsüdür… Bir uzay parçasında birim hacimin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır…
  Halka: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli bazı şartları taşımasıdır…Hektar: 100 ar veya 10000 m² lik arazi ölçüsü birimidir…
  Hektometre: 100 metrelik uzunluk ölçü birimidir…
  Hipotez: p => q teoreminde p önermesidir…
  Hüküm: p => q teoreminde q önermesidir…


  I-İ
  Işın: Doğruda ayırma noktası ile bu noktanın bir yanında bulunan noktaların oluşturduğu kümedir…
  İçine Fonksiyon: Örten olmayan fonksiyon.
  İhtimal: Bir olayın olabilme şansını belirten sayıdır…Olasılık…
  İki Kümenin Birleşimi: İki kümenin elemanlarından oluşan kümedir…
  İki Kümenin Kesişimi: İki kümenin ortak olan elemanlarından oluşan kümedir…
  İki Yönlü Koşullu Önerme: pq biçimindeki bileşik önermedir…
  İkili: İki nesnenin oluşturduğu sıralı ikilidir…
  İkili İşlem: Bir kümenin iki elemanından gene bu kümeye ait bir elemanın elde edilmesini sağlayan kuraldır…
  İrrasyonel Sayı: Rasyonel olmayan sonsuza kadar devreden sayıdır… Örnek: = 3,1415…
  İskonto: Bir malın satış fiyatı üzerinden yapılan indirimdir…
  İspat: Bir teoremin hükmünün kesin olarak doğru olduğunun gösterilmesidir…
  İşlem: A x A nın bir alt kümesinden A ya fonksiyondur…
  Moderatör Barış bunu beğendi.
 2. Parlak Zeka

  Parlak Zeka Üye

  Katılım:
  5 Ocak 2013
  Mesajlar:
  62
  Beğenileri:
  28
  Ödül Puanları:
  19
  K

  Kalan: Bölme işleminde bölünenden artan veya çıkarma işlemindeki farktır…
  Kapalı Bölge: Basit bir kapalı eğri ile bu eğrinin iç bölgesinin birleşimidir…
  Kapsama: Bir kümenin başka bir kümeyi içine almasıdır…
  Kare: Bütün kenarları eş ve karşılıklı açıları dik olan dörtgendir…
  Kental: 100 kg’lık ağırlık ölçü birimidir…
  Kesen: Çemberi farklı iki noktada kesen doğrudur…
  Kesir: Bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır…Örnek: 5/7 , 8/9 gibi…
  Kesişen Doğrular: Yalnız bir ortak noktaları olan doğrulardır…
  Kesişim İşlemi: Kümelerin ortak elemanlarının oluşturduğu kümenin bulunmasıdır…
  Kesişim Kümesi: Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümelerdir…
  Kiriş: Uç noktaları çember üzerinde olan doğru parçasıdır…
  Kombinasyon: n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r li kombinasyonu ya da kombinezonu denir…
  Komisyon: yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen para-dır…
  Komşu Açılar: Birer kenarları ortak, diğer kenarları bu kenara göre farklı tarafta bulunan iki açıdır…
  Komşu Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan komşu açılardır…
  Komşu Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılardır…
  Koni: Tabanı dairesel ya da elips biçiminde olan ve yukarı doğru gitgide daralarak sivrilen cisimdir…
  Konik: Koni biçiminde olan…
  Koordinat Düzlemi: Birbirini dik kesen, yönlendirilmiş iki doğrunun belirttiği düzlemdir…
  Küçük Daire: Küre cismi ile kürenin merkezinden merkezinden geçmeyen düzlemin arake-sitidir..
  Küçük Çember: Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin ara kesitidir…
  Küp: Altı yüzü de karesel bölge olan prizmadır…
  Küre: Uzayda, sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…
  Kürenin İçi: Küre merkezine uzaklıkları kürenin yarıçapından küçük olan noktaların kümesidir…


  M

  Matematik Sistem: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir veya daha çok işlemden oluşan sistemdir…
  Modüler Aritmetik: m>1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir…
  Mutlak Değer: x reel sayılar kümesinin bir elemanı olarak, sayı doğrusunda x e karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı, x in mutlak değeridir… x olarak gösterilir…
  Merkez açı : Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir.
  Mod : Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.
  Medyan : Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek : 6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13


  N
  Nesne: “Kişi” ya da “Kimse” ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır…
  Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır…
  Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir…
  Nokta: İki doğrunun kesiştiği yerde bulunan çok küçük boyutlu uzay öğesidir…


  O-Ö
  Olasılık: Bir olayın olabilme şansını gösteren sayıdır…
  Olmayana Ergi Metodu: Bir teoremde hükmün değilini doğru varsayıp hipotezin değilini elde ederek yapılan ispattır…
  Ondalık Açılım: Bir ondalık kesrin virgül ile gösterilmesidir…Örnek: 2 / 5 = 0,4 gibi…
  Ondalık Kesir: Paydası 10 un tam kuvveti şeklinde olan veya bu duruma getirilebilen sayılardır…
  Oran: Aynı ölçü birimi ile ölçülebilen çoklukların veya iki kümenin elemanlarının bölüm yoluyla karşılaştırılmasıdır….
  Orantı: İki oranın eşitliğidir… a,b,c,d gerçek sayıları için a/b = c/d eşitliği bir orantıdır…
  Ortak Bölen: Birden fazla sayma sayısını kalansız olaraka bölen sayma sayısıdır…
  Ortak Kat: Birden fazla sayma sayısının katı olan sayma sayısıdır…
  Özalt küme : Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin özalt kümeleri denir.
  Özalt küme sayısı : Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, özalt küme sayısı = 2n - 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur.


  P

  Paralel Doğrular: Bir düzlem içinde olup ortak noktaları bulunmayan doğrulardır…
  Paralelkenar: Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir…
  Permütasyon: Bir kümenin ya da küme parçalarının elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişleridir…
  Permütasyon Fonksiyonu: A dan A ya bire bir olan fonksiyondur…
  Pozitif Doğal Sayılar : Bakınız: Sayma sayıları.Pozitif Tam Sayılar : Z = {1, 2, 3, ….} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.


  R
  Rakam: Sayıları yazmak için kullanılan işaretlerdir…
  Rasyonel Sayı: a,b birer tamsayı, b sıfır olmamak şartıyla a/b şeklinde yazılabilen sayıdır…
  Reel Sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi olan kümedir…


  S

  Sabit Fonksiyon: Tanım kümesinin bütün elamanlarını değer kümesinin aynı elamnı ile eşleyen fonksiyondur…
  Sayı Doğrusu: Bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alınıp sağa doğru eşit aralıklarla noktalar işaretlerle , başlangıç noktası 0, diğer noktalar sıra ile 1,2,3,… ile eşlenirse elde edilen şekil bir sayı doğrusu olur…
  Sayma Sayısı: {1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarından herbiridir…
  Sembol: Belirlenmiş bir anlamı olan resim, şekil, harf gibi işaretlerdir… Simge…
  Sıralı İkili: Kartezyen çarpım kümesinin elemanlarıdır…
  Sıfır Fonksiyonu: f(x)=0 kuralı ile verilen fonksiyondur…
  Sonlu Küme: Hiç bir özalt kümesi ile birebir eşlenemeyen kümedir…
  Sonsuz Küme: En az bir özalt kümesi ile birebir eşlenebilen kümedir…
  Sayı değeri : Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4’tür.
  Sapma : Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.


  T

  Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıdır…
  Tamsayılar: Z = {…, – n,…, -1,0,1,2,3,…n,…} sayı kümesidir…
  Tek Sayı: Çift olmayan tamsayıdır…
  Terim: Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri…
  Ters Eleman: A kümesinde tanımlı bir * işleminin etkisiz elemanı e olduğuna görea * x = x * a = e koşulunu sağlayan x elemanı a elemanının * işlemine göre ters elemanıdır…
  Ters Rasyonel Sayılar: Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayıdan her biridir…
  Totoloji: Doğruluk değeri daima 1 olan bileşik önermedir…
  Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıdır…
  Ters orantı : Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor, biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki ifade ters orantılıdır.


  U-Ü

  Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz sayıda noktaların oluşturduğu kümedir…Uzunluk: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasındaki boyutlardan biridir…
  Üçgen : A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.
  Üçgenin alanı : Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.
  Üs : a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir.


  V

  Varlıksal Niceleyici: ∀ sembolü ile gösterilir ve “en az bir” veya bazı anlamlarını taşır…
  Venn Şeması: Bir kümenin elemanlarının bir kapalı eğri içine yazılarak gösterilmesidir…
  Vektör: Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesidir…


  Y

  Yamuk: Yalnız iki kenarı paralel dörtgendir…
  Yarıçap: Çemberin merkezini herhangi bir noktasına birleştiren doğru parçasıdır…
  Yay: Çember üzerinde farklı iki nokta ile sınırlı çember parçasıdır…
  Yönlü Doğru Parçası: Bir ucu başlangıç, diğer ucu bitiş noktası olarak seçilen doğru parçasıdır…
  Yer Vektörü: Başlangıç noktası orijinde olan vektördür…
  Yarı doğru : Işın.


  Z

  Zıt Işınlar: Başlangıç noktaları aynı (ortak), bileşimleri bir doğru oluşturan ışınlardır…
  Zıt Vektörler: Başlangıç noktası, doğrultuları ve uzunlukları aynı, yönleri zıt olan vektörlerdir…


  Umarım yardımcı olmuşumdur
  Emeğe saygı....
 3. ♥ яєвαη ♥

  ♥ яєвαη ♥ Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkür ederim.

Sayfayı Paylaş