Tanzimat öncesi eserlerimiz ve kısa açıklamaları

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde elcin06 tarafından paylaşıldı.

 1. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36

  TANZİMAT ÖNCESİ ESERLERİMİZ

  11. YÜZYIL

  DİVAN Ü LUGATİ’T-TÜRK: Kaşgarlı Mahmut; Türkçe sözlük; Araplara Türkçeyi öğretmek maksadı ile yazılmıştır; İslâmiyet öncesi sözlü dönem eserlerimizi (sav-sagu-koşuk) örnekler; Türk illerini gösteren bir harita…

  KUTADGU BİLİG: Yusuf Has Hacip. Divan edebiyatının ilk eseri; aruzla yazılan ilk eser; ilk mesnevi; ilk alegorik (sembolik/simgesel) eser; Hakaniye(Doğu) Lehçesi…

  12. YÜZYIL

  ATABETÜ’L-HAKAYIK: Edip Ahmet Yükneki; Mesnevi; didaktik; aruzla yazılmıştır…

  DİVAN-I HİKMET: Hoca Ahmet Yesevi, “Hikmet” adı verilen dörtlüklerden oluşur; hece ile yazılmıştır; edebiyatımızın ilk Türkçe tasavvuf şiirleridir…

  13. YÜZYIL

  ÇARH-NÂME: Hoca Ahmet Fakîh; 100 beyitlik bir kaside; tasavvufi bilgiler içerir; dini-ahlaki bir eser…

  DİVÂN-I KEBÎR: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî; tasavvufi bir aşk işlenir…

  FÎHİ MÂ FÎH: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî “Ne varsa içindedir” anlamındadır; çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içerir…

  FÜTÜVVET-NÂME: Haliloğlu Yahya Burgazî, Mevlâna’nın Mesnevî’sinden yararlanılmıştır.

  İNTİHÂ-NÂME: Sultan Veled; mesnevi…

  MAKÂLAT: Hacı Bektaş-ı Velî…

  MECÂLİS-İ SEB’A: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

  MESNEVİ: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî; dini- tasavvufi- ahlaki bir eser; Farsça yazılmıştır; 6 cilt…

  REBÂB-NÂME: Sultan Veled; mesnevi…

  RİSALETÜ’N- NUSHİYYE: Yûnus Emre; mesnevi, aruzla yazılmış didaktik bir eser…

  SELÇUKLU ŞEH-NÂMESİ: Hoca Dehhânî; eser bugün elimizde değildir…

  VİLAYET-NÂME: Hacı Bektaş-ı Velî…

  YÛSUF U ZÜLEYHÂ: Şeyyad Hamza; mesnevi…

  14. YÜZYIL

  CEMŞÎD Ü HURŞÎD: Ahmedi; mesnevi…

  GARİB-NÂME: Âşık Paşa, mesnevi…

  İSKENDER-NÂME: Ahmedi; mesnevi…

  KELİLE VE DİMNE TERCÜMESİ: Kul Mesut…

  MANTIKU’T- TAYR: Gülşehrî; Attar’dan çeviridir; Tasavvufî ve alegorik bir eserdir…

  SİRETÜ’N-NEBÎ: Erzurumlu Darîr; siyer; bu türün edebiyatımızdaki ilk örneği…

  15. YÜZYIL

  BUDALA-NÂME: Kaygusuz Abdal; mensur…

  GEVHER-NÂME: Kaygusuz Abdal; manzum…

  GÜLİSTAN: Kaygusuz Abdal; manzum…

  HAR-NÂME: Şeyhî; mesnevi; alegorik bir eser; hiciv; insanlar arasındaki eşitsizlikleri ve haksızlık gibi görünen sosyal olayları eleştirir…

  HÜSREV Ü ŞİRİN: Şeyhî, mesnevi…

  KÂBUS-NÂME: Mercimek Ahmet; sade nesrin bir örneği; Farsçadan çevrilmiştir…

  KİTÂB-I MİGLATE: Kaygusuz Abdal; mensur…

  MECÂLİSÜ’N- NEFÂİS: Ali Şir Nevâî; tezkire; Türk edebiyatının ilk tezkire örneği…

  MİNBER-NÂME: Kaygusuz Abdal; manzum…

  MİZANÜ’L- EVZÂN: Ali Şir Nevâî; Türklerin kullandığı nazım ve mûsıkî şekilleri incelenmiştir…

  MUHAKEMETÜ’L- LUGATEYN: Ali Şir Nevâî; Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır…

  MÜZEKKİ’N-NÜFUS: Eşrefoğlu; düz yazılı, tasavvufla ilgili bir eser…

  TAZARRU-NÂME: Sinan Paşa; nesir; süslü nesrin ilk örneği…

  TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMÂNÎ: Âşıkpaşazade; tarih türünde; sade nesir; Âşıkpaşazade Tarihi olarak da bilinir…

  VESİLETÜ’N- NECAT: Süleyman Çelebi; mesnevi; halk arasında “Mevlit” olarak bilinen eserdir; naat örneğidir…

  VÜCÛD-NÂME: Kaygusuz Abdal; mensur…

  16. YÜZYIL

  BENG Ü BÂDE: Fuzuli; mesnevi; afyon ve şarabın mücadelesinin anlatıldığı temsili bir eser…

  BURSA ŞEHRENGİZİ: Lâmiî, Şehrengiz…

  EDİRNE ŞEHRENGİZİ: Mesihî; Şehrengiz; edebiyatımızda bu türün ilk örneği…

  EDİRNE ŞEHRENGİZİ: Zâti; Şehrengiz…

  GÜLŞEN-I ŞUARÂ: Ahdî; tezkire…

  HADİKATÜ’S-SUADA: Fuzuli; secili, düzyazı biçiminde…

  HEŞT BEHİŞT: Edirneli Sehi Bey; tezkire; edebiyatımızda Anadolu’da yazılan ilk tezkire örneği…

  KANUNÎ MERSİYESİ: Bâkî; terkib-i bent biçimiyle yazılan bir mersiye örneğidir…

  KIRK HADİS TERCÜMESİ: Fuzuli; İranlı şair Molla Camii’den çevrilmiştir…

  KİTAB-I BAHRİYE: Pîrî Reis; denizcilik kitabıdır; kitabına eklediği harita dünyaca tanınmıştır

  KİTABÜ’L-MUHİT: Seydi Ali Reis; denizcilik bilgilerini içeren bir kitaptır…

  LÂTİFİ TEZKÎRESİ: Lâtifi, tezkire…

  LEYLÂ VÜ MECNÛN: Fuzuli; mesnevi…

  MEŞÂİRÜ’Ş-ŞUARÂ: Âşık çelebi; tezkire…

  MİR’ATÜ’L-MEMÂLİK: Seydi Ali Reis; nesir; Hint seferi sırasında yaşadıklarının anlatıldığı gezi türünde bir eseri…

  SÂKİ-NÂME( HEFT CÂM): Fuzuli…

  SIHHAT Ü MARÂZ: Fuzuli; Farsça sağlıkla ilgili…

  ŞİKÂYET-NÂME: Fuzuli; mektup; hiciv; süslü nesrin bir örneği…

  TEZKİRETÜ’Ş-ŞUARÂ: Kınalızâde Hasan çelebi; tezkire…

  17. YÜZYIL

  CİHÂN-NÜMÂ: Kâtip Çelebi; nesir; coğrafya türünde bir eserdir…

  DÜSTURÜ’L-AMEL: Kâtip Çelebi; devlet işlerinde görülen aksaklıklar ve çareler anlatılır…

  FEZLEKE: Kâtip Çelebi; nesir; tarih türünde…

  HAYRÂBAD: Nâbi; mesnevi

  HAYRİYYE: Nâbi; mesnevi…

  KEŞFÜ’Z-ZÜNÛN: Kâtip Çelebi; nesir; bibliyografi türünde bir eserdir…

  MİZÂNÜ’L-HAK: Kâtip Çelebi; nesir; tarih felsefesi; didaktik…

  NÂİMÂ TARİHİ: Nâima; tarih türünde…

  PEÇEVİ TARİHİ: Peçevi İbrahim; tarih türünde…

  SEYAHAT-NÂME: Evliyâ çelebi; gezi türünde; 10 cilt…

  SİHÂM-I KAZA: Nef’î; hiciv…

  SUR-NÂME: Nâbi; sünnet şenliklerini anlatan manzum bir eser…

  TACÜ’T-TEVÂRİH: Hoca Sadettin Efendi; tarih türünde bir eserdir…

  TUHFETÜ’L-HARAMEYN: Nâbi; gezi yazısı türünde; Hac izlenimleri anlatılır…

  TUHFETÜ’L-KİBÂR FÎ ESFARİ’L-BİHÂR: Kâtip Çelebi; kısaca Tuhfetü’l-Kibâr olarak da bilinir; nesir; denizcilik üzerine yazılan bir eser…

  VİYANA SEFÂRET-NAMESİ: Kara Mehmet çelebi; sefâret-name türünün ilk örneğidir…

  18. YÜZYIL

  HÜSN Ü AŞK: Şeyh Gâlib; mesnevi, alegorik bir aşk hikâyesi…

  MARİFET-NÂME: Erzurumlu İbrahim hakkı; didaktik…

  PARİS SEFÂRET-NÂMESİ: Yirmisekiz Çelebi Mehmet; Sefaret-nâme türünün en ünlüsüdür…

  19. YÜZYIL

  CEVDET PAŞA TARİHİ: Cevdet Paşa; tarih…

  MİHNET-İ KEŞAN: Keçecizade İzzet molla; mesnevi; gezi yazısı türündedir…

Sayfayı Paylaş