TANZİMAT EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

  II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.

  III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

  IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği*şiklikler yapılmıştır.

  V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

  Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. "Hürriyet Kasidesi" en ünlü manzumesidir.

  Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namık Kemal B) Ziya Paşa

  C) Abdülhak Hâmit Tarhan D) Ahmet Vefik Paşa

  E) Ahmet Mithat Efendi  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplum*daki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.

  B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı'ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından et*kilenmiştir.

  C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.

  D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl*mayan bağımsız bir şahsiyettir.

  E) Tanzimat'ın I. dönem yazarlarında "Sanat, toplum içindir." görüşü hâkimdir.

  4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre

  B) Şinasi - Şair Evlenmesi

  C) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî

  D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

  E) Ziya Paşa - İntibah  5. Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.

  Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?

  A) Sefiller - Namık Kemal

  B) Robenson Kruzo - Şinasi

  C) Telemak - Yusuf Kâmil Paşa

  D) Atala - Âgâh Efendi

  E) Pol ve Virjini - Ahmet Mithat Efendi  6. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.

  Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat'ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

  A) Şinasi - Recaizâde Mahmut Ekrem - Namık Kemal

  B) Ziya Paşa - Abdülhak Hâmit - Şemsettin Sami

  C) Namık Kemal - Tevfik Fikret - Muallim Naci

  D) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal

  E) Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Muallim Naci  7. Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gaze*tesidir?

  A) Tercüman-ı Hakikât B) Tasvir-i Efkâr

  C) Tercüman-ı Ahvâl D) Cerîde-i Havadis

  E) Takvim-i Vekâyi  8. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını kese*rek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıda-kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Şinasi - Şair Evlenmesi

  B) Namık Kemal - İntibah

  C) Ziya Paşa - Harabât

  D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

  E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası  9. Tanzimat Edebiyatı (I)şair ve yazarları İngiliz edebiyatının (II)

  etkisi altındadır. Özellikle Lamartine ve Victor (III)  Hugo gibi yazarlardan etkilenip romantik (IV)

  eserler ortaya koymuşlardır. Namık Kemal (V) bu akımdan

  etkilenen yazarımızdır.

  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  10. I. Rus yazarlarından etkilenerek eserler ortaya koy*muştur.

  II. La Fontaine'den fabllar tercüme etmiştir.

  III. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.

  IV. "Şair Evlenmesi" adlı piyesiyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini sergilemiştir.

  V. Basın alanında da faaliyette bulunup, gazeteler çıkarmıştır.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  11. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştır*masına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yan*lıştır?

  A) Divan Edebiyatı'ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.

  B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmış*tır.

  C) Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü*sü de kullanılmıştır.

  D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.

  E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.  12. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Ke*mal'in değildir?

  A) Tahrib-i Harabât

  B) İntibah

  C) Cezmi

  D) Celâlettin Harzemşah

  E) Harabât  13. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç ola*rak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir. Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdaki*lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Tanzimat Dönemi

  B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)

  C) Fecr-i Âti

  D) Milli Edebiyat

  E) Cumhuriyet Dönemi  14. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Ke*mal'in ortak bir yönü değildir?

  A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları

  B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri

  C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları

  D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları

  E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri  15. Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, Halk Edebiyatı'nda bulunan orta oyunu türünden etkilenerek yazmıştır. Bu eserde alafranga yaşamın etkilerini an*latmıştır

  Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangi*sinde belirtilmiştir?

  A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.

  B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.

  C) Halk Edebiyatı'nda "orta oyunu" diye bir tür yoktur.

  D) Yazar, eski edebiyattan değil, batı edebiyatından etkilenerek tiyatro yazmıştır.

  E) Eserin konusu alafranga yaşam değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.  16. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat'ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

  Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Padişah Abdülmecit'in baskıcı politikası

  B) Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları

  C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri

  D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları

  E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri  CEVAPLAR: 1-E 2-A, 3-B, 4-E, 5-C, 6-D, 7-C, 8-B, 9-B, 10-A, 11-E 12-E, 13-A, 14-C, 15-E, 16-D
  dosa, bir yolcu, trashmetal ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 2. kara_ozmo

  kara_ozmo Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  93
  Ödül Puanları:
  6
  Bende de test var da.
  Paylaşmak istedim,bir sakıncası yoksa tabi.


  1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

  A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
  B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
  C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
  D) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
  E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.  2. Yazar, bu romanında Bihruz Bey-in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İntibah - Namık Kemal
  B) Eylül - Mehmet Rauf
  C) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem
  E) Sergüzeşt - Sami Paşazade Sezai


  3. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.
  Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Sami Paşazade Sezai
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Peyami Safa  4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
  B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
  C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
  D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
  E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.  5. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şair Evlenmesi
  B) Araba Sevdası
  C) Karabibik
  D) Cezmi
  E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu  6. 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İntibah B) Cezmi C) Eylül D) Sergüzeşt E) Yaban


  7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

  A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa-nın Fenelon-dan çevirdiği -Telemak- adlı eserdir.
  B) İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem-in -Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat- adlı eseridir.
  C) Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım-ın -Karabibik- adlı eseridir.
  D) Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi-nin -Şair Evlenmesi- adlı eseridir.
  E) Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.


  8. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?

  A) Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa
  B) R.Mahmut Ekrem - A. Tahran - T.Fikret
  C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Ö. Seyfettin
  D) H.Ziya Uşaklıgil - Şinasi - Ziya Gökalp
  E) Ali Bey - A.Vefik Paşa - Ali Canip  9. -Vatan şairi- olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863-te Tercüme Odası-na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi-nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris-e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. -Vatan Yahut Silistre- adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa-ya sürülmüştür.
  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) Ziya Paşa
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Ali Bey  10. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. -Şiir ve İnşa- makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.
  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namık Kemal
  B) Abdülhak Hamit Tarhan
  C) Ziya Paşa
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Ali Bey


  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal-e ait bir eser değildir?

  A) İntibah
  B) Zavallı Çocuk
  C) Cezmi
  D) Gülnihal
  E) Zafername  12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?

  A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
  B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
  C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
  D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
  E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.


  13. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?

  A) Araba Sevdası
  B) Çok Bilen Çok Yanılır
  C) Nejat Ekrem
  D) Sergüzeşt
  E) Muhsin Bey  14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

  A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
  B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
  C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..
  D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
  E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.  15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

  A) Karabibik
  B) Küçük Şeyler
  C) Muhsin Bey
  D) Araba Sevdası
  E) Makber  16. İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Telemak
  B) Cezmi
  C) Şair Evlenmesi
  D) Karabibik
  E) Zehra


  17. Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?

  A) Fitnen
  B) Şair Evlenmesi
  C) İntibah
  D) Çok Bilen Çok Yanılır
  E) Araba Sevdası


  18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

  A) Tevfik Fikret
  B) Şinasi
  C) Namık Kemal
  D) Ziya Paşa
  E) Ahmet Mithat Efendi


  ...Yanıtlar…
  1) D
  2) D
  3) D
  4) E
  5) D
  6) A
  7) B
  8) A
  9) C
  10) C
  11) E
  12) C
  13) D
  14) C
  15) A
  16) A
  17) B
  18) A
  feyza beyza, maho887, dosa ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 3. esmerim_asi

  esmerim_asi Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sorular çok güzeldi tşkler..
 4. Aziz koç

  Aziz koç Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  Sorular çok iyi tşkr
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş