Osmanlı kuruluş dönemi soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ  Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda bağım-sızlığını yeniden kazanmıştır?

  A) Varna Savaşı B) Ankara Savaşı
  C) Kosova Savaşı D) Sırp sındığı Savaşı
  E) Niğbolu Savaşı

  Aşağıdaki politikalardan hangisi, Türklerin Balkanlarda göçmen olarak yerleşip kalmasını sağlamak amacıyla uygulanmamıştır?

  A) Göçmenlerin geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması
  B) Anadolu'dan göçmen naklinde, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerin seçilmesi
  C) Yeni yerleşim yerlerine, gerekli olan malzemenin sağlanması
  D) Göçmenlerden, bir süre için vergi alınmaması
  E) Hıristiyan ailelerden alınan çocukların, Müslüman çiftçilerin ya-nına gönderilmesi

  Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan ettiği yıllarda 1308’e kadar Anadolu Selçuklularına, 1336’ya kadar da İlhanlılara bağlı oldular.
  Bu bağlılık durumunun sona erdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  a) Her iki devletin yıkılması
  b) İstanbul’un alınması
  c) Edirne’nin başkent yapılması
  d) İlk gümüş akçenin basılması, ilk hutbenin okutulması

  Sultan I.Murat Rumeli ve Balkanlara Türk göçmenleri yerleştirir-ken yerli halka hoşgörülü davranmış onları yerel yöneticilerin bas-kısından kurtarmıştır. Göçmen yerleştirme siyasetinin amacı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  a) Kalıcı fetihlere ortam hazırlamak
  b) Bu bölgelerde İslamiyeti yaymak
  c) Haçlılara engel olmak
  d) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına ortam hazırlamak

  Araştırmalara göre I.Murat’ın kazandığı I.Kosova savaşında Os-manlılar ilk kez top kullanmışlar ve zaferi kazanmışlardır. Sözü edilen bu yenilik Avrupa tarihini daha sonra nasıl etkilemiştir?

  a) Avrupa’nın fethi kolaylaştı
  b) Feodalite yıkıldı, merkezi Krallıklar kuruldu
  c) Şehirler daha iyi ve kolay kuşatıldı.
  d) İstanbul’un alınması kolaylaştı

  Kuruluş döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Ve-nedik ve Cenevizlilere ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
  Osmanlıların böyle bir politika izlemelerinin nedeni aşağıdakiler-den hangisidir?

  a) Yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
  b) Venedik ve Cenevizlileri yanlarına alabilmek
  c) Dış ticaretten az da olsa pay alabilmek
  d) Oluşacak haçlı birliğini engellemek

  Kuruluş döneminde doğudan gelen Türkmenler Anadolu’ya sığa-maz duruma geldiler. Bu durum Osmanlıları bir dizi önlem almaya yöneltti. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da sayıları hızla artan Türkmen sorununun çözümü için Osmanlıların aldığı önlemdir?


  a) Türkmenleri yerleşik düzene geçirme
  b) Tımar sisteminin kurulması
  c) Artan nüfusu Rumeli’ye yerleştirme
  d) Orduya asker olarak alma

  + Osmanlılar kuruluş döneminde Karamanoğulları dışındaki Türk beylikleriyle iyi geçindiler. Onlara karşı barışçı bir siyaset izlediler. Osmanlıların Türk beyliklerine karşı bu barışçı siyasetinin temel nedeni nedir?

  a) Anadolu Türk birliğine ortam hazırlamak
  b) Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaştırmak
  c) Timur’un Anadolu’ya gelmesini engellemek
  d) Karaman oğullarını yalnız bırakmak

  Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Balkanlarda Osmanlılara karşı bir olumsuzluk yaşanmadı, buradaki huzur ve barış ortamı devam etti. Hıristiyan halkın bu karışık durumdan yararlanmak yerine Osmanlılara bağlı kalmasının nedeni ne olabilir?

  a) Osmanlı askerinden korkmaları
  b) Aralarında iç savaşların olması
  c) Osmanlıların adil ve insancıl davranması
  d) Osmanlıya karşı koyacak güçlerinin olmaması

  II. Murat 1422’de İstanbul önlerindeyken dönemin denizci devlet-lerinden Venedikliler Selanik şehrini abluka altına aldılar. Şehri ele geçirebilmek için para dahi teklif ettiler. Buna rağmen Osman-lıların Selanik’i Venediklilere bırakmak istemeyişinin nedeni nedir?

  a) Osmanlılar için askeri bir üs olması
  b) Türkmen nüfusun çoğunlukta olması
  c) Önemli bir ticaret ve liman merkezi olması
  d) Osmanlıların Ege’ye açılan kapısı olması

  Osmanlı Beyliği devlet olmak için gerekli örgütlenmesini yaparken Anadolu ve Rumeli’deki fetihlerine de devam etmiştir. Anado-lu’daki fetihlerinde zorlanan Osmanlılar Rumeli’de fazla bir direniş görmeden buradaki yerleşmesini başarıyla tamamlamıştır. Os-manlıların Rumeli’deki yerleşmesinde fazla zorlukla karşılaşma-masının nedeni nedir?

  a) Güçlü bir orduya sahip bulunmaları
  b) Bizans’ın zayıf durumda olması ve buradaki halka haksız dav-ranması
  c) Haçlı birliğinin gerçekleştirilememiş olması
  d) Osmanlıların Anadolu’daki sorunlarını çözmüş olarak bölgeye gelmesi

  I.Murat devletin yönetim örgütlerini tamamladı. İdari yapılanma yönünden herhangi bir sorun kalmadı. Bundan başka ilk kez kalıcı fetih politikası izlemeye başladı. I.Murat yapılacak fetihler için aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

  a) Anadolu Beyliklerinden bir bölümünün Osmanlılara bağlanması
  b) Haçlılarla ilk savaşın yapılması
  c) Balkanlarda kalıcı yerleşmenin başlaması
  d) Gelirlerin yeni kurulan maliye örgütüne aktarılması

  Kuruluş döneminde Osmanlılar Balkanlarda ve Rumeli’de din adı-na fetihlere giriştiler. Bu fetihlerde cihat anlayışını ön plana çıkar-dılar. Kuruluş dönemindeki bu fetihlerde Osmanlılara en büyük siyasi ve askeri destek kimlerden gelmiştir?

  a) Memluklardan
  b) Din adamlarından
  c) Anadolu’daki beyliklerden
  d) Kentlerde çarşı ve Pazar töresini temsil eden Ahilerden

  Orhan Gazi döneminde şeriat bilir, eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Kuruluş döneminde bir anlamda siyasi bir re-form sayılan bu uygulamanın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Devlet memurluğu sistemi başladı.
  b) Osmanoğulları Beyliği devlete dönüştü.
  c) Divan’ın alt yapısı oluştu.
  d) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.

  Karesi Beyliğinin ele geçirilmesini Osmanlılar için bir dönüm nok-tası olarak yorumlayan bir tarihçi hangi söylemi dile getirmeye ça-lışmıştır?

  a) Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmeye başlamıştır.
  b) Anadolu’da Türk siyasi birliği kurulmuştur.
  c) Trakya ve Rumeli yolu açılmıştır.
  d) Osmanlı Devletinin denizciliği başlamıştır.


  + Türkler tarih boyunca İstanbul’u almayı amaçlamışlar, defalarca kuşatmışlar, fakat çok iyi savunulan bu şehri alamamışlardı. İs-tanbul’un alınması için şehrin hem Anadolu hem de Trakya’dan kuşatılması gerekiyordu.
  Bu bilgilere göre Türkler, ilk kez İstanbul’u Trakya’dan kuşatma olanağını aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle başardılar?

  a) Niğbolu Zaferi ile
  b) Rumeli’ye geçişle
  c) Bursa’nın alınmasıyla
  d) Sırp Sındığı Zaferi ile

  Niğbolu Savaşından sonra Osmanlılar için Balkanlarda herhangi bir engel kalmadı. Yapılacak fetihler için uygun ortam sağlandı. Kazanılan bu zaferden sonra dönemin padişahı I.Bayezid, hangi siyaseti ön plana çıkardı?

  a) Timur’un ilerlemesini engellemek
  b) Ekonomik hareketlenmeyi sağlamak amacıyla Venediklilerle işbirliği yapmak
  c) Anadolu Beyliklerini Osmanlılara bağlayarak siyasi birliği kur-mak
  d) Devletin merkezi yapısını güçlendirmek

  + Anadolu’ya gelen Oğuzların belli bölgelere toplu olarak yerleş-mesine izin verilmemiş bölünerek çeşitli bölgelere yerleştirilmiş-lerdir.
  Oğuzların Anadolu’da dağınık olarak yerleştirilmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

  a) Sınırların güvenliğini sağlamada yararlanmak
  b) Yerleşik hayata daha kolay alışmalarını sağlamak
  c) İleride çıkabilecek zorlukları önlemek
  d) İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırmak

  Yıldırım Bayezid döneminde kazanılan Niğbolu Zaferi kuruluş dö-neminin en önemli zaferidir. Bu savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Haçlıların bütün ümitlerini yitirdiklerini gösterir?

  a) Macarların Papa aracılığıyla Fransa’dan yardım istemesi
  b) Türklerin Balkanlardaki ilerlemelerinin durdurulamayacağının anlaşılması
  c) Bizans’ın Avrupa ile bağının kesilmesi
  d) Yıldırım’ın İstanbul kuşatmasına son vermesi

  Orhan Gazi 1329’da İznik’i aldı. Buradaki kiliseyi Camiye çevirdi, manastırı medreseye yaptı, Divan toplantılarının bir bölümünü bu-rada gerçekleştirdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi-sine ulaşılır?

  a) İznik tam anlamıyla bir Türk şehrine dönüştü.
  b) Devletin başkenti İznik’e taşındı.
  c) Bizans’ın önemli bir bölgesi fethedildi.
  d) Yapılan bu fetihle İstanbul’un gelecekteki fethi kolaylaştı.

  Osmanlı Devleti 1402 Ankara savaşından sonra taht mücadelele-riyle yıkılma durumuna geldi. Bu Fetret devriyle ilgili aşağıdaki bil-gilerden hangisi doğru Değildir?

  a) I.Murat mücadeleyi kazanarak yönetimi yeniden ele geçirmiştir.
  b) Düzmece Mustafa olayının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  c) Bu döneme Ankara Savaşı neden olmuştur
  d) Bu süre içinde Anadolu’daki beylikler yeniden kurulmuştur.

  Ankara Savaşı’ndan sonra, bir süre Anadolu Türk birliği bozul-muştu. Buna karşın Balkanlardaki Osmanlı topraklarında yaşayan
  halk devlete olan bağlılığını sürdürmüştür.
  Balkanlarda bu durumun oluşmasına, aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha çok olmuştur?

  A) Hıristiyanlar arasında mezhep birliğinin bulunmaması.
  B) Bizans Devleti’nin Balkanlardaki üstünlüğünün sona ermesi.
  C) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin devam etmesi.
  D) Osmanlıların yönetimindeki halka adaletli ve hoşgörülü dav-ranması

  + Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği’nin Moğol ve Bizans tehdidi altındaki Türkmen kitleleri için “bir kurtuluş umudu” oldu-ğunun kanıtlarından biridir?

  a) Osman Bey’in kendi adına para bastırması.
  b) Ahilerin ve Gazilerin beyliği desteklemeleri.
  c) Haçlıların Rumeli fetihlerine karşı birleşmeleri.
  d) Anadolu’da İlhanlı baskısının azalması.
  e) Osmanlıların diğer beyliklerle savaşmaları.

  Aşağıdakilerden hangisi, I. Murat Devri olaylarından biri değildir?

  a) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması.
  b) Rumeli’ye ilk olarak geçilmesi.
  c) Edirne’nin başkent yapılması.
  d) Tımar sisteminin kurulması.
  e) I. Kosova Zaferi’nin kazanılması.

  Aşağıdakilerden hangisi Edirne-Segedin Antlaşmasının sonuçla-rından biri değildir?

  a) Osmanlıların Balkanlar’da rahat bir döneme girmelerini sağla-mıştır.
  b) Yeniden toparlanmak için zaman kazanılmıştır.
  c) Macarlarla aramızda bir tampon bölge oluşturulmuştur.
  d) Hıristiyan dünyasının İstanbul’u kurtarma girişimleri sona er-miştir.
  e) İlk defa sınır kavr***** dikkat edilmiş, Tuna Nehri belirleyici olmuştur.

  Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını kendine güve-nen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi.
  Bu durum, Bizans İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  a) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına
  b) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına
  c) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına
  d) Birden fazla soyun yönetime gelmesine
  e) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran gelişmelerden birisidir?

  a) Karesi Beyliği’nin alınması
  b) Anadolu Türk Siyasi Birliği’nin sağlanması
  c) Yeniçeri Ordusu’nun kurulması
  d) Anadolu Selçuklu Devleti’nin baskısı
  e) Haçlı Savaşlarının sona ermesi.

  I. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesi
  II. Moğollarla Anadolu Selçuklularının sınır olması
  III. Anadolu’nun Türkleşmesi’nin hızlanması
  IV. Moğolların Anadolu’yu istila etmekten çekinmeleri
  V. Anadolu Beylikleri’nin ortaya çıkması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Ankara ve Kösedağ Savaşla-rı’nın olumlu sonucudur?

  a) I b) II c) III d) IV e) V


  Osmanlılarla ilişkilerinde devamlı aleyhte bir tutum sergileyen ve bu tutumunu tarih sahnesinden çekilinceye kadar sürdüren Ana-dolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Karamanoğulları Beyliği
  b) Germiyanoğulları Beyliği
  c) Karesioğulları Beyliği
  d) Menteşeoğulları Beyliği
  e) Saruhanoğulları Beyliği

  Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları ile ilgili bir bilgi değildir?

  a) Osmanlı topraklarına katılan ilk beyliktir.
  b) Bu beyliğin alınmasıyla Osmanlılar denizciliğe başlamışlardır.
  c) Osmanlıların Rumeli’ye geçmeleri kolaylaşmıştır.
  d) Orhan Bey zamanında alınmıştır.
  e) Ankara Savaşı’ndan sonran tekrar kurulmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskân politikası ile ilgili değildir?

  a) Bir bölgeye göçmen yerleştirilirken o yörenin ekonomik denge-sinin bozulmamasına özen gösterilmesi.
  b) Rumeli’deki Hıristiyan ailelerin çocuklarının devşirilerek, mer-kezde devlet hizmetine alınması.
  c) İskân için öncelikle göçebe Türklerin tercih edilmesi
  d) Göç anarşisini önlemek amacıyla göçmenlerin yerleşim yerleri-ni terk etmelerinin yasaklanması.
  e) Göçmenlerin, iskân yerlerine en yakın bölgelerden alınması.

  — Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışı kabul edilmiştir.
  — I. Murat “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” Anlayışını getir-miştir.
  — Fatih “Ülke padişahın malıdır.” Anlayışını benimsemiştir.
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik ya-şandığını gösterir.

  a) Veraset anlayışı b) Hukuk sistemi
  c) Ekonomik yapı d) Dinsel inanış
  e) Sosyal yaşam

  Osmanlı Devleti kuruluş devrinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişme-lerden hangisi Balkanlara egemen olmak ve fetihleri hızlandırmak amacına yönelik bir çalışma olarak gösterilemez?

  A) Edirne’nin başkent olması
  B) Topçu ocağının kurulması
  C) Yeniçeri ocağının kurulması
  D) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
  E) Segedin Antlaşmasının imzalanması

  II. Murat Macar Kralı’nın ölümünden sonra çıkan iç karışıklıklar-dan yararlanarak, Balkanlar’da bazı kaleleri ele geçirmiştir. Bosna Kralı’nın ölümünden sonra da bağımsız olan Hersek’i vergiye bağlamıştır.
  Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Bosna Krallığı yıkılmıştır.
  B) Macaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  C) Balkan devletleri ile anlaşma yapılmıştır.
  D) Rakip devletlerin içinde bulunduğu durumdan yararlanılmıştır.
  E) Savunma politikası izlenmeye başlanmıştır.

  Osmanlı Beyliği Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan beylikler içe-risinde en küçüklerinden birisi olduğu halde kısa zamanda devlet, hatta imparatorluk haline gelmiştir.
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Coğrafi konumu
  B) Dış siyasetini Hıristiyan dünya üzerinde yoğunlaştırması
  C) Gaza ve cihat faaliyetlerini yoğunlaştırması
  D) Bizans’la ittifaklara girişmesi
  E) Beylikler arasındaki kavgalara ilk zamanlarda pek fazla karış-maması

  Osmanlı Devleti’nde Rumeli’ye Orhan Bey zamanında geçilmiş ve bu geçişle birlikte Rumeli’ye Türklerin iskânı politikası da başla-tılmıştır. Bu politika, I. Murat zamanında daha sistemli hale getiri-lerek sürdürülmüştür.
  Osmanlı Devleti’nce sürdürülen bu politikadaki temel amaç aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge halkını asimile etmek
  B) Egemenliğini kalıcı hale getirmek
  C) Panslavizm görüşünü etkisiz kılmak
  D) Rusya’nın güneye inmesini engellemek
  E) Hıristiyan dünyasındaki çelişkileri artırmak

  Orhan Bey döneminde divan örgütünün kurulması, ilk düzenli or-dunun oluşturulması, ilk defa vezirlik kurumunun kurulması aşa-ğıdaki yargılardan hangisini daha da güçlendirmektedir?

  A) Toprakların genişlediğini
  B) Ordunun güçlendirildiğini
  C) Eğitim işlerine önem verildiğini
  D) Beylikten devlete geçildiğini
  E) Vezirlerin öneminin arttığını

  Osmanlı Devleti’nin Marmara ve Ege kıyılarında etkinlik kurması aşağıdaki devletlerden hangilerini rahatsız etmiştir?

  A) İspanya-Portekiz B) Ceneviz-Fransa
  C) İngiltere-Fransa D) Venedik-Ceneviz
  E) İspanya-Fransa

  Osmanlı Devleti başlangıçta Türkmen beyleriyle iyi geçinmiş ve Orhan Bey zamanında komşu beyliklerin Osmanlılara katılması amacına yönelik girişimler başlatılmıştır.
  Orhan Bey’in bu girişimlerinin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

  A) Bizans’a karşı Türk birliğini sağlamak
  B) Taht kavgalarını önlemek
  C) Türkmen beylikleri arasındaki savaşları başlatmak
  D) Ticari etkinlikleri geliştirmek
  E) Anadolu Selçuklu Devleti’ni yeniden etkin kılmak

  Osmanlı Devleti’nde hükümdar çocukları küçük yaşta sancaklara vali olarak atanmışlardır.
  Osmanlı Devleti’nde böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletin sınır güvenliğinin korunmasını sağlamak
  B) Balkan topraklarını egemenlik altında tutmak
  C) Devletin sınırlarını genişletmek
  D) Şehzadelere devlet deneyimini kazandırmak
  E) Devletin parçalanmasını ve merkezi otoritenin sarsılmasını en-gellemek

  Osmanlı Devleti kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1289, bazılarında 1299, bazılarında ise 1300 yılı belirtilmektedir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanan bir sonuç-tur?

  A) Moğol baskısı döneminin uzun sürmesinden
  B) Osmanlı devlet örgütünün çabuk kurulmasından
  C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından
  D) Dönemle ilgili bilgi ve belgelerin yetersizliğinden
  E) Denetlenen alanın küçük bir bölgeyi kapsamasından

  Ankara Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı dev-letinin merkezi otoritesinin bozulmasına ve devletin fetret devrine girmesine neden olmuştur?

  A) Anadolu beyliklerinin tekrar bağımsız olması
  B) Timur’un Osmanlı topraklarını şehzadeler arasında paylaştır-ması
  C) Yıldırım’ın Timur’a esir düşmesi
  D) Anadolu’nun siyasi birliğinin bozulması
  E) Türklerin kısa bir süre de olsa batıya akınlarının sona ermesi

  Türkiye’de kurulan beylik ve devletlerin uğraş alanları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin denizcilikle uğraştığı söy-lenebilir?

  A) Karesioğulları B) Saltukoğulları
  C) Eretna Devleti D) Dulkadiroğulları
  E) Kadı Burhanettin Devleti

  İstanbul hem Makedonya Krallığı, hem Avar devleti, hem de Emeviler, hem de Osmanlılar tarafından kuşatılmıştır.
  Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

  A) Bizans’ın ihtiyatlı politika izlediği
  B) İstanbul’a sahip olan devletlerin her zaman savaşmak zorunda kaldığını
  C) Bu devletlerarasında üstünlük mücadelesinin olduğunun
  D) İstanbul’un coğrafi konumunun birçok devleti cezbettiğini
  E) Hz. Muhammed’in İstanbul’u fethedeni övdüğünü

  Niğbolu Savaşı’nın gündeme gelmesine yol açan gelişme aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Karamanoğulları’nın Macarlarla ittifak kurması
  B) Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması
  C) Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’a saldırması
  D) Haçlıların Bizans’ı ele geçirme düşüncesi
  E) Osmanlı Devleti’nin Yunanistan’ a saldırması

  Osmanlı Beyliği’nin Bizans sınırında kurulması ona avantaj sağ-lamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağladığı yararlardan biri değildir?

  A) Batı politikasının kolaylaşması
  B) Cihat fikrinin etkinlik kazanması
  C) Bizans’taki taht kavgalarından yararlanılması
  D) Haçlı birliğine ortam hazırlaması
  E) Beyliğin gelişmesi

  Orhan Bey zamanı Osmanlıların aşiret örgütlülüğünden devlet ha-line geçişinin gerçekleştiği süreçtir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik uygulamalardan biri olarak gösterilemez?

  A) Divan teşkilatının kurulması
  B) Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi
  C) Kadı ve subaşıların tayin edilmesi
  D) Ülkenin hanedanın ortak malı kabul edilmesi
  E) Düzenli ordunun oluşturulması
 2. desperate_qirl

  desperate_qirl Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  cevaplar yok mu??
 3. bariscanbelen

  bariscanbelen Üye

  Katılım:
  10 Mart 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  ulan bişey yazcaksan tam yaz bee cvplar nerde yaaa

Sayfayı Paylaş