Sosyoloji test soruları

Konu 'Sosyoloji Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde _TutsaK_ tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16


  1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

  a) Toplumu meydana getiren ögeler
  b) Toplumsal grup ve kurumlar
  c) Toplumsal gelişmenin dinamikleri
  d) Toplumsal yapıda bireyin davranışları
  e) Sosyal hareketlilik ve değişme

  2. “Bir araştırmacı, bir sınıftaki öğrencilere sevdiğiniz arkadaşlarınızın en çok sevdiğiniz özelliklerini, en çoktan en aza doğru sıralayınız şeklinde bir soru sormuş ve elde edilen verilere göre de çok sevilen, orta derecede sevilen şeklinde bir sınıflama yapmıştır.”
  Bu çalışmada araştırmacının kullandığı bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Tümdengelim b) Tümevarım
  c) Sosyometri d) Anket e) Monografi

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal olgu” örneğidir?

  a) İhtilal b) I. Dünya Savaşı
  c) 1999 Gölcük depremi d) Fransız ihtilali
  e) Ali ile Ayşe’nin evlenmesi

  4. Sosyolojinin konusu olan sosyal olaylarla ilgili olarak söylendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

  a) Kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır
  b) Sayılarla ifade edildiği için istatistiğin konusunu oluşturur
  c) Toplumdan topluma farklılık gösterir
  d) Sadece somut etkenler açıklanır
  e) Gözlenebilir ve ölçülebilir niteliktedirler

  5. “Bir araştırmacı, yeni kurulan bir siyasi parti hakkında seçmenlerin düşüncelerini öğrenmek için bir soru formu hazırlamış ve bu formu oy kullanan seçmenlere göndererek cevaplamalarını istemiştir.”
  Bu araştırmada hangi veri toplama tekniği kullanılmıştır?

  a) Doğal gözlem b) Görüşme c) Anket
  d) Deney e) Sosyometri

  6. “Spor yapan yüzlerce insan üzerinde uzun süre gözlemler yaptıktan sonra “spor yapanlar, yapmayanlara göre daha uzun ve sağlıklı yaşamaktadırlar” yargısına ulaşan bir araştırmacının kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Birleştirici metod b) Anket c) Analoji
  d) Tümevarım e) Tümdengelim

  7. “Araştırmacı, bilgileri yüz yüze görüşerek toplar, ankette olduğu gibi sorularını önceden belli bir plana göre hazırlar ve sorar. Araştırmanın rahat bir ortamda yapılması ve sorulara cevap verenin, araştırmacıya güven duyması, sonuçların sağlıklı olması açısından gereklidir.”
  Parçada anlatılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sosyometri b) Gözlem c) Anket
  c) Panel e) Görüşme

  8. “Sosyolojinin araştırma tekniklerinden biri de, incelenen toplumu temsil eden küçük bir birimin derinlemesine araştırılmasıdır.”
  Böyle bir araştırma yapmak isteyen bir sosyolog aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

  a) İstatistiksel yöntem b) Tümevarım
  c) Tarihsel analiz d) Birleştirici yöntem
  e) Monografik inceleme

  9. Bir sosyal olguyu, sosyal olaydan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sayılarla ifade edilebilmesi
  b) Yer ve zamanının belli olması
  c) Genel ve soyut olması
  d) İnsanlar arası ilişkinin ürünü olması
  e) Tekrarlanabilir olması

  10. “Toplumları inceleyen sosyoloji için toplumların evrimi, kültürün oluşumu, insan ırkının gelişimini bilmek önemlidir.”
  Buna göre sosyolojinin hangi bilimle ilişki kurması gereklidir?

  a) Siyaset b) Coğrafya c) Tarih
  d) Antropoloji e) Psikoloji

  11. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgilendiği konular içine yer almaz?

  a) Sosyal grup ve gruplar arası ilişkiler
  b) Aile kurumunun geçirdiği değişimler
  c) Kültür ve kültürel değişmeler
  d) İlkel toplumların kökeni
  e) Ekonomik faaliyetler ve kökeni

  12. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyolojiye ait bir özellik değildir?
  a) Her toplumda geçerli olabilecek evrensel kurallar ortaya koyma
  b) Toplumu bir bütün olarak ele alma
  c) Olması gerekenle değil var olanla ilgilenme
  d) Sosyal olayları çok nedenli olarak ele alma
  e) Önyargılardan uzak objektif bir yaklaşım sergileme
  13. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal olay örneğidir?

  a) İstanbul’un fethi b) Savaş c) Seçim
  d) Boşanma e) Deprem

  14. Danışmanlık yaptığı bir sınıfta sınıf içi duygu ve düşünceleri ortaya çıkarmaya çalışan bir öğretmene aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi yardımcı olur?

  a) Sosyometri b) İstatistik c) Görüşme
  d) Monografi e) Olay inceleme

  15. “Bir sosyolog memur ailelerini incelerken ailelerin dini ve ahlaki değerlerini, yıllık gelir ve giderlerini, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını tüm ayrıntıları ile ele alıp araştırıyor.”
  Söz konusu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Anket b) Monografi c) Sosyometri
  d) Olay inceleme e) İstatistik

  16. Kuzey Amerika’da geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren Kızılderilileri uzun süre beraber yaşayarak izleyen bir sosyolog aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

  a) İstatistik b) Katılımlı gözlem c) Anket
  d) Sosyometri e) Doğal gözlem

  17. “Sosyoloji, bireylerin davranışlarını ele almaz. Birey ancak toplumsal bir varlık olarak sosyolojiyi ilgilendirir.” Yargısına göre, sosyoloji hangi bilimden farklıdır?

  a) Tarih b) Antropoloji c) Psikoloji
  d) Hukuk e) Felsefe

  18. “Devlet yurtlarında kalan gençlerin sorunlarını tanımak isteyen bir sosyoloğun, bu yurtlardaki gençlerin arasına katılarak onlar gibi yaşaması ve bu yolla bilgi toplaması” hangi araştırma tekniğine örnek olur?

  a) Doğal gözlem b) Görüşme c) Anket
  d) Sosyometri e) Katılımlı gözlem

  19. Bir topluluğun yaşayışını araştırmak için o toplulukla birlikte yaşayan sosyoloğun sağlıklı bilgiler elde etmesini güçleştirebilecek olan etken hangisidir?

  a) Kendini toplulukla özdeşleştirmesi
  b) Önceden hazırladığı sorulara cevap araması
  c) Topluluk üyeleriyle iyi bir iletişim kurması
  d) Önyargısız gözlemler yapmaya çalışması
  e) Topluluğu ayrıntılı olarak incelemesi
  20. Aşağıdakilerden hangisi Sosyolojinin, göçleri incelerken en az ilgileneceği konudur?

  a) İç ve dış göçlerin nedenleri
  b) İç ve dış göçlerin sonuçları
  c) Göçlerin kişiler üzerindeki etkileri
  d) Göçlerin aileler üzerindeki etkileri
  e) İç göçün alt kültürün değişmesine etkisi

  21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığınların özelliklerinden biri değildir?

  a) Sosyal ilişkilerin sınırlı olması
  b) Örgütlenmemiş olması
  c) Geçici olmaları
  d) Mahalli olmaları
  e) Katı davranış kurallarının egemen olması

  22. Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
  b) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
  c) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek
  d) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
  e) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak

  23. Bir toplumun yada büyük bir grubun tam***** anket uygulamak hem masraflı hem zahmetli bir iştir. Böyle bir durumda, zaman ve para kaybını önleyerek, anketi uygulamak için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

  a) Gözlem b) Örneklem alma c) İstatistik
  d) Monografi e) Tümdengelim

  24. Sosyoloji bilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

  a) Sosyal kurumlar arasındaki ilişki ile
  b) Bireyler arasındaki sosyal etkileşimle
  c) Bireyin hayatının anlam ve amacı ile
  d) Toplumun sosyal yapısı ile
  e) Toplumdaki sosyal nor  Mehmet155, _arsub_, karaaslan_08 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16


  1.Aşağıdaki sosyal grupların hangisine bireylerin kendi isteğiyle katılması söz konusu değildir?

  a) Dershane b) Aile c) Sendika
  d) Şehir e) Devlet

  2. Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamının özelliklerinden biri değildir?

  a) İkincil ilişkiler geçerlidir
  b) Organik dayanışma egemendir
  c) Duygusal etkileşim çok zayıftır
  d) Resmi olmayan normlar geçerlidir
  e) İlişkiler kısa süreli ve çıkar temeline dayalıdır

  3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değerlerin özelliklerinden biri değildir?

  a) Toplumsal yapıya süreklilik kazandırırlar
  b) Toplumdan topluma farklılık gösterirler
  c) Önem dereceleri hiçbir zaman değişmez
  d) Ortak duygu ve düşünceleri yansıtırlar
  e) Toplum tarafından sahip çıkılıp, korunur

  4. Aşağıdaki topluluk türlerinden hangisi “kategori”ye örnek gösterilebilir?

  a) Bir mahallenin sakinleri
  b) Bir otobüsün yolcuları
  c) Bir dershanenin öğrencileri
  d) Tiyatronun oyuncuları
  e) Bir takımın taraftarları

  5. Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal grup”tur?

  a)Sinemada filmi izleyen insanlar
  b) Üniversite sınavını kazanan öğrenciler
  c) Ülkenin kalkınması için çalışan bakanlar
  d) Aynı gazeteyi okuyan insanlar
  e) Belli bir görüşü protesto etmek için toplanmış olan insanlar

  6. Aşağıdaki gruplardan hangisinde ikincil türden ilişkiler en fazla görülür?

  a) Aile b) Akrabalık c) Arkadaşlık
  d) Cemaatler e) Cemiyetler

  7. Sosyal çözülmenin yaşandığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

  a) Kurumlar arası dayanışma artar
  b) Değerlere bağlılık azalır
  c) Sosyal sapmalar başlar
  d) Birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere
  bırakır
  e) Toplumsal kurumlara duyulan güven azalır

  8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kontrol mekanizmasının işlevlerinden biri değildir?

  a) Toplumu diğer toplumlara karşı korumak
  b) Benimsenmiş davranışların yapılmasını sağlamak
  c) Normlardan sapmayı önlemek
  d) Toplumsal ilişkilerde bireylere yol göstermek
  e) Çözülmelere karşı direnci artırmak

  9. Resmi normlar ile gayrıresmi normları birbirinden ayıran temel özellik, aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Toplumsal yapıdan kaynaklanması
  b) Önem derecelerinin aynı olması
  c) Yaptırım güçlerinin farklı olması
  d) Zamanla değişim göstermeleri
  e) Toplumdan topluma değişmeleri

  10. Aşağıdakilerden hangisi cemaat tipi gruplarda görülmez?

  a) Birincil ilişkiler egemendir
  b) “Biz” duygusu hakimdir
  c) Bireysel mülkiyet ön plandadır
  d) İlişkiler samimi ve uzun sürelidir
  e) Yazısız kurallara göre işleyiş görülür

  11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyalleşmesi üzerinde en az etkilidir?

  a) Kalıtsal unsurlar b) Eğitim kurumları
  c) Kitle iletişim araçları d) Arkadaş grupları
  e) Aile içi ilişkiler

  12. Bir orkestra üyeleri arasındaki yardımlaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  a) Mekanik dayanışmadır
  b) İkincil ilişkiler vardır
  c) Yazılı kurallara dayalı ilişkiler görülür
  d) İşbölümüne dayalı bir dayanışmadır
  e) Kısa süreli ilişkiler görülür

  13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden biri değildir?

  a) Ortak bir amaç için çalışmak
  b) Belli bir sosyal ilişki biçimine sahiptir
  c) Birbirini tanımayan insanların oluşturduğu bir topluluktur
  d) Üyeleri dayanışma içindedir
  e) İlişki ortak bir anlam taşır
  14. Statü ve tabaka değiştirmenin çok zor olmakla birlikte, mümkün olduğu tabakalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Açık tabakalaşma b) Kapalı tabakalaşma
  c) Yatay hareketlilik d) Dikey hareketlilik
  e) Yarı kapalı tabakalaşma

  15. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek verilebilir?
  a) Bir takımın maç için başka bir ile gitmesi
  b) Bir simitçinin tatlıcığa başlaması
  c) Bir işçinin fabrikatör olması
  d) tarım işçisinin mevsimlik işçi olarak çalışması
  e) Sağlık Bakanlığında çalışan bir memurun Milli Eğitim Bakanlığına geçmesi

  16. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey hareketliliği ayıran özelliklerden biri değildir?
  a) Belirgin bir statü değişimi
  b) Kişinin bir üst tabakaya geçmesi
  c) Gelirinde önemli bir değişimin olması
  d) Yaşam standardının değişmemesi
  e) Toplumsal ilişkilerinde farklılıklar gözlenmesi

  17. Dikey hareketlilikte bireyin sahip olduğu hangi özelliğin değişmesine gerek yoktur?

  a) Statüsünün b) Saygınlığının
  c) Gelir düzeyinin d) Yaşam standardının
  e) Bulunduğu mekanın

  18. Aşağıdakilerden hangisi açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir?

  a) Tabakalar arası geçişin serbest olması
  b) Yaratıcılığın ön planda olması
  c) Gelişmiş toplumlarda yaygın olması
  d) Verilmiş (doğuştan gelen) statülerin egemen olması
  e) Organik dayanışmanın yaygın olması

  19. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü göçün nedenlerinden biri değildir?
  a) Yaşam standardını artırma
  b) Sanayileşme c) uygulanan baskı
  d) Daha iyi bir eğitim alma
  e) Daha iyi bir işte çalışma

  20. “Sosyal yapı” nasıl tanımlanabilir?
  a) Aynı toplumda değişmeden kalan ilişkiler bütünüdür.
  b) Toplumsal yapıyı oluşturan ögelerin ahenkli işleyiş ve bütünüdür.
  c) İnsanların iradelerinden bağımsız, kendiliğinden oluşan bir sistemdir
  d) Her bireye ayrı rol ve statü kazandıran değerler ağıdır
  e) Bireyin, toplum içindeki yeri ve davranışıdır
  21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapı için söylenemez?

  a) Sosyal yapının ögeleri arasında etkileşim vardır
  b) Sosyal yapının bir ögesindeki değişim, diğer ögelere de sıçrar
  c) Toplumu oluşturan gruplar durgun ve statiktir
  d) Toplum, birçok ögenin ahenkli bütünüdür
  e) Sosyal ihtiyaçlar, grup ve kurumlarca karşılanır

  22. Aşağıdakilerden hangisi gayrıresmi normlara ait bir özellik değildir?

  a) Toplumsal yaşamın ürünü olma
  b) Yaptırım gücüne sahipolma
  c) Zamanla değişebilme
  d) Yazılı olma
  e) Sosyal ilişkileri düzenleme

  23. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş toplumlarda orta sınıfı güçlü kılmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

  a) Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi
  b) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
  c) Üretim kapasitesinin yükseltilmesi için yatırımlar yapmak
  d) Elde edilen gelirin daha dengeli bölüşülmesi
  e) Alt tabakadaki insanların yukarıya geçişlerinin sınırlandırılması

  24. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir?

  a) Demokratik, dinamik ve ilerleyen bir toplumdur
  b) sosyal hareketlilik yaygındır
  c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır
  d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
  e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur

  25. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kategori örneği değildir?

  a) Bir futbol takımının taraftarları
  b) ÖSS’ye giren gençler
  c) Aynı siyasi partiye oy verenler
  d) Miting alanında protesto eylemi yapanlar
  e) Aynı sanatçıya hayranlık duyanlar

  26. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grubun özelliklerinden biri değildir?
  a) En az iki kişiden oluşur
  b) Kendine özgü bir yapısı vardır
  c) Ortak amaçlar söz konusudur
  d) Üyeleri arasında statü ve rol dağılımı vardır
  e) Zamanla değişiklik göstermez
  27. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?

  a) Sendika üyeleri arasındaki ilişki
  b) Bankacı ile müşteri arasındaki ilişki
  c) Şirket çalışanları arasındaki ilişki
  d) Aile bireyleri arasındaki ilişki
  e) Müdür ile öğretmen arasındaki ilişki

  28. Yaş, dil, ırk, cinsiyet gibi faktörlere bağlı statülerin, kazanılmış statülerden farkı nedir?

  a) Bireyin toplumda sahip olduğu konumu belirlemesi
  b) Kişisel çaba ve emek sonucu elde edilmesi
  c) Bireye bazı hak ve yükümlülükler vermesi
  d) Doğuştan verilmesi
  e) Toplumun kültür ve değer yargılarına göre önem kazanması

  29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir?

  a) Bireysel tutumlar b) Sosyal olaylar
  c) Toplumsal gruplar d) Sosyal değerler
  e) Toplumsal kurumlar

  30. Bir bireyin her yerdeki konumunu birinci derecede etkileyen statüye ne denir?

  a) Sosyal statü b) Sosyal prestij
  c) Anahtar statü d) İşlevsel statü
  e) Sosyal rol

  31. Her yıl düzenlenen bilişim fuarlarında bir araya gelen insanların kurmuş olduğu ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sürekli ilişki b) Bütünsel ilişki
  c) Periyodik ilişki d) İğreti ilişki
  e) Birincil ilişki

  32. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statülerle ilgili yapılmış doğru bir açıklama değildir?

  a) Statünün değeri toplumdan topluma değişir
  b) Kişinin grup içindeki yerini gösterir
  c) Bir statü sadece bir kişiye verilebilir
  d) Birey anahtar statüye sahip olabilir
  e) Her statünün toplumda ayrı bir yeri ve önemi vardır

  33. “Mesleğinde başarılı bir öğretmenin, öğrenci ve veliler tarafından takdir görmesi” hangi kavramla ifade edilir?
  a) Sosyal statü b) Rol pekişmesi
  c) Sosyal prestij d) Anahtar statü
  e) Rol çatışması
  34. Sosyal kontrolün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bireylerin akla uygun davranmalarını sağlamak
  b) Bireylerin güvenliğini sağlamak
  c) Toplumsal düzenin devamını sağlamak
  d) Toplumun güven içinde yaşamasını sağlamak
  e) Toplumsal sorunları ortaya çıkarmak

  35. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sonuçlarından biri değildir?

  a) Geniş aileden çekirdek aileye geçilmesi
  b) Kentlerde çevre kirliliğinin artması
  c) Kentlerde işsizlik sorunun azalması
  d) Konut sorununun gecekondulaşmaya yol açması
  e) Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi sorunların çoğalması

  36. Orta tabakanın, alt ve üst tabakaya göre daha geniş olması hangi toplumlarda görülür?

  a) Kast sisteminin uygulandığı toplumlarda
  b) Gelişmekte olan toplumlarda
  c) İlkel toplumlarda d) Gelişmiş toplumlarda
  e) Monarşi ile yönetilen toplumlarda

  37. Aşağıdaki durumların hangisi bir sosyal ilişki sayılmaz?

  a) Televizyonda haberleri izleme
  b) Garsona sipariş verme
  c) Öğretmenin sorusunu yanıtlama
  d) Bir arkadaşla sohbet etme
  e) Kardeşle kavga etme

  38. Demokratik bir toplumda aşağıdakilerden hangisi sosyal sınıfları belirleyen temel ölçüttür?

  a) Benzer düşüncelere sahip olma
  b) Aynı mekanı paylaşma
  c) Benzer ekonomik düzey, eğitim ve yaşam koşullarına sahip olma
  d) Sayıca az olma
  e) Gruplarda benzer statü ve rolleri oynama

  39. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente yaşanan iç göçün nedenlerinden biri değildir?

  a) Tarımda makinalaşmanın neden olduğu işsizlik
  b) Toprağın miras yoluyla parçalanmasıyla tarımsal gelirin azalması
  c) Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması
  d) Tarım ürünlerinde kalitenin artması
  e) Sosyal hizmet birimlerinin daha çok kentlerde olması


  40. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların özellikleri arasında sayılamaz?

  a) Yaptırımcı işleve sahip olmaları
  b) Sosyal çözülmeye yol açıcı özellikler taşıması
  c) Toplumsal düzeni sağlaması
  d) Uyulmadığında ceza gerektirmesi
  e) Birlik ve beraberliğe katkıda bulunması

  41. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişki olarak nitelenemez?

  a) Anne- Çocuk ilişkisi b) Karı- Koca ilişkisi
  c) Abla- Kardeş ilişkisi d) Alıcı – Satıcı ilişkisi
  e) Baba- Oğul ilişkisi

  42. “Bir toplumda mevki, güç, gelir düzeyi ve yaşam biçimi birbirine benzeyen bireylerin oluşturduğu bütünlüğe” sosyolojide ne ad verilir?

  a) Toplumsal statü b) Toplumsal rol
  c) Toplumsal tabakalaşma
  d) Toplumsal yığın e) Hareketlilik

  43. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal rol”ün tanımıdır?

  a) Kişinin, kendi çabası ile edindiği yerdir
  b) İnsanların bir arada yaşamaları sonucu oluşan davranış kalıplarıdır
  c) Belli bir statüde olan bireyden beklenen davranış kalıplarıdır
  d) Toplumsal grubun yerleşik iç yapılanma biçimidir
  e) Tekrar edildiği için alışkanlık durumuna gelen davranışlardır

  44. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kategoriye örnek verilebilir?

  a) Bir futbol takımının oyuncuları
  b) Durakta otobüs bekleyen yolcular
  c) Bir okulda çalışan öğretmen ve idareciler
  d) Milli bayramda resmi geçiş törenini izleyenler
  e) Bir gazetenin okuyucuları

  45. Sosyal değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Toplumsal denetime engel oldukları
  b) Toplumsal yapıya bağlı olarak değişebildikleri
  c) Sosyal yaşamla ilgili ideal ölçütleri ortaya koydukları
  d) Kuşaklar arasında çatışmaya yol açtıkları
  e) Bireylere toplumsal yaşamda uymaları gereken ilkeleri gösterdikleri


  46. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek gösterilebilir?

  a) Taksi şoförünün, minibüs şoförü olması
  b) Zengin iş adamının yeni işyerleri açması
  c) Tarım işçisinin şehirde sanayide işçi olması
  d) Bir memurun başka bir şehre tayin olması
  e) Bir konfeksiyon işçisinin kendi


  karaaslan_08, zoro.17 ve antix1 bunu beğendi.
 3. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16

  1. I. Maddi kültür unsurlarının hızla değişirken, manevi kültür unsurlarının bu hıza yetişememesi
  II. Farklı bir kültüre katılan bireyin, yeni kültüre uyum sağlayamaması
  Sözü edilen iki durum aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ifade edilir?

  a) Kültürel çözülme- kültür şoku
  b) Kültürel gecikme- kültür şoku
  c) Kültür şoku- zorla kültürleme
  d) Alt kültür- evrensel kültür
  e) Kültürleşme- kültürel çatışma

  2. Kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  a) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
  b) Kültür, aynı toplumda zamanla değişebilir
  c) Kuşaktan kuşağa aktarılarak sürekliliği sağlanır
  d) Kültürün diğer ögeleri ile karşılıklı etkileşim halindedir
  e) Tarihsel gelişim sürecinden bağımsızdır

  3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

  a) Kuşaktan kuşağa aktarılması
  b) Yaşam boyu devam etmesi
  c) Değişime ve gelişime kapalı olması
  d) Toplumların kimliğini oluşturması
  e) Evrensel ve milli olmak üzere iki ayrı yöne sahip olması

  4. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden biri değildir?

  a) Neslin devamını sağlaması
  b) Üretim ilişkilerini esas alması
  c) Bireyleri toplumsallaştırması
  d) Tüm toplumlarda görülmesi
  e) Duygusal bağlara dayalı olması

  5. Evlenen erkeğin, kadının ailesiyle birlikte oturması; kültürümüzde, “içgüveyi” deyimiyle anılan evlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Patrilokal b) Poliandri c) Monogami
  d) Matrilokal e) Polijini

  6. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?

  a) Neolokal evlenme biçiminin uygulanması
  b) Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması
  c) Akrabalığın hem anne hem baba tarafından geçmesi
  d) Üretim birimi özelliği taşıması
  e) Tek eşli evlilik sistemine dayanması
  7. Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun yol açtığı sonuçlardan biri olamaz?

  a) Paranın alım gücünün yükselmesi
  b) Fiyatların düşmesi
  c) Ekonominin canlanması
  d) Üretimin durgunlaşması
  e) Yatırımların azalması

  8. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yol açtığı sonuçlar arasında yer almaz?

  a) Yatırımcılar, kısa vadede kar getirecek alanlara yönelir
  b) İhracat artıp, ithalat azalır
  c) Ekonomik sorunlar, toplumsal- ahlaki sorunlara yol açar
  d) Gelir dağılımı, sabit ve dar gelirliler aleyhine bozulur
  e) Paranın alım gücü düşer

  9. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer almaz?

  a) Karşılanması zorunlu olup, karşılanmazsa rahatsızlığa yol açar
  b) Önem derecesi kişiden kişiye değişir
  c) İçinde yaşanılan toplumun kültüründen bağımsızdır
  d) Mallardan benzer olanlar, birbirinin yerine geçebilir (ikame)
  e) Şiddetleri, birbirlerine göre farklılık gösterir

  10. “Milli paranın değerinin, yabancı paralar karşısında düşürülmesidir. İhracatını artırmak isteyen ülkeler, bu unsura başvururlar.”
  Parçada sözü edilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Enflasyon b) Devalüasyon
  c) İşbölümü d) Revalüasyon
  e) Üretim

  11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özellikleri arasında yer almaz?

  a) Her kurumun belli bir amacı vardır
  b) Aynı kurumda yer alan bireyler arasında işbölümü görülür
  c) Her kurumun kendine özgü değer ve normları vardır
  d) Her kurumun belli bir yapısı vardır
  e) Değer ve normlar dizgesi değişime kapalıdır
  12. Aşağıdakilerden hangisi dinin, toplumsal işlevlerindendir?

  a) Koyduğu kurallar ile insanlar arası ilişkileri düzenlemesi
  b) Bireylerin, inanma ihtiyacını karşılaması
  c) Zihinsel, bedensel ve ruhsal olgunluk sağlaması
  d) Bireylerin inançlarını düzenlemesi
  e) Bireylere psikolojik güç, moral vermesi

  13. Herhangi bir nesnenin ekonomik anlamda mal sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?

  a) Doğada fazla miktarda bulunması
  b) Kullanım ve değişim değerinin olması
  c) Yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkması
  d) Emek ve maliyet gerektirmemesi
  e) İhtiyacı doğrudan doğruya karşılaması

  14. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdaki tüketimin artışının nedenlerinden olamaz?

  a) Satın alma gücünün artması
  b) Nüfus artışı c) Malların ucuzlaması
  d) Enflasyonun yükselmesi
  e) Refah bir ekonomik ortamın olması

  15. I. Toplumsal düzeni sağlama ve koruma
  II. Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma
  Yukarıda işlevleri verilen kurumlar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  a) Ekonomi- devlet b) Ekonomi- siyaset
  c) Aile- eğitim d) Siyaset- ekonomi
  e) Siyaset- eğitim

  16. Aşağıdakilerden hangisi totaliter sistemin özelliklerinden biri değildir?

  a) Bütün kurumlar devletin denetim alanı içindedir
  b) Toplumsal ve kültürel yaşam, sivil toplum örgütlerince düzenlenir
  c) Fikir ve düşünceler, resmi ideoloji tarafından tek bir kalıba sokulmaya çalışılır
  d) Birey, ancak devlet izin verdiği kadar özgür olabilir
  e) Bireyler, toplumun menfaatini sağlamak için birer araçtırlar

  17. “Çamaşır makinesi üreten bir fabrikada görevler, farklı işçiler tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin elektik işçilerini yapanlar ayrı, boyacılar ayrı, tasarımı çizenler ayrı kişilerdir.”
  Bu durum, aşağıdaki hangi kavrama karşılık gelmektedir?
  a) Üretim malı b) İşbölümü c) Kalite kontrol
  d) Üretim aracı e) Otomasyon
  18. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla birlikte görülen bir durum olamaz?

  a) Paranın alım gücü düşer
  b) Fiyatlar artar c) Üretim azalır
  d) İşsizlik artar d) Tüketim artar

  19. “Her ülke, kendi üreticisini korumak için bir dizi tedbirlere başvurur. Bu tedbirlerden biri de, yabancı bir ülkeden gelen mallara belli bir ölçü, kısıtlama koymaktır.”
  Bu açıklama hangi kavrama aittir?

  a) Damping b) Kartel c) Kota
  d) Stagflasyon e) Gümrük

  20. Aşağıdakilerden hangisi üretim malını tüketim malından ayıran bir özelliktir?

  a) Seri üretime dayalı olması
  b) Emek sonucu elde edilmesi
  c) Yeni bir mal veya hizmet üretmek için kullanılması
  d) Değişim değerine sahip olması
  e) Bir ihtiyacı gidermesi

  21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez?

  a) Toplumun birliğini ve devamını sağlama
  b) İnsan eylemlerini düzene koyma
  c) Sosyal bütünleşmeyi sağlama
  d) Toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanma
  e) Gelişmiş toplumlara özgü olma

  22. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliği değildir?

  a) Toplumsal çözülme ve kuşak çatışmalarına neden olur
  b) İnsanların toplu halde yaşamalarından doğar
  c) Toplumları birbirinden ayırt etmeye yarar
  d) Aynı toplumda zamanla değişebilir
  e) Ne kadar toplum varsa o kadar çeşitli kültür vardır

  23. “Kendi kültüründen çok farklı bir kültüre giren bireyin yaşadığı zorluk ve bunalımları ifade eden kavram” aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Kültürlenme b) Kültür çatışması
  c) Kültür yozlaşması d) Kültür şoku
  e) Kültür çözülmesi
  24. “Bir toplumun kültürel bütünlüğünün, ufak bazı farklılıklarla bölgelere, yörelere göre değişebilen farklılıkları”na ne ad verilir?
  a) Kültürleşme b) Kültürel değişim
  c) Alt kültür d) Karşıt kültür
  e) Kültürel değişim

  25. Aşağıdakilerden hangisi “kültüre katılma”ya örnek değildir?

  a) Var olan değerlerin dışında düşünme
  b) Meslektaşlarıyla etkileşim içinde olma
  c) Dil, hukuk, aile gibi genel ögelere katılma
  d) Siyasi bir partiye üye olup etkinliklerine katılma
  e) Gelenek ve görenekleri uygulama

  26. Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir davranış değildir?
  a) Yer sofrasından masada yemek yemeye geçiş
  b) Tanıdık birini görünce selamlaşmak
  c) Misafire ikramda ısrarcı olmak
  d) Bayramlarda büyüklerin elini öpmek
  e) Düğünlerde halay vs. çekerek oyun oynamak

  27. “Üretim araçlarının sahibi devlettir. Devlet, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak toplum çıkarlarına öncelik verir ve ekonomiyi buna göre planlar. Rekabet olmadığından ekonomik yaşamda hareketlilik yoktur. Kişiler, üretim araçlarının sahibi olamazlar ancak tüketim mallarına sahip olabilirler.”
  Burada özellikleri verilen ekonomik sistem hangisidir?

  a) Kapitalizm b) Sosyalizm c) Liberalizm
  d) Devalüasyon e) Karma sistem

  28. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel prensiplerinden biri değildir?

  a) Eşitlik b) Özgürlük c) Halk egemenliği
  d) Kuvvetler birliği e) Serbest seçim

  29. “İç işlerinde kendi kurallarına göre işleyen, dış işlerinde merkeze bağlı olan yönetim birimlerinden oluşan; zendi iç işleriyle ilgili yasaları kendi koyan devlet biçimi” ne ne ad verilir?

  a) Üniter devlet b) Federal devlet
  c) Sosyal devlet d) Hukuk devleti
  e) Laik devlet

  30. “Miras bölünmesin ve akrabalık ilişkileri daha da güçlensin diye amca çocukları birbirleriyle evlendirilir.”
  Yukarıda sözü edilen evlenme türü hangisidir?
  a) Ataerkil b) Matrilokal c) Endogami
  d) Egzogami e) Neolokal
  31. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faaliyeti değildir?

  a) Kumaştan takım elbise dikilmesi
  b) Tuğladan ev inşa edilmesi
  c) Ağaçtan sandalye yapılması
  d) Borsadan hisse senedi alınması
  e) Üzümden sirke yapılması

  32. Aşağıdakilerden hangisi tüketim malı olarak kullanılmıştır?

  a) Domatesten salça yapılması
  b) Meyveden reçel yapılması
  c) Deriden ayakkabı yapılması
  d) Kömürün evdeki sobada kullanılması
  e) Kumaştan elbise dikilmesi

  33. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonominin özelliklerinden biri değildir?

  a) Üretimin kişisel kar amacıyla yapılması
  b) Üretim araçlarının özel sektörün elinde bulunması
  c) Devletin üretim ve tüketimde müdahaleci olması
  d) Rekabete yönelik bir iç piyasa oluşması
  e) Sözleşme serbestisinin olması

  34. Aşağıdakilerden hangisi yürütme gücünü elinde bulunduranların denetlenmesinin olanaksız olduğu bir yönetim biçimi değildir?

  a) Monarşi b) Teokrasi c) Oligarşi
  d) Demokrasi e) Aristokrasi

  35. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biri değildir?

  a) Toplumsal güven ve dirlik sağlama
  b) Bireyleri psikolojik baskı altında tutma
  c) Sosyal kontrolü sağlama
  d) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlama
  e) Ahlaklı davranmaya yöneltme

  36. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme sürecinde ortaya çıkan bir durum değildir?

  a) Toplumca benimsenen davranışların yapılma sıklığını artırır
  b) Toplum içinde bireylerin birbirleriyle uyumlarını sağlar
  c) Toplumsal davranış kalıplarını öğrenir
  d) Doğuştan getirilen biyolojik özelliklerin değiştirilmesini sağlar
  e) Bireye yeni davranışlar kazandırır  37. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin doğuşunda etkisi olmamıştır?

  a) Nüfusun artışı b) Ekonomik gelişmeler
  c) Kitle iletişim araçları
  d) Bireylerin hak ve özgürlüklerini temel alan düşünce akımlarının etkisi
  e) Güçler birliği ilkesinin geçerlilik kazanması

  38. Aşağıdakilerden hangisi kültüre ait bir özellik değildir?

  a) Öğrenilmesi b) Toplumsal olması
  c) Kalabalık toplumlara özgü olması
  d) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi
  e) Birleştirici, bütünleştirici olması

  39. – Yunanistan’ın batı Trakya’daki Türk kültürünü yok etmeye çalışmaları
  -Ege kültürü, Akdeniz kültürü, Karadeniz kültürü
  - Güneydoğu’dan gelen bir ailenin İstanbul’da bunalıma girmeleri
  Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnek oluşturur?

  a) Evrensel kültür- Kültürleşme- Kültürel kimlik
  b) Asimilasyon- Kültür şoku- Üst kültür
  c) Kültürel farklılık- Evrensel kültür- Kültürel
  kimlik
  d) Asimilasyon- Alt kültür- Kültür şoku
  e) Kültürel yozlaşma- Kültürel kimlik- Alt kültür

  40. Aşağıdakilerden hangisi kültürel gecikmenin açıklamasıdır?

  a) Geleneksel kültürün, modern kültürün etkisi altında kalması
  b) Geleneksel kültürün, yeni kültürle bütünleşmesi
  c) Maddi kültürün değişirken, manevi kültürün değişmemesi
  d) Geleneksel değerlerin, yeni değerlerin etkisiyle kaybolması
  e) Bir kültürün, başka bir kültürün etkisiyle değişmesi

  41. Aşağıdakilerden hangisi teknik işbölümünün sonuçlarından biri değildir?

  a) Uzmanlaşmanın artması
  b) Kalitenin artması
  c) Üretimin standartlaşması
  d) Üretimin artması
  e) Yaratıcılığın artması
  42. Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özellikleri arasında yer almaz?
  a) Devlet işlerine dini kuralların karıştırılmaması
  b) Bireylerin, inançlarından dolayı farklı muamele görmemesi
  c) Kamu düzenini sağlayan kurallarda akıl ve mantığın hakim olması
  d) Toplumda birliği sağlamak için yöneticilerin aynı inançtaki kişilerden seçilmesi
  e) Toplumsal kurumların işleyişlerinin ihtiyaçlara göre belirlenmesi

  43. Siyasi iktidarın tek bir kaynağa dayandığı, tek meclisi, tek başkenti olan, her yerde aynı yasaların geçerli olduğu devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sosyal devlet b) Üniter devlet
  c) Hukuk devleti d) Federal devlet
  e) Laik devlet

  44. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden biri değildir?

  a) Bazı toplumsal kurumlar diğerlerinden daha baskındır
  b) Toplumsal kurumlar, bireyleri belli bir davranışa zorlar
  c) Toplumsal kurumlar birbirlerini etkiler
  d) Toplumsal kurumlar zamanla değişikliğe uğrar
  e) Her toplumsal kurum bir diğerinden bağımsız olarak işler

  45. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimi üstün kılan özelliklerden biri değildir?

  a) Yönetimle ilgili kararlar hızla alınır
  b) Değişime açıktır
  c) Halkın istekleri dikkate alınır
  d) Kültürel farklılıklara rağmen her fert veya zümre aynı haklara sahiptir
  e) Yönetenler, seçim yolu ile işbaşına geldikleri için halka rağmen icraat yapamazlar

  46. –Düşünce ve eylem özgürlüğü yoktur, bireysel haklar sınırlandırılmıştır
  - Toplumdaki küçük bir grubun ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır
  - Ekonomik faaliyetler tamamen devletin kontrolü altındadır
  Yukarıda tanımlanan yönetim şekilleri, aşağıdakilerden hangisinde sırası ile verilmiştir?

  a) Baskıcı yönetim- Oligarşi- Sosyalist devlet
  b) Oligarşi- Demokrasi- Baskıcı yönetim
  c) Oligarşi- Baskıcı yönetim- Demokrasi
  d) Demokrasi- Baskıcı yönetim- Oligarşi
  e) Baskıcı yönetim- Sosyalist devlet- Dem
  antix1 bunu beğendi.
 4. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16

  1. Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  a) Hızı her toplumda ve her zaman aynı değildir
  b) Toplum yapısı hazır olmadan gerçekleşen değişmeler, toplumsal bunalımlara yol açar
  c) İleriye doğru olabileceği gibi geriye doğruda olabilir
  d) Kaçınılmaz, sürekli ve gerekli bir süreçtir
  e) Öğrenme yoluyla sürekli ileriye dönük gerçekleşen bir süreçtir

  2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen maddi ögeler arasında yer almaz?

  a) Fiziki çevre b) Bilim ve teknoloji
  c) Kitle iletişim araçları c) Teknoloji
  e) İlerlemeye yönelik değer yargıları

  3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yavaşlatan unsurlardan biri değildir?

  a) Başka toplumlardan soyutlanmış olma
  b) Din ve aile gibi değişmeye direnen kurumların egemen olması
  c) Kitle iletişim araçlarının varlığı
  d) Bireylerin yerleşik alışkanlıkları
  e) Dogmatik tavırlı insanların varlığı

  4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişmenin göstergesi sayılmaz?

  a) Milli gelirin yükselmesi b) Nüfusun artması
  b) Sanayileşme hızının artması
  d) Yatırımların çoğalması
  e) kişi başına düşen milli gelirin artış göstermesi

  5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında sayılmaz?

  a) İşbölümünün yetersizliği
  b) Örgütlenmenin yetersizliği
  c) Milli birlik bilincinin zayıflaması
  d) Gelir dağılımının adaletli olması
  e) Demokratik kurumların yetersizliği

  6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bütünleşmeyi azaltan bir neden değildir?

  a) Dini ve milli açıdan nüfusun karmaşıklığı
  b) İç ve dış göçlerin yoğun yaşandığı bir nüfus yapısına sahip olmak
  c) Toplumda bireyciliğin ön plana çıkması
  d) Toplumsal çıkarların baskın gelmesi
  e) Kültürel değerlerden uzaklaşma


  7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yavaşlatan unsurlardan biri değildir?
  a) İç ve dış göçlerin yoğunluğu
  b) Eğitimli insan gücünün varlığı
  c) Köklü geleneklerin varlığı
  d) Mevcut düzenden menfaat umanların egemen olması
  e) Doğal şartların elverişsizliği

  8. Aşağıdaki toplum modellerinden hangisinde sosyal çözülme görülür?

  a) İlkel yaşantıya bağlı kabile toplumlarında
  b) Korunma amaçlı birlik ve güç oluşturmuş bir toplumda
  c) Milli birlik ve beraberlik duygusunun zayıfladığı toplumlarda
  d) Kuvvetli inanç birliğine sahip toplumda
  e) Birlikte göç etmekte olan göçebe toplumda

  9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

  a) Milli birlik şuurunun azalması
  b) Demokratik kurumlaşmanın yetersizliği
  c) Toplumsal işbölümünün sağlıklı olarak gerçekleşmesi
  d) Fırsat eşitliğinin sağlanamaması
  e) Toplumsal ihtiyaçların karşılanamaması

  10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin sonuçlarından biri değildir?

  a) Büyük kentlerde suç oranının artması
  b) Şiddet, alkolizm ve ruhsal bozuklukların artması
  c) Ortak inanç ve değerlerin azalması
  d) Toplumda güvensizliğin ortaya çıkması
  e) Birincil ilişkilerin artması

  11. Evrim, ilerleme, gelişme, inkılap, ihtilal, isyan gibi kavramların ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sosyal değişmeye neden olması
  b) Sosyal büyümeyi anlatması
  c) Toplumsal bütünleşmenin göstergesi olmaları
  d) Toplumsal çözülme meydana getirmesi
  e) Kültürlenme oluşturmaları

  12. Toplumda tek bir alanda gerçekleşen olumlu değişimlere ne ad verilir?

  a) İlerleme b) Modernleşme c) Evrim
  d) İsyan e) Gelişme  13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yavaşlatan unsurlardan biridir?

  a) Buluşlar ve keşifler b) Etkin liderler
  c) Yerleşik alışkanlıkların çokluğu
  d) Savaş ve ihtilaller
  e) Dış ve iç göçler

  14. İlkel yaşam özelliklerinin görüldüğü klanlarda ekonomik yaşam aşağıdakilerden hangisine dayalıdır?

  a) Tarım ve hayvancılığa
  b) Ticarete c) Zanaatkarlığa
  d) Hayvancılık ve ticarete
  e) Avcılık ve toplayıcılığa

  15. Bir toplumda kurumlar, gruplar ve bireyler arasında dayanışma, uzlaşma ve normları benimseme eğilimleri varsa, o toplumda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

  a) Toplumsal çelişme b) Toplumsal bütünleşme
  c) Toplumsal çözülme d) Toplumsal bunalım
  e) Toplumsal sapma

  16. Aşağıdakilerden hangisi baskı yolu ile gerçekleştirilen toplumsal değişmenin özelliklerinden biri olamaz?

  a) Toplum yapısı zorla değiştirilir
  b) Otokratik yönetimlerde gerçekleşir
  c) Halkın katkısı ile gerçekleşir
  d) Değişim, yöneticiler tarafından merkezi planlama ile yürütülür
  e) Halkın, değişim planlamalarını denetlemesi ve itirazı mümkün değildir

  17. K. Marx’a göre her toplum, kendi içinde çelişkiler barındırır; bu iç çelişkiler nedeni ile toplumlarda sürekli bir dinamizm ve hareket vardır. Şu an var olan her toplum, var olan önceki toplumun içindeki çelişkilerin sonucunda oluşmuştur. Toplumsal değişimin temelinde, bu çelişkiler vardır.
  Yukarıdaki açıklamalar toplumsal değişimi açıklayan hangi kurama aittir?

  a) Evrimci kuram b) Organizmacı model
  c) Diyalektik kuram d) Yapısal-fonksiyonel model
  e) Çatışmacı model

  18.
  antix1 bunu beğendi.
 5. Red

  Red Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  15 Kasım 2009
  Mesajlar:
  816
  Beğenileri:
  1.033
  Ödül Puanları:
  0
  ellerine sağlık....
  erdal tosun ve mehmetbacak bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş