Osmanlıca - Arapça - Türkçe Sözlük

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar.

  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi.

  ABD: Kul, köle, mahlûk. Tasavvufta kâmil müslüman.

  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle.

  ABES: Boş, saçma.

  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su.

  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu.

  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf.

  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.

  A'CEMÎ: Arap olmayan.

  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.

  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük.

  A'DÂ: 1. Adüvv’ün çoğulu. Düşmanlar. 2. Pek zâlim, pek gaddar.

  A'DÂD: Adedin çoğulu. Sayılar.

  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar.

  ADÂVET: Düşmanlık, husumet.

  ADEM: Yokluk.

  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk.

  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik.

  ADEMÎ: Yokluğa ait.

  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm'dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet.

  ÂDETULLAH: Allah'ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti.

  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli.

  ADÎL: Benzer, eş, akran.

  ADL: Adalet, çok adaletli.

  ÂFÂK: Ufukun çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.

  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke'ye mikat sınırları dışından gelenler.

  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler.

  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih.

  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama ve yarlığama.

  AFV: Affetme, suçu bağışlama.

  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar.

  AĞNAM: Ganemin çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.

  AĞNİYÂ: Ganînin çoğulu. Zenginler.

  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar.

  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar.

  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.

  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular.

  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler.

  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer.

  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar.

  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler.

  ÂHÂD: Ehad'in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı.

  AHBÂR: Haberin çoğulu. Haberler.

  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler.

  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik.

  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz.

  AHD: 1. Söz verme. 2. Yemin, and. 3. Devir, zaman, gün.

  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.

  ÂHENG: Uygunluk ve düzen.

  AHFÂ: Çok gizli, en gizli.

  AHFÂD: "Hafîd"in çoğulu. Torunlar.

  AHİD: (Bak: AHD).

  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).

  ÂHİR ZAMAN: Son zaman, dünyamızın son çağı.

  AHİZ: (Bak: AHZ) .

  AHKÂM: Hükümler, kanunlar.

  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.

  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler.

  AHKÂM-I FER'İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.

  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri.

  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler.

  AHKEMU'L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah.

  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar.

  AHLÂM: "Hulm"ün çoğulu, karışık rüyalar.

  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar.

  AHSEN: "Husn"den. En güzel, pek güzel, daha güzel.

  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.

  AHSENÜ'L-KASAS: 1. Kıssaların, hikâyelerin en güzeli. 2. Yusuf Sûresi.

  AHZ: 1. Alma, tutma, kabzetme, 2. Kabul etme. 3. Tessellüm. 4. Sorgulama.

  AKABE: 1. Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire. 2. Tehlike. 3. Tehlikeli geçit. 4. Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.

  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri.

  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller.

  AKD: 1. Anlaşma, sözleşme. 2. Bağlama, düğümleme.

  ÂKIBET: Nihayet, sonuç.

  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme.

  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen.

  ÂKILÂNE: Akıllıca.

  AKÎDE: İtikad, iman.

  ÂKİF: 1. İbadette devamlı olan kimse. 2. Sebat eden.

  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah'a şükür maksadıyla kesilen kurban.

  AKÎM: 1. Beyhude, boş yere. 2. Kısır erkek veya kadın.

  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.

  AKLÎ: Akla ait, akla uygun.

  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.

  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar.

  AKSÂ: En uzak, en son.

  AKSÜ'L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması.

  AKTAR: Baharatçı.

  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.

  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık.

  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli.

  AKVÂL: Kavlin çoğulu. Kaviller, sözler.

  AKVÂM: Kavimler, milletler.

  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler.

  A'LÂ: En yüce.

  ALADDERECÂT: Derecelere göre.

  ALÂK SÛRESİ: Kur'ân-ı Kerim'in 96. sûresi.

  ALAKA: Alakdan yapışkan sıvı, embriyo.

  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar.

  ALÂMET: İşaret, nişan.

  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.

  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar.

  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler.

  A'LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri.

  ALE'L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle.

  ALE'L-USÛL: Usûl üzere. Usûle göre, usulen.

  ÂLEM: Kâinat, dünya.

  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar.

  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya.

  ÂLEM-İ EŞBÂH: "Şebah"tan: 1. Cisimler âlemi, varlıklar âlemi. 2. Hayaller âlemi."Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi.

  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi.

  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak.

  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi. Firavun soyu.

  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan.

  ALİYYU'L-A'LÂ: Pek iyi. Fevkalâ-de.

  ALLAH BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.

  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi.

  ALLÂMÜ'L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ'dan biri, bütün gizlileri bilen Allah.

  ÂMÂ: Kör.

  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek.

  AMELDE İ'TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli.

  AMEL-İ SALİH: Allah'ın rızasına uygun olan her iş.

  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim.

  AMÎK: Derin. Bahr-i amîk: Derin deniz. Fikr-i amîk: Derin düşünce.

  ÂMİL: 1. Sebep. 2. İş yapan. 3. Zekat toplayan memur.

  ÂMM: Umumî, genel.

  AMR: Bir erkek ismi.

  AMÛD: Direkler, sütunlar.

  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar.

  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.

  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.

  ANYEDİN: Elden.

  ÂRÂBÎ: Bedevî. Çölde yaşayan köylü.

  A'RÂF: Cennetle cehennem arasında bulunan bir yer.

  ARAFAT: Mekke'ye 12 mil yani takriben 20 km. uzaktaki bir yer. Hacca gidenler Zilhicce'nin 9. günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar.

  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.

  ARAZ: 1. İşaret, alâmet. 2. Tesadüf. 3. Kaza, felaket. 4. Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün.

  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey. Geçici.

  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak.

  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili.

  ARŞ: 1. Taht. 2. Dokuzuncu gök. 3. Çardak. 4. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.

  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik.

  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke. Kudüs, Filistin.

  ASÂ: Değnek, sopa, baston.

  ASABÂT: 1. Baba tarafından olan akrabalar. 2. Şer'an miras alamayan akrabalar.

  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar.

  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet.

  ÂSÂR: Eserler.

  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler.

  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz. Musa'nın sopası.

  ASGARİ: En az, en küçük.

  ASHAB: Hz. Peygamber'i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.

  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.

  ASHAB-I MEŞ'EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.

  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler.

  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler.

  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına.

  ÂSİ: İsyan eden.

  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr.

  ASNÂM: "Sanem"in çoğulu. Putlar.

  ASR: 1. İkindi namazı. 2. İkindi vakti. 3. Yüzyıl, çağ.

  AŞR: Kur'ân-ı Kerim'den on âyet miktarı okunan kısım.

  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama.

  ATALET: Tembellik, hareketsizlik.

  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

  ATIF (ATF): 1. Eğme, meyletme, 2. Bağlama.

  ÂTİH: Bunak.

  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş.

  ATTAR: (Bak: AKTAR) .

  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler. Medine etrafındaki semtler.

  AVAM: 1. Halk. 2. Soylu veya bilgin olmayanlar.

  AVÂMİL: 1. Âmiller, sebepler. 2. Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap.

  A'YÂN: 1. İleri gelenler. 2 Gözdeler.

  A'YÂN-I SABİTE: Allah'ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.

  ÂYÂT: Âyetler.

  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler.

  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

  AYIN: Arap alfabesinin 21. harfi. Ebced hesabında sayı değeri 70'dir.

  ÂYİN: 1. Tören, âdet. 2. Dinî bazı gösteriler. Mevlevî âyini gibi.

  AYN: 1. Göz, 2. Pınar. 3. Eşyanın hakikatı.

  AYNE'L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

  A'ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler.

  AZÂB: 1. Büyük sıkıntı, şiddetli elem. 2. Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza.

  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı.

  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.

  AZ'AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok.

  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik.

  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler.

  AZHAR: En açık: .

  AZÎMÜ'Ş-ŞÂN: Şânı büyük.

  AZÎZ: 1. Allah'ın isimlerinden biri. Değerli. 2. Ermiş, velî.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  BAB: 1. Kapı. 2. Fasıl, bölüm. MİNE'L-BAB İLE'L-MİHRAB: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.

  BÂDİYE: Kır, ova, sahra, çöl.

  BÂGÎ: Âsi, baş kaldırmış, haksızlık eden.

  BAĞÇE: Bahçe.

  BAĞTETEN: Ansızın, zulüm, isyan.

  BAĞY: Azgınlık, zulüm, isyan.

  BAHIYRE: Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

  BÂHİL: 1. İşsiz, avare, başı boş. 2. Yularsız deve.

  BAHÎL: Cimri, tamahkâr.

  BÂHİR: 1. Yalancı, ahmak. 2. Ekin sulayıcı, sulayan. 3. Belli, açık. 4. Işıklı, parlak, güzel.

  BÂHİRE: 1. Çok koşan cins deve. 2. Dikenli ağaç.

  BAHR Ü BERR: Deniz ve kara.

  BAHŞ: Bağış, ihsan.

  BÂİN: Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu.

  BÂİS: 1. Sebep olan, gerektiren. 2. Gönderen. 3. Yeniden yaratan.

  BAKAR: Sığır, öküz, manda cinsleri.

  BAKARA: 1. Sığır, inek. 2. Kur'ân-ı Kerim'in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.

  BAKİYYE: Artan, artık, geri kalan.

  BÂLİĞ: 1. Erişmiş, vâsıl olmuş, son mertebeyi bulan. 2. Yekûn.

  BÂP: (Bak: BÂB) .

  BÂR: 1. Allah. 2. Yemiş, meyva. 3. Yük, ağırlık. 4. Yağdıran, serpen, döken.

  BÂRİD: 1. Soğuk. 2.Letafetten uzak nâhoş.

  BÂRİZ: Açık, belli, âşikâr, zâhir.

  BA'S: 1. Gönderme, yollama, gönderilme. 2. Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması. 3. Dirilme veya diriltme.

  BASAR: 1. Görme, görüş, görme yeteneği. 2. Zihnî algı.

  BÂSİR: Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

  BASÎRET: Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.

  BAST: 1. Yayma, açma. 2. Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

  BÂTIN: 1. İç, içyüz, gizli, sır, derunî. 2. Allah'ın isimlerinden.

  BATN: Karın, kuşak, nesil.

  BÂYİN: Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.

  BA'Z: Bir şeyin bir bölümü,bir parçası, bazısı.

  BED NAZAR: Kötü bakış.

  BED: Kötü, çirkin, işe yaramaz.

  BEDÂ'-BEDA'AT: Güzellik, yenilik, bediilik.

  BEDÂHET: 1. Açıklık, bellilik. 2. Ansızın ortaya çıkma.

  BEDÂYİ': İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.

  BEDBAHT: Talihi kötü olan, talihsiz.

  BED-BİN: Her şeyi kötü gören, karamsar.

  BEDEL: 1. Değer, kıymet. 2. Başkasının parası ile onun yerine hacca giden kimse yerine geçen.

  BEDEL-İ BA'Z: Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.

  BEDEL-İ İŞTİM'ÂL: Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

  BEDEL-İ KÜLL: Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.

  BEDEVÎ: Çölde çadırda yaşayan göçebe, çöllü, Arap göçebesi.

  BEDİA: 1. Yaratma. 2. Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

  BEDİHİ: 1. İspat gerekmeyecek şekilde açık. 2. Akla kendiliğinden gelen.

  BEDİÎ: Güzel, beğenilen, sanatlı söz.

  BEDR-BEDİR: 1. Dolunay, ayın ondördü. 2. Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir gazasının yapıldığı yer.

  BED-TAHRİR: Kötü yazı.

  BEHA-BAHA: 1. Güzellik, süs, pırıltı. 2. Kıymet, değer, bedel.

  BEHAİM: 1. Dört ayaklı hayvanlar. 2. Suriye'de bir sıradağ.

  BEHÇET: Güzellik, güleryüzlülük, sevinç.

  BEHİME-İ EN'AM: Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.

  BEHİMÎ: Hayvana yakışır tarzda, hayvanlık.

  BEİS-BE'S: 1. Zarar, ziyan. 2. Korku, azap, sıkıntı, fenalık. 3. Kuvvet, kudret.

  BEKA: Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.

  BEKA-YI ERVAH: Ruhların kalıcılığı, devamlılığı.

  BEKA-YI RUH: Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.

  BELAGAT Ü FESAHAT: Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.

  BELAGAT: İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.

  BELİĞ: 1. Açık, düzgün söz söyleyen. 2. Güzel, sanatlı söz. Belâ-gatli.

  BENÂM: Namlı, ünlü, meşhur.

  BENAN: Parmak ucu.

  BENÎ İSRAİL: İsrailoğulları, yahudiler.

  BERAAT: 1. Temizlik, arılık. 2. Olgunluk, güzellik.

  BERA'ÂT-I İSTİHLÂL: Söze güzel ve etkili başlangıç.

  BEREKÂT: Bolluklar, uğurlar, hayırlar.

  BEREKÂT-I KELÂMULLAH: Allah kelâmının verdiği feyizler, bolluklar, uğurlar.

  BER-HAYAT: Sağ, diri, yaşayan.

  BERÎ: Sâlim, kurtulmuş, temiz arınmış.

  BERİ: Yakın mesafe, ötenin zıddı.

  BERK: 1. Şimşek, parıltı, kıvılcım. 2. Sert, katı.

  BERR: 1. Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 2. Kara, toprak.

  BER-TARAF: Bir yana atılan, ortadan kalkan. Bertaraf etmek: Ortadan kaldırmak, yok etmek.

  BERZAH ÂLEMİ: Ruhlar âlemi.

  BERZAH: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. Can sıkıcı. 3. İnce uzun kara parçası. 4. Dünya. 5. Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.

  BES: Yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok.

  BE'S: Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.

  BEŞÂRET: Müjde, muştu, iyi haber.

  BEŞÂRET-ÂVER: Müjdeci, iyi haber getiren.

  BEŞER: İnsan, bütün insanlar, Ebu'l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.

  BEŞERİYYET: 1. İnsanlık. 2. İnsanın yaratılış özellikleri.

  BEŞİR: 1. Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü. 2. Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse. 3. Peygamberimizin bir vasfı.

  BEY': Satma, satılma, satış.

  BEYAN İLMİ: Belâgat ilminin, hakikat, mecaz, kinaye, teşbih ve istiare gibi konularından bahseden bölümü.

  BEYÂN: Anlatma, açıklama sanatı.

  BEYN: Aralık, arasında, arada.

  BEYNÛNET: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. İhtilaf, anlaşmazlık, ara açıklığı.

  BEYT: Ev, mesken, oda, oba.

  BEYT-İ ATİK: Eski ev, Kâbe.

  BEYT-İ MAMUR: Kâbe'nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan ve melekler tarafından tavaf edilen bir köşk.

  BEYTULLAH: Allah'ın evi, Kâbe, insan kalbi.

  BEYTÛTET: Geceleme, bir yerde geceyi geçirme.

  BEYTÜ'L-MAKDİS: Mukaddes ev, Mescid-i Aksa, Kudüs'teki büyük camii.

  BEYYİN: Belli, açık, âşikar.

  BEYYİNÂT: Açık, belli şeyler.

  BEYYİNE: 1. Delil, şahit. 2. Kur'ân'ın 97. sûresi.

  BEYZÂ: 1. Çok beyaz. 2. Demirden savaşçı başlığı. 3. Yumurta.MİLLET-İ BEYZÂ: Beyaz millet, müslümanlar.

  BEZL: Bol bol verme.

  BÎA-BİYAT: Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.

  BİAT OLUNMAK: Birine itaat edilmek, hükmüne girmek.

  BİD'AT: 1. Sonradan ortaya çıkan şey. 2. İslâm'da Peygamberimizden sonra ortaya çıkan değişik âdetler.

  BİD'AT-I HASENE: Beğenilebilir, güzel yenilikler.

  BİD'AT-I SEYYİE: Kötü yenilikler.

  BİDÂYET: Başlama, başlangıç.

  BİDAYETEN: Başlangıçta, ilkin.

  BİİZN-İ HÜDA: Allah'ın izni ile.

  BÎKARAR: 1. Kararsız. 2. Rahatsız.

  BİKR: Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.

  BİKR-İ FİKR: Hiç söylenmemiş, yeni fikir.

  BİLÂ BEDEL: Bedelsiz, karşılıksız.

  BİLÂ KAYD Ü ŞART: Kayıtsız şartsız.

  BİLÂ: . sız.

  BİLAD: Beldeler, şehirler, memleketler, kasabalar.

  BİLÂD-İ ARAB: Arab ülkeleri.

  BİLAFASILA: Fasılasız, aralıksız.

  BİLÂH: Arkaları büyük olan kadınlar.

  BİLLUR: 1. Duru, kristal. 2. Necef taşı.

  BİN: Oğul.BİN MEHMED: Mehmed'in oğlu.

  BİNA: 1. Yapı, ev. 2. Yapma, kurma. 3. Göz, gören, görücü.

  BİNAEN ALA ZÂLİK: Bunun üzerine, bundan dolayı.

  BİNAEN: .den dolayı, .den ötürü.

  BİNÂENALEYH: Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.

  BİRR: İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat. 2. Dininde ibadetinde kuvvetli olan. 3. Bağışta bulunma.

  Bİ'SET: Gönderme.

  Bİ'SET-İ MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlikle görevlendirilmesi.

  Bİ'SET-İ NEBEVİYYE: Peygamberin, peygamberlikle gönderilişi.

  BU'D: Uzaklık, aralık, boyut.

  BU'D-İ MESAFE: Gidilen yolun uzaklığı.

  BUĞZ: Düşmanlık duyma, nefret, kin.

  BUĞZETMEK: Kin gütmek, düşman olmak.

  BUHÛL: Cimrilik, tamahkârlık.

  BUK'A: 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Benek, leke.

  BURAK: Peygamberimizin mirac gecesi bindiği binek.

  BURC: 1. Kale, yüksek bina. 2. Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi. 3. Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.

  BURC-İ ÂBÎ: Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

  BURC-İ BÂDÎ: Havaya ait burçlar: İkizler, terazi kova.

  BÜHTAN ETMEK: İftira etmek.

  BÜHTAN: Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.

  BÜLEGA: Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.

  BÜLEGA'-İ BEŞER: Belegat ilmi mütehassısları.

  BÜLEGÂ-İ ULEMÂ: Belagat bilginleri ve âlimler.

  BÜLÛĞ: 1. Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme. 2. Yaklaştırma.

  BÜNÜVVET: Oğulluk, evlatlık.

  BÜNYÂN: Yapı, bina, bir şeyin yapısı.

  BÜNYAN-I MERSUS: Birbirine lehimlenmiş, kenetlenmiş yapı.

  BÜRHAN: Kesin delil, hüccet.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  CÂFÎ: Cefâ çektiren, eziyet eden.

  CÂH: İtibar, makam, mevki.

  CÂHİLİYYE: Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

  CAHÎM: Cehennem.

  CÂİL: "Ceale" kökünden yaratıcı, yapıcı.

  CÂİLU'N-NÛR: Nûr'un yaratıcısı.

  CÂİZE: Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal.

  CA'L: Yapma, meydana getirme, yaratma.

  CA'LÎ: Sahte, yapmacıklı, düzme.

  CÂLİB-İ DİKKAT: Dikkat çekici.

  CÂMİ: 1. Toplayan, derleyen. 2. İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.

  CÂMİD: 1. Donmuş, hareketsiz. 2. Gelişmeyen, gelişme kabiliyeti olmayan.

  CÂNİB: Cihet, yön, taraf, yan.

  CÂRİYE: 1. Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar. 2. Hizmetçi kız.

  CÂY-İ İŞKÂL: Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.

  CÂZİBE: Cezbeden, çeken, yer çekimi.

  CÂZİBE-İ FÂNİYE: Geçici güzellik, fânî güzellik.

  CÂZİBE-İ MUTLAKA: 1. Mutlak çekici kuvvet. 2. Yegane çekici kuvvet. 3. Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik.

  CÂZİBE-İ UMÛMİYYE KANUNU: Yerçekimi kanunu.

  CEBÂBİRE: Cebredenler, zorbalar, zâlimler.

  CEBBÂR: 1. İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah. 2. Zalim, müstebit kişi. 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

  CEBBÂRÂNE: Cebbârcasına, zorbalıkla.

  CEBEL: Dağ.

  CEBR U İKRAH: Zorlama ve baskı yapma.

  CEBR-İ MAHZ: Sırf cebir, mutlak cebir.

  CEBRİYYE: Cüz'î iradeyi inkâr eden mezhep.

  CEDİD: Yeni.

  CEHD: Çalışma, çabalama.

  CEHELE: Cahiller.

  CEHL U DALÂLET: Cehalet ve sapıklık.

  CEHL: Bilmezlik, cehalet.

  CEHR: Açıktan söyleme, açık olarak okuma.

  CELÂDET: Kahramanlık, yiğitlik.

  CELÂL: Büyüklük, ululuk. Zü'l-celâl: Celâl sahibi Allah.

  CELÂL-İ KİBRİYÂ: Allah'ın büyüklüğü.

  CELB-İ MASLAHAT: İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.

  CELB-İ MENFAAT: Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı.

  CELDE: Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah) .

  CELÎ: Aşikar, belli, parlak, açık.

  CEM U TEVFİK: Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma.

  CEMAAT: Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk.

  CEMAAT-I NÂCİYE: 1. Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı. 2. Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.

  CEMÂDÂT: Cansızlar.

  CEMÂL: 1. Allah'ın lütf ve ihsan sıfatıyla tecellisi. 2. Yüz güzelliği.

  CEMÂL-İ HAK: Allah'ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir.

  CEMÂLULLAH: 1. Allah'ın cemâlı, Allah'ın güzelliği. 2. Allah'ın lütfu ihsaniyle tecellisi.

  CEMEL: Deve.

  CEM'-İ KILLET: Arapça'da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları.

  CEM'İ MAHLUKÂT: Bütün yaratıklar.

  CEMM-İ GAFÎR: Büyük cemaat, insan kalabalığı.

  CENÂBET: 1. Gusül abdesti almayı gerektiren durum. 2. Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.

  CENAH: 1. Yan taraf, cihet. 2. Kol, pazu. 3. Kanat, kuş kanadı.

  CENNATU'N-NAÎM: Naîm Cennetleri, nimetlerle dolu olan cennetler.

  CERAD: "Cerâde"nin çoğulu. 1. Çekirgeler. 2. Yağmacılar.

  CERH: Yaralama, yaralatma, çürütme.

  CERİME: "Cürm"ün çoğulu. Suçlar, günahlar.

  CESTE CESTE: Bölüm bölüm, yavaş yavaş.

  CEVAD-I MUTLAK: Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah.

  CEVAHİR: Cevherler, çok değerli olan şeyler.

  CEVÂMİU'L-KELİM: Kelimeler topluluğu.

  CEVÂRİH: "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.

  CEVAZ: İzin, müsaade, caiz olma.

  CEVELAN: Dolaşma, gezme.

  CEVF: 1. Boşluk, oyuk, çukur. 2. Orta yarı.

  CEVHER: 1. Varlığı için başkasına muhtaç olmayan. 2. Bir şeyin özü.

  CEVR Ü ZULM: Ezâ ve zulüm.

  CEVR: Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem.

  CEYB: Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

  CEYŞ-İ USRET: Güçlük ordusu.

  CEYYİD: İyi, güzel, hoş.

  CEZÂLET: Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış.

  CEZÎRETÜ'L-ARAB: Arap yarımadası.

  CEZM: 1. Kesin karar, niyet. 2. Kesme, katı.

  CİBAYET: Câbîlik, vergi, gelir toplama.

  CİBİLLİYET: Huy, yaratılış.

  CİBRİL: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.

  CİBT VE TAGUT: Haç ve put. Allah'tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler.

  CÎD: Boyun.

  CİDD: 1. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. Ciddilik.

  CÎFE: Lâşe, leş.

  CİHAD: 1. İslâm için düşmanla yapılan maddî, manevî savaş. 2. Nefisle yapılan her türlü mücadele.

  CİHAD-I EKBER: 1. Büyük savaş. 2. Benlikle savaş.

  CİHANŞÜMÛL: Cihânı içine alan.

  CİHAZ: 1. Çeyiz ve avadanlık. 2. Cenazenin kaldırılması için gerekli olan eşya.

  CİHET: Yön, taraf.

  CİM SECÂVENDİ: Kur'ân-ı Kerim'deki durma yerlerinden biri. Bu secâvendde durmak veya geçmek caizdir.

  CİMA: İnsanların cinsî münasebetleri.

  CİNÂS: Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.

  CİNNET: Delilik, çılgınlık.

  CİNS-İ KARÎB: Yakın cins.

  CİRM: 1. Cisim. 2. Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır? .

  CİSR: Köprü.

  CİSR-İ CEHENNEM: Cehennem köprüsü.

  CİZYE: Müslüman olmayan teb'a-dan alınan vergi.

  CÛD: Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.

  CÛDİ: Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ.

  CUHÛD: Çıfıt, yahudi.

  CUMHÛR: Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.

  CUMHÛR-İ MÜFESSİRÎN: Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu.

  CUMHÛR-İ UKALÂ: Akıllılar topluluğu. Akıl sahiplerinin hepsi.

  CÜDERÎ: Çiçek hastalığı.

  CÜMLE-İ İSMİYYE: İsim cümlesi.

  CÜMLE-İ MU'TARIZA: Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.

  CÜMLE-İ VECÎZE: Kısa ve öz söz.

  CÜNAH: Günah.

  CÜND: Asker, asker topluluğu.

  CÜNÛD: Askerler.

  CÜNÜB: Gusül abdesti gerekmiş kimse.

  CÜZ-İ MAKSÛM: Bölünmüş parça.

  CÜZ'İ: Az miktar, bir parça.

  ÇÂK: 1. Yarık, yırtık. 2. Yırtmaç.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  DÂB: 1. Adalet, doğruluk, 2. İhsan, vergi.

  DÂBBE: Yük ve binek hayvanı.

  DÂBBETÜ'L-ARZ: Kıyâmet alametlerinden olup topraktan çıkan varlık.

  DÂD-I HAKK: 1. Allah vergisi. 2. Veriş, satış.

  DÂFİ': 1. Def' eden, savan, savuşturan, iten. 2. Cenab-ı Hak.

  DÂĞ-DÂR: 1. Kızgın demirle nişanlanmış, dağlanmış. 2. Pek müteessir, çok üzgün.

  DÂİN (DÂYİN): Borç veren, alacaklı.

  DAKİK: 1. İnce, ufak, nâzik. 2. Toz haline getirilmiş şey, un. 3. Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

  DALÂLÂT-I BEŞERİYYE: İnsanlığın sapıklığı, beşerî sapıklık.

  DALÂLET: Hak yoldan sapma, sapıklık, azgınlık.

  DALÂL-İ MUBÎN: Apaçık sapıklık.

  DÂLL Bİ'L-İŞÂRE: İşaretle delâlet etme. Sözün işaretle mânâya delâlet etmesi.

  DÂLL U MUDILLE : Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

  DÂLLÎN GÜRÛHU: Sapıklar, azgınlar topluluğu.

  DÂLLİN: Doğru yoldan sapmış olanlar, azgınlar.

  DÂR: Ev, yer, yurt, dünya.

  DARBE-İ AZÂB: Azap darbesi, azap verici vuruş.

  DARB-I MESEL: Ata sözü.

  DÂREYN: İki dünya: Dünya ve ahiret.

  DÂR-I DÜNYA: Dünya.

  DÂR-I HARP: Müslümanlarla savaş halinde olan gayri müslim ülke.

  DÂR-I İSLÂM: İslâm ülkesi.

  DÂR-I KÜFÜR: Gayr-i müslimlerin ülkesi.

  DÂR-I SAADET: Mutluluk yeri.

  DÂR-I UHRA: Ahiret yurdu.

  DARÎRU'L-BASAR: Kör, âmâ.

  DÂRU'N-NEDVE: Mekke şehir meclisi.

  DÂRU'S-SELÂM: 1.Selamet yurdu, cennet. 2. Bağdat şehrinin ünvanı.

  DÂRÜ'L-HİLAFET: İstanbul.

  DE'B-İ KADÎM: Eski gelenek, eski usûl, eski âdet.

  DEBÛR: Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.

  DECCÂL: Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.

  DEF': Öteye itme, savma, savulma.

  DEF-İ İHTİYAÇ: İhtiyacın giderilmesi, ihtiyacın karşılanması.

  DEF-İ MAZARRAT: Zararı giderme.

  DEF-İ MEFSEDET: Fesadı ortadan kaldırma.

  DEFTER-İ A'MÂL: Amel defteri, insanların dünyadaki hayır ve kötülüklerin kaydedildiği defter.

  DEHA: 1. Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti. 2. Olağanüstü zeka sahibi kimse.

  DEHLİZ: Hol, koridor.

  DEHRİ: Dünyanın sonsuzluğuna inanıp ahireti inkâr eden kimse Materyalist.

  DELÂLET: Yol gösterme, kılavuzluk etme.

  DELÂLET-İ AKLİYYE VE MANTIKIYYE: Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.

  DELİL: 1. Kılavuz, yol gösterme. 2. Kanıt.

  DELİL-İ NAKLÎ: Naklî delil, Kitabî delil. Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere istinad eden delil.

  DELÎL-İ ŞUÛDÎ: Görgüye dayanan delil.

  DEM: 1. Kan, 2. Soluk, nefes. 3. Zaman, an.

  DEM': Göz yaşı, göz yaşı dökme, ağlama.

  DEM-İ MESFUH: Dökülmüş kan.

  DENÂNET: Alçaklık, zillet.

  DENÎ: Alçak.

  DERMİYÂN: Ortada.

  DERPİŞ: Göz önünde, en önde.

  DERS-İ İNTİBAH: Uyandırma dersi.

  DERÛN: İç taraf, dahil, kalp.

  DEVR-İ CÂHİLİYYE: Cahiliyye devri, İslâm'dan önceki devir.

  DEVR-İ SABAVET: Çocukluk çağı.

  DEYN: Borç.

  DEYYÂN: Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.

  DEYYÂR: 1. Manastır sahibi. 2. Biri, bir kimse, fert.

  DÎBÂCE: Başlangıç, önsöz, mukaddime.

  DİĞERGÂM: Başkalarını düşünen, bencil olmayan.

  DİL-ÂVÎZ: Gönül çeken, câzip.

  DİL-NİŞÎN: Hoşa giden, kalpte yerleşen.

  DÎN U DİYÂNET: Din dindarlık, din ve din duygusu.

  DÎNÂR: Bir altın liranın dörtte bir değerinde olan eski bir para.

  DÎN-İ HAK: Hak din İslâmiyet.

  DİRAYET: Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.

  DİRHEM: 1. Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü. 2. Gümüş para.

  DİVAN: Arap şiiri, Divan-ı Arab, Arab'ın şiir külliyatı.

  DÛN: 1. Alçak, aşağılık. 2. Aşağı. 3. Altta.

  DÜBB-İ ASGAR: Küçük ayı (yedili yıldız grubu).

  DÜBB-İ EKBER: Büyük ayı (yedili yıldız grubu).

  DÜLDÜL: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hz. Ali'ye verdiği beyaz at.

  DÜSTÛR: Kânun, kaide, kural, esas.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  EAMM: Daha geniş, pek şümullü, en umumî.

  EÂZIM: Büyükler, ulu kişiler.

  EB: Baba, ata.

  EBB: Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.

  EBEDÂ: Ebedî olarak, ebediyyen.

  EBEDÎ: Devamı, sonu olmayan. Ezelînin zıddı.

  EBED-ŞÜMÛL: Ebedî içine alan.

  EBEVEYN: Ana-baba.

  EBRÂR: İyiler.

  EBSÂR: "Basar"ın çoğulu. Gözler, görme hassaları.

  EBTER: 1. Eksik, tamamlanmamış. 2. Dölsüz, çocuğu olmayan kimse.

  EBU'L-BEŞER: İnsanlığın atası. Hz. Âdem.

  EBU'L-HAYR: İyilik babası.

  ECÂNÎB: Ecnebîler, yabancılar.

  ECEL-İ KAZÂ: Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.

  ECEL-İ MÜSEMMÂ: Allah tarafından tayin edilmiş ömrün sonunda gelen ecel.

  ECİR: 1. Karşılık, ücret. 2. İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.

  ECR U MESUBÂT: Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.

  ECR U SAVÂB: Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.

  ECR: Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.

  ECRÂM U ECSÂM: Cansız varlıklar ve cisimler.

  ECRÂM-I SEMÂVİYYE: Gök cisimleri, yıldızlar.

  ECSÂM-I MUHTELİFE: Muhtelif cisimler.

  ECSÂM-I SAKÎLE: Ağır cisimler.

  ECSÂM-I SELÂSE NAZARİYESİ: Üç cisim nazariyesi.

  ECZÂ: Cüzler. 1. Eczacılıkta kullanılan maddeler. 2. Bir kitabın parçaları. Kur'ân-ı Kerim'in cüzleri.

  EDÂ: 1. Ödeme, verme. 2. Zamanında yerine getirme. 3. Tarz, üslûp.

  EDÂ-İ EMANET: Emaneti yerine getirme.

  EDAT: 1. Kendi kendine anlamı olmayıp isim ve fiillere katılarak anlam gösteren kelime. 2 Âlet.

  EDEB-İ KUTSÎ: Kutsî edeb, iyi ahlâk.

  EDEB-İ UBUDİYYET: Kulluk edebi.

  EDGÂS U AHLÂM: Karışık rüyalar.

  EDİLLE: Deliller.

  EDİLLE-İ AKLİYYE: Aklî deliller.

  EDİLLE-İ HAKK: Hak deliller, gerçek deliller.

  EDİLLE-İ KÂTIA: Kesin deliller.

  EDİLLE-İ ŞER'İYYE: Şer'î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.

  EDİLLE-İİ İLMİYYE: İlmî deliler.

  EDNÂ: Pek aşağı, en alçak.

  EDVÂR: Devirler, çağlar.

  EDYÂN-I BÂTILA: Bâtıl dinler. Hak olmayan dinler.

  EDYÂN-I MÜNZELE: Allah tarafından gösterilen dinler.

  EDYÂN-I SEMAVİYYE: Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.

  EF'ÂL: Fiiller, işler.

  EF'ÂL-i İBÂD: Kulların işleri.

  EF'ÂL-İ KULÛB: Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi) .

  EFDÂL: Daha faziletli, en faziletli.

  EFLÂK: 1. Felekler, gökler. 2. Her gezegene ait gök tabakaları.

  EFRADINI CÂMİ AĞYÂRINI MANİ: Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

  EFSANE: Masal, destan, mitoloji.

  EHAD: Bir, tek. Allah'ın sıfatlarından.

  EHÂDÎS-İ ŞERİFE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.

  EHADİYYET: Birlik. Allah'ın her bir şeyde kendilerine ait sıfatı. Her şeyde birliğinin tecellisi.

  EHAKK: Çok haklı, daha haklı.

  EHASS: 1. En has, en özel. 2. En bayağı.

  EHASS-I MAKSAT: En özel maksat.

  EHL U İYÂL: Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.

  EHL: 1. Sahip, malik, 2. Maharetli, usta. 3. Bİr yerde oturan. 4. Karıkocadan herbiri.

  EHL-İ BEYT: Hz. Muhammed (s.a.v)'in ailesi, hane halkı, (Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin) .

  EHL-İ BİD'AD: Dinde olmadığı halde sonradan çıkan şeylere uyanlar.

  EHL-İ DİRÂYET: Zeka, bilgi, tecrübe ehli.

  EHL-İ EHVÂ: Heva ehli, arzu ve isteklerine tabi olanlar.

  EHL-İ İCTİHAD: Müctehid olan kişi, içtihad ehli.

  EHL-İ İMAN: İman ehli.

  EHL-İ İNSÂF: Merhametli, adil olanlar.

  EHL-İ KARYE: Köylü, köy halkı.

  EHL-İ KİTAP: Allah'ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.

  EHL-İ KÜFR: İnkârcılar.

  EHL-İ SALİB: Haçlılar, hıristiyanlar.

  EHL-İ SUFFE: Suffe ehli ki bunlar, Medine'deki Mescid-i Nebevî'nin sofasında kalırlar ve burada Hz. Peygamber'den dni öğrenirlerdi.

  EHL-İ SÜNNET: Hz Muhammed (s.a.v.)'in yolunda gidenler, sün-nîler.

  EHL-İ ZİMMET: İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.

  EHLULLÂH: Allah'a itaat eden, Allah'ın sevdiği kimse, velî.

  EHREMEN: Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

  EHVEN-İ SIRREYN: İki gizliden en zararsızı.

  EHVEN-İ ŞERR: Şerrin en hafif olanı.

  EİMME: İmamlar.

  EKÂLİM: İklimler, memleketler, ülkeler.

  EKALLİYET: Azınlık, azlık.

  EKÂNİM-İ SELÂSE: Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu'l-Kudüs üçlüsü.

  EKBER: En büyük.

  EKL: Yemek.

  EKMEL: En mükemmel, eksiği olmayan, en olgun.

  EKREMÜ'L-EKREMÎN: Cömertlerin en cömerdi. Çok kerim, çok cömert olan Allah.

  ELFÂZ: Sözler.

  ELFÂZ-I GARÎBE: Şaşılacak, tuhaf sözler.

  EL-FURKAN: Kur'ân-ı Kerim.

  EL-HAKK: 1. Gerçeğin ta kendisi, tam doğrusu. 2. Allah.

  ELHÂN: Nağmeler, besteler.

  ELHÂN-I TAYYİBE: Güzel nağmeler, güzel sesler.

  EL-HÜDÂ: Hidayet, Kur'ân-ı Kerim.

  ELVÂH: Levhalar, tablolar.

  ELVÂN: Renkler, çeşitler.

  EL-YEVM: Bugün.

  EMÂN: 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Aman dileme. 3. Şikayet. 4. Rica.

  EMÂNET-İ İLÂHİYYE: İlâhî emanetler.

  EMİR, EMR: Buyruk.

  EMN: Eminlik, korkusuzluk.

  EMNİYYET-İ KÂMİLE: Tam güven, tam itimat.

  EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER: Dinin iyi gördüğü şeyleri emretmek ve kötü gördüğünden sakındırmak.

  EMR-İ Bİ'L-MA'RUF: İyiliği emretmek.

  EMSİLE: Misaller, örnekler.

  EN'ÂM: Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.

  ENBİYA: Peygamberler, nebîler.

  ENE: Ben, benlik.

  ENE'L-HAKK: "Ben hakkım" anl***** gelen ve ilk defa Hallac-ı Mansûr tarafından söylenen söz.

  ENFÂL: "Nefel"in çoğulu. Harpte düşmandan alınan mallar, ganimetler. Kur'ân-ı Kerim'in 8. Sûresi.

  ENFÜS: "Nefs"in çoğulu. Canlar, ruhlar.

  ENFÜSÎ: Nefsî, nefiste meydana gelen, ferdî zihne ait bulunan, subjektif.

  ENSÂR: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medineli arkadaşlarından olan ve muhacirlere yardım eden ashabı.

  ENVÂ: Türler, çeşitler.

  ENVÂ-I VÂHİDE: Bir çeşitten olma.

  ERBÂB-I HALL-U AKD: Halife seçmeye yetkili olan kişiler. Medine halkının ileri gelenleri.

  ERBÂB-I HASENAT: İyilik sahipleri.

  ERCAH: Daha üstün, en üstün.

  ERDÂN: "Beden"in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.

  ERHÂM: 1. Kadınlardaki çocuk yatağı, rahimler. 2. Akrabalar.

  ERHAM: Çok merhametli, çok acıyan.

  ERKÂN: Rükunlar, esaslar, direkler, üniteler, bölümler.

  ERVÂH: Ruhlar.

  ERVÂH-I HABÎSE: Kötü ruhlar.

  ERZEL-İ ÖMÜR: İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

  ESAHH: Çok sahih, en doğru.

  ESÂTİR: Efsaneler, masallar.

  ESATÎR-İ EVVELÎN: Eskilerin masalları.

  ESBÂB: Sebepler.

  ESFEL-İ SÂFİLÎN: Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.

  ESHÂB VE ETBA: Sahabeler ve tabiin.

  ESHÂB: Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB) .

  ESHÂB-I EYKE: Şuayb Peygamberin gönderildiği kavim.

  ESHÂB-I HİCR: Salih Peygamberin gönderildiği kavim.

  ESLÂF: "Selef"in çoğulu. Eskiler, yerlerine geçilmiş kimseler.

  ESLÂF-I MÜFESSİRÎN: Eski müfessirler, geçmiş müfessirler.

  ESLAH: En salih, en iyi, en uygun.

  ESMÂ: Adlar, isimler.

  ESMÂÜ'-HÜSNÂ: Allah'ın güzel isim ve sıfatları.

  EŞBÂH: Benzeyenler, nazirler.

  EŞCÂR: "Şecer"in çoğulu. Ağaçlar.

  EŞHURU'L-HAC: Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on gününden ibaret olan cem'an 70 gün İslâm'dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe'yi ziyaret ederlerdi.

  EŞHURU'L-HURUM: Haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslâm'dan önce Araplar bu aylarda savaş yapmayı haram sayarlardı.

  EŞRÂF: Soylulular, şerefliler.

  EŞRÂR: Şerliler, kötüler.

  EŞRÂT-I SAAT: Kıyamet alâmet-leri.

  ETFÂL: Çocuklar.

  EVÂMİR U NEVÂHÎ: Emirler ve yasaklar.

  EVÂMİR-İ CİHÂD: Cihad emirleri.

  EVÂMİR-İ İLÂHİYYE: İlâhî emirler.

  EVÂMİR-İ SÂBIKA: Eski emirler.

  EVHÂM: Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.

  EVLÂ VE EFDÂL: Daha iyi ve daha faziletli.

  EVLÂ VE ESLÂH: En iyi ve en uygun.

  EVLÂ: Birinci, başta gelen. En iyi.

  EVLİYA: Velînin çoğulu. Allah'ın ermiş kulları.

  EVLİYÂ-YI UMÛR: İş başında olan kimseler.

  EVSÂF U ŞERÂİT: Vasıflar ve şartlar.

  EVSAF: Vasıflar, özellikler.

  EVSAT: Orta.

  EVVEL U ÂHİR: Önce ve sonra.

  EVVELEN: Evvelâ, birinci olarak.

  EYTÂM VE ERÂMİL: Yetimler ve dullar.

  EYYÂM EN MA'LÛMAT: Bilinen günler.

  EYYÂM: Günler.

  EYYÂM-I MA'DÛDÂT: Sayılı günler; Ramazan ayının bütün günleri.

  EYYÂM-I NAHR: Kurban Bayramı'nın ilk üç günü.

  EYYÂM-I TEŞRİK (Eyyâmü't-teşrik): Kurban Bayramı'nın ilk gününden sonraki üç gün.

  EZELİYET: Başlangıcı olmama. Ezeliyeti Müş'ir: Başlangıcı bildiren.

  EZMÂN: Zamanlar, vakitler.

  EZMİNE: Zamanlar, çağlar.

  EZ-ZİKR: Kur'ân-ı Kerim'in adlarından biri.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  FÂCİR: 1. Fücûr sahibi, fena huylu. günahkâr.

  FÂDIL-FÂZIL: Faziletli, fazilet sahibi, erdemli.

  FADL-FAZL: İyilik, fazilet, erdem.

  FAHR: Övgü, şeref, böbürlenme.

  FAHR-İ KÂİNAT: Kâinatın övgüsü, şerefi; Hz. Peygamber (s.a.v.) .

  FAHŞÂ: 1. Meşru olmayan cinsel ilişki, fuhuş. 2. Zekatı az verme, tamahkârlık. 3. Akla ve ahlâka uygun olmayan söz ve iş.

  FÂİL: 1. İşleyen, yapan. 2. Te'sirli, etkili.

  FÂİL-İ MUHTAR: İstediğini yapmakta serbest olan.

  FAKR: Fakirlik, yoksulluk, züğürtlük.

  FÂRİĞ: 1. Vazgeçmiş, çekilmiş. 2. Rahat, âsûde. 3. Boş, işini bitirmiş, işsiz.

  FARÎZA: 1. Allah'ın emri, farz, vacip, gerek, vazife. 2. Mirasçılardan her birine şer'an düşen hisse, pay.

  FART-I İZDİHAM: Fazla kalabalık.

  FÂRUK: Haklıyı haksızı ayırmakta pek mahir olan. Hz. Ömer'in sıfatlarından biri.

  FARZ: 1. İslâmiyette mazeret olmadıkça yapılması mecburi olan, terkedilmesi günah sayılan Tanrı buyruğu. 2. Zarurî, lüzumlu.

  FARZ-I AYN: Kişinin bizzat yapması gereken farz. Herkese farz olan.

  FARZ-I KİFÂYE: Bir kısım müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sakıt olan farz. Cenaze namazı gibi.

  FASÂHAT: Güzel ve açık konuşma, uzdillilik, iyi söz söyleme kabiliyeti.

  FÂSIK: Allah'ın emirlerini tanımayan, günah işleyen.

  FÂSILA: 1. Aralık, ara, bölme. 2. Ayıran, bölen, Kur'ân-ı Kerim âyetlerinin sonları.

  FÂSİD-FÂSİDE: 1. Kötü, fena, yanlış, bozuk. 2. Münafık, fesad çıkaran.

  FASL: 1. Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm. 2. Halletme, neticelendirme, kesip atma.

  FÂTIR: Yaratan, yaratıcı.

  FAZÂİL: İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar, güzel huylar.

  FAZİLET: İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.

  FAZL U İHSÂN: Cömertlik ve bağışta bulunmak.

  FAZL U KEREM: Bilginlere, faziletli kişilere yaraşır olgunluk ve cömertlik.

  FAZL U RAHMET: Faziletli kişinin lütfu, merhameti ve acıması.

  FAZL: 1. Fazla, ziyade, artık, bâki. 2. Fazlalık, üstünlük.

  FAZL-I AZÎM: Büyük değer, temelde var olan büyük meziyet.

  FEBİHÂ: Ne alâ, ne güzel.

  FECR: Fecir; sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun aydınlığı, tan yerinin ağarması.

  FECR-İ SADIK: (Hakiki fecir) şafak sökme.

  FEDA: 1. Gözden çıkarma, uğruna verme. 2. Kurban.

  FEHVÂ: Mânâ, anlam, mefhum, kavram, hüküm.

  FELÂH: Kurtuluş, selâmet, onma, mutluluk, kutluluk.

  FELÂK: 1. Tan zamanı. 2. Sabah aydınlığı.

  FELÂSİFE: Filozoflar, felsefe ile uğraşanlar, âlimler, bilginler.

  FELEK: 1. Gökyüzü, sema. 2. Âlem, dünya. 3. Talih, kader.

  FELEKİYYÂT: Gök ve heyet ilmine ait şeyler, astronomik.

  FENA: 1. Yok olma, yokluk. "Beka"nın zıddı. (Tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma). 2. İyi olmayan, kötü.

  FERÂŞE: Pervane (gece kelebeği).

  FERC: 1. Aralık, yarık, çatlak. 2. Dişilerde üreme organı, avret.

  FERİK: 1. İnsan topluluğu, cemaat. 2. Askerî kolordu kumandanı. 3. Körpe, buğday tanesinin yarı olgunu, firik.

  FERMAN: Emir, buyruk, padişah tarafından verilen yazılı emir.

  FERMAN-I İLÂHÎ: Allah buyruğu.

  FERŞ: 1. Döşeme, yayma. 2. Yayılan şey. 3. Seccade, hasır, 4. Yeryüzü, kır, sahra.

  FESAD: Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.

  FESH: Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.

  FETÂNET: Fatinlik, zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı, zeyreklik.

  FETH: 1. Açma, açılma. 2. Bir yeri savaşla ele geçirme.

  FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer.

  FETİŞ: Sahibine uğur getirdiğine ve tabiatüstü özellikler taşıdığına inanılan nesne veya hayvan.

  FETRET: 1. İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen zaman. 2. İki vakıa arasındaki zaman.

  FETTAH: 1. Zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Fetheden, açan. 3. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk.

  FETTAN: 1. Fitne ve fesada teşvik eden, ayartan. 2. Cazibeli, gönül alıcı, oynak kadın.

  FEVÂHİŞ: 1. Kötülükler. 2. ******ler, *****ler.

  FEVÂİD: Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.

  FEVC: Bölük, takım, cemaat.

  FEVERAN: 1. Kaynama, galeyân etme. 2. Damar, vurma, su fışkırtma.

  FEVK: Üst, üst taraf, yukarı (maddî-manevî) .

  FEVKALÂDE: Âdetin üstünde, duyulmadık, görülmedik, olağanüstü.

  FEVKA'L-BEŞER: İnsanüstü.

  FEVKA'T-TABİA: Tabiatüstü.

  FEVREN: Çarçabuk, birden bire.

  FEVT: 1. Bir daha ele geçmemek üzere kaybetmek, elden çıkarma, kaçırma, 2. Ölüm.

  FEVZ: Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

  FEVZ-İ AZÎM: Büyük kurtuluş, büyük selamet, büyük başarı.

  FEY': Savaşta elde edilen mal ve ganimet.

  FEY'ÜZ GANÂİM: Savaşta elde edilen mallar ve ganimetler.

  FEYYAZ: Feyiz, bereket ve bolluk veren. Allah.

  FEYZ: 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, fazlalık, gürlük. 3. İlim, irfan.

  FEZÂ': Korkma, dayanamama, ümitsizlik.

  FEZÂ: Uzay; ucu bucağı bulunmayan boşluk, kâinatın sonsuz genişliği.

  FEZÂİL: Faziletler, meziyetler, üstün özellikler.

  FEZÂİL-İ MÜTENEVVİA: Türlü hüner, marifet ve meziyetler.

  FEZLEKE: Hülâsa, netice, özet.

  FIKH-I HANEFİ: Hanefî fıkhı.

  FIKH-I İSLÂM: İslâm fıkhı.

  FIKIH-FIKH: 1. Bir şeyi anlayıp bilme, 2. Şeriat ilmi, şeriatın usül ve hükümleri, amelî ve şer'î meseleler bilgisi. Hukuk bilgisi.

  FIRAK: 1. Tümenler, alaylar, bölükler. 2. Partiler. 3. Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.

  FIRAK-I İSLÂMİYYE: İslâm fırkaları, mezhepleri.

  FIRKA: 1. İnsan kalabalığı grubu. 2. Tümen.

  FIRKA-İ NÂCİYYE: Selâmet yolunu bulmuş, müslüman grubu.

  FISK U FÜCÛR: Sefahet ve günaha batma.

  FISK: 1. Hak yolundan çıkmak, Allah'a karşı isyan etmek. 2. Sefahete dalma, ahlâksızlık, gü-nahkârlık.

  FITRA: Fitre: Ramazan'da bölünmeden verilmesi şer'ân vacip olan fıtr, sadaka.

  FITRAT: Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.

  FITRAT-I MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in huyu, yaratılışı.

  FÎ EMRİLLÂH: Allah'ın emrinde.

  FÎ SEBİLİLLAH: Allah yolunda, karşılık beklemeksizin.

  FÎ: 1. İçinde - de. 2. Tarih bildirir.

  FİDÂ: Bir esiri kurtarmak için verilen şey, fidye.

  FİDYE: Can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.

  FİİL-Fİ'L: 1. İş, kâr, amel, zamanla ilgili olup mânâya yol açan kelime. 2. Eylem.

  FİKR: 1. Fikir, düşünce. 2. İdrak, 3. Zihin, akıl. 4. Hatır.

  Fİ'L-İ HAKİKİ: Gerçek eylem, hakiki fiil.

  Fİ'L-İ İHTİYÂRİ: Yapılıp yapılmaması insanın kendi seçimine bağlı olan fiil.

  Fİ'L-İ KAVLÎ: Kavli fiil, sözle yapılan eylem.

  FİRÂK: 1. Ayrılık, ayrılma. 2. Hüzün, keder, sıkıntı.

  FİRÂSET: 1. Anlayışlı, çabuk seziş, 2. Binicilik, at yetiştirme bilgisi. 3. Yiğitlik, mertlik.

  FİRÂŞ: Döşek, yatak, şilte, hasır, halı.

  FİR'AVN: Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan. 2. Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı. 3. Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

  FUAD: Kalp, yürek, gönül.

  FUHŞ: 1. Haddini aşma. 2. Kötülük, namusa aykırı hareket.

  FUHŞ-U KELÂM: Edep ve terbiye dışı söz.

  FUKAHÂ (Fakih): Fakihler, İslâm hukukçuları, Fıkıh âlimleri.

  FUKARA: Fakirler, yoksullar.

  FUKARA-İ MÜSLİMÎN: Müslüman fakirler.

  FUKARA-İ SÂBİRİN: Sabreden, dayanan, oruç açmayan fakirler.

  FURKAN: 1. Hak ile batılı ayırmak, iyi ile kötüyü ayırd etmek. 2. Kur'ân-ı Kerim'in adlarından biri.

  FUSÛL: 1. Fasıllar, mevsimler. 2. Bölümler, kısımlar.

  FÜLÂN: Belirsiz bir şey, filan.

  FÜNÛN: 1. Nev'iler, çeşitler, sınıflar, tabakalar. 2. Hünerler, sanatlar, ilimler, fenler.

  FÜNÛN-I TABİİYYE: Tabiat ilminin çeşitleri.

  FÜRS Ü RÛM: İran ve Anadolu.

  FÜRS: 1. Farslılar, Fars milleti. 2. Eski İran.

  FÜRÛ': Dallar, budaklar, ayrıntılar.

  FÜTUHÂT: Fetihler, zaferler.

  FÜTÛR: Zayıflık, gevşeklik, bezginlik, endişe.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 7. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  GADDÂR: Hain, zalim.

  GÂDİR: Gadreden, hıyanet eden, fenalık eden.

  GADR: Hainlik, vefasızlık, zulüm, merhametsizlik, haksızlık.

  GAFLET: Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, ihtiyatsızlık.

  GAFÛR: Çok bağışlayan, çok affeden. (Allah'ın adlarından biri) .

  GAİT: 1. İnsan pisliği, necaset, 2. Çukur yer, düz ve geniş yer.

  GALAT: Yanlış, yanılma.

  GALEBE-İ İLMİYYE: İlmî üstünlük.

  GALÎZ: Çirkin, terbiye dışı, kaba, ağır.

  GALLE: 1. Gelir, varidat, küçük kasa. 2. Zahire, mahsul, ekin.

  GAMGÜSÂR: Gam ve kederi def eden, teselli veren.

  GAMMAZ: "Gamz"dan. İftiracı, fitne koğucu. Birine iftira ederek zarar veren kimse.

  GAMZE: 1. Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu.

  GANÎ: 1. Zengin, 2. Muhtaç olmayan. 3. Bol, fazla.

  GANÎMET: Savaşta düşmandan alınan mal.

  GÂR: Mağara.

  GARAM: Aşk, sevda, şiddetli arzu.

  GARANİK OLAYI: (Bak: Necm Sûresi) .

  GARAZ: Maksat, gaye, niyet.

  GÂR-İ HIRA: Hıra mağarası.

  GARÎZA: Yaratılıştan olan, huy.

  GARK: Batmak, suda boğulmak.

  GARÛR: Aldatan, aldatıcı.

  GÂSIK: Gece, karanlık.

  GAYB: 1. Gizli olan, gözle görülmeyen şey. 2. Belirsiz, bilinmeyen şey.

  GAYBET (Gıybet): 1. Kaybolma. 2. Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme dedikodu yapma.

  GÂYETÜ'L-GÂYE: En son derecede, hedeflenen son amaç.

  GAYR-İ FITRÎ: Fıtrî olmayan. Doğuştan olmayan.

  GAYR-İ MUNSARİF: Cerr ve tenvin kabul etmeyen isim.

  GAYR-İ MÜSLİM: Müslüman olmayan.

  GAYZ U KÎN: Hiddet ve kin.

  GAYZ: Hiddet, öfke, hınç.

  GAZA: Din uğrunda kâfirlere karşı yapılan savaş, cihad.

  GILAF: Kılıç, kın, muhafaza.

  GILL U GIŞŞ: Şüphe ve tereddüt, kararsızlık. Kin ve hile. Hiyanet ve düşmanlık.

  GILMÂN: Hizmet gören delikanlılar. Köleler, esirler.

  GITÂ: Örtü, örtülecek şey.

  GİL: Kil, çamur, balçık.

  GİRÂN: 1. Ağır, sakil. 2. Fenâ, kokmuş. 3. Bıktırıcı, usandırıcı.

  GİRİFTÂR: 1. Tutulmuş, esir, yakalanmış. 2. Düşkün.

  GİRİZGÂH: 1. Kaçacak yer, melce, 2. Giriş.

  GUBÂR: Toz.

  GUBÂR-ÂVER: Toz götüren. Tozkoparan.

  GUBÂR-I HÜZÜN: Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

  GUFRAN: Mağfiret, bağış.

  GULŞEN U GÜLZÂR: Gül bahçesi ve gül tarlası.

  GUNNE: Şeddeli "nun" ile şeddeli "mim"in teğanni ile okunması.

  GURBET: 1. Gariplik, yabancılık. 2. Yabancı memleket, yabancı diyar, vatan dışı, yâdel.

  GURFE: Oda, çadır, çardak, cumba.

  GURRE: 1. Parlaklık, aklık. 2. Atın alnındaki beyazlık. 3. Arabi ayın ilk günü.

  GURUB: Batma, batış.

  GURUB-İ ŞEMS: Güneşin batışı.

  GUZÂT: Gâziler. Düşmanla savaşmış İslâm askerleri.

  GÜRÛH: Cemaat, bölük, takım, topluluk, çete.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  HABÂİS: Kötülükler, kötü şeyler.

  HABÂSET: Kötülük, alçaklık, fenalık.

  HABB-HABBE: 1. Tane, tohum, 2. Parça.

  HABER-İ SÂDIK: 1. Doğru haber. 2. Peygamberimizin sözü, hadis.

  HABÎB: Sevgili, dost.

  HABİB-İ HÜDÂ: (Hüdâ'nın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABÎB-İ KİBRİYA: Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABİBULLAH: (Allah'ın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABÎS: Kötü, alçak, pis.

  HABL: İp, urgan, halat.

  HABLÜ'L-METİN: Sağlam ip. İslâ-miyet, Kur'ân-ı Kerim.

  HABT: İptal etme, bozma, bozulma.

  HACALET: Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

  HACCAC: 1. Irak valisi olup, müslümanlara zulmeden Yusuf bin Sakifî'nin ünvanı. 2. Delil ile galip olan.

  HÂCET: İhtiyaç, gereklilik.DEF-İ HÂCET: Abdest bozma.ARZ-I HÂCET: Eksiğini, isteğini bildirme.

  HACR: 1. Men etme, yasak etme. 2. Kucak, oğuş, himaye.

  HACR-I TAHRÎM: Haramı yasaklamak.

  HADD: 1. Sınır. 2. Gerçek değer. 3. Şeriatçe verilen ceza.

  HADD-İ TAM: Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.

  HADES: 1. Yeni olma, sonradan olma. 2. Abdesti tazelemeyi gerektiren şey, manevî pislik.

  HÂDİ: 1. Hud'a yapan, hileci, aldatıcı. 2. Fena, bozuk.

  HÂDÎ: Hidayet eden, doğru yolu gösteren, mürşit.

  HADİS: Peygamberimizin sözü.

  HÂDİSÂT: Yeni olan şeyler, olaylar.

  HÂDİSÂT-I ACÎBE: Şaşılacak, garib olaylar.

  HÂDİSE: Yeni olan, sonradan olan şey, olay.

  HADİS-İ KUDSÎ: Mânâsı Allah tarafından vahyedilen, lafzı Peygamberimize ait hadis.

  HAFA: Gizlilik, kapalılık.

  HAFAYA: Gizli şeyler, sırlar.

  HAFAZA: 1. Muhafızlar, koruyucular, bekçiler. 2. Koruyucu melekler.

  HÂK İLE YEKSAN: Toprakla bir yıkık, harap, yerle bir.

  HÂK: Toprak.

  HAKAİK: Hakikatler, gerçekler.

  HAKAİK-İ SÂBİTE: Değişmez hakikatler.

  HAKAMEYN: İki hakem: Sıffîn vak'asında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hakem seçilen Amr b. Âs ile Ebu Musa el-Eş'arî.

  HAKAYIK: Hakikatler, gerçekler.

  HAKEM: Bir işte karar vermeye yetkili kişi.

  HAKÎKAT: 1. Bir şeyin aslı, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru. 3. Sadakat kadirbilirlik. Sözlük anlamıyla söylenen söz.

  HAKÎM: 1. Âlim, bilgin. 2. Doktor. 3. Hikmeti bilen, filozof. (Allah'ın isimlerinden) .

  HÂKİM: Hakim, yargıç, hüküm veren, hükmeden, hükümran olan, üstün olan.

  HAKÎM-İ MUTLAK: Allah. KİTAB-I HAKÎM: Kur'ân.

  HÂKİMİYET: Hakimlik, üstünlük, egemenlik.

  HAKİR: İtibarsız, değersiz, önemsiz.

  HAKK: Doğruluk, insaf, hak. (Allah'ın isimlerinden biri) .

  HAKK-I MÜDAFAA: Savunma hakkı.

  HAKK-I MÜKTESEB: Elde edilmiş hak.

  HAKK-I ŞİRB: İçme, hayvan veya tarla için su olma hakkı.

  HAKKU'L-YAKÎN (HAKKE'L-YAKÎN): Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

  HAKŞİNASLIK: Doğruyu, hakkı tanımak.

  HALÂL: 1. Dostluk. 2. İki nesne arası açık olmak.

  HALÂS: Kurtulma, kurtuluş.

  HALASKÂR: Kurtarıcı.

  HALÂVET: 1. Tatlılık, şirinlik. 2. Zevk.

  HALEF: Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, ardıl.

  HALET: Hal, suret, keyfiyet.

  HALET-İ İHTİZAR: Can çekişme hali, sakınılacak hal.

  HALET-İ NEZİ': Ölüm hali, sekarat-ı mevt.

  HALF: Yemin etmek.

  HALHAL: Kadınların ayak bileklerine taktıkları altın veya gümüş halka, ayak bileziği.

  HÂLIK: Yaratan, yaratıcı. (Allah'ın isimlerinden) .

  HALÎL: 1. Dost. 2. Zevc, koca.

  HALÎME: Yumuşak huylu kadın. (Peygamberimizin süt annesinin adı) .

  HÂLİS: Hilesiz, katkısız, duru.

  HALK: Yaratma, yaratılma.

  HALK-I CEDÎD: Yeniden yaratılış.

  HALK-I DÜ CİHAN: İki cihanın halkı, ölüler ve diriler.

  HALT: 1. Karıştırma. 2. Uygunsuz söz söyleme.

  HALVET: 1. Yalnız kalma, tenhaya çekilme. 2. Tenha yer, ibadet için tenha hücre.

  HÂM: Çiğ, olmamış.

  HAM: Eğri, bükülmüş.

  HAMD Ü ŞÜKRAN: Allah'ı minnet ve şükranla övme.

  HAMD: 1. Övgü, medh. 2. Allah'a şükran hislerini bildirmek.

  HAME: 1. Yük. 2. Ana karnındaki çocuk.

  HAME: Balçık, çamur .

  HAMEİN MESNUN: Değişken balçık.

  HÂMÎ: Himaye eden, koruyucu.

  HAMÎD: Allah'ın adlarından.

  HÂMİD: Hamd eden, şükreden. (Hz. Muhammed (s.a.v.)'in lakabı.) .

  HAMİE: Balçıklı, çamurlu.

  HÂMİL: 1. Yüklü. 2. Gebe.

  HÂMİLE: Gebe kadın.

  HÂMİŞ: Mektubun altına ilave edilen yazı, hâşiye, dipnot.

  HAMR: Şarap.

  HAMÛLE: 1. Yük. 2. Gemi yükü.

  HANEDAN: Kökten asîl ve büyük aile, ocak.

  HANİF: İslâmiyetten önce Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim dinine bağlı olan kimse.

  HÂRÂBAT: Harabeler, viraneler, meyhaneler. (Ziya Paşa'nın meşhur antolojisi).

  HARABE: Şehir ve ev yıkıntısı, virane.

  HARBÎ: 1. Harble ilgili. 2. Savaş yerinde bulunan ve müslüman olmayan kimse. 3. Anlaşma yapılmamış düşman. 4. Tüfek doldurma âleti.

  HAREC: 1. Darlık, sıkıntı, zorluk. 2. Günah.

  HAREM: 1. Girilmesi serbest olmayan yer. 2. İhrama girilen yerden itibaren Kâbe'ye doğru olan kısım.

  HAREM-İ ŞERİF: Kâbe ve civarı.

  HARİKULÂDE: Olağanüstü, eşi görülmemiş.

  HARS: 1. Tarla sürmek. 2. Yarmak. 3. Ekin, kültür.

  HASÂNET: Bir bina veya yapının sağlamlığı.

  HASB: Göre, nazaran, gereğince.

  HASBE: Kızamık hastalığı.

  HASBE'L-ÂDE: Âdet gereği, alışıldığı gibi.

  HASBE'L-BEŞERİYE: İnsanlık gereği.

  HASBETEN LİLLAH: Allah rızası için.

  HASEB: Baba tarafından gelen soyluluk, asalet.

  HASED: Haset, kıskançlık, çekememezlik.

  HASENÂT: İyilikler, güzel işler.

  HASENE: İyilik, güzel iş.

  HASF: Yere batma, ışığı sönme.

  HÂSIL: Husûle gelen, peyda olan, çıkan, üreyen.

  HÂSILA: Bir işten elde edilen sonuç.

  HÂSIL-I KELAM: Sözün özeti.

  HÂSİD: Haset edilen, kıskanç.

  HÂSİR: 1. Hasret çeken, mer***** kavuşamayan. 2. Zarar görmüş.

  HASÎS: 1. Nekes, cimri. 2. Alçak, değersiz.

  HASLET: Tabiat, huy, yaratılış.

  HASR: 1. Sıkıştırma. 2. Etrafını çevirme, mahsus kılma, tahsis etme.

  HASR-I EVKAT: Bütün vakitlerini o işe verme.

  HASR-I NEFS: Kendini o işe adama.

  HASSA ORDUSU: Hükümdarın kendine mahsus ordusu.

  HÂSSE: Bir şeye mahsus olan kuvvet, duygu.

  HAŞERAT: 1. Küçük böcekler; Karınca, akrep, yılan gibi hayvancıklar. 2. Değersiz ve zararlı adamlar.

  HAŞÎN: Katı, sert, kırıcı, kaba.

  HÂŞİR: Toplayan, bir araya getiren.

  HAŞİYE: Dipnot.

  HAŞR Ü NEŞR: Toplayıp dağılma, haşir neşir.

  HAŞR: 1. Toplama. 2. Ölüleri diriltip mahşere çıkarma. 3. Kur'ân'-ın 59. sûresi.

  HAŞYETULLAH: Allah korkusu.

  HATA: 1. Yanlış, yanılma. 2. Günah.

  HÂTEM: Mühür.

  HATEMÜ'L-ENBİYA: Peygamberlerin sonuncusu: Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HÂTİM: 1. Mühürleyen, mühürleyici. 2. Bitiren, sona erdiren.

  HÂTİME: Son, nihayet.

  HATT: 1. Çizgi. 2. Satır. 3. Yazı.

  HATT-I KUR'ÂN: Kur'ân yazısı.

  HAVÂİC: İhtiyaçlar.

  HAVÂRİYYÛN: Hz. İsa'nın oniki kişiden ibaret olan ashabı.

  HAVASS: 1. Hasseler, duyular. 2. Muhterem ve seçkin kişiler.

  HAVASS-I HAMSE: Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama) .

  HAVÂYİC-İ ASLİYE: Aslî ihtiyaçlar.

  HAVF VE RECA: Korku ve ümit.

  HAVF: Korku, korkma.

  HÂVİ: İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.

  HÂVİYE: Cehennemin yedinci katı, en şiddetli yeri.

  HAVL: 1. Sene, yıl. 2. Etraf, çevre. 3. Kuvvet, kudret.

  HAYA: 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edeb. 3. Günahtan kaçınma.

  HAYAT: Dirilik, canlılık.

  HAYAT-I BÂKİYE: Ölümsüz hayat.

  HAYAT-I BEŞER: İnsan hayatı.

  HAYAT-I FÂNİYE: Geçici hayat.

  HAYLİ: Oldukça. Epeyce.

  HAYR Ü ŞER: İyilik ve kötülük.

  HAYR: İyi, faydalı, hayırlı.

  HAYRET: Şaşma, şaşırma, ne yapacağını bilmeme.

  HAYRHAH: Hayır sahibi.

  HAYRÜ'L-BEŞER: İnsanların hayırlısı Hz. Muhammed.

  HAYRÜ'N-NÂS: İnsanların hayırlısı.

  HAYSİYYET: Şeref, onur, itibar, değer.

  HAYSİYYET-İ EBEDİYYE: Edebî itibar.

  HAYT: İplik, lif, tel.

  HAYT-İ ESVED: Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

  HAYTÜ'L-EBYAZ: Beyaz iplik, fecir zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.

  HAYY: 1. Diri, canlı. 2. Allah'ın isimlerinden.

  HAYYE ALE'L-FELÂH: Toplanıp felaha gelin, haydin felaha.

  HAYYE ALE'S-SALAH: Toplanıp namaza gelin, haydin namaza.

  HAYYÜ'L-KAYYÜM: Her an diri olan, yöneten, düzenleyen.

  HAYZ VE NİFAS: Aybaşı hali ve lohusalık.

  HAYZ: Kadınlarda aybaşı hali akıntısı.

  HAZER: Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.

  HAZF: Aradan çıkarma, kaldırma, giderme, silme, gizli tutma.

  HÂZIRA: 1. Şehirli. 2. Bir yere yerleşmiş. 3. Medeni.

  HÂZIRÛN: 1. Meydanda, gözönünde olanlar. 2. Hazır olanlar.

  HAZÎNE: Hazine, devlet malının saklandığı yer.

  HEBA: 1. Toz, zerre. 2. Boş, nafile.

  HEBÂEN MENSÛRA: Boşuna harcanarak.

  HEDEF: Maksat, amaç.

  HEDER OLAN: Boşa giden.

  HEDER: Boşa gitme, yok yere giden şey.

  HEDİY: Beytullah için getirilen kurbanlar.

  HEDY: Harem-i şerife götürülen kurban.

  HELÂK: 1. Mahvolma, ölme. 2. Harcanma. 3. Çok yorulma.

  HEMŞİRE: Kız kardeş.

  HENDESE: Geometri.

  HERC Ü MERC: Alt üst, karmakarışık, allak bullak.

  HERDEM: Her zaman, daima.

  HEREM: 1. İhtiyarlama, kocama. 2. Mısır ehramlarından biri.

  HETK-İ HÜRMET: Saygının ortadan kalkması. Şer'an haram olanın bozulması.

  HEVÂ: 1. Heves, istek, arzu, sevgi, hoşlanma. 2. Nefsanî zevklere uyma.

  HEVÂ-İ NESÎM: Latif hava. Mâne-vî gıda.

  HEVAMM: 1. Böcekler, haşereler. 2. Yılan, pire, akrep gizli zararlı hayvanlar.

  HEVÂPEREST: Meşru olmayan lezzet ve heves peşinde olan.

  HEVDEC: Kadınların binmesi için deve üzerine yapılan küçük mahfel.

  HEY'ET: 1. Şekil, suret. 2. Görünüş. 3. Durum.

  HEY'ET-İ İCTİMAİYYE: Toplantı heyeti, sosyal durum.

  HEZL: 1. Eğlence, alay, şaka. 2. Latife. 3. Mizah.

  HIDK: Öç almak için kin besleme.

  HIFZ: Saklama, koruma, ezberleme.

  HIFZISSIHHA: Sağlığı koruma.

  HIKD: Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme.

  HINZIR: 1. Domuz 2. Pis ve katı yürekli kimse.

  HIRMAN: Mahrumluk, ümitsizlik.

  HIRZ: 1. Sığınak. 2. Nazar boncuğu, nazar duası. 3. Tılsım.

  HISÂL: Huylar, mizaçlar, karekterler.

  HIŞM: Kızgınlık, öfke, gazap.

  HITBE: 1. Okunmuş. 2. Söz kesilmiş, nişanlı kız veya kadın.

  HIYAR: 1. Bir işi yapıp yapmamakta serbestlik, İslâm hukukunda alış-veriş hususunda muhayyerlik. 2. Hayırlılar, iyiler.

  HİBE: Bağışlama bağış.

  HİCAB: 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, hail, engel.

  HİCRÂN: 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı keder.

  HİCRET: 1. Memleketten memlekete göç. 2. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Miladın 622. senesi.

  HİCRET-İ SENİYYE-HİCRET-İ NEBEVİYYE: Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçü.

  HİCV: Birini şiirle yermek, gülünç hale koymak, alay etmek.

  HİCVİYYE: Hicv sözü veya yazısı, taşlama.

  HİDAYET: Hak yola, doğru yola erme.

  HİDAYET-İ İLÂHİYYE: İlâhî hidayet, Allah'ın doğru yola erdirmesi.

  HİKMET: 1. Hakimlik, bilgelik. 2. Sebep. 3. Felsefe.

  HİKMET-İ İLÂHİYYE: Allah'ın hikmeti, yalnız O'nun bileceği iş.

  HİKMET-İ TEŞRİ: Kanun yapma hikmeti. Allah'ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

  HİLAF: 1. Karşı, zıt. 2. Yalan.

  HİLÂFET: 1. Birinin yerini tutma. 2. Peygamberin vekilliği, halifelik.

  HİLÂFETEN: 1. Birinin yerine geçerek. 2. Halife olarak.

  HİLAF-I EDEB: Terbiye ve ahlâka aykırı.

  HİLÂL: Yeni ay.

  HİL'AT: Elbise, kaftan.

  HİL'AT-İ RİSALET: Peygamberlik elbisesi.

  HİLF: Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

  HİLKAT: 1. Yaratılış. 2. Tabiat.

  HİLKAT-İ ÂDEM: İlk insanın yaratılışı.

  HİLKAT-İ ARZ: Dünyanın yaratılışı.

  HİLL: 1. Hilal. 2. Hac zamanında ihrama girilen yerin dışında kalan saha, haremin dışı.

  HİLM Ü HAYÂ: Yumuşaklık ve utanma duygusu.

  HİLM: Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.

  HÎN: An, zaman, vakit, sıra.

  HİRFET: Sanat, meslek.

  HİSAB: Hesap, saymak, aritmatik.

  HİSAL-HISAL: Huylar, tabiatlar.

  HİSAR: 1. Kuşatma, etrafını alma. 2. Etrafı istihkamlı kale, bent.

  HİSS: Duyma kuvveti, duygu.

  HİSSE: Pay, nasip.

  HİSSEDÂR: Pay, hisse sahibi.

  HİSS-İ KABLELVUKU: Önsezi.

  HİSSÎ: His ile, duygu ile ilgili, duygusal.

  HİSSİYYAT: Duygular, sezişler.

  HİTAB: Bir veya daha fazla kimselere söz söyleme, nutuk.

  HİTAB-I ÂM: Umuma hitap, bir topluluğa söyleme.

  HİTAB-I EZELÎ: Başlangıçsız, çok eski söz.

  HİTÂM: 1. Son, nihayet. 2. Bitme, tükenme.

  HİTÂN: 1. Sünnet, sünnet etme. 2. Duvarlar, engeller.

  HİZB-HİZİB: 1. Kısım, bölük. 2. Taraftar. 3. Kur'ân cüzünün dörtte biri.

  HOD BE HOD: Kendi kendine, kendi başına.

  HOD: 1. Kendi. 2. Baş zırhı.

  HODGÂM: Bencil, egoist, kendini beğenmiş.

  HUB: Güzel, hoş, iyi.

  HUBB: Sevgi, muhabbet.

  HUBB-İ DÜNYA: Dünya sevgisi.

  HUBS: 1. Pislik. 2. Kötülük.

  HUCCÂC: Hacılar.

  HUCCET-HÜCCET: 1. Vesika, delil, senet. 2. Tanınmış bilginlere verilen ünvan.

  HUD'A: Aldatma, oyun hile.

  HUDÂ: Allah, yaratıcı.

  HUDDAM: Hizmetçiler.

  HUDUD: Sınırlar, hudutlar.

  HUDÛS: Sonradan olma.

  HUFFAZ: Ezberleyiciler, Kur'ân'ı ezbere bilenler.

  HUKUK: 1. Haklar. 2. Hakikatler. 3. Kanunların verdiği hak.

  HULASA: Bir şeyin, bir sözün özü, özeti.

  HULÂSA-İ KELÂM: Sözün özeti.

  HULD AZABI: Ahiratteki ebedî azab.

  HULD: 1. Sonu olmayan. 2. Ebedî devamlı.

  HULF: Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.

  HULK: Huy, tabiat.

  HULKUM: Boğaz, gırtlak, ağızdan mideye giden yol.

  HULÛD: Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.YEVM-İ HULÛD: Kıyamet günü.

  HULÛM: 1. Rüyalar, hülyalar. 2. Düş azması.

  HULÛS: Halislik, saflık, gönül temizliği.

  HULÛS-İ NİYET: Halis, samimi niyet.

  HUMS: Beşte bir.

  HÛN: 1. Kan, dem. 2. Öldürme, öc.

  HUNEFA': "Hanif"in çoğulu. Allah'ın birliğine inananlar, Hz. İbrahim dininden olanlar.

  HURAFAT: Aslı, esası olmayan sözler ve rivayetler, hurafeler.

  HURAFE: Uydurma hikâye ve rivayet.

  HURDE: Değersiz şey, kırıntı.

  HUREMAT - HURMÂT - HURUMAT: Haram olan şeyler, dince yasak olan şeyler.

  HURÎ: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili.

  HURÛC: Çıkma, çıkış, dışarı çıkma. YEVM-İ HURÛC: Kıyamet günü.

  HURÛF: Harfler.

  HURÛF-İ HECA: Alfabe harfleri.

  HURUF-İ MUKATTAA: Bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.

  HURUM: Haramlar, dince yasak, olanlar.

  HUSUS: İş, şekil, yol, konu.

  HUŞÛ: 1. Gönül alçaklığı, tevazu. 2. Korku ile sevgi arası durum, saygı.

  HUTAME: Cehennemin adlarından biri, cehennemin beşinci tabakası.

  HUTUT: 1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar.

  HUZUR: 1. Hazır bulunma. 2. Rahat.

  HÜCCET: 1. Vesika, delil. 2. Seçkin âlimlere verilen ünvan.

  HÜCCETÜ'L-İSLÂM: İmam Gazali'nin lakabı.

  HÜCEYRE: 1. Küçük delik, oyuk. 2. Odacık, hücrecik.

  HÜCRE: 1. Odacık, göz. 2. Dokuların, organların en küçük parçası, hücre.

  HÜDA: 1. Doğru yol gösterme. 2. Hidayet etme. 3. Kur'ân-ı Kerim'in adlarından biri.

  HÜKEMA: Hakîmler, bilginler, filozoflar.

  HÜKM-HÜKÜM: Yargı, emir, komuta.

  HÜNSA: 1. Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse. 2. Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

  HÜRRE: Cariye veya esir olmayan kadın.

  HÜSN Ü KUBUH: Güzellik ve çirkinlik.

  HÜSN: Güzel, iyi, güzellik, iyilik.

  HÜSNA: En güzel.

  HÜSN-İ AKİBET: Netice güzelliği.

  HÜSN-İ DİLÂRÂ: Gönül alıcı güzellik.

  HÜSRAN: 1. Zarar, ziyan. 2. Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

  HÜVE: 1. O. 2. Allah.

  HÜVE'L-BÂKÎ: Bâkî kalan Allah'tır.

  HÜZN-HÜZÜN: Gam, keder, sıkıntı.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 9. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  ICL: Dana, sığır yavrusu.

  IDLÂL: Saptırma, azıtma.

  ISLAH: Düzeltme ve imâr etme.

  ISLAHAT: Düzeltmeler, tashihler, iyi hale getirme, mükemmelleştirme.

  ISTIFÂ: Seçme, ayıklama, süzme.

  ITLÂK: 1. Salıverme. 2. Boşama. 3. Soyutlama, söyleme, kullanma.

  ITNÂB: Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

  IYÂN: Âşikâr, belli.

  IZTIRÂRÎ: Mecburiyet altında olan.

  İBÂD: Kullar.

  İBÂDÜ'R-RAHMÂN: Allah'ın kulları.

  İBÂHE: 1. Mübah olmak. 2. Ateş söndürme.

  İBDÂ: 1. Meydana getirme. 2. Yaratma.

  İBKÂ: "Bekâ"dan: Devamlı kılmak.

  İBKÂM: Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

  İBN: Oğul.

  İBNULLAH: Allah'ın oğlu. Hıristiyanlar Hz. İsa'ya İbnullah derler.

  İBRÂ: Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.

  İBRET-ENGİZ: İbret verici.

  İBTİDÂ: Başlangıç, baş taraf.

  İBTİDÂ-İ KIRAAT: İlk okuma. Okumaya başlama.

  İBTİLÂ: Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.

  İCÂBET: 1. Kabul etme. 2. Muvafakat etme.

  İCÂD U İBDÂ: Yapma ve yaratma.

  İ'CÂZ: 1. Aciz bırakma. 2. Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme. 3. Aciz bırakma.

  İCÂZ: 1. Sözü kısa söyleme. 2. Az sözle çok mânâ anlatma.

  İCBÂR: Zorlama, cebretme.

  İCL: Dana, buzağı.

  İCMÂ: Dağınık şeyleri bir araya getirme, toplama.

  İCMÂ-I ÜMMET: Büyük fakihlerin dinle ilgili bir konuda görüş birliğinde olmaları.

  İCMÂL: Kısaltma, ihtisar, özet.

  İCTİMAGÂH: Toplantı yeri.

  İCTİNÂB: Çekinme, sakınma.

  İDÂRE-İ KELÂM: Sözü mümkün mertebe yürütmek, işi idare etmek.

  İDDET: Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.

  İDGÂM: Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

  İDHÂL: Dâhil etme, içine alma.

  İDLÂL: Dalâlete sokma, sapıtma.

  İDLÂL-İ İLÂHÎ: Allah'ın kulu saptırması.

  İDRÂK: 1. Anlayış, akıl edinme. 2. Yetişmek, erişmek. 3. Olgunlaşma çağını bulma.

  ÎFÂ: 1. Ödeme, yerine getirme. 2. Bir işi yapma. 3. İş görme.

  İFK: İftira, iftira ekmek, Hz. Aişe'ye yapılan iftira.

  İFLÂH: Felâha, selâmete kavuşmak.

  İFNÂ:: Mahvetmek, yok etmek.

  İFRÂT: Haddi aşma, pek ileri gitme.

  İFRÂZ: Bütünden parça ayırma. Bölme.

  İFRÎT: Çetin cin, öfkeli insan.

  İFTİTAH TEKBİRİ: Namaza başlama tekbiri.

  İGÂSE: İmdada yetişmek, yardım etmek.

  İĞFÂL: Yanıltma ve aldatma.

  İĞTİSÂL: Gusletme.

  İĞVÂ: Ayartma, baştan çıkarma.

  İHÂTA: 1. Kuşatma, etrafını çevirme. 2. Geniş tam bilgi ve ihtisas.

  İHDÂS: Ortaya çıkarma.

  İHFÂ: Gizleme, saklama.

  İHLÂL: "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.

  İHLÂS: Samimiyet, doğruluk, riyasızlık. Kur'ân-ı Kerim'in 112. Sûresi.

  İHMÂL: Mühlet verme.

  İHRÂC: Çıkarmak.

  İHRÂM: Hacıların giydikleri dikişsiz elbise.

  İHRÂZ: Nail olmak, kazanmak, almak.

  İHSÂN: 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Sağlamlaştırma.

  İHTİCÂC: Hüccet, delil göstermek.

  İHTİDÂ: Hidayete ermek, İslâm olmak.

  İHTİKÂR: 1. Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk. 2. Hakarete katlanmak.

  İHTİLAF: Ayrılma, ayrışma, çözülme.

  İHTİLAF-I EDYÂN: Dinlerin ayrılıkları, farklı farklı oluşları.

  İHTİLÂM: Düş azması, uyurken cenabet olma.

  İHTİLÂT: Karışma, karışıp görüşme komplikasyon.

  İHTİRAS: Bir şeyi fazla arzulama ve ona fazla düşkünlük.

  İHTİRAZ: Sakınma, çekinme.

  İHTİRÂZÎ: Çekinme, sakınma ile ilgili.

  İHTİSAR: Kısaltma, icmâl etme.

  İHTİSAS: Özellik kazanma, uzmanlaşma.

  İHTİVA: İçine alma, içinde bulundurma, içerme.

  İHTİYAR: Seçme, seçilme.

  İHTİZÂZ: 1. Haz duymak, ferahlanmak. 2. Titreşim.

  İHVAN: Kardeşler, arkadaşlar, aynı tarikata mensup olanlar.

  İHYÂ: Diriltme, hayat verme.

  İKÂB: Ceza, azap, cezalandırma.

  İKAL: 1. Bağ. 2. Ayak bağı.

  İKÂLE: 1. İki tarafın isteğiyle alışverişi bozmak. 2. Dememiş iken "dedim" diye iddia etmek.

  İKÂME: Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.

  İKÂMET: İmamlık, halifelik, önderlik.

  İKÂNİYYE: Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

  İKLÂB: Çevirme, bir halden başka bir hale döndürme.

  İKTİBAS: 1. Ödünç almak. 2. Bir kelimeyi, bir cümleyi veya bunların mânâlarını olduğu gibi alma, aktarma.

  İKTİDÂ: Uymak, tabi olmak.

  İKTİSAB: 1. Kazanma. 2. Tahsil etme. 3. Elde etme.

  İKTİSÂD: Ekonomi. Toplumun tutumluluğu.

  İKTİZA: 1. Lazım gelme, gerekme. 2. İşe yarama, yararlık.

  ÎLÂ: 1. Yemin etmek. 2. Erkeğin, bir müddet karısına yaklaşmaması. için yemin etmesi. 3. Sıkıntı ve derde uğrama.

  İLÂF: Ülfet ettirme, ülfet ettirilme, alıştırma, uzlaştırma.

  İLÂH: Mabud, tanrı.

  İ'LÂ-YI KELİMETULLAH: Allah'ın adını yüce tutmak.

  İLHÂD: 1. Dinsizlik, inanç bozukluğu. 2. Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.

  İLLET: Hastalık, sebep, gaye, hedef.

  İLLET-İ ÛLÂ: Birinci sebep, ilk sebep.

  İLLET-İ VÜCÛD: Varlık sebebi.

  İLLİYYET: Sebep ile ilgili, sebeplilik.

  İLME'L-YAKÎN: İlmî bilgi. Kesin bilgi.

  İLM-İ FERÂİZ: İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.

  İLM-İ HÂL: İslâm dininin her müslüman için bilinmesi gereken temel bilgileri.

  İLM-İ HEY'ET: Astronomi ilmi.

  İLM-İ HİKMET: Düşünce bilgisi, felsefe.

  İLM-İ LEDÜNN: Gayb ilmi, Allah'ın sırlarına ait ilim.

  İLM-İ MEÂNÎ: Meânî ilmi, belagat.

  İLM-İ TEVHİD: İlm-i kelâm.

  İLM-İ USÛL ve AKÂİD: Usûl ve akâid ilmi.

  İLM-İ VEHBÎ: Allah tarafından verilen ilim.

  İLTİBAS: Benzeyen şeyleri birbirine karıştırma. Şaşırıp yanılma.

  İLTİCA: Sığınma.

  İLTİZAM: 1. Kendisi için gerekli sayma. 2. Bilerek, isteyerek taraf tutma.

  İLZAM: Delil göstererek muhalifi susturmak.

  İ'MÂL: Yapma, işleme, iş yapma.

  İMÂLE: 1. Bir tarafa meylettirmek, bir tarafa eğmek. 2. Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.

  İMDÎ: Artık, bu halde, böyle olduğu halde.

  İMKÂN VE CÜNÛB: Mümkün ve gereklilik.

  İMLÂ: Doldurma, yazdırma.

  İMSÂK: 1. Oruca başlama zamanı. 2. Kendini tutmak, bir şeyden el çekmek.

  İMTİNA: Çekinme, vazgeçip geri durma.

  İMTİSÂL: Örnek kabul etme.

  İNÂBE: 1. Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek. 2. Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

  İNADİYYE: Eşyanın hakikatini inkâr etme felsefesine bağlılık.

  İN'ÂM: İhsan, nimet verme.

  İNÂS: Kadınlar, kızlar.

  İNÂYET: 1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütuf, ihsan, iyilik.

  İNDALLAH: Allah yanında.

  İNDE'L-CUMHUR: Çoğunluğun yanında, çoğunluğun nazarında.

  İNDE'L-HÂCE: İhtiyaç zamanında.

  İNDİRAC: İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

  İNDİYYE: Kendi görüşüne tabi olan.

  İNFAK: Nafaka verme, besleme, geçindirme.

  İNFİSÂL: 1. Ayrılma, 2. Azledilme, işinden uzaklaşma.

  İNFİTÂR: Yarılma, açılma.

  İNHİRÂF: Doğru yoldan sapma.

  İN'İKÂS: Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

  İNKÂR: Tanımama.

  İNKIBÂZ: 1. Büzülüp toplanma, çekilme. 2. Kasvet, keder, sıkıntı. 3. Kabızlık, peklik.

  İNKILÂB: Bir halden başka bir hale dönme.

  İNKIRAZ: Tükenme, blitme, kırılıp yok olma.

  İNKITÂ: Kesilme.

  İNKIYÂD: Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.

  İNKİŞÂF: Gelişme, ilerleme.

  İNS U CİN: İnsan ve cin.

  İNS: İnsan.

  İNŞÂ: Yapma, vücuda getirme.

  İNŞİKÂK: İkiye ayrılma, yarılma.

  İNŞİRAH: Ferahlamak, sevinç duymak.

  İNŞİRAH-I SADR: Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.

  İNTAK: Nutka getirmek, söyleme yeteneği olmayanı söyletmek.

  İNTİBAK: Uyma, uygun hale gelme. Edebiyatta iki zıd şeyin ortak özelliğini bulup birleştirme.

  İNTİFÂ: Fayda sağlama, menfaatlanma.

  İNTİŞÂR: Yayılma.

  İNZÂL: İndirme, indirilme.

  İNZÂL-İ MENÎ: Üreme organından meni çıkması.

  İNZÂR: Korkutmak, sakındırmak.

  İ'RÂB: 1. Düzgün konuşma ve hakikatı belirtme. 2. Arapça kelimelerin sonundaki harf veya harekenin değişmesi.

  İRÂDE-İ CÜZ'İYYE: Allah tarafından insanın yetkisine bırakılan cüz'î irade. İnsan iradesi.

  İRÂE: "Rü'yet"ten: Gösterme, tayin etme.

  İ'RÂZ: Yüz çevirme, başka tarafa dönme.

  İRBE: Kadına ihtiyaç duymayan erkek.

  İRCA': Döndürme, geri çevirme.

  İRS: 1. Ölen kişinin mirasçılarına kalan mal veya para. 2. Veraset, soya çekim.

  İRŞAD: Doğru yolu gösterme.

  İRTİCÂ': Gerilik, geriye gitme, eskiyi isteme.

  İRTİDÂD: Din değiştirme, dinden çıkma, dinden dönme.

  İRTİFÂ': Yükseklik, yükselme.

  İRTİHÂL: Vefat etmek, ölmek.

  İRTİKÂB: 1. Kötü bir iş işleme. 2. Rüşvet yeme.

  İS'ÂF: Birinin isteğini kabul edip yerine getirme.

  ÎSÂL: Ulaştırma, vardırma.

  İSKÂT: (Sükut'tan) Susturma.

  İSKAT: 1. Düşürme, aşağı alma. 2. Hükümsüz bırakma, iptal etme.

  İSKAT-I CENİN: Çocuk düşürme.

  İSM-İ ÂZAM: Allah Teâlâ'nın en büyük adı.

  İSM-İ FAİL: İş yapan kimse.

  İSM-İ HÂS: Özel isim.

  İSNAD-I MECAZÎ: Mecazî isnad, bir sözün mecaz anlamını tercih etmek.

  İSNEYN: 1. Pazartesi günü. 2. İki.

  İSRA: Gece yürüyüşü, yürütme.

  İSTİÂB: İçine alma, kaplama.

  İSTİÂRE: 1. Ödünç alma. 2. Bir kelimenin mânâsını muvakkaten başka bir kelime hakkında kullanma.

  İSTİÂRE-İ TEMSİLİYYE: Teşbihin esas unsurlarından biri ile yapılan benzetme.

  İSTİÂZE: "Eûzü billâhi mineşşeyta-nirracîm" sözünü söyleyerek Allah'a sığınma, eûzü çekme.

  İSTİB'ÂD: Uzaklaşma, uzaklaştırma, akıl dışı sayma.

  İSTİ'DÂD: 1. Alışma, ünsiyet. 2. Kabiliyet.

  İSTİDLÂL: Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.

  İSTİDRÂC: 1. Derece derece yükselmeyi istemek. 2. Fâsık veya kâfir olduğu belli bir şahsın gösterdiği harika.

  İSTİDRÂK: Yetişme, nail olma.

  İSTİFA: Memuriyetten azlini istemek.

  İSTİFHAM: Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.

  İSTİFHAM-I İNKÂRÎ: Olumsuzu pekiştiren soru şekli. "Hiç yapar mı?" ifadesindeki gibi.

  İSTİGÂSE: 1. Yağmur isteme, yağmur duası etme. 2. Yardım ve imdad isteme.

  İSTİĞFÂR: Af talep etme.

  İSTİĞNA: Gönül tokluğu.

  İSTİĞRAK: Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi. İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

  İSTİHBÂR: Haber ve bilgi alma.

  İSTİHFÂF: Hafife alma, önem vermeme, hor görme.

  İSTİHLÂK: Tüketme, kullanarak yok etme.

  İSTİHSÂL: Üretmek, hâsıl etmek, çoğaltmak.

  İSTİHSÂN: Beğenme, iyi ve güzel bulma.

  İSTİHZÂ: Alay etmek.

  İSTİKBÂL: 1. Gelecek zaman. 2. Gelen bir kimseyi karşılamak.

  İSTİKRÂ: 1. Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama. 2. Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.

  İSTİKRÂH: Kerih ve kötü görmek, tiksinmek bir şeyi beğenmemek, bir şeyi zorla yapma.

  İSTİLÂ: Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek.

  İSTİ'LÂM: 1. Selâm vermeyi isteme. 2. Kâbe'yi tavaf esnasında Hacerü'l-Esved'i selâmlamak.

  İSTİ'MÂL: Kullanma.

  İSTİMDÂD: Yardım isteme.

  İSTİMRÂR: Devamlılık.

  İSTÎNÂF: 1. Yeniden başlama. 2. Bidayet mahkemesinde verilen bir hükmün bir üst mahkemeye başvurarak feshini isteme.

  İSTİNÂFİYYE: 1. Yeniden başlamaya ait. 2. İstinaf mahkemesine ait. 3. Arapça'da bir soruya cevap anlamında bulunan cümle.

  İSTİNBÂT: Bir iş veya sözden gizli bir anlam çıkarmak, tahmin etmek.

  İSTİNBÂT: Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

  İSTİNKÂF: Kabul etmeme, yüz çevirme, çekimser kalma, reddetme.

  İSTİNSÂH: Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.

  İSTİSÂL: Kökünden sökmek.

  İSTİSHÂB: "Sohbet"den: Yanına alma, yanına alınma.

  İSTİSKÂ: 1. Su isteme. 2. Yağmur duasına çıkma. 3. Vücudun bir yerinde su toplanması.

  İSTİŞÂRE: Müşavere etme, danışma.

  İSTİŞHÂD: 1. Şahid gösterme. Delil getirme, belge. 2. Şehid olma.

  İSTİTÂAT: Güç yetirme, kudret.

  İSTİTÂR: Örtünmek, kapanmak.

  İSTİVÂ: 1. Müsavî olma, denk olma. 2. Düz olma, düzlük. 3. Kaplama, örtme. 4. Ortada ve tam bir derecede bulunma.

  İSTÎZÂN: İzin isteme.

  İŞ'ÂR: 1. Yazı ile haber verme. 2. Anlatmak, bildirmek.

  İŞKİL: Kuşku, zan.

  İŞMÂM: "Şemm"den. 1. Koklatma, koklatılma. 2. Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.

  İŞRÂK: "Şark"tan: 1. Güneşin doğması ve etrafı ışıklandırması. 2. Parlama, ışıklandırma.

  İŞTİÂL: Alevlenme, tutuşma.

  İŞTİBÂH: Şüphelenme, şüpheye düşme.

  İŞTİGÂL: Meşguliyet, uğraşma.

  İŞTİHÂR: Şöhret bulma, ün kazanma.

  İŞTİKÂK: Bir kökten parçalara ayrılmak. Türeme.

  İŞTİRA: Satın alma.

  İŞTİYAK: Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

  İTÂB: Azarlama, tekdir etme.

  İ'TİKÂF: Bir yere çekilip tek başına ibadetle meşgul olmak.

  İ'TİNÂ: Çok dikkat etme, özenme.

  İ'TİZÂL: 1. Bir tarafa çekilme. 2. İşten çekilme. 3. Vâsıl b. Ata'nın kurduğu Mutezile mezhebini benimseme. 4. Takımdan ayrılma.

  İ'TİZÂR: Özür dileme.

  İTKAN: 1. Muhkem, sağlam kalma. 2. İnanma, emin olma.

  İTLÂF: Telef etmek, ziyan etmek.

  İTMÂM: Tamamlama, ikmâl etme.

  İTMİ'NÂN: Emin olma, güvenme. Kalbin mutmain olması. Gönülden inanma.

  İTTİBÂ: Tâbi olma, uyma, ardısıra gitme.

  İTTİHAD: Birlik, beraberlik.

  İTTİKÂ: Sakınma. Takva ehlinden olma.

  İTTİRAD: Düzenli, uygun biçimde sıra ile birbirini izleyen. Biteviye.

  İTTİSÂF: Vasıflanmak, bir sıfat sahibi olmak.

  İVAZ: Karşılık olarak verilen şey, bedel.

  İVME: Acele etme, koşma.

  İZÂFET: 1. İki şey arasındaki ilgi, bağ. 2. İsim tamlaması, isim takımı.

  İZÂHÂT: Açıklamalar.

  İZÂLE: Giderme, def etme, yok etme.

  İZÂN: Zekâ, anlayış.

  İZÂR: Belden yukarıya mahsus örtü, peştemal, futa.

  İZMÂR: Gizleme, saklama.

  İZMİHLÂL: Yok olma, mahvolma.

  İZZET: Değer, şeref, saygınlık.
 10. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  KABİH-KABİHA: Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp.

  KÂBİL: 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir.

  KABİLİYET: Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.

  KABİR: Mezar, ölünün gömüldüğü yer.

  KABZ: 1. El ile tutma, avuç içine alma, kavrama. 2. Bir malı teslim alma. 3. Peklik, kabız.

  KABZA: 1. Tutacak, tutanak yeri, sap. 2. Bir avuç, bir tutam, bir el dolusu şey. 3. Pençe.

  KADEM: 1. Ayak, adım. 2. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü. 3. Uğur.

  KADER: Cenab-ı Hakk'ın kâinatta mevcut her şeyin bütün özelliklerini ezelden bilip takdir etmesidir.

  KADÎM: 1. Eski. 2. Öncesini bilir kimse bulunmayan, öncesi bilinmeyen şey. Başlangıcı olmayan, ötedenberi mevcut bulunan.

  KADİR-İ MUTLAK: Mutlak güçlü (Allah).

  KADİR-U KAYYUM: Kadir ve Kayyum (Allah).

  KADR: 1. Değer, itibar, onur, haysiyet, meziyet. 2. Rütbe, derece.

  KÂFÎ: Elveren, yetişen, yeter.

  KÂFİR: 1. Hakk'ı tanımayan, bilmeyen, 2. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan. 3. Küfreden, küfredici. 4. İyilik bilmeyen, nankör.

  KAHHÂR: 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici, batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden biri.

  KAHIR: 1. Aşırı üzüntü, acı, keder. 2. Ezici davranış, zulüm. 3. Baskı ile iş gördürme, zorlama.

  KÂHİN: 1. Gaipden haber verme iddiasında bulunan kimse, falcı. 2. İlkel dinlerin ruhani reisleri.

  KÂHİR: 1. Kahreden, zorlayan. 2. Üstün gelen, ezen, ezici. 3. Yok eden, ortadan kaldıran.

  KAHR: 1. Zorlama, zorla bir iş gördürme. 2. Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme. 3. Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

  KAİDE: 1. Esas, temel. 2. Usul, nizam, kural. 3. Taban. 4. Ayaklık. 5. Yaprakların köke birleştiği yer.

  KAİDE-İ KÜLLİYYE: Açık, sarih olan hükümler, genel kurallar.

  KAİL: 1. Söyleyen, diyen. 2. Razı olmuş, boyun eğmiş.

  KAL': Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.

  KALBEDEN: Değiştiren, çeviren.

  KALP: 1. Yürek. 2. Yürek hastalığı. 3. Gönül. 4. Her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı noktası, değiştirme, çevirme.

  KÂM: 1. Meram, arzu, istek, amel. 2. Lezzet, zevk.

  KAMER: Ay.

  KÂMİL: 1. Bütün, eksiksiz, tam. 2. Kemale ermiş, olgun. 3. Geniş bilgili, kültürlü, bilgin.

  KANÛN: Devletin yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide.

  KARÂBET: Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.

  KÂRBÂN: Kervan.

  KÂRHÂNE: 1. İş yeri, iş yapılan yer, dükkan.

  KÂRİ': 1. Kıraat eden, okuyan, okuyucu. 2. Kur'ân'ı usulünce okuyan.

  KÂRİA: 1. Pek şiddetli rüzgâr, 2. Ansızın gelen büyük belâ. 3. Kıyamet. 4. Belâdan kurtulmak üzere okunan "el-Kariâtü" sûresi.

  KARÎB: Yakın, yakın olan, uzak olmayan, soyca yakın.

  KARÎN: 1. Yakın. 2. Bir şeye sahip olan, bir şeye nail olan. 3. Hısım, komşu, arkadaş gibi yakın.

  KARÎNE: Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına yarayan hal, ipucu.

  KARÎNE-İ MANİA: Kelimenin gerçek anlamında alınmasına engel olan ipucu.

  KARN: 1. Boynuz. 2. Yüz yıllık zaman. 3. Vakit, zaman. 4. Yaşıt, bir yaşta olan.

  KARÛN: 1. İsrailoğullarında zenginliği ile meşhur olan bir insan. Krezüs. 2. Çok zengin.

  KARYE: Köy.

  KARZ: 1. Ödünç verme, ödünç alma. 2. Ödünç verilen veya alınan şey, borç.

  KARZ-I HASEN: Faizsiz verilen borç.

  KASEM: Yemin, and.

  KASIR: 1. Kısa. 2. Küsur.

  KÂSİB: Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.

  KASÎDE: Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

  KASR: 1. Kısa kesme, kısaltma, kısma. 2. Azaltma, kesme, eksiklik. 3. Köşk, saray, 4. Tahsis. 5. Kıraatte uzatmadan okumak.

  KASR-I SALÂT: Seferde olan bir kimsenin dört rekatlı namazı ikişer rekat kılmakla namazı kısaltması.

  KASVET: 1. Katılık, sertlik. 2. Merhametsizlik, acımasızlık. 3. Sıkıntı, gönül darlığı.

  KÂŞİF: Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

  KAT': 1. Kesme, biçme. 2. Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.

  KATİL: 1. Katleden, öldüren. 2. Adam öldüren kimse.

  KATL: Öldürme.

  KATL-İ ÂM: Halkı bütünüyle kılıçtan geçirme.

  KAVÂİD: Kaideler, usüller, kurallar.

  KAVÂİD-İ KÜLLİYYE: Genel kaideler, kurallar.

  KAVÎ: 1. Kuvvetli, güçlü. 2. Güvenilir, sağlam.

  KAVL (Kavil): Lakırdı, söz, söz atma.

  KAVL-İ İLÂHÎ: İlâhî söz.

  KAVLÎ: Söz ile ilgili, söz olarak, sözde.

  KAVM: 1. İnsan topluluğu. 2. Bir peygamberin gönderildiği topluluk.

  KAYD: 1. Bağlanma, bağlayacak şey. 2. Bir yere yazma. 3. Sınırlama, belirtme. 4. Önem verme, unsurlama.

  KAYD-İ HAYAT: Yaşadığı sürece, ölene dek.

  KAYLULE: Öğle uykusu.

  KAYSER: Eski Roma ve Bizans imparatorlarının lakabı, hükümdar.

  KAYYUMİYET: Kendiliğinden eze-lî ve ebedî olarak var olmak.

  KAZÂ: 1. Allah'ın ezeldeki hükmü 2. Kadılık (ilçe) merkezi. 3. Kadılık etme işi, mahkemenin kararı, hükmü. 4. Yapma, yapılma, işleme. 5. İstemeden yapılmış bir kötülük.

  KAZAYA: Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.

  KAZF: İftira etmek, isnat etmek, kadına zina isnat etmek.

  KÂZİF: Bir kadına zina suçu isnat eden.

  KAZİYYE: 1. İş, mesele, dava. 2. Önerme.

  KAZİYYE-İ BEDİHİYYE: Bedîhî kaziyye, isbata muhtaç olmayan açık hüküm.

  KAZİYYE-İ MUHKEME: Kesin hüküm, değişmez ilke.

  KEBAİR: Büyük günahlar.

  KEBÎRE: Büyük günah.

  KEBÎRU'L-MÜTEÂL: Açık ve gizli her şeyi bilen, büyük ve yüce olan. Allah Teâlâ.

  KEF: Köpük.

  KEFARET-KEFFARET: İşlenen bir günaha, bir yeminin bozulmasına karşılık verilen sadaka.

  KEFERE: Kâfirler, inanmayanlar.

  KEHANET: Kâhinlik, gaipten haber verme, falcılık.

  KEHLE: Bit.

  KELÂLE: 1. Akrabalığı uzaktan olma. 2. Yorulma, tükenme. 3. Bıçak kör olma.

  KELAM: 1. Söz, söyleyiş, nutuk. 2. Dil, lehçe. 3. Kelâm ilmi, İslâmî inanç meselelerinden bahseden ilim.

  KELÂM-I NEFSÎ: İçten kendi kendine konuşma. Cenab-ı Hakk'ın harf, ses ve söz olmaksızın zatî kelamı.

  KELÂMÎ: 1. Sözle ilgili, söze ait. 2. Kelamcılar yolu.

  KELAMULLAH: Allah sözü, Kur'-ân-ı Kerim.

  KELB: Köpek.

  KELB-İ AKUR: Salar, azgın, ısırıcı köpek.

  KELB-İ MUALLEM: Ava alıştırılmış köpek.

  KELEPİR: Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.

  KEMAL: 1. Olgunluk, olma. 2. Eksiksizlik, tamlık. 3. Değer, baha. 4. Bilgi, fazilet.

  KEMALAT: Faziletler, olgunluklar, insanın bilgi ve güzel ahlâkça tam ve olgun olması.

  KEMMİYET: 1. Sayı. 2. Nicelik. 3. Tekillik veya çoğulluk.

  KERAHET: 1. İğrenme, istemeyerek zor altında yapma. 2. Şeriatin yasaklamadığı fakat harama yakın olma ihtimali olan ve çekinilmesi gereken husus.

  KERAMAT: Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.

  KERH: İğrenme, tiksinme, istemeyerek zor altında yapma.

  KERHEN: İstemeyerek, tiksinerek, zor altında kalarak yapma.

  KERİH: İğrenç, tiksindirici, pis kokan.

  KERÎM: Kerem sahibi, cömert, ulu, büyük.

  KERR Ü FER: Muharebede geri çekilerek tekrar hücuma geçme.

  KERR: Çekilme ve yeniden hücum etme.

  KESAD: 1. Kıtlık, yokluk. 2. Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.

  KESAFET: 1. Sıkılık, tokluk. 2. Kalınlık, yoğunluk. 3. Saydam olmama. 4. Koyuluk. 5. Kalabalık.

  KESB: 1. Kazanma, kazanç, edinme. 2. Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.

  KESBÎ: Sonradan, kazanılarak olan.

  KESRET: 1. Çokluk, bolluk, ziyadelik. 2. Kalabalık.

  KEŞF: 1. Açma, meydana çıkarma, gizli bir şeyi bulma, bir sırrı öğrenme. 2. Allah tarafından ermişlere ilham edilen gizliyi bilme yetisi.

  KEŞİŞ: Karabaş, evlenmez rahip, manastır rahibi.

  KETM: Gizleme, sır tutma, söylememe.

  KEYFEMAYEŞA: Nasıl isterse.

  KEYFEMETTEFAK: Rastgele, her nasıl rastlarsa.

  KEYFİYET: 1. Nitelik, bir şeyin nasıl olması. 2. Bir olayın geçişi. 3. Madde, iş.

  KEZA: Böyle, böylece, bu dahi böyle.

  KEZALİK: Keza, bu da öyle, böylece.

  KEZZAB: Çok yalancı, çok yalan söyleyen.

  KIBLE: Namazda yönelinen taraf, Kâbe'nin bulunduğu taraf.

  KILADE: Gerdanlık.

  KILLET: Azlık, kıtlık.

  KIRAAT-İ ÂSIM: Âsım kırâeti, bizim kırâetimiz.

  KIRÂET: Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

  KIRÂET-İ AŞERE: Kur'ân'ın on kırâet üzere okunması. Kırâet imamları şunlardır: Nafi, İbn Kesir, Ebu Amr, İbn Amir, Asım, Hamza, Kisaî, Ebu Cafer, Yakub ve Halef.

  KIRAN: 1. Yakınlık. 2. İki gezegenin bir burçta bulunması.

  KIRTAS: Kâğıt.

  KISAS: Kıssalar.

  KISAS: Öldürmenin öldürme, yaralamanın yaralama ile cezalandırılması: Göze göz, dişe diş gibi.

  KISAS-I ENBİYA: Peygamberlerin kıssaları.

  KISM: Parçalara ayrılmış şeyin her parçası, çeşit.

  KISSA: Anlatılan gerçek veya uydurma olay, hikâye.

  KISSÎS: Keşiş.

  KIST: Ölçü ve tartıda doğru davranma. 2. Pay, parça. 3. Parça parça verilen bir şeyin bir defada ödenmesi.

  KISTAS: Terazi, ölçü, ölçü birimi.

  KIT'A: En az iki beyitten meydana gelmiş olan nazım parçası.

  KITAL: Vuruşma, savaş.

  KIYAM: 1. Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma. 2. Namazın ayakta kılınan kısmı. 3. Bir işe kalkışma. 4. Karşı koyma, ayaklanma.

  KIYAMET: Ölümden sonra dirilme, kıyamet günü.

  KIYAS MAA'L-FÂRIK: Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas.

  KIYAS: 1. Bir şeyi bir şeye benzeterek veya ona göre tutarak hüküm verme. 2. Benzetme, genel kurala uydurma. 3. Hakkında âyet ve hadis olan benzerlerine göre hükmetme.

  KIYAS-I CELÎ: Açık ve belirli olan kıyas.

  KIYAS-I FÂSİDE: Yanlış, bozuk, geçersiz kıyas.

  KIYAS-I HAFİ: Gizli, belirsiz kıyam.

  KIYASÎ: Kıyasan uygun olan.

  KIYMET: Değer, tutar, bedel, itibar, onur.

  KİBR: Büyüklük, büyük olma, büyüklük taslama, yüksekten bakma.

  KİBRİYA: 1. Büyüklük, ululuk. 2. Allah.

  KİFAF-KEFAF: 1. Bir şeyin misli, miktarı. 2. İhtiyaca yetecek kadar rızık, yiyecek.

  KİLAB: Köpekler.

  KİNÂYE: Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.

  KİSRA: Eski İran hükümdarlarının lakabı.

  KİSVE: Elbise, özel kıyafet, kisbet.

  KİTABET: Yazmak, kâtiplik.

  KİTAB-I EKMEL: En mükemmel kitap, Kur'ân.

  KİTAB-I MÜBİN: Açık, hak ile batılı ayıran kitap, Kur'ân-ı Kerim.

  KİTAB-I MÜNİR: Nurlu kitap, Kur'ân-ı Kerim.

  KİTABULLAH: Allah kitabı, Kur'-ân-ı Kerim.

  KİTMAN: Sır saklama, kimseye sır açmama hali, sır tutarlık.

  KUBH: Çirkinlik, çirkin iş.

  KUBUR: Mezarlar, kabirler.

  KUDRET: 1. Güç. 2. Allah'ın bütün varlıkları kuşatmış olan gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Ehliyet, becerebilme.

  KUDRET-İ BÂLİGA: Kemal bulmuş güç.

  KUDSÎ: Kutsal, melekut ve lâhut âlemine mahsus.

  KUDUM: 1. Uzak bir yerden, uzun bir yoldan gelme. 2. Ayak basma.Teşrif etme.

  KULUB: Kalpler, gönüller.

  KURBET: 1. Yakınlık, Allah'a yakınlık. 2. Hısımlık, akrabalık.

  KURUN: Zamanlar, devirler, büyük tarih bölümleri.

  KURUN-İ ÂHİRE: Son asırlar.

  KURUN-İ KADİME: Eski çağlar.

  KURUN-İ SÂLİFE: Geçmiş asırlar.

  KURUN-İ ULÂ: İlk çağlar.

  KURUN-İ VUSTA: Orta çağlar.

  KUUD: Oturma, namazın oturarak kılınan kısmı.

  KUVVE: 1. Kuvvet, güç. 2. Fikir, niyet. 3. Yeti. 4. Nitelik. 5. Duyu.

  KUVVET: Güç, takat, kudret.

  KÜFFAR: Kâfirler, inkârcılar.

  KÜFR: 1. Allah'a inanmama ve ona ortak koşma. 2. Dinsizlik, imansızlık, kâfirlik. 3. Nankörlük. 4. Kaba, ayıp söz söyleme, sövme.

  KÜFRAN: Görülen bir iyiliği unutma.

  KÜFRAN-I NİMET: Nankörlük.

  KÜHULET: Orta yaşlılık, olgunluk çağı.

  KÜLFET: Zahmet, zor iş.

  KÜLLÎ: Genel, bütün, çok, tümel.

  KÜLLİYAT: Bütün hepsi, bir yazarın bütün eserleri.

  KÜLLİYET: Genellik, bütünlük, çokluk.

  KÜNH: Bir şeyin aslı, temeli, dip, kök, öz.

  KÜNYE: Künye, kişinin kimliğinin yazılı olduğu kâğıt veya levha.

  KÜRRE: Küre, yuvarlak, top.

  KÜRRE-İ ARZ: Yerküre, dünya, yeryüzü.

  KÜRSÎ: 1. Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam. 2. Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.

  KÜSUF: Güneş tutulması.

  KÜTÜB: Kitaplar.

  KÜTÜB-İ EHADİS: İlâhî kitaplar: Tevrat, Zebur, İncil, Kur'ân-ı Kerim.

  KÜTÜB-İ MÜNZELE: Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar.

  KÜTÜB-İ SÂLİFE: Geçmiş, eski kitaplar.

  KÜTÜB-İ SİTTE: Altı hadis kitabı: Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş