Milli edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Klasik Divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayı¬şı içinde ele aldı. Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Osmanlı tarihine yöneldi. Bütün şiirlerin (Ok şiiri hariç) aruzla yazdı. Servet-i Fünûn nesli¬nin mirası olarak Neoklasizm akımını benimsedi. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairlerden biri¬dir. Sağlığında hiç kitap yayınlamadı. Şiirlerinde Osmanlı tarihi, millet sevgisi, İstanbul aşkı önemli yer tutar. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla bağdaştırdı. Klasik Türk musikisine hayranlığı kadar, İstanbul’a, İstanbul’un tabiat güzelliğine de hayrandır. Epik–lirik şiirlerinde, aşk, ölüm, tabiat, deniz, sonsuzluk duygularını işlemiştir.
  Yukarıda tüm yönleriyle tanıtılan sanatçı¬mız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abdülhak Şinasi Hisar
  B) Mehmet Akif Ersoy
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Enis Behiç Koryürek
  E) Yahya Kemal Beyatlı

  2. I. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları
  II. Romanda natüralist bur çizgide olmaları
  III. Halk şiirini örnek almaları
  IV. Batı edebiyatından değişik uyarlamalar yapmaları
  V. Dilde sadeleşme fikrinde birleşmeleri, ama bunu eserlerine uygulayamamaları
  Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi Tanzimat birinci dönem sanatçıla¬rıyla Milli Edebiyat dönemi sanatçılarının ortak bir özelliği olabilir?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  3. İslâmcı akımın önemli şairidir. Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür-Reşad isimli dergilerde şiirler ve ma¬kaleler yayınladı. Bütün şiirlerinde aruzu kullan¬dı. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairdi. Sos¬yal konularda yazdı. “Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane” önemli şiirleridir. Tevfik Fikret’in “Haluk”una karşı “Asım”ı yazmıştır.
  Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yahya Kemal B) Mehmet Akif
  C) Fazıl Hüsnü D) Ahmet Kutsi
  E) Necip Fazıl
  4. Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, roman ve hi¬kayeler yazdı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü Anadolu’yu “Memleket Hikayeleri”nde anlattı. Yaşamı sürgünlerde geçti. “Aydede” dergisini çıkardı.
  Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Falih Rıfkı Atay
  B) Aka Gündüz
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Refik Halit Karay
  E) Ahmet Rasim


  5. Eserlerinin odak noktasını mutluluk içinde geçen gençlik yılları oluşturur. İstanbul’un lüks semtleri ve Boğaziçi eserlerinin temel konu¬sunu oluşturur. Dili ağır, üslubu oturaklıdır. “Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz” romanlarından; “Geçmiş Zaman Köşkleri, Bo-ğaziçi Mehtapları” anılarından bazılarıdır.
  Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Abdülhak Şinasi Hisar
  B) Ahmet Rasim
  C) Falih Rıfkı Atay
  D) Orhan Seyfi Orhon
  E) Yusuf Ziya Ortaç


  6. Milli Edebiyat’ın öncüsü sayılması ilk şiiri “Cenge Giderken” ile olmuştur. Sade bir dil ve hece ölçüsü şiirlerine egemendir. Konularını halkın dertlerinden, sosyal ve epik hayat sah-nelerinden almış; bilgi verici, öğretici şiirler ka-leme almıştır. Şiirin Anadolu’ya açılmasını sağlamıştır. Türkçe şiirler, Türk Sazı, Zafer Yo-lunda, Aydın Kızları adlı yapıtları vardır.
  Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziya Gökalp
  B) Yusuf Ziya Ortaç
  C) Mehmet Emin Yurdakul
  D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
  E) Ahmet Rasim
  7. Onların temel düşünceleri, yazı dilini günlük dile yaklaştırmaktı. Bu düşünceden hareketle İstanbul ağzını (şive) örnek aldılar. Tamlama¬lar sadeleştirildi; Arapça, Farsça sözcükler atıldı, fakat Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, dupduru bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlı Türkçesin¬den Türkiye Türkçesine geçiş sağlandı.
  Paragrafta bahsedilen durumlar hangi edebi dönemde gerçekleştirilmiştir?
  A) Tanzimat I. Dönemi
  B) Tanzimat II. Dönemi
  C) Servet-i Fünûn Dönemi
  D) Fecr-i Âti Dönemi
  E) Milli Edebiyat Dönemi

  8. I. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde işlemişlerdir.
  II. Eserlerinde yerel ve milli konulara yer vererek Anadolu yaşamını yansıtmışlardır.
  III. Halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.
  IV. İlk kez İstanbul dışına çıkılarak eserlerde Anadolu bir konu olarak ele alınmıştır.
  V. Şiirlerinde pragmatik (faydacı) bir tutum sergilemişler ve “mutlak kesin” yoktur dü-¬ şüncesinde birleşmişlerdir.
  Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat dönemine ait değildir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
  A) H. Edip Adıvar
  B) H. Ziya Uşaklıgil
  C) R. Nuri Güntekin
  D) Peyami Safa
  E) R. Halit Karay
  10. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
  A) Şık
  B) Ankara
  C) Bir Serencam
  D) Aziz İstanbul
  E) Türkçülüğün Esasları
  11. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp Türk toplumuna mâl etti. Ede¬biyatımızın gelişmesi için milli kültür kaynakları¬na gidilmesini, “Halka Doğru” hareketini savun¬du. “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Ali Canip Yöntem
  B) Ömer Seyfettin
  C) M. Emin Yurdakul
  D) Ziya Gökalp
  E) Y. Kadri Karaosmanoğlu
  12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
  A) Yeni Mecmua
  B) Yeni Lisan
  C) Genç Kalemler
  D) Türk Yurdu
  E) Türk Ocağı
  1 E
  2 C
  3 B
  4 D
  5 A
  6 C
  7 E
  8 E
  9 B
  10 E
  11 D
  12 B

Sayfayı Paylaş