TARİH ÇALIŞMA KAĞIDI

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde фуля tarafından paylaşıldı.

 1. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0

  TARİH ÇALIŞMA KAĞIDI

  1- 2. meşrutiyetin kabul edilme nedenlerini yazınız.
  Cevap: Avrupa devletlerinin içişlerimize karışmasını önlemek, Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek.

  2- Trablusgarp savaşının nedenlerini yazınız.
  Cevap: italyanın sömürge arayışı, eski roma imparatorluğunu yeniden canlandırma düşüncesi, trablusgarbın italyaya yakın olması, Osmanlı devletinin güçsüz olması.

  3-balkan savaşlarının genel nedenlerini yazınız.
  Cevap: Osmanlı devletini balkanlardan atmak, rusyanın panislavizm politikası ve rusyanın kışkırmaları, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik düşüncesi.

  4- balkan savaşlarında Osmanlı devletinin kaybettiği toprakları yazınız.
  Cevap: batı trakya, arnavutluk, makedonya, ege adaları

  5- 1. dünya savaşında almanyanın Osmanlı devletini yanında isteme nedenlerini yazınız.
  Cevap: Osmanlı devletinin insan ve hammadde kaynaklarından yararlanmak, Osmanlı devletinin bulunduğu coğrafi konumdan yararlanmak, yeni cepheler açarak üzerinde yoğunlaşan anlaşma devletlerinin baskısını azaltmak istemesi

  6- Çanakkale savaşının sonuçlarını yazınız.
  Cevap: 1. dünya savaşı uzamıştır. Boğazlar ele geçirilememiş ve rusyaya yardım edilememiştir. Osmanlı devleti 1. dünya savaşında bu cephede başarılı olarak tarihin en büyük savaşını kazanmıştır.

  7- 1. dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
  Cevap: ilk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. Dünya barışı için milliyetler cemiyeti kuruldu. Manda ve himaye başladı. Osmanlı imparatorluğu, Almanya imparatorluğu, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya parçalanmıştır. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Litvanya, Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.

  8- aydınlanma çağının sonuçlarını yazınız.
  Cevap: ABD’nin kurulmasında etkili olmuştur. Fransız ihtilaline neden olmuştur.

  9- 7 yıl savaşlarının neden ve sonuçlarını yazınız.
  Cevap: nedeni : İngiltere ve fransanın sömürge yarışı
  sonuçları: İngiltere ekonomik sıkıntıya girmiştir. Fransa sömürgelerini kaybetti. Fransız ihtilalinin çıkmasına neden oldu.

  10- manga cartanın önemi nedir?
  Cevap: ilk İngiliz demokrasisidir.

  11- Fransız ihtilalinin siyasi ve ekonomik nedenlerini yazınız.
  Cevap: siyasi neden: Fransa kralının halk üzerindeki ağır baskısı
  Ekonomik neden: Fransa kralının halktan ağır vergi alması


  12- Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkilerini yazınız.
  Cevap: olumlu etkisi: batılılaşma hareketleri hızlanmıştır
  Olumsuz etkisi: Osmanlı devleti çok uluslu bir devlet olduğu için dağılmasına neden olmuştur.

  13- viyana kongresinin toplanmasının nedeni nedir?
  Cevap: Avrupa devletinin siyasi yapısını ve sınırlarını belirlemek.

  14- 1830 ihtilalinin neden sonuçlarını yazınız.
  Cevap: nedenleri: milliyetçilik akımının etkisi. Viyana kongresinde alınan kararlarla monarşilerinin devam etmesini isteyen kralların halka baskı yapması
  Sonuçları: fransada meşruti krallık kurulmuştur. Fransada başlayan ihtilaller diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Fransaya basın özgürlüğü geldi.

  15- 1848 ihtilalinin neden ve sonuçlarını yazınız.
  Cevap: nedenleri: sanayi inkılabıyla ortaya çıkan işçi sınıfının bir takım sosyal haklar getirmesi. Milliyetçilik hareketlerinin, liberalizmin güçlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi
  Sonuçları: avusturyada toprak köleliği kalkmıştır. Fransada ölüm ceza kaldırılmıştır. Fransada cumhuriyet ilan ediliyor. Avusturyada macalar ayaklanıyor. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika da krallar halka yeni haklar tanımak zorunda kaldılar.

  16- sanayi devriminin ingilterede çıkmasının nedenlerini yazınız.
  Cevap: büyük sömürgelere sahip olması. Araştırma ve özgür düşünce ortamını olması. Yönetimde merkezi otoriteyi benimsemesi. Demir ve kömür gibi madenlerin ülkede bol miktarda bulunması. Hammadde ve Pazar imkanlarının geniş olması.

  17- sanayi devriminin sonuçlarını yazınız.
  Cevap: işçi sınıfı ortaya çıktı. İnsanların refah düzeyi arttı. Kültürler ve uluslar birbirine yakınlaşmıştır. Avrupada üretim artmıştır. Sağlık, temizlik ve konfor anlayışında önemli gelişmeler görülmüştür. Ekonomiyle ilgili kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi görüşler ortaya atılmıştır.

  18- Osmanlı devletinin temelleri nelere dayanır?
  Cevap: eski türk geleneklerine. İslam dininin kurallarına. Ele geçirilen topraklardaki ulusların devlet ve yönetim anlayışına dayanmaktadır.

  19-ekber ve erşad kuralları hangi padişah zamanında ne için getirilmiştir?
  Cevap: 1.ahmet zamanında şehzadeler arasındaki taht kavgasını önlemek amacıyla getirilmiştir.

  20- birunda bulunan görevlileri yazınız.
  Cevap: yeniçeriler, altı bölük halkı, topçular, cebeciler, mehterler, müteferriklar

  21- padişahın özel hizmetlerinin yerine getirildiği odaları yazınız.
  Cevap: has oda, hazine odası, kiler odası, seferli oda


  22- kentte güvenliği sağlamak……………..göreviydi(yeniçeri ağası)
  Sivil halkın güvenliğinden gündüz…………..(sübaşı) gece……………(asesbaşı) sorumluydu
  Sebze ve meyve gibi ürünlerden alınması gereken vergilerin miktarını belirlemek…………(kapan emin) göreviydi
  İstanbul belediye hizmetleri………….(şehremini) tarafından yürütülürdü.
  Çarşı ve pazarların denetlenmesi ve fiyatların kontrolünden……………(muhtesip) sorumluydu.

  23- divan-ı hümayunda bulunan görevlileri yazınız.
  Cevap: veziriazam, vezirler, kazasker, nişancı, defterdar, reisülküttap, kaptanıderya, yeniçeri ağası, şeyhülislam

  24- defterdarın görevi nedir?
  Cevap: divanda, mali konularda açıklama yapar. Devletin gelir ve giderlerine bakardı.

  25- seyfiyenin görevi nedir?
  Cevap: yönetim ve askerlik görevi vardır

  26- ilmiyenin görevi nedir?
  Cevap: yargı, eğitim ve itfadır.

  27- kalemiyenin görevi nedir?
  Cevap: mali ve bürokrasi.

  28- divandaki başlıca kalemleri yazınız.
  Cevap: beylikçi kalemi, ahmedi kalemi, tahvil kalemi, rüus kalemi

  29- tımar sistemi nedir?
  Cevap: devlettopraklarının askerlere verilmesi, askerlerinde bu toprakları köylüye işletip aldığı parayla orduya asker yetiştirmesi ve kendi geçimini sağlamasıdır.

  30- iltizam sistemi nedir?
  Cevap: tımar sisteminin uygulanılmadıüğı yerlerde devlet vergilerini toplamak için uyguladığı bir sistemdir.

  31- tımar sisteminin faydaları nelerdir?
  Cevap: ekonomi canlı kalıyor. Toprağın işlenmesi sağlanıyor. Vergiler toplanmış oluyor. Ordu hazır oluyor.

  32- lonca teşilatı nedir?
  Cevap: mesleklerin bir araya gelmesiyle oluşan teşkilattır. Yani meslek teşkilatlanmasıdır.

  33- lonca teşkilatının olumlu yönlerini yazınız.
  Cevap: ekonomi gelişmiştir. Dayanışma sağlanmıştır. Tüketicinin hakları korunmuştur. Devlete katkı sağlamıştır. Fetret döneminde devletin dağılmasını önlemiştir.

  34- 2. Mahmut zamanında taşrada yapılan değişikleri yazınız.
  Cevap: tımar sistemi kaldırılıyor. İlk posta teşkilatı kuruldu. İlk defa nüfus sayımı yapıldı. Memurlara maaş bağlanmaya başlandı. Muhtarlık teşkilatı kuruldu.

  35-seyfinin kimlerden oluştuğunu yazınız.
  Cevap: sadrazam, vezirler, kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler, beylerbeyi, sancakbeyi

  36- ilmiyede bulunan görevlileri yazınız.
  Cevap: Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, şeyhülislam, kadılar, müftüler, müderrisler

  37- kalemiyede bulunan görevlileri yazınız.
  Cevap: defterdar, nişancı, reisülküttap

  38- Çanakkale cephesinin açılma nedenlerini yazınız.
  Cevap: İngiltere ve fransanın rusyaya yardım etmek istemesi. İstanbulu ve boğazları ele geçirerek Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak. Almanyanın doğuya yayılmasını engellemek. Almanya ve Osmanlı devleti arasındaki bağlantıyı koparmak.

  39- Osmanlı devletinde eyaletler yönetimine göre kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
  Cevap: üçe ayrılır. Bunlar, merkesi eyaletler, imtiyazlı eyaletler, özel eyaletlerdir.

  40- vergilerin toplanmasına göre eyaletler kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
  Cevap: ikiye ayrılır. Bunlar, salyaneli ve salyanesiz

  41- Osmanlı devletini etnik olarak sınıflandırınız?
  Cevap: Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Slavlar, Araplar

  42- yönetenler ve yönetilenler arasındaki en önemli fark nedir?
  Cevap: yönetilenler devlete vergi verir. Yönetenler vermez.

  43- dirlik toprakları nedir?
  Cevap: devlete ait topraklardan hizmet karşılığı olarak askerlere ya da devlet görevlilerine verilen topraklara dirlik toprakları denir.

  44- Osmanlı toplumunda aileyi birkaç madde ile anlatınız.
  Cevap: ailenin temel yapısı şer’i hukuka ve türk töresine dayanırdı. Erkek egemendi. Evlenme özel bir sözleşme sayılıyordu. Erkeğin tek taraflı boşanma kararını açıklamasıyla evlilik sona erebiliyordu. Kadının bu hakkı yoktu. Erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyordu.

  45- loncada bulunan görevlileri yazınız.
  Cevap: şeyh, lonca kethüdası, yiğitbaşı, ehli hibre

  46- Osmanlı devletinde yatay hareketliliğin nedenlerini yazınız.
  Cevap: toprağın işlenmemesi. Geçimi sağlamak. Güvenlik.

  47- Osmanlı devletinde iskan politikasının amacını yazınız.
  Cevap: fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak. Askerlik işlemlerini kolaylaştırmak. Vergi alma işlemini kolaylaştırmak.

  48- merkantilizm nedir?
  Cevap: bir ülkede değerli madenlerin ve paranın gücün simgesi haline gelmesidir.

  49- Osmanlı devleti hangi devleti kendine örnek almıştır?
  Cevap: Selçuklu devleti
  50-
  1. coğrafi keşifler
  2. Fransız ihtilali
  3. sanayi inkılabı
  4. Rönesans
  5. reform
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı devletini ekonomik alanda olumsuz etkilemiştir?
  A)1 ve 3 B) 1ve 4 C) 1 ve 5 D) 2 ve 4 E) 3 ve 5
  (cevap A)

  51- Tanzimat Fermanı’nın,
  1. vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
  2. herkes kanun önünde eşit olacak
  3. herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek
  Maddelerinden hangileri kişilere mülkiyet hakkı tanındığında kanıt olarak gösterilebilir?
  A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 1, 2 ve 3
  (cevap B)

  52- Osmanlı devletinde ayanların güçlenmesi hangisine neden olmuştur?
  A) merkezi otoritenin zayıflamasına
  B) halkın yönetime katılmasına
  C) tımar sisteminin uygulanmasına
  D) yeniçeri ocağının kaldırılmasına
  E) toprakların daralmasına
  (cevap A)

  53-aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durum değildir?
  A) mülk toprakların ortadan kalkması
  B) tarımsal üretimin azalması
  C) celali isyanlarının yaygınlaşması
  D) tımarlı sipahilerin önemini kaybetmesi
  E) köylerden şehirlere göçün artması
  (cevap A)  hepsi tamamen bana aittir. alıntı değildir
  Beyzaaa3, nazlıcan., lise9 ve diğer 8 kişi bunu beğendi.
 2. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  SÜPER OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM AMA YİNE SÖYLİYİM SÜPERSİN;)
  GEÇERSEM BU DERSTEN SENİN SAYENDE OLCAK:D:D
  Beyzaaa3 bunu beğendi.
 3. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkür ederim canım

  geçersin ya öyle deme bizim 1. sınavda sorular bu türdü hep
 4. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  SANMIYORUM KADIN 1. YAZLIYI 150 SAYFA VERDİ 2 . DE ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN NE DİYİM:(:)
 5. ROCK MERVE

  ROCK MERVE Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2007
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  mükemmeL emeğine sağLık
 6. Gerçekten

  Gerçekten Üye

  Katılım:
  29 Şubat 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  gerçekten çok güzel olmuş ama bizim hocanın soracağı sorular böyle olmayacaktır.:(keşke hocamız siz olsaydınız:)
 7. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  nerde o günler benim öğretmenlikte gözüm yok daha önemli birşeyler peşindeyim:)
 8. biricik_

  biricik_ Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  24
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok tşkler fakat bizim hoca da böyle sorular sordu ama cevapları degişik mesela traplusgarp savaşı sorusuna cevap italyanın kendisine sömürge araması bunun içinde en uygun yerin burası olmasıdır diye bir yanıt osmanlının güçsüz olması felan bunun gibi uzun degil ne yani biz daha detaysız mı işliyoruz dersi :D
 9. djdierra

  djdierra Üye

  Katılım:
  31 Mart 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Şaşırdım yani 150 :)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  SANMIYORUM KADIN 1. YAZLIYI 150 SAYFA VERDİ 2 . DE ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN NE DİYİM:(:)
  Genişletmek için tıkla...

  150 sayfamı Dedin :( Nedir bu Tarih yazıLısı mı Yoksa Başka birşeymi
 • фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  tarihi son güne bırakırsa sadece sınavda çalırsan tabi zorlanırsınız 150 sayfa birşey değil tarih için
 • Sayfayı Paylaş