tanzimat edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Tanzimat edebiyatı I. döneminde “ sanat toplumsal içindir” görüşü benimsenmiştir. Fransız İhtilali’nin etkisiyle hürriyet,adalet,eşitlik gibi kavramlar şiire girmiştir. .santçılar genellkile romantiktir. Örneğin; şinasi a.vefik paşa romantizmin etkisindedir. Bu dönemde edebiyatımıza roman ,tiyatro,eleştiri gibi türler girmiştir.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele¬rin hangisi bir bilgi yanlışı içermektedir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  2. I. Cezmi
  II. Araba Sevdası
  III. Karabibik
  IV. Terceme-i Telemak
  Aşağıda verilen “ilk”ler yukarıdaki eserlerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
  A) İlk yerli roman
  B) İlk çeviri roman
  C) İlk tarihsel roman
  D) İlk natüralist roman
  E) İlk realist roman
  3. Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi’nin “Şair Ev¬lenmesi” adlı eseriyle ilgili olarak yanlıştır?
  A) Görmeden evlenmenin sakıncaları işlen-miştir.
  B) Bir töre komedyasıdır.
  C) Üç birlik kuralına uyar.
  D) Sahne dili güçlüdür.
  E) İki perde yazılmış ve oynanmıştır.
  4. 1889 yılında yayınlanan eser, zaman zaman romantik özellikler taşımakla beraber, konunun işlenişi, konuyu meydana getiren olaylar ve kahramanlar bakımından gerçekçi özellikler taşımaktadır. Romanda Dilber adlı bir genç kı-zın hayatı çevresinde esirlik konusu ele alın-makta ve eleştirilmektedir.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) İntibah – Namık Kemal
  B) Felatun Beyle Rakım Efendi – A. Mithat Efendi
  C) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
  D) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Zehra – Nabizade Nazım


  5. Bu dönem ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına atılmasıyla başlar. Zi¬ya Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi büyük isimle¬rin bir araya gelerek oluşturduğu bir edebiyattır. Roman, gazete, eleştiri, makale gibi yeni türlerin yine bu dönemde ilk ürünleri vermiştir.
  Yukarıda bahsedilen edebi dönem aşağıda¬kilerden hangisidir?
  A) Tanzimat Dönemi
  B) Servet-i Fünûn Dönemi
  C) Fecr-i Âti Dönemi
  D) Milli Edebiyat Dönemi
  E) Cumhuriyet Dönemi


  6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Tanzimat dönemi Tercüman-ı Ahval ile başlar.
  B) Noktalama işaretlerini ilk kez Şinasi kul-lanmıştır.
  C) Batılı anlamda sahne tiyatrosu Tanzimat ile başlar.
  D) İlk Türk romanı Tanzimat sanatçısı Abdül¬hak Hamit ile vücuda getirilir.
  E) “Şiir ve İnşâ” makalesinde Ziya Paşa Divan şairlerini ve şiirlerini eleştirmiştir.
  7. Aşağıdakilerden hangisinde eser–sanatçı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
  A) Zafernâme – Ziya Paşa
  B) Celalettin Harzemşah – Namık Kemal
  C) Zemzeme – Muallim Naci
  D) Finten – Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai


  8. I. Avrupalı hayat tarzının ve Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu alan ilk roman Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rakım Efendi’sidir.
  II. Aşk-ı Memnu’da Halit Ziya aile içi aşk mace- ralarını gerçekçi bir tutumla sergilemiştir.
  III. Sergüzeşt, Muallim Naci’nin kölelik ve beyaz kadın ticareti üstüne kurduğu bir romandır.
  IV. Namık Kemal’in Cezmi’si ilk tarihi romandır ve konusunu Türk–İran savaşlarından alır.
  V. Nabizade Nazım, Karabibik romanıyla İstanbul’un konak hayatını realist çizgilerle anlatmıştır.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile¬rinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
  D) I ve V E) III ve V


  9. Aşağıda verilen tiyatro eserlerinin hangi-sinde “görmeden, aile beğenisiyle evlenme-nin” eleştirisi yapılmaktadır?
  A) Gülnihal
  B) Zavallı Çocuk
  C) Şair Evlenmesi
  D) Nesteren
  E) Afife Anjelik
  10. Aşağıdakilerde hangisi Tanzimat dönemin¬de yazılan tiyatrolardan biri değildir?
  A) Şair Evlenmesi
  B) Cidal
  C) Nesteren
  D) Eşber
  E) Vatan Yahut Silistre

  11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebi¬yatımıza dahil olan türlerden biri değildir?
  A) Roman
  B) Mektup
  C) Hikaye
  D) tiyatro
  E) Makale

  12. Tanzimat’la değişen insan, sahip olduğu yeni bakış açısıyla mevcut geleneksel yapıyı da sor¬gulama ihtiyacını duyacaktır. İnsanın üstün de¬ğer olduğu fikri, bu üstün değere yönelik her tür¬lü olumsuzlukları eleştirme ihtiyacını da berabe¬rinde getirir. Ahmet Mithat Efendi’nin “Leta-if Rivayat” dizisinde yer alan eserlerinde esaret teması üzerinde durulur. Namık Kemal’in “İnti¬bah”ında Dilaşup, Ali Bey’e eş olarak alınmış bir cariyedir. Ancak onun kaderi doğrudan esare¬tinden kaynaklanan bir sonuç doğurmaz. Dola¬yısıyla Türk romanında esaret ilk defa “...”de bu boyutta bir eleştiriye tabi tutulmuştur.
  Verilen bilgiler doğrultusunda parçadaki boş¬luğa aşağıdakilerden hangisi getirilme¬lidir?
  A) Karabibik
  B) Sergüzeşt
  C) Hüseyin Fellah
  D) Harabat
  E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

  1 D
  2 A
  3 E
  4 C
  5 A
  6 D
  7 C
  8 E
  9 C
  10 B
  11 B
  12 B

Sayfayı Paylaş