Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf Y.Sor.' bölümünde PinarDenis tarafından paylaşıldı.

 1. PinarDenis

  PinarDenis Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2009
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar bilen varsa söylesin şimdiden teşekkürler ;)
 2. DartanyaN#

  DartanyaN# Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  17 Aralık 2009
  Mesajlar:
  41
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  10. SINIF TARİH DERSİ SORULARI Cevapları

  S.1) I. Fatih’in Ortodoks kilisesinin varlığına son vermemesi.
  II. Musevilerin Osmanlı ülkesine kabul edilmesi.
  III. Kanuni’nin Fransızlara kapitülasyon vermesi.
  Yukarıdaki olaylardan hangileri Hıristiyan dünyanın bölünmesinde rol oynamıştır
  A) yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D)I ve III E) II ve III

  S.2) Aşağıdakilerden hangisi Sokullu döneminde Don- Volga nehirlerinin bir kanal ile birleştirilerek ulaşılması düşünülen hedeflerden değildir?

  A) Orta Asya ile irtibatı sağlamak
  B) İpek yolu ticaretini canlandırmak
  C) Rusya’nın güneye inmesini engellemek
  D) İran’ı kuzeyden kuşatmak
  E) Baharat ticaret yolunu canlandırmak

  S.3) Mısırın fethi ile Baharat yolu kontrol altına alınmış ancak Osmanlıların bu durumdan ticari olarak pek fazla yararlanamadığı gözlenmiştir.
  Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milliyetçilik akımı B) Reform C) Rönesans
  D) Coğrafi keşifler E) Sanayi İnkılabı

  S.4) Aşağıdakilerden hangisi XVII. yy’da Anadolu’yu etkisi altına alan Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
  A) Cülûs dağıtımında çıkan aksaklıklar
  B) Para ayarının bozulması
  C) Yerel yöneticilerin olumsuz tutumları
  D) Halktan ağır vergiler alınması
  E) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması

  S.5) XIX. yy’ın ilk yarısında görülen ve bağımsızlıkla neticelenen Yunan ayaklanmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Avrupalı devletlerin desteklemeleri
  B) Kavalalı Mehmet Ali Paşanın isyan etmesi
  C) Sırpların daha önceden isyan etmiş olmaları
  D) Milliyetçilik anlayışının yaygınlaşması
  E) Rusların kışkırtıcı faaliyetleri

  S.6) Napolyon’un Mısır’ı işgal edip Kuzey Afrika’da önemli bir üs ele geçirmek istemesinden önemli ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Prusya B) Avusturya C) İngiltere
  D) İspanya E) Lehistan
  S.7) İstanbul kuşatmasında top kullanılmış ve büyük toplar sayesinde güçlü surların yıkılabileceği anlaşılmıştır.
  Bu gelişme Orta Çağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangisinin değişmesinde daha etkili olmuştur?
  A) Eğitim sisteminin B) Toplumsal yapının
  C) Ticaret faaliyetlerinin D) Dini baskının
  E) Siyasal yapının

  S.8) Osmanlı devletinin Duraklama Döneminde;
  I. Yeniçerilerin sayısının artması
  II. Padişahların sık sık değişmesi
  III. Savaşların uzun sürmesi
  Gelişmelerinden hangileri hazine harcamalarının artmasında etkili olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
  E) I, II ve III
  S.9) Osmanlı devletinin XVIII. yy başında temel politikası Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almaktı. Bu politikanın,
  I. Askeri harcamaların artması
  II. Azınlık haklarının kısıtlanması
  III. Devşirme sisteminin kaldırılması
  Durumlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
  A)Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
  S.10) Kanuni Sultan Süleyman başkomutan olarak hangi sefere son kez katılmıştır?
  A) Mohaç Savaşı B) Zigetvar Seferi
  C) Irakeyn Seferi D) Avusturya Seferi
  E)Macaristan Seferi

  S.11) 1833 yılında imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’na göre Osmanlı devleti Rusya’nın düşmanı olan devletlere Boğazları kapayacaktır.
  Antlaşmanın bu maddesi hangi iki ülkenin çıkarlarına ters düştü ve tepkilerine neden oldu?
  A) İngiltere – Fransa B) Venedik – Ceneviz
  C) Fransa – Portekiz D) Avusturya – Lehistan
  E) Avusturya – Fransa

  S.12) Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın sıcak denizlere inmek amacıyla izlediği politikalardan biri değildir?
  A) Osmanlı devletine yardım etme
  B) Ortodoks halkı kışkırtma
  C) Kızıldeniz üzerinde hakimiyet kurma
  D) Kırım’ı ele geçirme
  E) Balkanlar’ı ele geçirme
  S.13) Duraklama döneminde devletin gelirleri azalmaya başlayınca tımar topraklarının gelirleri mültezimler aracılığıyla hazineye aktarılmaya başlanmıştır. Mültezimler ise gelirlerini artırmak için topladıkları vergi miktarlarını sürekli artırmışlardır.
  Bu durumun
  I. Merkezi yönetimin güçlenmesi
  II. Köylülerin topraklarını terk etmesi
  III.Dış güçlerin yönetimdeki etkisinin artması
  Gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  S.14) Yeni Çağ Avrupa’sında
  I. Rönesans hareketlerinin meydana gelmesi
  II. Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya değerli madenlerin taşınması
  III. Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  Gelişmelerinden hangileri sömürgecilik anlayışının benimsendiğini gösterir?
  A) I ve II B)II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II E) Yalnız III

  S.15) XIX. Yüzyılda Rusya Osmanlı devleti ile yaptığı anlaşmalara Balkan uluslarının çıkarlarına uygun maddeler koydurmuştur. Rusya’nı bu yolla,
  I. Balkan uluslarının bağımsızlığını sağlama
  II. Balkan ulusları ile Osmanlı devleti arasındaki sorunları çözme
  III. Balkan uluslarını kendi yanına çekme
  Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
  A) Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  S.16) 1736-1739 Osmanlı – Rus , Osmanlı – Avusturya savaşlarının sona ermesinde Fransa’nın arabuluculuk yapmakla sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kapitülasyonları sürekli hale getirmek
  B) Mısır’ı işgal girişiminde bulunmak
  C) Rusya - Avusturya ittifakını bozmak
  D) Yeni sömürgeler elde etmek
  E) Avrupa’da üstünlük sağlamak

  S.17) Kanuni döneminde Osmanlı devletine katılan ve Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olan Belgrad hangi antlaşma ile kaybedilmiştir?
  A) Prut Antlaşması B) Karlofça Antlaşması
  C) Pasarofça Antlaşması D) Zitvatorok Antlaşması
  E) İstanbul Antlaşması

  S.18) Aşağıdakilerden hangisi Lale devrinde yapılan yeniliklerden biridir?
  A) Kara Mühendishanesinin açılması
  B) Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması
  C) Yeniçeri ocağının kaldırılması
  D) Topçu ocağının ıslah edilmesi
  E) İstihkam okulunun açılması

  S.19) Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bir hükmünde “Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu olacak” denilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşmasının bu hükmünden sonra Rusya’nın
  I. Balkanlar II. Arabistan III. Ortadoğu topraklarından hangilerinde daha fazla etkili olması beklenebilir?
  A) yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  S.20) Aşağıdaki verilen hangi gelişme, Osmanlı Devletinin denizlerde de etkili olmasına ve Rumeli fetihlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur ?
  A) Bizans’ın Maltepe savaşında yenilmesi
  B) Yaya ve Müsellem teşkilâtlarının kurulması
  C) Karesi Beyliğinin Osmanlı Devletine katılması
  D) Ankara’nın alınması
  E) Orhan Gazi’nin Bizanslı bir prenses ile evlenmesi

  S.21) Şeyh Bedrettin isyanını aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemimde ortaya çıkmıştır?
  A) I. Murat B) Çelebi Mehmet C) II. Mehmet D)Yıldırım E) Orhan
  S.22) 1533 yılında Osmanlı Devletiyle Avusturya arasında yapılan İstanbul antlaşmasında "Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadraz***** denk sayılacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumdan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avusturya, Osmanlılardan daha güçlüdür.
  B) İki devlet siyasi alanda denk sayılmıştır.
  C) İki devlet artık savaşmayacaktır.
  D) Avusturya, Osmanlıların siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.
  E)Avusturya Osmanlılara kapitülasyon tanımıştır.

  S.23) II. Osman, Hotin seferinde disiplinsiz davranışlarını gördüğü yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünüyordu. Ancak tecrübesizliği yüzünden başarılı olamadı. Padişahın düşüncelerini öğrenen Yeniçeriler, İstanbul'da bir ayaklanma çıkararak padişahı öldürdüler.
  Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
  A) Celâli isyanlarının başlamasında
  B) Islahatların yapılmasında
  C) Yeniçerilerin devlet içindeki gücünün artmasında
  D) Devlet gelirlerinin azalmasında
  E) İran savaşlarının başlamasında
  S.24) Sokullu döneminde Kıbrıs'ın alınması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A) Süveyş Kanalı'nın açılmasına
  B) Tunus'un Osmanlı topraklarına katılmasına
  C) Rodos adasının alınmasına
  D) Sakız adasının alınmasına
  E) İnebahtı Savaşına

  S.25) Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı padişahı I. Murat'ın öldürülmesine ve saltanat değişikliğine neden olmuştur?
  A) Sırpsındığı B) I.Kosova C) II. Kosova D) Varna
  E) Niğbolu


  Cevaplar:
  1.D 2.E 3.D.4A. 5B. 6C. 7E. 8E. 9A. 10B 11A 12C. 13B.14D. 15E. 16A. 17C. 18B. 19A . 20C. 21B. 22D. 23C. 24E. 25B
  my ömer, desire, Mucoretti ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 3. mutluprenses

  mutluprenses Üye

  Katılım:
  22 Ekim 2009
  Mesajlar:
  386
  Beğenileri:
  58
  Ödül Puanları:
  0
  Benim oldugum sınavda hoca bir tek istanbulun fethinin tarihini sormuştu diger savaşların osmanlıya ne kattıgını savaşların veya yeniliklerin neler kazandırdıgını .. Neden - sonuç çerçevesindeydi bütün sorular..
 4. PinarDenis

  PinarDenis Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2009
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  10. SINIF TARİH DERSİ SORULARI Cevapları

  S.1) I. Fatih’in Ortodoks kilisesinin varlığına son vermemesi.
  II. Musevilerin Osmanlı ülkesine kabul edilmesi.
  III. Kanuni’nin Fransızlara kapitülasyon vermesi.
  Yukarıdaki olaylardan hangileri Hıristiyan dünyanın bölünmesinde rol oynamıştır
  A) yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D)I ve III E) II ve III

  S.2) Aşağıdakilerden hangisi Sokullu döneminde Don- Volga nehirlerinin bir kanal ile birleştirilerek ulaşılması düşünülen hedeflerden değildir?

  A) Orta Asya ile irtibatı sağlamak
  B) İpek yolu ticaretini canlandırmak
  C) Rusya’nın güneye inmesini engellemek
  D) İran’ı kuzeyden kuşatmak
  E) Baharat ticaret yolunu canlandırmak

  S.3) Mısırın fethi ile Baharat yolu kontrol altına alınmış ancak Osmanlıların bu durumdan ticari olarak pek fazla yararlanamadığı gözlenmiştir.
  Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milliyetçilik akımı B) Reform C) Rönesans
  D) Coğrafi keşifler E) Sanayi İnkılabı

  S.4) Aşağıdakilerden hangisi XVII. yy’da Anadolu’yu etkisi altına alan Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
  A) Cülûs dağıtımında çıkan aksaklıklar
  B) Para ayarının bozulması
  C) Yerel yöneticilerin olumsuz tutumları
  D) Halktan ağır vergiler alınması
  E) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması

  S.5) XIX. yy’ın ilk yarısında görülen ve bağımsızlıkla neticelenen Yunan ayaklanmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Avrupalı devletlerin desteklemeleri
  B) Kavalalı Mehmet Ali Paşanın isyan etmesi
  C) Sırpların daha önceden isyan etmiş olmaları
  D) Milliyetçilik anlayışının yaygınlaşması
  E) Rusların kışkırtıcı faaliyetleri

  S.6) Napolyon’un Mısır’ı işgal edip Kuzey Afrika’da önemli bir üs ele geçirmek istemesinden önemli ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Prusya B) Avusturya C) İngiltere
  D) İspanya E) Lehistan
  S.7) İstanbul kuşatmasında top kullanılmış ve büyük toplar sayesinde güçlü surların yıkılabileceği anlaşılmıştır.
  Bu gelişme Orta Çağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangisinin değişmesinde daha etkili olmuştur?
  A) Eğitim sisteminin B) Toplumsal yapının
  C) Ticaret faaliyetlerinin D) Dini baskının
  E) Siyasal yapının

  S.8) Osmanlı devletinin Duraklama Döneminde;
  I. Yeniçerilerin sayısının artması
  II. Padişahların sık sık değişmesi
  III. Savaşların uzun sürmesi
  Gelişmelerinden hangileri hazine harcamalarının artmasında etkili olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
  E) I, II ve III
  S.9) Osmanlı devletinin XVIII. yy başında temel politikası Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almaktı. Bu politikanın,
  I. Askeri harcamaların artması
  II. Azınlık haklarının kısıtlanması
  III. Devşirme sisteminin kaldırılması
  Durumlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
  A)Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
  S.10) Kanuni Sultan Süleyman başkomutan olarak hangi sefere son kez katılmıştır?
  A) Mohaç Savaşı B) Zigetvar Seferi
  C) Irakeyn Seferi D) Avusturya Seferi
  E)Macaristan Seferi

  S.11) 1833 yılında imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’na göre Osmanlı devleti Rusya’nın düşmanı olan devletlere Boğazları kapayacaktır.
  Antlaşmanın bu maddesi hangi iki ülkenin çıkarlarına ters düştü ve tepkilerine neden oldu?
  A) İngiltere – Fransa B) Venedik – Ceneviz
  C) Fransa – Portekiz D) Avusturya – Lehistan
  E) Avusturya – Fransa

  S.12) Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın sıcak denizlere inmek amacıyla izlediği politikalardan biri değildir?
  A) Osmanlı devletine yardım etme
  B) Ortodoks halkı kışkırtma
  C) Kızıldeniz üzerinde hakimiyet kurma
  D) Kırım’ı ele geçirme
  E) Balkanlar’ı ele geçirme
  S.13) Duraklama döneminde devletin gelirleri azalmaya başlayınca tımar topraklarının gelirleri mültezimler aracılığıyla hazineye aktarılmaya başlanmıştır. Mültezimler ise gelirlerini artırmak için topladıkları vergi miktarlarını sürekli artırmışlardır.
  Bu durumun
  I. Merkezi yönetimin güçlenmesi
  II. Köylülerin topraklarını terk etmesi
  III.Dış güçlerin yönetimdeki etkisinin artması
  Gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  S.14) Yeni Çağ Avrupa’sında
  I. Rönesans hareketlerinin meydana gelmesi
  II. Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya değerli madenlerin taşınması
  III. Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  Gelişmelerinden hangileri sömürgecilik anlayışının benimsendiğini gösterir?
  A) I ve II B)II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II E) Yalnız III

  S.15) XIX. Yüzyılda Rusya Osmanlı devleti ile yaptığı anlaşmalara Balkan uluslarının çıkarlarına uygun maddeler koydurmuştur. Rusya’nı bu yolla,
  I. Balkan uluslarının bağımsızlığını sağlama
  II. Balkan ulusları ile Osmanlı devleti arasındaki sorunları çözme
  III. Balkan uluslarını kendi yanına çekme
  Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
  A) Yalnız I B) yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  S.16) 1736-1739 Osmanlı – Rus , Osmanlı – Avusturya savaşlarının sona ermesinde Fransa’nın arabuluculuk yapmakla sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kapitülasyonları sürekli hale getirmek
  B) Mısır’ı işgal girişiminde bulunmak
  C) Rusya - Avusturya ittifakını bozmak
  D) Yeni sömürgeler elde etmek
  E) Avrupa’da üstünlük sağlamak

  S.17) Kanuni döneminde Osmanlı devletine katılan ve Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olan Belgrad hangi antlaşma ile kaybedilmiştir?
  A) Prut Antlaşması B) Karlofça Antlaşması
  C) Pasarofça Antlaşması D) Zitvatorok Antlaşması
  E) İstanbul Antlaşması

  S.18) Aşağıdakilerden hangisi Lale devrinde yapılan yeniliklerden biridir?
  A) Kara Mühendishanesinin açılması
  B) Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması
  C) Yeniçeri ocağının kaldırılması
  D) Topçu ocağının ıslah edilmesi
  E) İstihkam okulunun açılması

  S.19) Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bir hükmünde “Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu olacak” denilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşmasının bu hükmünden sonra Rusya’nın
  I. Balkanlar II. Arabistan III. Ortadoğu topraklarından hangilerinde daha fazla etkili olması beklenebilir?
  A) yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  S.20) Aşağıdaki verilen hangi gelişme, Osmanlı Devletinin denizlerde de etkili olmasına ve Rumeli fetihlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur ?
  A) Bizans’ın Maltepe savaşında yenilmesi
  B) Yaya ve Müsellem teşkilâtlarının kurulması
  C) Karesi Beyliğinin Osmanlı Devletine katılması
  D) Ankara’nın alınması
  E) Orhan Gazi’nin Bizanslı bir prenses ile evlenmesi

  S.21) Şeyh Bedrettin isyanını aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemimde ortaya çıkmıştır?
  A) I. Murat B) Çelebi Mehmet C) II. Mehmet D)Yıldırım E) Orhan
  S.22) 1533 yılında Osmanlı Devletiyle Avusturya arasında yapılan İstanbul antlaşmasında "Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadraz***** denk sayılacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumdan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avusturya, Osmanlılardan daha güçlüdür.
  B) İki devlet siyasi alanda denk sayılmıştır.
  C) İki devlet artık savaşmayacaktır.
  D) Avusturya, Osmanlıların siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.
  E)Avusturya Osmanlılara kapitülasyon tanımıştır.

  S.23) II. Osman, Hotin seferinde disiplinsiz davranışlarını gördüğü yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünüyordu. Ancak tecrübesizliği yüzünden başarılı olamadı. Padişahın düşüncelerini öğrenen Yeniçeriler, İstanbul'da bir ayaklanma çıkararak padişahı öldürdüler.
  Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
  A) Celâli isyanlarının başlamasında
  B) Islahatların yapılmasında
  C) Yeniçerilerin devlet içindeki gücünün artmasında
  D) Devlet gelirlerinin azalmasında
  E) İran savaşlarının başlamasında
  S.24) Sokullu döneminde Kıbrıs'ın alınması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A) Süveyş Kanalı'nın açılmasına
  B) Tunus'un Osmanlı topraklarına katılmasına
  C) Rodos adasının alınmasına
  D) Sakız adasının alınmasına
  E) İnebahtı Savaşına

  S.25) Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı padişahı I. Murat'ın öldürülmesine ve saltanat değişikliğine neden olmuştur?
  A) Sırpsındığı B) I.Kosova C) II. Kosova D) Varna
  E) Niğbolu


  Cevaplar:
  1.D 2.E 3.D.4A. 5B. 6C. 7E. 8E. 9A. 10B 11A 12C. 13B.14D. 15E. 16A. 17C. 18B. 19A . 20C. 21B. 22D. 23C. 24E. 25B
  Genişletmek için tıkla...
  sınav klasik olacak ama yinede teşekkür ettim ;)
  taylann bunu beğendi.
 • Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  1-Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir ?Açıklayınız.
  2- Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur?
  3- Mısır meselesini iç mesele olmaktan çıkartıp dış mesele olmasında etkili olan olay nedir?
  4- Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’ya olan etkisinden kısaca söz ediniz
  5- * Sırbistan,Romanya,Karadağ bağımsız oldu.
  * Bulgaristan üçe ayrıldı
  * Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya geçti
  * Osmanlı Devleti Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlık olarak yaşadıkları yerlerde ve Girit’te ıslahatlar yapmayı kabul etti.
  Yukarıdaki antlaşma maddeleri hangi savaştan sonra imzalanmış hangi anlaşmanın
  maddeleridir.
  6-17.yy.’da görülen iç isyanların sebeplerinden 3 tanesini yazınız.
  7-Kırım Savaşı sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır?Bu anlaşmanın Osmanlı Devleti için olumlu yönlerini yazınız.
  8- Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın yürürlüğe girmemesinin sebebini yazınız.
  9-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığı Sevres(Sevr) Antlaşması’nın maddelerine bakarak bu antlaşmanın Osmanlı Devleti için ne anlama geldiğini açıklayınız.
  taylann ve muro1038 bunu beğendi.
 • Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  1-Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu etkileri var mıdır?Açıklayınız.
  2- Ermeni meselesi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?
  3- Hangi antlaşma ile Boğazlar sorunu doğmuştur?
  4- I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar tarafından düzenlenen Kanal Harekatı nereye düzenlenmiştir?Bu harekatın amacı nedir?
  5- Sanayi İnkılabı ile I.Dünya savaşı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
  6- * Osmanlı Padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etti.
  * Osmanlı Devleti’nin Anayasal düzene geçişinin ilk aşamasını oluşturdu.
  * Kazanılan hakların bir halk hareketi ile değil ,padişahın isteği ile verildi.
  Yukarıda özellikleri verilen 19.yüzyılın önemli siyasi olayın adını ve hangi padişah zamanında
  olduğunu yazınız.
  7-Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile hangi devlet savaşmıştır?Bu savaş sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır?
  8- Osmanlı tarihinde imzalandığı halde uygulanmayan ilk antlaşma hangisidir?
  9-Osmanlı Devleti , Selanik, Yanya ve Girit’i hangi siyasi olay sonucunda ve hangi anlaşma ile hangi devlete bırakmıştır?
  taylann bunu beğendi.
 • Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  1-a) 14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisine Osmanlılar 16.yüzyılda son vererek Baharat yolunun kontrolünü ele geçirmişlerdir?
  CEVAP=

  b) Ertuğrul Gazi hangi gelişmeden sonra Türkiye Selçuklularının bir Uç beyi konumuna yükselmiştir?
  CEVAP=

  S-2-a) Osman Gazinin kazandığı hangi savaştan sonra Bursa’nın fethi kolaylaşmıştır?
  CEVAP=

  b) III.Murat döneminde hangi ülkenin himaye altına alınmasıyla,Osmanlı egemenliği Atlas Okyanusu’na ulaşmıştır?
  CEVAP=

  S-3-a)Anadolu Türk beyliklerinden hangisinin alınması,Osmanlıların Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır?
  CEVAP=

  b)Osmanlıların; Manastır,Sofya ve Niş kentlerini ele geçirerek Balkanlarda hızla ilerlemeleri hangi savaşın bir nedenini oluşturur?
  CEVAP=

  S-4-a)Osmanlıların Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarında kesin üstünlük kurmalarını sağlayan deniz savaşı hangisidir?
  CEVAP=

  b) Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatması hangi savaşın bir nedenini oluşturmuştur?
  CEVAP=

  S-5-a) Ankara Savaşı’nın Anadolu Türk tarihi açısından en önemli sonucu ne olmuştur?
  CEVAP=

  b) Osmanlıların Balkanlarda kesin olarak yerleşmesi hangi savaşın bir sonucudur?
  CEVAP=

  S-6-a)II.Mehmet döneminde yapılan hangi fetihler,Bizans’ın yeniden canlandırılmasını önlemeye yöneliktir?
  CEVAP=

  b)Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında,hangi devlete verilmiştir?
  CEVAP=

  S-7-a)Osmanlıların Anadolu-Rumeli bağlantısını kurması ve toprak bütünlüğünü sağlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
  CEVAP=

  b)II.Bayezid dönemindeki hangi fetihler sayesinde Kırım ile kara bağlantısı kurulabilmiştir?
  CEVAP=

  S-8-a)Osmanlı padişahlarından hangisi ilk defa üç kıtada hüküm sürmüştür?
  CEVAP=

  b)Macaristan topraklarında Osmanlı hakimiyetinin kurulması Kanuni dönemindeki hangi savaşla gerçekleşmiştir?
  CEVAP=

  S-9-a)Osmanlıların II.Selim döneminde yaptıkları fetihlerden hangisi İnebahtı deniz savaşının sebebini oluşturur?
  CEVAP=

  b)Osmanlı Devleti,Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak,Rusların güneye doğru yayılmalarını önlemek,İran’ı kuzeyden kuşatmak amacıyla II.Selim döneminde hangi projeyi ele almış fakat gerçekleştirememiştir?
  CEVAP=

  S-10-a)Kanuni döneminde Osmanlı-İran savaşlarını bitiren anlaşma hangisidir?
  CEVAP=

  b)Avrupa’da Yeniçağ’ın başlarındaki teknolojik gelişmelerden hangisi feodalitenin yerini merkezi krallıklara bırakmasında etkili olmuştur?
  CEVAP=
  taylann ve PinarDenis bunu beğendi.
 • Mucoretti

  Mucoretti Üye

  Katılım:
  22 Aralık 2009
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0

  sınavımız test olucak çok çok teşekkür ederim..
  taylann bunu beğendi.
 • desire

  desire Üye

  Katılım:
  10 Aralık 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler :):)
 • Ciea26

  Ciea26 Üye

  Katılım:
  17 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  PaylaşımLar için çoK TeşekkürLer :p:330:
 • Sayfayı Paylaş