Osmanli duraklama dÖnemİ sorulari

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ  Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
  I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
  II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
  III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
  IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hak-kının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi,
  Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız IV
  D) l ve III E) II ve IV

  Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüzyılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur. XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

  A) iç huzursuzluğun yaygınlaşması
  B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun'un önemini koruması
  C) Taht değişikliklerinin daha sık olması
  D) Sadrazamların yetersiz görülmesi
  E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de padişah kadar etkili olması

  Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletten maaş alan Yeniçeri sayışı artmış, ayrıca, tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
  Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumun da önemli birer rolü vardır?

  A) Ülke ekonomisinin bozulması
  B) Eğitime önem verilmesi
  C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması
  D) Toprağın elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
  E) El sanatlarında gelişme olması

  Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

  A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi
  B) Fransa'nın bir süre için Osmanlı Devleti'nin desteğine gereksinim duyması
  C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa'yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
  D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
  E) Fransa'ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

  Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?

  A) Güzel sanatlar
  B) Dış ülkelerdeki saygınlık
  C) imparatorluk sınırları içindeki topraklar
  D) Hazine gelirleri (maliye)
  E) Ordunun savaş gücü

  Osmanlı Devleti'nde;
  l. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
  II. Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
  III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması,
  Gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız lll
  D) l ve II E) ll ve lll

  Osmanlı Devleti’nin Duraklama Döneminde uzun süren ve genelde başarısız olan savaşların sürdürülmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

  A) Merkezi otoritenin zayıflamasına
  B) Maliyenin bozulmasına
  C) Halka yeni vergiler konmasına
  D) Ordunun bozulmasına
  E) Yönetim sisteminin değişmesine

  XVII. Yüzyılda tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçerilerin ve süvarilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi halkın devlete olan güvenini sarstı. Ayrıca halktan yeni vergiler alınması huzursuzluğu arttırdı.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?

  A) Ülke içinde ayaklanmalar görülmesi
  B) Saray masraflarının artması
  C) Yeni savaşlara girilmesi
  D) Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması
  E) Kapıkulu askeri sayısının arttırılması

  Osmanlı Devleti’nde,
  I. Doğal sınırlara ulaşılması
  II. Sancak Beyliği sisteminin uygulanması
  III. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
  IV. Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelere ayak uydurulamaması
  Gelişmelerinden hangisi, duraklamanın nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve IV E) II, III ve IV

  Osmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girmiş ve Avrupa devletlerine karşı üstünlüğünü kaybetmiştir.
  Karlofça Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da üstünlüğü Avusturya’ya kaptırdığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek
  B) Macaristan’ın büyük Sivas Kongresi’yle bir bölümü Avusturya’ya bırakılacak
  C) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecek
  D) Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantörlüğünde olacak
  E) Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verilecek.

  Fransızca bir kelime olan kapitülasyon “zorunlu özveri” anl***** gelmektedir?
  Buna göre;
  I. 1479’da Venedik’e
  II. 1535’te Fransa’ya
  III. 1578’de İngiltere’ye
  IV. 1774’te Rusya’ya
  V. 1838’de İngiltere’ye
  Verilen ayrıcalıklardan hangileri “zorunlu özveri” kapsamında değildir?

  A) I, III ve IV B) I, II ve III
  C) II, III ve V D) I, III ve V
  E) III, IV ve V

  Duraklama Dönemi’nde, Osmanlı şehzadelerinin sancaklarda yetiştirilmesi geleneğine son verilmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

  A) Yeniçeri Ocağı’nın devlet idaresindeki etkisinin azalması
  B) Padişahların yönetim deneyimi kazanmadan tahta çıkması
  C) Saray içi iktidar mücadelesinin artması
  D) Padişah ile halk arasındaki ilişkilerin zayıflaması
  E) Padişahların askeri otoritelerinin zayıflaması

  Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde 11 padişah tahta çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin padişahlarından biridir?

  A) IV. Mehmet B) III. Mustafa
  C) I. Selim D) II. Murat
  E) II. Mehmet

  Osmanlı Devleti’nde;
  I. Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması
  II. Tımarların ilgisiz kişilere verilmesi
  III. Üretimin durması ile vergilerin toplanamaması
  IV. Baskılar nedeniyle kırsal nüfusun azalması
  Gibi olayların sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

  A) Tımar sisteminin bozulmasından
  B) Askerlik sisteminin bozulmasından
  C) Vergi siteminin bozulmasından
  D) Köyden kente göçlerin yaşanmasından
  E) Eğitim sisteminin bozulmasından

  XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde “sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının” kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
  B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaları yeniden başlaması
  C) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması
  D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
  E) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmaması

  Osmanlı Devleti’nde; Duraklama dönemi yaklaşık Yükselme dönemi kadar uzun sürdüğü halde Duraklama döneminde başa geçen padişah sayısı, Yükselme döneminde başa geçen padişahların sayısından daha fazla olmuştur.
  Buna göre Osmanlı Devleti’nde padişahlar ve dönemleri açısından böyle bir değişikliğin yaşanmasının sebebi daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

  A) Duraklama döneminde doğal sınırlara ulaşılması
  B) Duraklama döneminde veraset sisteminin değişmesi
  C) Duraklama döneminde çıkan isyanların padişahlara yönelik olması
  D) Duraklama döneminde hükümdarlık süresine sınırlamaların getirilmesi
  E) Yükselme döneminde hükümdarların küçük yaşta başa geçmiş olması

  Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazamların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

  A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
  B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
  C) Devletin dağılmasına
  D) Azınlıkların isyan etmesine
  E) Askeri ıslahatların başlamasına

  Aşağıdakilerden hangisi, Celali ayaklanmalarının sonuçlarından biri değildir?

  A) Vergi gelirlerinin azalması
  B) Devlet otoritesinin sarsılması
  C) Ticaretin gerilemesi
  D) Kentlerde güvensizliğin artması
  E) Şeriat hukukundan vazgeçilmesi

  — Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
  — Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
  — Gümrük gelirlerinin azalması
  Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti en fazla hangi alanda olumsuz yönde etkilemiştir?

  A) Yönetim B)Dış Politika C)Ekonomik
  D) Sosyal E)Kültürel

  II. Selim zamanındaki aşağıdaki uygulamalardan hangisindeki amaç, Coğrafi Keşifler sonucunda “yön değiştiren ticaret yolları”nı yeniden Akdeniz’e çevirmektir.

  A) Kıbrıs’ın fethedilmesi
  B) İnebahtı Olayı’nın yaşanması
  C) Süveyş Kanalı’nın açılmak istenmesi
  D) Don-Volga Kanalı’nın açılmak istenmesi
  E) Yemen’in yeniden fethedilmesi

  Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda; Genç Osman’ın ilk kez Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma girişiminde bulunması ve Tarhuncu Ahmet Paşa’nın da ilk kez saray harcamalarını kısarak, bütçeyi denkleştirmeye çalışması, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik girişimlerdir?

  A) Devlet kurumlarını daha işler hale getirmek
  B) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmak
  C) Batıya yönelik fetih hareketlerini hızlandırmak
  D) Egemenliği demokratik bir şekle dönüştürmek
  E) Devletin gelir kaynaklarını arttırmak

  Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl başlarında çıkan celali ayaklanmaları Kuyucu Murat Paşa tarafından baskı ve şiddet kullanılarak bastırıldı.
  Bir süre sonra aynı ayaklanmaların tekrar yaşanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Sorunların tam olarak çözülemediğinin
  B) Ayaklanmaların siyasi nedenlerle çıktığının
  C) Ordunun bozulduğunun
  D) Veraset sisteminin değiştirildiğinin
  E) Batıya yönelik fetih politikasının durduğunun

  Duraklama döneminde şehzadeler yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamadan tahta geçmişlerdir.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şehzadelerin ordu ile sefere götürülmemesi
  B) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
  C) Valide sultanların yönetime egemen olması
  D) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilme uygulamasının kaldırılması
  E) Şehzadelerin aldıkları eğitimin yetersiz olması


Sayfayı Paylaş