Serveti Fünun-Fecri Ati Edebiyatı.test 1

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  . Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde önemli payı olan gazetenin yerine Servet-i Fünûn’da dergi aldı.
  B) Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
  C) Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
  D) Realizmin ve natüralizmin açık etkileri gö-rüldü.
  E) Roman dili, öykü diline göre daha sadeleş-tirildi.
  2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn döneminde düzyazıyla ilgili bir özellik olamaz?

  A) Cümleler, bağlaçlarla uzatıldı.
  B) Yüklem sondan başa doğru kaydırıldı.
  C) Yazı dili konuşma diline yaklaştırıldı.
  D) Eylem cümleleri yanında ad cümlelerine de yer verildi.
  E) Konuşma cümlelerinin arasına çeşitli ün-lemler serpiştirildi.
  3. Tevfik Fikret’in toplumu ve vatancı şairliğinin olgun ve güçlü örneği olarak kabul edilen ese-ridir. Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sı-kıntıları eleştirel bir üslupla anlattığı bu şiirle-rinde şairin bu durum karşısında umudunu yi-tirmediği sezinlenir.
  Özellikleri verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih-i Kadim
  B) Rübabın Cevabı
  C) Rubab-ı Şikeste
  D) Haluk’un Defteri
  E) Şermin


  4. I. Sanat, şahsi ve muhteremdir.
  II. Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
  III. Servet-i Fünûncuların edebiyatı ulaştırdık- ları seviye korunmalıdır.
  IV. Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.
  V. Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anla- tılmalıdır.
  Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve V E) IV ve V
  5. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
  A) Sembolist bir şair olması
  B) Kapalı anlatımı yeğlemesi
  C) Hayale ve ahenge önem vermesi
  D) Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
  E) Tüm şiirlerini aruzla yazması

  6. – Hüseyin Rahmi Gürpınar
  – Y. Kadri Karaosmanoğlu
  – R. Halit Karay
  – Hamdullah Suphi
  Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
  B) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimle-rini kullanmaları
  C) Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
  D) Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yö-nüyle işlemeleri
  E) Fecr-i Âti bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri


  7. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
  A) Rubab-ı Şikeste
  B) Rübabın Cevabı
  C) Şermin
  D) Kırık Hayatlar
  E) Haluk’un Defteri  8. I. Yüklemi başa ve ortaya alarak devrik cümle kurar.
  II. Soru ve ünlem cümlelerini bolca kullanır.
  III. Çok sade yazar.
  IV. Ara söz ve ara cümleleri bolca kullanır.
  V. Eksiltili cümleler kullanır.

  Halit Ziya’nın üslubuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V  9. “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, res-min, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
  Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Tevfik Fikret
  C) Ziya Paşa
  D) Ahmet Haşim
  E) Şinasi

  10. “Halit Ziya’nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter’in kocası Adnan Beye, akraba Behlül’e ilişkiye gi-rerek ihaneti; Behlül’ün Adnan Bey’in kızıyla ev-lenme niyeti üzerine, Bihter’in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır.”
  Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aşkı-ı Memnu
  B) Kırık Hayatlar
  C) Kırk Yıl
  D) Mai ve Siyah
  E) Şık

  11. Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan ..., kişi sayısı az, olayın basit ol-duğu bir romandır. Ancak ..., ustaca ruh çö-zümlemeleri yapmıştır.
  Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Kiralık Konak – Yakup Kadri
  B) Hasan Mellah – A. Mithat Efendi
  C) Mürebbiye – Hüseyin Rahmi
  D) Eylül – Mehmet Rauf
  E) Zehra – Nabizade Nazım

  12. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mah-mut Ekrem’e ait değildir?
  A) Muhsin Bey ve Şemsa adlı eserler
  B) Çok Bilen Çok Yanılır ve Vuslat adlı tiyat-rolar
  C) Makber adlı şiir
  D) “Her güzel şey şiirdir.” sözü
  E) Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan adlı ede-biyat çalışmaları


  1.e
  2.c
  3.b
  4.c
  5.d
  6.e
  7.d
  8.c
  9.d
  10.a
  11.d
  12.c

Sayfayı Paylaş