soruların cevapları lazım

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde esmer meleq tarafından paylaşıldı.

 1. esmer meleq

  esmer meleq Üye

  Katılım:
  2 Ocak 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1: Malazgirt meydan savaşı kaç tarihin de hangi devletler arasında olmuştur?
  2:Malazgirt meydan savaşını sonuçları?
  3:Büyük Selçuklu devleti en parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamıştır?
  4:Büyük Selçuklu devletinin yıkılmasının sebepleri nelerdir?
  5:Büyük Selçuklu devletine bağlı devletlerin adlarını yazınız?
  6:Atabey nedir? atabeylerin adlarını yazını.
  7:Büyük Selçuklulardaki divanların adlarını yazınız?
  8:Selçuklulardaki ordunun bölümlerini yazını?
  9:Dünyanın ilk üniversitesi sayılan kurum hangisidir?

  CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM ARKADAŞLAR !!!
 2. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  1. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde olmuştur.

  ..

  Ya da en iyisi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Sen buraya bir bak ;)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Okula geç kalmak istemiyorum :)
 3. Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  soru 4

  Selçukluların yıkılma sebepleri

  * Merkezi otoritenin zayıflaması
  * Taht kavgaları
  * Oğuz isyanları
  * Haçlı seferleri
  * Atabeylerin bağımsız hareket etmesi
  * Abbasi halifeliğini korumak için büyük mücadelelere girmeleri
  * Fatimiler ve Şiilerin yıpratmaları
  * Şehzade ayaklanmaları
  * Gazneliler ve Karahanlıların istilası
  * Batınilik hareketleri
  * Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması  soru 6

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

 4. Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  soru 8

  Büyük Selçuklu ordusu altı bölümden meydana gelmekteydi.
  1) Gulaman-ı Saray; Doğrudan Sultana bağlı askerlerdir. Yılda dört defa maaş alırlardı.
  2) Hassa ordusu; Çocuk yaşta toplanan asker adayların belirli merkezlerde yetiştirilmesiyle oluşturuluyordu.
  3) Sipahiler; Atlı birliklerdir.
  4) Bağlı Devletlerin ve Beyliklerin Askerleri; Savaş zamanında Selçuklu Sultanının isteğiyle orduya katılırlardı.
  5) Meliklerin ve Askeri Valilerin Askerleri; Bunlar savaş zamanında emirlerindeki birlikleriyle orduya katılırlardı.
  6) Gönüllüler; Savaş zamanı çok sayıda gönüllü kendi isteğiyle savaşa katılırdı.
  Selçukluların askeri teşkilata getirdikleri en önemli yenilik ikta sistemi idi. Selçuklular ülkelerindeki toprakları vergi gelirlerine göre kısımlara ayırmışlardır. Ayrılan bu kısımlara ikta denilmiştir. Bu toprakların gelirleri komutanlara, subaylara görev karşılığı verilirdi. Bu görevliler kendilerine verilen toprağın gelirinin
  bir kısmıyla atlı asker (sipahi) beslerlerdi. Bunlara ikta askerleri adı verilirdi. Bu sistem Osmanlılarda Tımar Sistemi olarak gelişmiştir. Memlûk ordusu büyük oranda Kıpçak Türklerinden oluşmaktaydı. Eyyûbî ordusu
  kara ve deniz kuvvetleri olarak ikiye ayrılmıştı. Orduların teşkilatı Türk 10lu sistemine dayanıyordu. Askeri birlikleri Sübaşı denilen kumandanlar idare ederdi. En yaygın silahlar ok ve yay idi. At, savaşlarda
  ulaşım açısından önemli bir yer tutmaktaydı.
 5. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  2- Malazgirt Savaşı'nın Sonuçları
  - Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu'nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl*mış oldu.
  - "Türkiye Tarihi" başladı.
  - Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
  - İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı*rıldı.
  - Türklerin Anadolu'da tutunmaları, Bizansın Av*rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, "Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.  3- melikşah döneminde yaşamıştır.
 6. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  5- Büyük Selçuklu Devletine Bağlı Devletler :
  1. Horasan Selçukluları : Irak Selçukluları ortaya çıkınca Büyük Selçuklulara denilmiştir.
  2. Irak Selçukluları ( 1119 - 1194 ) :
  • Kurucu : Mahmut
  • Merkez : Merv
  • Harzemşahlar son verdi.
  3. Kirman Selçukluları ( 1048 - 1187 ) :
  • Kuruluş Bölgesi : İran
  • Kurucu : Kavurd ( Çağrı Bey'in oğlu )
  • Oğuzlar son verdi.
  4. Suriye Selçukluları ( 1069 - 1118 ) :
  • Merkez : Dımaşk ( Şam )
  • Kurucu : Tutuş ( Alp Arslan' ın oğlu, Melikşah' ın kardeşi )
  • Dımaşk ve Halep olarak iki kola ayrılmıştır.
  • Halep koluna Artuklular son verdi. Dımaşk kolu iç karışıklıklar sonucu sona erdi.
  5. Türkiye ( Anadolu ) Selçukluları ( 1075 - 1308 ) :
  • Merkez : İznik - Konya
  • Kurucu : Kutalmışoğlu Süleyman Şah
  • 1243 Kösedağ savaşından sonra Moğollara bağlı duruma gelmişler, Sultan II.Mesut'un ölümüyle son bulmuşlardır.


  7- Büyük Selçuklu dîvânından onun maiyetine vezir ve devlet ricâli verilmişti.
  Selçuklu Devletinde büyük dîvândan başka şu dîvânlar vardı:
  1. Müstevfî Dîvânı: Bu dîvân, devletin mâlî işlerine bakardı. Bütün mâlî işlerden mesuldü. Vilâyetlerdeki Amîd denilen haraç ve tahsil memurları bu dîvâna bağlıydı. Her vilâyetin varidâtını ve masraflarını tâyin, bu dîvâna âitti.
  2. Tuğra ve İnşâ Dîvânı: Sultânın vilâyetlerle ve eyâletlerle haberleşmesini sağlar, berat, nişan veya menşur denilen hükümdâr tuğrasını taşıyan, arâzi ve tâyinlere âit vesikaları verirdi. Dîvânın reisine, Tuğra, İnşâ veya Tuğrâî adı verilirdi. Bu dîvân, Tuğra ve Dîvân-ür-Resâil vel-İnşâ olarak ikiye ayrılır ve ikincisinin reisine Münşî denilirdi. Tuğrâînin bir vazîfesi de; sultan ava çıktığı zaman, maiyetinde bulunup vezire vekâlet etmekti.
  3. Müşrif Dîvânı (Dîvân-ül-İşrâf): Bu dîvânın vazîfesi, devletin mâlî ve askerî işlerinin yolunda gidip gitmediğini teftiş etmekti. Dîvân reislerine İşrâf-ı Memâlik, Sâhib ü Dîvân-ı İşrâf-ı Memâlik veya İşrâf-ül-Memleke denirdi. Bu reisler, son derece îtimâda şâyân, dîvân ve devlet işlerinde tam bir vukûf sâhibi olan kimselerden seçilirdi. Onlar da îcâb ettikçe, şehirlere ve nâhiyelere vekil göndererek işleri inceletirlerdi. Bu vekillerde de îtimâd ve liyâkat aranırdı.
  4. Dîvân-ı Ârız: Dîvân-ı Arz da denilen bu dîvânın vazîfesi; askerin maaş ve levâzımâtını temin etmekti. Bugünkü tâbirle Millî Savunma Bakanlığının vazîfesini üstlenmişti. Ordunun levâzımâtına ve ihtiyâçlarına bakan, maaşlarını veren, defterleri tutup yoklamalarını yapan dîvândı. Reisine Emîr-i Ârız denirdi.
  Anadolu Selçuklu Devletinin mühim dâirelerinden biri de Dîvân-ı Tuğra idi. Bütün menşûr, berât ve nâmeler, bu dîvânda yazılır ve hükümdâr alâmet ve tuğrası burada çekilirdi. Bu dâirenin reisine Tuğrâî denirdi. Bunlar Arapça ve Farsçayı iyi bilen âlim ve ediplerden tâyin edilirdi. Bir diğer dîvân da Dîvân-ı İşrâf olup, devletin mâlî ve idârî işlerini kontrol eder ve îcâb eden yerlere nâib, yâni dîvân nâmına vekil memur gönderirdi. Bir de adliye işlerine bakan Emîr Dâd Dîvânı vardı. Tevkif işlerine bakardı. Îcâb edince vezîri ve diğer dîvân âzâlarını da tevkif edebilirdi. İlhanlılarda, Akkoyunlularda ve Memlûklerde de dîvânlar vardı. Bu dîvânların teşkilâtları, birbirine çok benzemekteydi.
  Selçuklularda, bu dîvânların dışında, büyük dîvâna dâhil olmayan dîvânlar da vardı. Şer’î işlerin dışında kalan dâvâlara bakan Dîvân-ı Mezâlim, posta işlerini gören Dîvân-ı Berîd bunlardandı. Dîvân-ı Berîd’in reisi, Sâhib-i Berîd olarak anılırdı. Bunu hükümdâr kendisi tâyin ederdi. Bu dîvân vâsıtasıyla hükümdâr, memleketin her tarafından haber alırdı. Memleketin dört bir ucundan haber getirmek üzere Peykler, yâni piyâdeler (sâîler) vazîfelendirilirdi.
  Anadolu Selçuklularında ise devletin bütün işlerini yürüten büyük dîvândan başka çeşitli dîvânlar vardı. Büyük dîvâna, Dîvân-ı Saltanat veya Dîvân-ı Âlî denirdi. Bu dîvâna vezîr, îcâb edince de hükümdâr başkanlık ederdi. Büyük dîvândan başka, büyük dîvân tarafından kendilerine havâle edilen işleri gören ikinci derecede dîvânlar vardı. Bu dîvânlar Niyâbet-i Saltanat veya Niyâbet-i Hazret, Müstevfî, Pervâne, Tuğrâ veya İnşâ, Ârız, İşrâf-ı Memâlik dîvânlarıydı. Bu dîvânların reisleri, büyük dîvânın âzâlarından idiler. İkinci derecedeki dîvânlardan Niyâbet-i Saltanat makâmındaki kimse, vezirden sonra gelirdi ve hükümdâr merkezde bulunmadığı zaman, ona âit devlet işlerine bakardı. Niyâbet-i Hazret; Anadolu Selçukluları, Moğolların nüfûzu altına düştükten sonra, Moğollar adına Selçuklu idâresinde söz sâhibi olan nâibe verilen addı. Devletin bütün mâlî işlerine Dîvân-ı İstifâ bakardı. Yalnız arâzi ve iktâ defterleri ve onların muâmeleleri, büyük dîvâna ve bu dîvâna bağlı Pervâne denilen dîvâna bırakılırdı. Pervâne, büyük dîvânda bulunan arâzi defterlerinde, has ve iktâ yâni dirlik olan timara âit tevcihâtı yapan ve buna dâir menşûr ve beratları hazırlayan mühim bir dâireydi. Bu dâirenin reisine Pervâneci ve bu berât ve menşûrlara da Pervâne denilmiştir.
  Osmanlı Devletinde ise devlet işlerini yürüten, gerekli kararları alan devlet yetkililerinin toplandığı yüksek kurul anl***** gelen dîvân vardı. Bu durum, devletin daha kuruluş yıllarında ortaya çıkmıştı. Kısa zamanda vazîfesi ve vazîfesinin sınırları üzerinde duracağı kânunları tesbit edilmiş bir hâle gelen dîvân, bütün devlet kuruluşlarının üstünde husûsî bir ad ile anılmaya başlandı. En büyük dîvân, Dîvân-ı Hümâyûn’du.
 7. kaan955

  kaan955 Üye

  Katılım:
  9 Aralık 2009
  Mesajlar:
  29
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  9.Dünyanın ilk üniversitesi sayılan kurum hangisidir?

  Sultan Alp Arslan döneminde bağdatta ilk üniversite olarak kabul edilen nizamiye medresesi açılmıştır...


  Geçen işlemiştik defterden yazdım;)

Sayfayı Paylaş