Osmanli yÜkselme dÖnemİ sorulari

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ  Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethi ile Bizans imparatorluğu'na son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks Kilisesi'nin varlığı ko-runmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, Fatih'in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

  A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
  B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını or-taya koymak
  C) Ortodoks Kilisesi'nin hareketlerini kontrol altında tutmak
  D) Katolik Kilisesi'ne karşı bir güç oluşturmak
  E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağla-mak

  II Bayezid döneminde ispanya'da Hıristiyan engizisyon mahkeme-lerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.
  Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisi-ne ulaşılamaz?

  A) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
  B) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir
  C) II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.
  D) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
  E) Engizisyon yalnız Hıristiyanları değil, diğer dinlerden olan kişi-leri de yargılamıştır.

  Fatih Sultan Mehmet zamanında:
  — Cenevizlilerden Amasra
  —İsfendiyaroğullarından Sinop
  — Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.
  Fatih'in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
  B) İslamiyet’i yaymak
  C) Denizlerde üstünlük sağlamak
  D) Anadolu'da siyasi birlik sağlamak
  E) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

  Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yerli ve yabancı bilginlere ça-lışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağı-dakilerden hangisidir?

  A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak
  B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığım art-tırmak
  C) imparatorluğun Avrupa'da sınırlarını genişletmek
  D) İstanbul'da Batı'dakine benzer okullar açmak
  E) Anadolu'da siyasi birliği sağlamak

  Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapi-tülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince ge-çerli olduğunu gösterir?

  A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna git-mesi
  B) Fransa'nın bir süre için Osmanlı Devleti'nin desteğine gereksi-nim duyması
  C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa'yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
  D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
  E) Fransa'ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

  Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Avrupa devletle-riyle anlaşma yoluna gitti ve ilk Venediklilerle anlaştı.
  Fatih neden bu şekilde davranmak zorunda kalmış olabilir?

  a) Sorun çıkaran Memluklara karşı sefer hazırlığına başlaması
  b) Karadeniz’deki Venedik ve Ceneviz üstünlüğüne son vermeyi amaçlaması
  c) Akkoyunluların Doğu Anadolu’daki yıkıcı faaliyetlerine başlamış olması
  d) İstanbul’un fethinden dolayı Avrupa’da oluşacak haçlı birliğini önlemeyi amaçlaması

  Sultan II. Bayezid, savaşı sevmeyen bir padişah olmasına rağ-men İspanya’ya donanma göndermiştir. Bu durumun nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  a) İspanyolların Akdeniz’deki üstünlüğüne son vermek
  b) Fransızları İspanyol baskısından kurtarmak
  c) İspanyolların baskı yaptığı Müslüman ve Yahudilere yardım etmek
  d) Okyanus’a açılmak

  Coğrafi keşifleri başlatan Portekizliler, Kanuni döneminde Basra Körfezi ile Kızıldeniz’in Umman Denizine açılan ağızlarını kapattı-lar. Portekizlilerin böyle bir askeri önlem almalarının nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir

  a) İpek Yolunu güvence altına almak
  b) Osmanlıların Hindistan Müslümanlarıyla birleşmesini engelle-mek
  c) Osmanlı donanmasının Hint Okyanusuna açılmasını engelle-mek
  d) Daha fazla sömürge edinebilmek

  1512’de tahta geçen Yavuz Selim 1517 Ridaniye zaferiyle Mısır’ı fethetti. Mısır’ın alınması Osmanlı ekonomisini rahatlattı. Baharat yolu kontrol altına alındı. Fakat bu rahatlama uzun süreli olmadı. Ekonomi daha sonra bozuldu. Bu ekonomik olumsuzluğun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  a) Mısır’la sürekli bağlantının sağlanamaması
  b) Coğrafi Keşiflerle yeni yolların bulunması
  c) Uzun süreli savaşların mali yükünün artması
  d) Merkezde taht değişikliğinin yaşanması

  Osmanlılar Yükselme Döneminde köklü bir fetih politikası izledi ve yapılan fetihlerle devlet, bir imparatorluk haline geldi. Aşağıdaki-lerden hangisi Osmanlıların izlediği fetih siyasetinin amaçları ara-sında gösterilemez?

  a) Halkın yönetime katılımını sağlamak
  b) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
  c) Savaşlarda ganimet elde etmek
  d) İslamiyeti geniş alanlara yaymak

  Kanuni, elinde güçlü bir donanma olan Barbaros Hayrettin’i İstan-bul’a çağırarak Osmanlı donanmasının başına getirdi. Padişahın Barbaros’u Osmanlı himayesine almasının nedeni aşağıdakiler-den hangisidir?

  a) Osmanlı donanmasının yetersiz olması
  b) Atlas Okyanusuna egemen olmak istemesi
  c) Kuzey Afrika’yı ele geçirmek istemesi
  d) Korsanların gücünden yararlanmak

  Osmanlı Devleti yükselme döneminin sonlarına doğru doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştı. Buna karşı bazı devletler yıpratma politikasına giriştiler. Yükselme Dönemi sonlarına doğru Osmanlı-nın genişlemesini engellemeye çalışan iki devlet aşağıdaki seçe-neklerin hangisinde doğru verilmiştir?

  a) Macaristan-İran b) Venedik-İran
  c) Avusturya-İran d) Lehistan-İran

  Aşağıdakilerden hangisi Yükselme Dönemi padişahlarından biri Değildir?

  a) II. Murat b) Yavuz Selim
  c) Kanuni Süleyman d) II. Bayezid

  II. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyanların baskısından ka-çan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesi-ne yerleştiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-lamaz?

  a) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
  b) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.
  c) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
  d) II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin sayısı artmıştır.

  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere ça-lışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağı-dakilerden hangisidir?

  a) İstanbul’da batıdakine benzer okullar açmak.
  b) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek.
  c) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak.
  d) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artır-mak.

  Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Zaferini en iyi şekilde an-latır?

  a) Denizlerde kazanılan ilk ve son en büyük zaferdir.
  b) Haçlı donanması yenilmiştir.
  c) Haclı komutanı Andrea Dorya savaş alanını terk edip kaçmıştır.
  d) Bu zaferden sonra haçlılar bir daha Türklerin karşısına çıka-mamıştır.

  Osmanlı Devletinin Fransa’ya yaklaşması ve Avrupa birliğini par-çalaması hangi devletin tepkisine neden olmuştur?

  a) Macaristan b) Almanya
  c) Venedik d) Portekiz

  Yükselme döneminin hangi iki padişahı daha sonraki padişahlara askeri, ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda örnek olmuşlar-dır?

  a) Fatih Sultan Mehmet-Kanuni Süleyman
  b) Yavuz Selim-II. Bayezid
  c) Yavuz Selim-Kanuni Sultan Süleyman
  d) II. Selim-Fatih Sultan Mehmet

  1541’de Macaristan tümüyle Osmanlılara bağlanarak Budin Bey-lerbeyliği kuruldu. Orta Avrupa’daki bu gelişmeler hangi devletin tepkisine neden olmuştur?

  a) Macaristan b) Avusturya
  c) Venedik d) Fransa

  Fatih Sultan Mehmet Osmanlı padişahları içinde en kültürlü ola-nıydı. Bilginleri korudu ve onları sarayında topladı. İstanbul’u bir kültür merkezi haline getirdi. Fatih, Avrupa’daki hangi gelişmeyi aynı anda yaşamış ve devletine yansıtmıştır?

  a) Coğrafi Keşifler b) Reform
  c) Rönesans d) Sanayi İnkılâbı

  Fatih Sultan Mehmet Devrinde İstanbul, Trabzon ve Kırım fetihle-riyle elde edilen ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması
  b) Ortodoks Kilisesinin kontrol altına alınması.
  c) Anadolu’da Şiî propagandasına son verilmesi
  d) İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınması
  e) Haçlı seferlerinin izlerinin yok edilmesi.

  I. Padişahların yetenekli kişiler olması
  II. Yönetimde merkeziyetçi davranılması
  III. Bizans’a komşu olunması.
  Aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?

  a) Osmanlı Devleti’nin büyümesinin
  b) Ahilerle iyi geçinilmesinin
  c) Merkez-çevre ilişkisinin
  d) Timur’la savaşılmasının
  e) Haçlılarla barış halinde kalınmasının

  Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiş, buna rağmen Osmanlı Devleti istenilen kazancı elde edememiştir.
  Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Osmanlı Devleti’nin batıya yönelmesi
  b) Rodos ve Belgrat’ın alınamaması
  c) Osmanlı Devleti’nin yanlış siyaseti
  d) Anadolu’da isyanların çıkması
  e) Ümit burnu yolunun bulunması

  Osmanlı İmparatorluğu’nu, Orta Çağ Batı Avrupa devletlerinden ayıran en önemli siyasal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ekonominin tarıma dayanması
  b) Teokratik yönetim anlayışı
  c) Savaş gelirlerine verilen önem
  d) Yönetimin merkeziyetçi olması
  e) Hanedan anlayışının bulunması

  Sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, kanuni dö-neminde Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğuna kanıt ola-rak gösterilemez?

  a) Mohaç Savaşı b) 1533 Barışı
  c) Preveze Savaşı d) Rodos Seferi
  d) I. Viyana kuşatması

  Aşağıdakilerden hangisi, Yükselme Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

  a) Osmanlı Kanunnamelerinin hazırlanması
  b) İlk kapitülasyonların uygulanması
  c) Batı ağırlıklı fetihlerin hızlanması
  d) Doğu’da en geniş sınırlara ulaşılması
  e) Anadolu Türk birliğinin tamamlanması


  I. II. Mehmet Dönemi’nde Venedik’e
  II. I. Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya
  Ticari ayrıcalık ve kapitülasyon verilmesinin ortak siyasi amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Akdeniz ticaretini geliştirmek
  b) İstanbul’un ticari canlılığını korumak
  c) Hıristiyan birliğini parçalamak
  d) Gümrük geliri sağlamak
  e) Osmanlı ülkesinde bulunmayan ürünleri ucuza almak

  Sokullu Mehmet Paşa döneminde;
  — Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirerek Akdeniz’le Kızıldeniz birleştirilmeye
  — Don ve Volga nehirleri birleştirilerek Hazar denizine inmeye ça-lışılmıştır.
  Bu uygulamalardan amaçlanan ortak kazanç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  a) Rusların güneye inmesini engellemek
  b) Akdeniz’e egemen olmak
  c) Sömürgecilik faaliyetlerini başlatmak
  d) İpek ve Baharat yollarına canlılık kazandırmak
  e) İran’ı kontrol altında tutmak

  Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlı Devleti’ne ekonomik açıdan daha çok yarar sağladığı söylenebilir?

  a) Mısır Seferi b) Mohaç Seferi
  c) Kıbrıs’ın Fethi d) İran Seferi
  e) Preveze Zaferi

  Aşağıdakilerden hangisi, II. Mehmet(Fatih) döneminde görülen olaylardan biri değildir?

  A) Karadeniz ve Ege’de hâkimiyet sağlanması
  B) İstanbul’un alınması
  C) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılması
  D) Girit’in alınması
  E) Amasra’nın fethi

  Halifelik ilk kez hangi savaş sonucunda Türk hükümdarlarına geçmiştir?

  A) Ridaniye B) Talas C) Yermük
  D) Niğbolu E) Otlukbeli

  XVI. Yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eya-let sayısı artmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunula-maz?

  A) Beylerbeylerinin sayısının artmasına
  B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
  C) Beylerbeylerinin öneminin artmasına
  D) Eyalet gelirlerinin azalmasına
  E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

  XVI. Yüzyılda İstanbul’a gelen Avusturya elçisi Busbecq yazdığı seyahatnamede “Devletin en üst kademelerinde görev yapanların çoğu, zaman içinde yükselerek bu görevlere gelmiştir.” Demekte-dir.
  Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-sinin göstergesidir?

  A) Devlet memuru olmak için devşirme kökenli olmak gerektiğinin
  B) Merkezi otoritenin güç kaybettiğinin
  C) Yetenekli kişilerin en üst makamlara kadar yükselebileceğinin
  D) Yönetimde bazı ailelere daha çok yer verildiğinin
  E) Devlet memuru sayısının çok az olduğunun

  İstanbul’un fethinin Avrupa’da yaşanan kültürel gelişmeleri etkile-diğine kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Derebeylik rejiminin yıkılması
  B) İstanbul’dan giden bilim adamlarının İtalya’da Rönesans hare-ketlerine katılması
  C) Coğrafi Keşiflerin başlaması.
  D) Reform Hareketleri’nin yapılması
  E) Burjuva sınıfının zenginleşmesi

  Kutsal emanetler ve halifeliğin Osmanlılara geçmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin bir sonucudur?

  A) İstanbul’un fethinin
  B) Otlukbeli zaferinin
  C) Çaldıran zaferinin
  D) Irakeyn seferinin
  E) Ridaniye zaferinin

  Kanuni Osmanlı tahtına geçtiğinde Macarlar Kanuni’nin hüküm-darlığını tebrik etmemiş, vergilerini göndermemiş ve kendilerine gönderilen elçiyi öldürmüşlerdir. Kanuni bunun üzerine Belgrat se-ferine çıkmıştır.
  Bu bilgiye göre Osmanlı devletinin Macaristan seferine çıkması-nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I. Süleyman’ın şahsi ihtirası
  B) Macarların Erdel’e saldırması
  C) Fransa Kralının zor duruma düşmesi
  D) Osmanlı devletinin siyasi itibarını kurtarmak istemesi
  E) Osmanlı ekonomisinin dış piyasaya yönelik olması

  Fatih Sultan Mehmet zamanında;
  I. Kırım Hanlığı
  II. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu
  III. Sinop
  IV. Amasra
  Ele geçirilmiştir.
  Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu siyasi birliğini sağlamak
  B) Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak
  C) Karadeniz’e hâkim olmak
  D) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
  E) Akkoyunlu Devleti’ni ortadan kaldırmak

  Yükselme Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisinin fethi ile Suriye, Mısır ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlanmıştır?

  A) Girit B) Cerbe C) Malta
  D) Kıbrıs E) Mora  II. Bayezid döneminde ülke içinde güçlü bir otorite sağlanamadı-ğına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Memluklara karşı yapılan savaşlarda sonuç alınamaması
  B) Şehzade Selim’in Safevilere baskın düzenlemesi
  C) Şah İsmail’in Anadolu’daki propagandaları sonucu Şahkulu Ayaklanması’nın çıkması
  D) Mora’nın fethinin tamamlanması.
  E) Venediklilerle deniz savaşının yapılması

  Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren teokratik özellikler taşırken; Yavuz Sultan Selim Devri’nde bu durum tam bir resmiyet kazan-mıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?

  A) Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturması
  B) Toplumun Şer’i Hukukla yönetilmesi
  C) Eğitim-öğretimin dinsel temele dayanması
  D) Şeyhü’l İslam’ın Fetva yayınlaması
  E) Padişahların halife sıfatına sahip olması

  Osmanlı tarihinde Fatih döneminden itibaren altın para basılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Padişah değişikliğinin
  B) Cülus bahşişi verildiğinin
  C) Maden işlemeciliğinin geliştiğinin
  D) Askerlerin teşvik edildiğinin
  E) Devlet zenginliğinin

  Sokullu Mehmet Paşa döneminde gündeme getirilen projelerden biri de Don-Volga ırmaklarının bir kanalla birleştirilmesi ve Kara-deniz’den Hazar Denizi’ne geçilmesi düşüncesidir.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu yolla ulaşılmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?

  A) İran (Safevi) sorununu çözmek
  B) Asya’daki Türk topluluklarına ulaşmak
  C) Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
  D) İpek ticaret yollarını canlandırmak
  E) Fas Sultanlığı’nı ele geçirmek

  Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazam-ların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden ol-duğu savunulabilir?

  A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
  B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
  C) Devletin dağılmasına
  D) Azınlıkların isyan etmesine
  E) Askeri ıslahatların başlamasına

  Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde,
  I. Ege Adaları alınmış
  II. Kuzey Afrika kıyıları ele geçirilmiş
  III. Rodos ve Kıbrıs Adaları fethedilmiştir
  Osmanlı Devleti bu yerleri ele geçirmekle aşağıdakilerden hangi-sini amaçlamıştır?

  A) Yeni sömürgeler elde etmeyi
  B) Akdeniz ticaretini canlandırmayı
  C) Coğrafi Keşiflere başlamayı
  D) Akdeniz egemenliğini ele geçirmeyi
  E) İslamiyet’in yayılmasını sağlamayı

  Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifleri başladığı sırada dünyanın en zengin ve güçlü devleti olmasına karşın, coğrafi keşiflerde bulun-mamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

  A) Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olması
  B) Denizlerdeki sömürgecilikten çok karalarda genişlemeyi dü-şünmesi
  C) Okyanuslara dayanıklı büyük gemilere sahip olmaması
  D) Denizin ve denizciliğin gelecekteki önemini kavrayamaması
  E) Ekonomik açıdan güçlü olması  Aşağıdakilerden hangisi, Celali ayaklanmalarının sonuçlarından biri değildir?

  A) Vergi gelirlerinin azalması
  B) Devlet otoritesinin sarsılması
  C) Ticaretin gerilemesi
  D) Kentlerde güvensizliğin artması
  E) Şeriat hukukundan vazgeçilmesi

  Aşağıdakilerden savaşlardan hangisi, Osmanlı Devleti’nin Yük-selme Devri’nde kazandığı askeri gücün bir kanıtı olamaz?

  A) Mercidabık B) Çaldıran C) Mohaç
  D) Preveze Savaşı E) Niğbolu

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Fatih döneminin özellikle-rinden biridir?

  A) Enderun Mektebi’nin açılması
  B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
  C) Kazaskerin divan üyesi olması
  D) İstanbul’un ilk kez kuşatılması
  E) Fransızlara ayrıcalık verilmesi

  II. Bayezid devrinde Osmanlı Devleti, Avrupa’ya karşı genellikle barışçı bir siyaset izlerken, iç politikada ise devlet otoritesini sağ-lamayı amaçlamıştır.
  Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

  A) Şahkulu İsyanı’nın çıkması
  B) Osmanlı-Memluk Savaşları’nın başlaması
  C) Şehzade Cem Olayı’nın çıkması
  D) Şehzade Selim’in isyan etmesi
  E) İspanya Yahudilerinin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi

  Fatih Sultan Mehmet kendi zamanına kadar mevcut olan Osmanlı kanunlarını bir araya toplayarak “Kanunname-i Âli Osman” adıyla anılan ilk Osmanlı Kanunnamesini hazırlamıştır.
  Kanunname-i Âli Osman, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

  A) Örfi Hukuka
  B) İlkçağ Roma Hukukuna
  C) Şer’i Hukuka
  D) Anadolu Selçuklu Vakfiyelerine
  E) Jüstinyen Kanunlarına

  Osmanlı Devleti’nde II. Bayezid Dönemi’nde,
  — Avarız ve rüsum vergilerinin alınması
  — Malların kalite kontrolünün yapılması
  — Ahi örgütlerinin Loncaya dönüştürülmesi
  Uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisini düzenleme amacına yöneliktir?

  A) Din B) Ekonomi C) Kültürel
  D) Yönetim E) Askeri

  Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemindeki eğitim faaliyetleri Ku-ruluş dönemindeki eğitim faaliyetlerinden daha yüksek değer ta-şımıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemin-deki eğitim faaliyetlerinin daha yüksek değerler taşıdığını göster-mez?

  A) Sahn-ı Seman medreselerinin kurulması
  B) Sahn-ı Süleyman medreselerinin kurulması
  C) Çeşitli ülkelerden bilim adamlarının İstanbul’a çağırılması
  D) Bilim adamlarının özgürce çalışabilecekleri ortamın tesis edil-mesi
  E) Enderun okulunun açılması

  İstanbul’un fethine bütün Avrupa devletleri tepki göstermelerine rağmen Venedik’in tepkisi çok daha sert olmuştur. Hatta bu tepki Fatih’in zehirlenmesine kadar varmıştır.
  Venedik’in aşırı tepkisinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açık-lanabilir?

  A) Papanın Venedik’te bulunması
  B) Venedik’in Avrupa’nın en güçlü devleti olması
  C) Venedik’in ticari çıkarlarını kaybetmesi
  D) Bizans ile Venedik arasındaki tarihi dostluk
  E) Venedik’in Bizans’tan vergi alması

Sayfayı Paylaş