Tanzimat Edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Tanzimat sanatçıları Batı edebiyatını ve özellikle fransız edebiyatını örnek almışlar, bu etkiyle ilk kez gazete,tiyatro,roman gibi ürünleri Türk edebiyatına kazandırmışlardır. Halka ulaşmada tiyatroyu en önemli araç olarak gördüler ve namık kemal’e ait olan “vatan yahut silistre ” ilk sahnelenen oyun olarak tarihe geçti.
  Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangi-sinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  2. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin edebi¬yatımıza getirdiği “ilk”lerden biri değildir?
  A) İlk tiyatro eseri
  B) İlk sivil gazete
  C) İlk makale
  D) İlk realist roman
  E) İlk atasözleri derlemesi
  3. Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Türk edebiyatında roman bu dönemde çe-virilere başlamıştır.
  B) İlk Türk romanı Şemsettin Sami’nin yazdı-ğı, teknik bakımından üstün, esir ticareti konusunun ele alındığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”tır.
  C) Edebi sayılabilecek ilk roman Namık Ke-mal’in “İntibah”ıdır.
  D) Bu dönemde yazarlar yapıtlarında kişilikle-rini gizlemediler.
  E) Halka seslenenler sade, aydınlara sesle-nenler ise ağır bir dil kullandılar.
  4. I. İçli Kız
  II. Eşber
  III. Afife Anjelik
  IV. Vuslat
  V. Çok Bilen Çok Yanılır
  Yukarıda numaralandırılmış tiyatro eserle¬rinden hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) IV ve V E) II ve V  5. Bu sanatçımız Tanzimat edebiyatının hemen bütün vasıflarını kendi sanatında toplamıştır. Tanzimat edebiyatını meydana getiren dört önemli etki onun şiirinde ve nesrinde görülür: Divan şiiri, mahallileşme cereyanı, aşık tarzı ve Batı etkisi. Onun nesir alanındaki en önemli eserleri şüphesiz makaleleridir. Çoğu derlen¬meyen bu makalelerde devrin siyasi manza¬rası hakkında önemli bilgiler vardır. Ayrıca “Şiir ve İnşa” adlı makalesi onun ününü artırmıştır.
  Yukarıda anlatılan Tanzimat sanatçısı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Şinasi B) Namık Kemal
  C) Ahmet Vefik Paşa D) Ziya Paşa
  E) Abdülhak Hamit Tarhan  6. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit için söylenemez?
  A) Edebiyatımızın en ünlü mersiyelerinden olan Makber, onun eseridir.
  B) Tiyatrolarının çoğu sahnelenmek için değil okunmak içindir.
  C) Tiyatrolarının bir kısmını aruzla, bir kısmı-nı da heceyle yazmıştır.
  D) Bazı tiyatro eserlerinde (Duhter-i Hindu, Tarık, Eşber) Moliere’nin etkisinde kaldığı görülür.
  E) Pastoral şiirin ilk örneklerinin verildiği ser-best biçimdeki şiirlerinin bulunduğu kitabı-nın adı “Sahra”dır.
  7. Bir romanında, roman kahramanı gemiye bindi¬ğinde onu tasvir etmek, olayı sürüklemek yerine olayın akışını durdurup geminin buhar kazan¬larını betimlediği için onun romanlarına “hikaye edilmiş ansiklopedi” diyenler de olmuştur.
  Bu ifadeler aşağıdaki Tanzimat sanatçıla¬rından hangisi için söylenmiştir?
  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) Nabizade Nazım
  C) Şemsettin Sami
  D) Sami Paşazade Sezai
  E) Ahmet Mithat Efendi


  8. “Küçük Şeyler” adlı yapıtında romantizmden realizme geçişi örneklendiren öykülerini topla-mıştır. “Küçük Şeyler”den sonraki hikayelerin-den başka, nesirlerini topladığı bir diğer eseri de “Rumuz’ül Edep” adını taşır.
  Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangi-siyle ilgilidir?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem
  B) Şemsettin Sami
  C) Sami Paşazade Sezai
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Muallim Naci


  9. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’ya ait bir eser değildir?
  A) Zafername
  B) Harabat
  C) Eş’ar-ı Ziya
  D) Kamus-ı Türki
  E) Terci-i Bent
  10. – A. Hamit Tarhan
  – R. Mahmut Ekrem
  – Nabizade Nazım
  – Muallim Naci
  – S. Paşazade Sezai
  Yukarıda verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisinde eser vermişlerdir?
  A) Tanzimat 1. dönem
  B) Tanzimat 2. dönem
  C) Servet-i Fünûn
  D) Fecr-i Âti
  E) Beş Hececiler


  11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
  A) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelli-ğine önem vermiştir.
  B) Osmanlı atasözlerini yazdığı “Durub-u Emsal-i Osmaniye” adlı eseri vardır.
  C) Batılı anlamda eser veren ilk Türk sanat-çısıdır.
  D) Konuşma dili ile yazı dili ve dilin sadeleş¬mesi en önemli sorunlarından biridir.
  E) Döneminde milliyetçilik ve Türkçülük akım-larının ilk temsilcilerinden olmuştur.


  12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi-ne ait değildir?
  A) Şair Evlenmesi
  B) İntibah
  C) Harabat
  D) Tarih-i Kadim
  E) Letaif-i Rivayat

  1 C
  2 D
  3 B
  4 A
  5 D
  6 D
  7 E
  8 C
  9 D
  10 B
  11 E
  12 D

Sayfayı Paylaş