Ses Bilgisi.

Konu 'Türkçe 6. Sınıf' bölümünde asferqoe13 tarafından paylaşıldı.

 1. asferqoe13

  asferqoe13 Üye

  Katılım:
  21 Mart 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0

  DÜZ

  YUVARLAK  GENİŞ

  DAR

  GENİŞ

  DAR

  KALIN

  A

  I

  O

  U

  İNCE

  E

  İ

  Ö

  Ü


  Büyük Ünlü Uyumu:

  Sözcüğün ünlüleri arasındaki kalınlık incelik uyumudur. İlk hecedeki ünlü kalınsa diğer ünlüler de kalın,inceyse diğerleri de ince olur.

  Ör: Çocuklar, beklemişler…Karışık gelmişse BÜU’ya uymaz.Ör:İnsan, kalem,kitap...  →Aslen Türkçe oldukları halde sonradan uğradıkları ses değişikliği nedeniyle BÜU’ya uymayan kelimeler de vardır.Ör:Kardeş (kardaş), elma (alma), anne (ana)…

  →Türkçede bazı ekler BÜU’yu bozar:

  ☻-ken : bakarken

  ☻-ki : akşamki

  ☻-leyin : sabahleyin

  ☻-gil : dayımgil

  ☻-imtırak :sarımtırak

  ☻-daş :meslektaş

  ☻-yor :bekliyor

  →Türkçede ilk heceden sonra o, ö ünlüleri bulunmaz.-yor eki hariç.

  →Yabancı sözcüklerde, birleşik kelimelerde ve tek hecelilerde BÜU aranmaz: ilkbahar, petrol, tek…

  → BÜU’ya uymayan kelimelere gelen ekler kelimenin son hecesindeki sese uyar:insanın…

  Küçük Ünlü Uyumu:

  Kelimenin ünlüleri arasındaki düzlük-yuvarlaklık uyumudur. Buna göre:

  →İlk ünlü düzse (A,E,I,İ ) diğerleri de düz,

  →İlk ünlü yuvarlaksa (O,Ö,U,Ü) sonraki

  → ya düz geniş (A,E)

  →ya da dar yuvarlak (U,Ü) olarak gelir. Başka bir ifadeyle:

  “Balıkesir” → “Balıkesir”

  “Koyun **ür” → “Tavuk güler”…

  ÖR: bekledim, kömürlük, gövdesi, umursamaz, tarafsızlık, yorgunluktan

  →KÜU kelimenin tamamında değil, komşu iki hece arasında aranır: yumurtacı, yuvarlaklık, görebilmişti…

  → Yabancı sözcüklerde, birleşik kelimelerde ve tek hecelilerde KÜU aranmaz.  →-yor eki KÜU’yu devamlı bozar:eek:lmuyor.


  →Aslen Türkçe olduğu halde KÜU’ya uymayan kelimeler de vardır:Tavuk, kabuk, kavun, yamuk, çamur…Bunlarda “b,m,v” dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi vardır.

  →BÜU’ya uymayan kelimeler KÜU’ya uysa bile uymaz sayılır:Kalem,insanlık,  ÜNSÜZLER:  SERT

  YUMUŞAK

  SÜREKLİ

  F, H, S, Ş

  Ğ,J,L,M,N,R,V,Y,Z

  sssSÜREKSİZ

  P, Ç, T, K

  B, C, D, G

  SES OLAYLARI:

  A.Ünsüz değişimi / Yumuşaması: Sonunda “p,ç,t,k” sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak “b,c,d,g/ğ” olur.

  Ör:Ağaç-ı→ağacı

  Kitap-ı→kitabı

  Git-en→giden

  Renk-i →rengi

  Yürek-i→yüreği  →Bazı birleşik kelimelerde de yumuşama görülebilir:Kayıp-et→kaybet-

  Kayıt-ol→kaydol-,Kayıp-ol→kaybol

  !!! Kasıt-et-→kastet- !!!  →Tek heceli kelimelerin bir kısmı bu kurala uymaz:

  Tek-il→tekil İç-i→içi

  İlk-in→ilkin Maç-a→maça

  Saç-a→saça Seç-enek→seçenek

  Sat-ıl-→satıl- Yat-ır-→yatır-

  Ek-in→ekin Bak-ıcı→bakıcı

  İç-ecek→içecek ot,et,süt,tek…  →Bazılarıysa uyar:Taç,dip,uç,kap,renk, çok…..  →Yabancı asıllı kelimeler genellikle bu kurala uymaz: Devlet-in→devletin, millet-e→millete, hukuk-un→hukukun.

  !! layık-ı→layığı;layık-ıyla→layıkıyla!!  →Özel isimlerdeyse söyleyişte olsa bile yazıda gösterilmez:Mahmut-u, Ahmet-i

  Sinop-a….  Ünsüz Benzeşmesi / Sertleşmesi:

  Sonunda f,s,t,k,ç,ş,h,p ünsüzleri bulunan buluna kelimeler “c,d,g” yle başlayan bir ek aldığı zaman ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç,t,k” olur.

  Koltuk-dan→koltuktan,millet-ce→milletçe

  Sınıf-da→sınıfta, git-di→gitti,aş-cı→aşçı

  Kes-gin→ keskin, bas-gı → baskı, Türk- ce → Türkçe,1905-de→1905’te,  →Bazı ( birleşik ) kelimelerde sertleşme olmaz:!!! Üç-gen, dört-gen, beş-gen  Ünsüz Türemesi:

  Yabancı dillerden geçen bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek veya kelime aldıkları zaman asıllarındaki çift ünsüz ortaya çıkar: His-et→hisset, af-et→ affet, hak-ı→hakkı,red-et→reddet, sır-ı→ sırrı, hat-ı→hattı…  →Yan yana gelen her ses ünsüz türemesi değildir! Hissiz, cadde, madde, ciddi….  Ünsüz Düşmesi:

  →Sonunda –k bulunan bazı kelimeler –cık / -cek eki aldığı zaman sonlarındaki –k”ler düşer: küçük-cük →küçücük, minik-cik → minicik,ufak-cık→ufacık, büyük-cek→ büyücek, çabuk-cak→çabucak,  →Sonunda “k” bulunan bazı kelimeler –l, -al/-el eki aldığı zaman sonlarındaki k’ler düşer:seyrek-l→seyrel-, alçak-l→alçal-, yüksek-l→yüksel-, ufak-la→ufala-….  !!Ast- teğmen → asteğmen, üst – teğmen → üsteğmen, öpüş-cük→öpücük, gülüş-cük → gülücük….  Ünlü Düşmesi:

  →İkinci hecesinde dar ünlü ( ı,i,u,ü ) buluna kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman ( vurgusu düşen orta hece ) ünlüsü düşer:

  Alın-ı→alnı, karın-ı→karnı, oğul-u →oğlu, boyun-u→boynu, akıl-ı→aklı, fikir-i→cisim-i→ cismi, gönül-ü→ gönlü, zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl-, çevir-e→ çevre, devir-il-→ devril-, sıyır-ıl-→sıyrıl-, kıvır-ım→ kıvrım, ayır- ıntı→ayrıntı, devir-e→ devre, yalın-ız→yalnız, yanıl-ış→ yanlış…  →Et-,ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

  Sabır-et→sabret, şükür-et→şükret, kayıp-ol→kaybol, emir-et→emret, kahır-ol→kahrol-, hapis-et→hapset-..  → -la / le ,-ar /-er…gibi bazı ekleri alan kimi kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

  Yumurta-la→yumurtla-, sızı-la→sızla-, ileri-le→ilerle-, sızı-la→sızla-, koku-la →kokla-, uyku-la→uyukla-; oyun-a→ oyna; uyu-ku→uyku; sarı-ar-→sarar-…  →Bazı birleşik kelimelerde yan yana gelen iki ünlüden biri düşer:

  Cuma-ertesi→cumartesi, Pazar-ertesi → pazartesi, sütlü-aş→sütlaç, güllü-aş → güllaç, kahve-altı→kahvaltı, ne-için → niçin, ne-asıl→nasıl, kayın-ana → kaynana…

  →Kimi şiirlerdeyse **çüye uydurmak için bazı sesler düşürülür ve yerine ’ işareti konur: Karac’oğlan, n’eylersin…  →Bazı durumlardaysa iki ünlü yan yana gelmediği halde ünlünün düştüğü görülür.Buna “ünlü aşınması” denir:

  Nere-de→nerde, ora-dan→ ordan, bura-da→burda, içeri-de→içerde…

  Ek Fiil Düşmesi ve İle’nin Ekleşmesi  İsimlere gelerek onların yüklem olmasını sağlayan, basit zamanlı fiilleri ise birleşik zamanlı yapan i- fiili genellikle düşer:

  Gelmiş - i - di → gelmişti, sevimli – idi → sevimliydi(i/y)  →Bağlaç olan ile ise ünsüzle biten kelimelere başındaki i’yi düşürerek; ünlüyle bitenlereyse i’sini y’ye dönüştürerek birleşir ve ek haline gelir. (ÖSS sorusu!)  Ünlü Türemesi:

  →-cık / -cik eki alan bazı bazı kelimelerde araya bir ünlünün girdiği görülür:

  Bir-cik→biricik, az-cık→azıcık, genç-cik → gencecik, dar-cık→daracık…  →pekiştirilmiş bazı kelimelerde de ünlü türemesi olabilir:

  Yalnız → yapayalnız, çevre → çepeçevre, gündüz → güpegündüz, düz → düpedüz, !!sıklam → sırılsıklam, çıplak →çırılçıplak!!

  Ünlü Daralması:

  Sonunda düz-geniş ünlü ( A-E ) bulunan kelimelere –yor eki gelince bu ünlüler darlaşarak “ı,i,u,ü” olur:

  Bekle-yor→bekliyor, tara-yor→ tarıyor, olma-yor→olmuyor, görme-yor→ görmüyor  →De- , ye- kelimeleri de –y’yle başlayan bir ek aldığı zaman keklerindeki ünlü daralır:

  De-y-en→diyen, ye-y-ecek→ yiyecek,

  !! deyince!!

  !ne-ye→niye

  →Bu iki yerin dışında ünlü daralması olmaz,Olmadığı halde olmuş gibi ünlü daraltmak imla hatası olur:

  Bekliyen, anlıyacak, demiyen,ağlıyan…  N / M Çatışması (Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi ):  Türkçede “b” den önce gelen “n” ler “m” olur:

  Penbe→pembe, canbaz→cambaz, saklanbaç →saklambaç, anbar→ambar, tenbel→ tembel, çarşanba→Çarşamba,  →Özel isimlerde ve birleşik kelimelerde olmaz:İstanbul, Safranbolu, binbaşı,onbaşı...

  E/A(KÖK)Değişimi(Ünlü Kalınlaşması):

  “Ben” ve “sen” zamirleri yönelme hali eki –e aldığı zaman köklerindeki ince e ünlüleri kalınlaşarak a olur:

  Ben-e→bana, sen-e→sana…

  Kaynaştırma:

  Ünlüyle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman araya y,ş,s,n ünsüzlerinden biri girer.

  Araba-ı→arabayı, Amasya-a→ Amasya’ya, kapıcı-ın→ kapıcının, araba-ı→arabası…

  →Bazı durumlarda ise iki ünlü yan yana gelmediği halde araya n ünsüzü girebilir.Buna “koruyucu ünsüz” denir: o- da → onda, bu- dan → bundan, şu-u→şunu…

  →İsim tamlamasında kaynaştırma harfi n ve s dir.Ancak su ve ne kelimeleri hariç.Bunlarda kaynaştırma harfi y dir: Suyun suyu, neyin nesi…(ÖSS sorusu)

  Ulama:Sessizle biten kelimelerden sonra sesliyle başlayan bir kelime gelince ilk kelimenin sonundaki sessiz sonraki kelimenin başına eklenerek okunur:

  Dün akşam, …yüzen al sancak…

  →Ancak arada herhangi bir noktalama işareti olmamalı!

Sayfayı Paylaş