Osmanlı Ekonomisi

Konu 'Osmanlı'da Kültür ve Medeniyet' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113  Osmanlı Ekonomisi  A. Osmanlı İktisat Anlayışı

  Osmanlı ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu nedenle Osmanlı iktisat anlayışı da, toprağın iyi değerlendirilmesi, boş bırakılmaması, iyi bir vergilendirme sistemine dayanıyordu. Sınırların genişlemesi sonucu, ticaret faaliyetleri de Osmanlı ikti-usat anlayışına yeni bir değişiklik getirdi. Ticari faaliyetler Osman*lı fetihlerini de yönlendirdi. Amasra, Trabzon ve Kırım'ın fethiyle ipek Yolu, Mısır'ın fethiyle Baharat Yolu Osmanlı kontrolüne geçti.

  Coğrafi Keşifler sonunda ticaret yollarının değişmesi, kapitülasyonların etkisi ve dış ticaretin yabancıların eline geçmesi gide*rek Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuz gelişmeler karşısında devlet, bazı alanlarda himayeye ve müdahaleye gerek duydu.

  III. Selim'den itibaren yerli malı kullanılma*sı, paranın dışarıya çıkmaması, güçlü bir para oluşturulması.

  Türk tüccarların korunması, Osmanlı iktisat anlayışına hakim olmaya başladı

  B. Osmanlı Ekonomisinin Tabii Kaynakları

  a. İnsan : Osmanlı Devleti'nde, üretici kitlelere genel olarak reaya deniyordu. Bu nedenle Osmanlı ekonomisinin temel insan kaynağı reaya idi. ilk nüfus sayımı 1831 'de yapıldı. Ancak, daha m önceki dönemler için Osmanlı ülkesindeki nüfus durumunu belirten önemli belgeler vardır. Bu belgeler tahrir defterleridir. Os*manlı Devleti, bir bölgeyi ilk fethettiğinde, ya da belirli zamanlarda bir sayıma tabi tutardı. Tahrir defterleri vergi yükümlüsü erkek nüfusu ve ödenmesi gereken vergileri belirlemek amacıyla tutulurdu.

  b. Toprak :

  Osmanlı Devleti, toprağın büyük bir kısmını miri toprak olarak 2 kendi mülkiyetinde tutuyordu. Devlet toprakların işlenmesini re*ayaya bırakmış ve ekonomik hayatı düzenlerken, her köylü aile*sinin geçimini sağlayacak toprağa sahip olmasına dikkat etmiş*tir. Tımar sistemi içinde bu topraklar çift diye isimlendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları mülkiyet hakkı bakımından Mülk, Miri ve Vakıf olmak üzere üçe ayrılmıştır.

  1. Mülk Arazi: Halkın elinde bulunan, tamamıyla halka ait olan topraklardı. Bu tür topraklar kendi aralarında iki kısma ayrılıyordu:

  Öşriyye : Müslümanlara ait olan topraklar Haraciyye : Gayri müslimlerin sahip olduğu topraklar

  2. Vakıf Arazi:

  Gelirleri cami. medrese, hastane gibi topluma hizmet veren ku*ruluşların masrafları için ayrılmış olan arazilerdir. Vakıf arazileri*nin alınıp satılması kesinlikle yasak olup devlet tarafından da vergiden muaf tutulmuştur.

  3. Miri Arazi:

  Devlet mülkiyetine geçirilen topraklardır. Mülkiyeti devlete ait olan topraklar ekilip biçilmesi ve işlenmesi amacıyla çeşitli kişile* re bırakılmıştı. Miri arazi çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir.

  Osmanlı Devleti dirlik sistemini uygulamakla birçok kazanç elde etmiştir. Dirlik arazisini ekip biçenler (reaya) devlete vermeleri gereken vergiyi devletin göstereceği askerlere, memurlara veya sosyal kurumlara ödemekteydi. Böylece devlet memurlaıı ve as*kerlerin maaşları halk tarafından ödenen vergilerle karşılanıyor*du. Çok düzenli olarak işleyen bu sistem, sürekli kontrol edil*mekteydi. Dirlikleri alıp satma imkanı yoktu.

  Dirlik sisteminin uygulanmasıyla;

  Devlet, üretimi denetimi altına almış ve sürekliliğini sağla*mıştır.

  "A Eyalet askerleri bu sistem sayesinde yetiştirilmiş, devamlı savaşa hazır bir ordu bulundurulmuştur.

  • Ülkenin bayındır hale gelmesi, araziden daha iyi faydalanıl*ması, askeri masrafların azaltılması, böylece gelirlerin artırılma*sı sağlanmıştır.

  " Tımar sistemiyle devlet vergi toplama külfetinden kurtulmuş*tur.

  • iç ve dış güvenlik sorunu çözülmüştür. Bu sistemle ülkenin her tarafına yayılan askerler sayesinde köylerde bile güvenlik sağlanmıştır. Has ve zeametler, ilgili kişilere görevde kaldığı süre içinde tah*sis edilir, görevlerinin bitiminde dirliği geri alınırdı. Tımarlar ise kanunlara aykırı bir hareketi olmadığı taktirde, sipahilere ömür boyu verilirdi. Sipahinin ölümü üzerine bazı şartlarla mirasçıları*na kalırdı. Topraklar devletin malıydı. Dirlik sahipleri ve sipahi*ler, bölgenin yönetiminden sorumluydu. Dirlik sahibi, dirliğin en önemli temsilcisidir ve kadı denetiminde burayı yönetir, çağrıldı*ğında savaşa giderdi. Dirlik sistemiyle, askerin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılan*ması, tarımda yüksek verimlilik, toprağın vergilendirilmesi, toprağın boş bırakılmaması sağlanıyordu. XVI. yüzyılın son*larından itibaren tımar sistemi belirli kişilerin elinde toplanma*ya başladı. 1858 Arazi Kanunnamesi'yle, uzun süre toprağı elinde bulunduran ve işleyenler, onun sahibi oldular.

  iltizam sistemi:

  Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faali*yetlerin gerektirdiği parayı sağlayabilmek için tımar sistemi ya*nında birde iltizam usulü uygulanıyordu. XVI. yüzyılda bazı eya*letlerin vergilerinin açık artırma yoluyla belirli bir bedel karşılığı peşin olarak mültezim adı verilen kişilere bırakılmasına iltizam denirdi.

  Bu sistem ilk defa Kanuni zamanında, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından uygulandı. Devlet, uzak bölgelerin vergi gelirlerini açık artırmayla nakit olarak satmış, eyaletlerdeki askerler ve yö*neticilerin maaşlarını ödemiştir.

  C. Üretim

  a. Tarım

  Osmanlı ekonomisinin en önemli kolu tarımdır. Osmanlı toplu*mu genelde bir köylü toplumuydu. Tarım politikasını belirleyen en önemli uygulama, tımar sistemiydi. Bu sistemde toprağın mülkiyeti devlete, işleme hakkı köylüye, vergisi sipahiye aitti. Köylü, toprağı sürekli işleme, miras bırakma hakkını devam etti rebilmek için bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı:

  1. Sebepsiz olarak toprağını terk edemezdi.

  2. Toprağını sebepsiz olarak üç yıl üst üste boş bırakamazdı. Eğer bırakırsa, toprak kendisinden alınırdı.

  3. Öşür ve diğer vergileri sipahiye ödemek zorundaydı.

  Bu yükümlülüklere karşı devlet de halkın güvenliğini korumak ve düzeni sağlamakla görevliydi. Vergiyi toplamakla görevli olan sipahinin de reayaya karşı yükümlülükleri vardı:

  1. Köylünün güvenliğini sağlamak,

  2. Üretim araçlarını temin etmek,

  3. Tohum ve gübre ihtiyaçlarının karşılanmasında köylüye yar*dımcı olmak,

  4. Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamaktı.

  b. Hayvancılık

  Hayvancılık tarım ekonomisinin ve genel ekonominin önemli unsurlarından biridir. Osmanlı döneminin teknolojik seviyesi içinde hayvan, ulaşım ve üretimin en önemli güç kaynağıdır. Hayvancılık, daha çok Doğu, Orta ve Batı Anadolu'daki göçebe*ler tarafından yapılmaktaydı. Adet-i Ağnam adıyla önemli bir miktar teşkil eden hayvanlar için vergi alınıyordu.

  c. Sanayi

  1. Esnaf Teşkilâtı:

  Esnaf ve zanaatkarların, çalışma ve pazar sorunlarını çözmek, mesleğe yeni eleman yetiştirmek amacıyla Lonca Teşkilâtı ku*rulmuştur. Loncaların dışında, esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi. Loncalar, devletçe belirlenen kurallara uymak zorundaydı.

  2. Üretim Dalları:

  En gelişmiş sanayi dalı dokumacılık ve deri işlemeciliğiydi. Bu*na paralel olarak sanayide boyacılık gelişmişti. Avrupa sarayla*rından bile kumaşlarını boyatmak için Osmanlı ülkesine gönde*renler oluyordu.

  D. Ticaret

  a. Osmanlılarda Ticaret ve Tüccar

  ipek ve Baharat yollarıyla gelen mallar, Türk tüccarları tarafın*dan Avrupa'ya nakledilirdi. Karadan yapılan ticaret, kervanlarla gerçekleştiriliyordu. Ticaret, devlet tarafından teşvik edilir ve ti*caret eşyasından alınan vergiler son derece düşük tutulurdu. b. Ticaret Yolları Osmanlı toprakları, ipek ve Baharat yolları üzerinde bulunuyor*du, istanbul - Halep, istanbul - Diyarbakır ve istanbul - Erzin*can - Erzurum - Kars arasındaki yollar en önemli ticaret yollarıy*dı. Bu yollar üzerinde, kervansaraylar ve hanlar bulunuyor, bu*ralarda güvenlik derbentçiler tarafından sağlanıyordu. Ticaret merkezleri arasındaki posta ve haberleşme, menzil teşkilâtı ta*rafından yapılıyordu. Ticaret yolları üzerindeki köy ve kasabalar*da, haberleşmede hız sağlamak için dinlenmiş binek hayvanla*rı bulunuyordu. Bu görevlerine karşılık, o köy ve kasabalar bazı vergilerden muaf tutuluyordu. Ticaret yollarının geçtiği yerlerde, taşımacılığı meslek edinmiş mekkari taifesi bulunuyordu. Bun*lar üzerine aldıkları görevi yerine getiremediğinde cezalandırılı*yordu. Ticari hayatın canlı olduğu yerlerde kapan hanları bulu*nuyordu. Buralarda temel ihtiyaç maddeleri toptan satılırdı. Ka*panda satılan mal sadece un ise, ''un kapanı" adını alırdı.

  c. Ticari Emtia

  Üretim yapılıp pazarda belli bir değer karşılığı satılan eşyaya mal veya çoğulu olan emtia denir. Osmanlı Devleti. XVI. yüzyı*lın sonlarına kadar ekonomik yönden kendine yeterliydi. Bu ne*denle dışarıya mal satma veya dışarıdan mal alma ihtiyacı duy*mamıştı. Bazı yıllarda fiyatların yükselmesini engellemek için dı*şarıya mal satmak yasaklanıyordu, ihraç edilen başlıca mallar: Buğday, pamuk, yün, deri, balmumu, tuz, çeşitli madenler, ke*reste, ipekli ve pamuklu kumaşlardı.

  E. Kamu Ekonomisi (Osmanlılarda Bütçe)

  Osmanlı Devleti'nde ilk mali teşkilât, I. Murat zamanında kurul*muştu. Bu durum, Osmanlıların ilk yıllarından itibaren bütçe dü*zenlemesine önem verdiklerini gösterir.

  a. Şer'i vergiler: Dini kaynaklı vergilerdir.

  1. Öşür: Müslüman üreticilerden. 1/10 oranında alınan arazi ve ürün vergisidir.

  2. Haraç: Gayr-i müslimlerden alınan arazi ve ürün vergisidir.

  3. Cizye: Baş vergisi de denilen bu vergi sadece askerlik yapa*cak durumda olan Gayr-i müslim erkeklerden alınan sosyal gü*venlik ve himaye vergisidir. Kadın, çocuk, ihtiyar ve düşkünler*den alınmazdı.

  b. Örfi vergiler: Padişahın iradesiyle toplanan vergilerdir. Ra-iyyet Rüsumu da denilen bu vergiler üreticinin konumuna göre toplanırdı.

  1. Resm-i Çift: Çiftçinin elinde bulunan toprakların karşılığında alınan bir vergidir. Vergi miktarı arazinin büyüklüğü ve çiftçinin evli - bekâr oluşuna göre belirlenirdi.

  2. Çift Bozan: Toprağını mazeretsiz olarak terkeden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergidir.

  3. Adet-i Ağnam: Hayvan vergisidir. Sipahiler tarafından topla*nan bu verginin miktarı, hayvan sayısı ile orantılı olarak belirle*nirdi.

  4. Bâc-i Bâzari: Pazar yerlerinden alınan bir vergidir.

  5. Resm-i Mücerret: Bekârlardan alınan vergidir.

  6. Resm-i Bennak: Evlilerden alınan bir vergidir.

  7. Resm-i Ispençe: Gayr-ı müslim halkın erişkin erkeklerinden alınan bir vergidir. Müslümanlardan alınan Resm-i çift karşılığı*dır.

  8. Resm-i Arus: Sipahiler tarafından, tımar arazilerinde yaşa*yan kadınların evlenmeleri esnasında kocalarından alınan ver*gilerdir.

  9. Niyabet Rüsumu: Yöneticilerin halktan aldığı bir vergi çeşi*didir. Suçlulardan alınan Cerimeler de bu vergiye dahil edilen vergidir. Bu vergilere Bâd-ı Hava vergileri de denilmiştir. Bu ve benzeri vergilerin dışında bir de olağanüstü durumlarda toplanan Avarız vergisi vardır.

  Fiyat artışlarının nedenleri :

  1. Savaşların uzun sürmesi,

  2. Köylülerin topraklarını terketmesi.

  3. Tımar sisteminin bozulması ve bunların sonucunda üretimin tüketimi karşılayamamasıdır.

  Böylece paranın satın alma gücü azaldı ve enflasyon ortaya çık* tı. Fiyatların artmasının bir başka nedeni de, devletin yasakla* masına rağmen kaçak yollardan Avrupa ülkelerine mal satmak olmuştur.

  Fiyat artışlarını engellemek için devletin aldığı önlemler:

  1. Ham gümüşün kullanımı sınırlandırıldı ve dışarı çıkışı ya*saklandı.

  2. Yeni paraların piyasaya çıkması üzerine eski paralar ve gümüşler toplandı.

  3. Sahte para basımı engellenmeye çalışıldı.

  4. Sarraflara işleyebilecekleri kadar gümüş verildi.

  Ancak bu tedbirler sonucunda da istenilen sonuçlar alınamadı. Osmanlı parası 1580'lerden itibaren büyük bir değer kaybına uğradı ve ilk para düzeltmesi yapıldı.

  XVIII. yüzyılda Osmanlı para birimi olan akçe, değer kaybından dolayı piyasada görülmez hale geldi.

  XIX. yüzyılda Osmanlı para sisteminde bazı değişiklikler yapıla*rak, ilk kez 1839'da "Kaime-i nakdiyye-i mutebere" adıyla kâğıt para basıldı. Bu kâğıt paranın karşılığı olmayıp, bono gibi kul*lanılması düşünülmüştü. 1844'te Devlet Darphanesi para bas*ma konusunda tek yetkili kılındı. Bu düzenlemelerden sonra te*mel para birimi Mecidiye ve Guruş oldu.
Sayfayı Paylaş