tarih 1. ünitenin özeti :)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde ((HAYAL_OLMAK)) tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. ((HAYAL_OLMAK))

  ((HAYAL_OLMAK)) Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2009
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  0

  HEP SİZMİ BANA YARDIM EDECEKSİNİZ BİRAZDA BEN :cool:YARDIM EDEYİM DEMİİ:D
  A.TARİH BİLİMİ
  TARİHİN TANIMI:
  Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini (sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dini) YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde bilimsel metotlarla inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dalıdır.
  TARİHİN KONUSU:
  Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. Tarih geçmişte yaşayan insanların medeniyetlerini, bu medeniyetlerin gelişimini, toplumların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini konu alır.
  Bir olayın Tarih sayılabilmesi için gereken şartlar:
  1-Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
  2-Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
  3-Olayın geçtiği zaman bilinmelidir.
  OLAY : İnsanları ilgilendiren siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
  OLGU : Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere denir.
  Örnek : Olay-Malazgirt savaşı Olgu-Anadolu’nun Türkleşmesi
  Olay-Talas Savaşı Olgu-Türklerin Müslüman olması
  Olay-Kavimler Göçü Olgu-Feodalitenin yaygınlaşması
  TARİH FELSEFESİ: Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih
  Felsefesi denir. Bu aynı zamanda Tarihin amacını oluşturur.
  TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ:
  1-Tarih geçmişte yaşanan olaylardır.
  2-Belli bir coğrafi yerde ve belli bir zaman içerisinde meydana gelir.
  3-Olaylar belgelere dayanır.
  4-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. (Tarih araştırmalarında deney ve gözlem kullanılamaz.)
  5-Olaylar tek bir nedene bağlı olarak açıklanamaz. (Bir olayın pek çok maddi ve manevi nedenleri vardır.)
  6-Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi tarihi olayların kesintisiz olarak devam etmesini sağlar.
  7-Tarihi olayların belli bir kanun ve kuralı yoktur.
  8-Tarihi olayların sonuçları bulunan yeni belgelerle değişebilir.
  TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ: Tarihi olaylar ancak belgelere dayalı olarak açıklanır. Belge bulabilmek içinde Tarihçiler belli bir yöntem ve teknik kullanırlar. Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla şu yöntemleri uygular.
  1)-KAYNAK ARAMA:Olayı doğru anlamaya yarayacak her türlü malzeme kaynaktır.
  Kaynaklar kapsadıkları bilginin değerine göre;
  a)Ana kaynak: Doğrudan doğruya tarihi olayı yaşayan, gören veya olayın yaşandığı zamanda bulunan yazarların yazılarıdır.
  b)Birinci elden kaynak: Bilgilerini bir ana kaynağa dayandırarak veren kişi ve yazılara denir.
  c)İkinci elden kaynak: Ana ve Birinci elden kaynaklardan yararlanılarak yazılan tarihi kitaplardır.
  Kaynaklar bilgi veren kaynağın ve malzemenin cinsine göre;
  a)Sözlü – yazısız kaynaklar :Yazıya geçirilmeden halk arasında söylenerek günümüze gelen destan, atasözü gibi sözlü eserler; arkeolojik kazı eserleri, heykel, mezar taşları, resimler gibi yazısız eserler bu gruba girer.
  b)Yazılı kaynaklar :Yazıya geçirilmiş her türlü kitabe, yıllık, kanunname, biyografi, hatıra arşiv belgesi, para, tuğra gibi belgelerdir. En güvenilir kaynaktır.
  Ayrıca günümüz teknolojisi ile elde edilen sesli plak, cd, vcd gibi kaynaklarda görüntülü belge olarak kullanılmaktadır.
  2)- VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME
  Tasnif: Tarihsel verilerin zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine Tasnif denir.
  Tahlil:Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir.
  Tenkit:Kaynakların kullanılmadan önce gerçek veya sahteliğinin incelenmesi, araştırılmasıdır.
  3)- SENTEZ (BİRLEŞTİRME)
  Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.
  TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)
  Tarihi sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.
  1)- Zamana Göre Sınıflandırma: Tarih, zamana göre yıl, dönem, yüzyıl, çağ gibi bölümlere ayrılarak sınıflandırılır. (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...)
  2)- Mekana(Yere) Göre sınıflandırma: Olayın geçtiği yere göre sınıflandırma, belli bir coğrafi bölgenin tarihini incelemek ve araştırmak için yapılır. (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...)
  3)- Konuya Göre Sınıflandırma: bu sınıflandırmada belli bir konu bütün tarih boyunca derinlemesine araştırılır. (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi, Kültür tarihi gibi...)
  TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER
  1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER-in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
  2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
  3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
  düzenler.
  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
  5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
  8)- FİLOLOJİDil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
  9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
  12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.
  Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp,
  Kimya, sanat tarihi, iktisat, sicillografi (Mühür), onomastik (Yer adları) gibi bir çok bilimi katabiliriz.
  TARİHİN BAŞLANGICI VE DEVİRLERE AYRILMASI

  1)-TAŞDEVRİM.Ö.600 000 – M.Ö.5 000)
  a)- Paleolitik-eskitaş (kabataş) devri özellikleri M.Ö.600.000 - M.Ö.10.000)
  Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir. Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve nehir yataklarında yaşamışlardır. İnsanlar tabiatta hazır bulduklarıyla, avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir.(avcı ve toplayıcı) İnsanlık tarihinin en uzun devresidir.
  b)- Ortataş (yontmataş) devri özellikleri: (M.Ö.10.000 – M.Ö.8.000)
  İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir..Mağaraları n duvarlarına hayvan figürleri çizmişlerdir. Devrin sonlarına doğru ateş bulundu. Isınma, aydınlanma ve yırtıcı hayvanlara karşı korunma amaçlı kullanıldı. Toplumsal gelişmeyi ateş hızlandırmıştır.
  c)- Yenitaş (cilalı taş)devri özellikleri M.Ö.8.000 – M.Ö.5.500
  Tarım hayatı başlamış,köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir, tekerlekte bu dönemde bulunmuştur. Ateşte pişmiş toprak kaplar, seramik sanatının ilk örnekleri oldu. Bu dönemin sonlarına doğru dokumacılıkta başladı.
  2)-MADEN DEVRİ: (M.Ö.5 000 – M.Ö.3 500)
  Taş devrinin sonlarına doğru ateşinde yardımıyla maden keşfedilmiştir.
  a)-Bakır devri: İlk kullanılan maden bakırdır. İnsanlar bakırdan silah, kap, kacak yapımında yararlandılar. Özellikle bu madenin dayanıksız olması yaygın olarak kullanılmasını engellemiştir.
  b)-Tunç devri:Tunç; bakır ile kalayın karıştırılması ile elde edilen bakırdan daha sert bir madendir. Tarım ve savaş aletlerinin yapımında kullanılmıştır. Bu dönem Şehir devletlerinin kurulmaya başlandığı dönemdir. Ticari ilişkilerde başlamıştır.
  c)-Demir devriemirin kullanılmaya başlanması insanlık tarihinin ilk en önemli buluşu sayılır.Doğada bol bulunmasının yanında kolayda işlenen demir, medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur.Madeni parada ilk kez bu dönemde kullanılmıştır, bu da ticareti canlandırmıştır.
  Demir devrinde küçük şehir devletlerinin yerine büyük devletler kurulmaya başlanmıştır. Bu devrin sonuna doğru yazının bulunması ile tarihi devirlere geçilmiştir.
  B.ZAMAN VE TAKVİM
  ZAMAN; Yaşanılan hayatın, yapılan hareketin ölçüsüdür. Hayatın içinde geçen süredir.
  TAKVİM; Zamanı gün, ay, yıl olarak belirli bölümlere ayırma yöntemidir.
  İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay-ı kullanmışlardır.
  GÜNEŞ YILI ESASLI TAKVİMİ:
  Dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne göre ayarlanmıştır. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bu takvimde; Dünyanın kendi etrafında bir defa dönmesi ile geçen zamana GÜN; Ayın Dünya çevresinde tam bir tur yapması için geçen zaman AY; Dünyanın Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen zamana da YIL denir.
  AY YILI TAKVİMİ
  Ayın dünya etrafında 12 kez dönmesi esas alınmıştır. (12 x 29.5 =354 Gün 4 saat) Bu takvimde de Dünyanın kendi etrafında bir dönüşü Gün; Ayın Dünya etrafında bir tur atması Ay; Ayın dünya etrafında Oniki kez dönmesi ile de Yıl oluşur.
  Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ-ni MISIRLILAR, ilk AY TAKVİMİ-ni SÜMERLER oluşturmuşlardır.
  Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü BAŞLANGIÇ olarak kullanmışlardır: Romalılar Roma-nın kuruluşunu, Müslümanlar Hicreti, Hıristiyanlar Hz. İsa-nın doğumunu gibi...
  TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER
  1)- 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
  Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. 12 yıl bitince birinci yıldan yeniden başlanıyordu.
  1.Sıçan-Fare 2.Ud-Sığır 3.Bars-Pars 4.Tabışgan-Tavşan 5.Lu-Ejder 6.Ilan-Yılan 7.Yunt-At 8.Koy-Koyun 9.Biçin-Maymun 10.Taguk-Tavuk 11.İt-Köpek 12.Tonguz-Domuz
  2)- HİCRİ (KAMERİ) TAKVİM
  Türkler Müslüman olduktan sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed-in Mekke’den Medine-ye hicret ettiği Miladi 622 yılını alır. İslâm tarihinde Hz.Ömer döneminden itibaren kullanıldı. Bugün Bayram, mevlitler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız.
  Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Hicret Ettiği Tarih
  H.Ö. 0 H.S
  -------------------------------------------------------------I-------------------------------------------------------------
  Hicret
  3)- CELALİ TAKVİMİ
  Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılına göre hazırlanmıştı. Takvim adını Melikşah’ın diğer adı olan Celaleddin’den almıştır. Başlangıç tarihi Miladi 1079 yılıdır. Bu takvimin yılbaşı günü 21 Mart yani nevruz günüdür. Melikşah’tan sonra pek kullanılmamıştır.
  4)- RUMİ TAKVİM:
  Osmanlı-da resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 1676-dan itibaren yürürlüğe giren takvimdir.
  Hicret başlangıç alınmış, fakat Güneş Yılı esas kabul edilmiştir. Bu takvim Osmanlı’da hem resmi hem de mali bütün alanlarda resmen kullanılmaya başlandığında Hicri olarak yıl 1255 idi, Miladi yılda 1839’du, bu yüzden Miladi yıl ile Rumi yıl arasında 584 yıl vardır. Rumi yılda Mart ayı yılbaşıdır. 1926’da Miladi takvim kabul edilmesine rağmen 1982 yılına kadar Mali yılbaşı Mart ayı olmuştur.
  5)- MİLADİ(MİLAT) TAKVİMİ:
  Güneş yılına göre hazırlanmıştır. Mısırlılar bulmuş, Romalılar son şeklini vermiştir. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç alır. Ondan öncesi milattan önce kabul edilir. 1 Ocak 1926-dan sonra bu takvimi kullanmaya başladık.
  Hz. İsa’nın Doğumu
  M.Ö. 0 M.S.
  ----------------------------------------------------------------------I---------------------------------------------------------
  HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR
  1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
  2)- Hicri Takvimde 0 yılı yani başlangıç yılı Peygamberin Mekke’den Medine’ye göç ettiği yıldır. Miladi Takvimde ise 0 yılı yani başlangıç yılı Hz. İsa’nın doğum yılıdır.
  HİCRİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
  Miladi Yıl= (Hicri Yıl + 622) – ( Hicri Yıl… )
  33
  1340 +622= 1962 1340 ÷ 33 = 40,6 (Yaklaşık 41) 1962-41= 1921
  MİLADİ TAKVİMDEN HİCRİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
  Hicri Yıl= (Miladi Yıl – 622) + (Miladi Yıl-622 )
  33
  Miladi=1998Hicri= 1998 – 622 =1376 1376 ÷ 33 = 41,7 (yaklaşık 42) 1376 +42 = 1418
  RUMİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ:
  İki takvim arasında 13 gün 584 yıl fark vardır.
  Miladi Yıl= Rumi Yıl + 584
  Rumi Yıl = Miladi Yıl – 584
  SORU: Rumi 31 Mart 1325 , Miladi=?
  31 Mart 1325
  + 13 584
  ______________
  28 Nisan 1909
  Miladi 29 Ekim 1923 , Rumi=?
  29 Ekim 1923
  - 13 584
  eylül!, Mesu/t, Gözde123 ve diğer 6 kişi bunu beğendi.
 2. ((HAYAL_OLMAK))

  ((HAYAL_OLMAK)) Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2009
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  0
  Yaziliya ÇaliŞirken mutlaka faydasi olur:)
  Gözde123 bunu beğendi.
 3. pitbull

  pitbull Üye

  Katılım:
  15 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  10. sınıfınkini de yazsanz cnm yhaaaaaaaa
  dadlı kız bunu beğendi.
 4. dadlı kız

  dadlı kız Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2011
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  spR oLmuş :)
 5. bsnr_dmr

  bsnr_dmr Üye

  Katılım:
  29 Ocak 2011
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  11
  Ödül Puanları:
  0
  eline sağlık :)
  dadlı kız bunu beğendi.
 6. cifci

  cifci Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  bu konuda yardım yok mu

  Arkadaşlar bizim öğretmen verdiği konular ile ilgili slayt istiyor.bana yardım edermisiniz.
 7. cuma yusuf

  cuma yusuf Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2010
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  33
  Ödül Puanları:
  0
  tüm ünitenin özetlerini istiyorsanız verebilirim
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş