tarih konu tarama testleri

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ


  1.Aşağıdakilerden hangisi,tarih öğretmeninin yararlarından biri olamaz?
  A)Geçmişteki olaylardan ders almak
  B)Kültür birikimlerinden yararlanmak
  C)Ulusal birlik duygusunu geliştirmek
  E)Geçmişten geleceğe köprü kurmak


  2. I.İlerleyen toplumların tarihi olamaz.
  II.Tarihin daha iyi araştırılabilmesi için yardımcı bilimlere ihtiyacı vardır.
  III.Tek kişiyi ilgilendiren olaylar tarihin konusu olamaz.
  IV.Tarihi olaylar birbirinin tekrarıdır.
  V.Kronolojik sırayı takip eder.
  Yukarıdakilerden hangi ikisi tarih bilimi için geçerli özellik olamaz?
  A)I, IV B) II, IV C) I, II D) III,V E) IV,V


  3.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih anlayışının özellikleri,arasında yer almaz?
  A)Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilir.
  B)Olayın açıklaması belgelere dayandırılır.
  C)Olaylar bugünkü zaman ve mekan koşullarına göre değerlendirilir.
  D)Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi aranır.
  E)Tarihçi olayı incelerken tarafsız davranır.

  4.Aşağıdakilerden hangisi konularına göre tarih çeşitlerinden biridir?
  A)Rivayetçi B)Uygarlık C)Neden -Nasılcı D) Sosyal E)Öğretici

  5.Aşağıdakilerden hangisi,yazılışına göre sınıflandırılan tarih çeşitleri arasında yer alır?
  A)Genel B)Özel C)Sosyal D)Sanat E)Uygarlık

  6.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi diğerlerinden daha ayrıntılı ve özel bilgiler içerir?
  A)Uygarlık tarihi B)Asya tarihi C)Anadolu tarihi D)İlkçağ tarihi E)Urartu tarihi

  7.Uygarlıkları,yaşadıkları yerlerdeki koşullar ile değerlendiren,elde ettiği bilgilerle olayların açıklanmasını kolaylaştıran tarihe yardımcıbilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Coğrafya B)Arkeoloji C)Kronoloji D)Antropoloji E)Etnografya

  8)Geçmişten günümüze kadar geçen süreç içinde insanların ürettikleri öz kültürü inceleyerek elde ettiği bilgilerle tarihe yardımcı olan bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Filoloji B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Etnografya E)Paleografya

  9)Aşağıdakilerden hangisi,yazılış biçimine göre tarih çeşitlerinden biri değildir?
  A)Hikaye B)Sosyal C)Öğretici D)Bilim E)Neden-Nasılcı

  10. I. Olaylar doğrudan doğruya anlatılır.
  II.Neden-sonuç ilişkileri belirtilmez
  III.En eski tarih çeşididir.
  IV.Olaylar ve kişiler abartılıdır.
  V.Bilimsel tarih anlayışına sahiptir.
  Yukarıdakilerden hangileri Hikayeci tarih çeşidinin özelliklerindendir?
  A) I, III, V B) II, III, IV C) I, II, III D) I, IV, V E) III, IV, V

  11.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi,diğerlerinden daha genel bilgiler içerir?
  A)Mısır tarihi B)Sümer tarihi C)İller tarihi D)İon tarihi E)Avrupa tarihi


  12.İnsanların tarih boyunca kullandıkları yazı çeşitleri hakkında aydınlatıcı bilgiler sunan bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Numizmatik B)Paleografya C)Epigrafya D)Arkeoloji E)Etnografya

  13.Aşağıdaki bilim dallarından hangileri tarih öncesi devirlerini aydınlatmada tarih bilimine yardım etmektedir?
  A)Arkeoloji,Antropoloji,Etnograf
  B)Paleografya,Coğrafya,Sosyoloji
  C)Antropoloji,Paleografya,Arkeoloji
  D)Kronoloji,Numanizm,Arkeoloji
  E)Sosyoloji,Numanizm,Etnografya

  14.Toplumların gelenek ve görenekleri tarihe yardımcı bilimlerden hangsinin ilgi alanına girer?
  A)Arkeoloji B)Kronoloji C)Numizmatik D)Etnografya E)Antropoloji

  15)Milletlerin bugünü ve geleceği en çok aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A)Sanatsal çalışmalara verilen öneme
  B)Ekonomik etkinliklere
  C)Etnik farklılıklara
  D)Ortak savunma çabalarına
  E)Tarihin iyi değerlendirilmesine

  16.Tarihi olaylar kesin çizgiler ile birbirinden ayrılamadığı halde olayların çağlar adı altında bölümlere ayrılarak incelenmesinde düşünülen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Olayları kısaltmak
  B)Öğrenimi kolaylaştırmak
  C)Kültürel gelişimi gözlemek
  D)Tarihe yön veren gelişmeleri saptamak
  E)Ekonomik sistemlerin gelişim süreçlerini kavratmak

  17.Aşağıdaki olaylardan hangisi Ortaçağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
  A)Fransız ihtilali
  B)İstanbul’un fethi
  C)Uzay çalışmalarının başlaması
  D)Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması
  E)Kudüs’ün yeniden Müslümanların eline geçmesi

  18.Uygarlıkların gelişmelerinde ve yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
  A)Ateşin bulunması
  B)Ticaretin gelişmesi
  C)Yazının bulunması
  D)Göç yapılması
  E)Toplumsal sınıfların olması

  19. I.MÖ.76
  II.MÖ.200
  III.MS.476
  IV.MS.750
  V.MÖ.400
  Yukarıda verilen tarihlerden hangisi günümüze en uzak zamanı gösterir?
  A) IV B)V C) III D) I E) II

  20. I.Aşiret
  II.Kent
  III.Klan gen
  IV.İmparatorluk
  V.Devlet
  İnsan topluluklarının oluşturdukları yukarıdaki yönetim biçimlerinin kronolojik sırası,aşağıdakilerden hangisidir?
  A) III, I, II, V, IV B) I, III, II,V, IV C) III, II, I, IV, V D) I, II, III, IV, V E) III, II, IV, I,V

  CEVAPLARI:

  1)D - 2)A- 3)C- 4)B- 5)C - 6)E – 7)A - 8)D - 9)D - 10)C - 11)E - 12)B - 13)A - 14)D – 15)E – 16)B - 17)D – 18)E – 19)B – 20)A

  1.Tarih öncesi dönemlerin sınıflandırılmasıda belirleyici etken,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Irkların üretkenlikleri
  B)Dinsel inanışlarındaki farklılıkları
  C)Toplumsal yaşantılarındaki benzerlikleri
  D)Kullandıkları araç ve gereçlerin nitelikleri
  E)Yaşadıkları bölgenin iklim özellikleri

  2.Tarih öncesi devirlerin araştırılmasında,aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanılamaz?
  A)Antropoloji B)Diplomatik C)Arkeoloji D)Etnografya E)Kronoloji

  3.Anadolu’nun Tarih öncesi dönemlerini aydınlatmak amacıyla yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisine rastlanma olasılığı yoktur?
  A)İlkel köylere
  B)Seramik kaplara
  C)Höyük mezarlara
  D)Anal adı verilen yıllıklara
  E)Tunçtan yapılmış heykellere

  4.Aşağıdakilerden hangisi,Anaerkli aile düzeninin ortaya çıktığı ilk dönemdir?
  A)Bakır B)Cilalı taş C) Yontma taş D)Tunç E)Demir

  5.Aşağıdaki dönemlerden hangisinde sınıflı toplum yapısı yoktur?
  A)Cilalı taş B)Yakınçağ C)İlkçağ D)Yontma taş E)Maden

  6. I.Çobanlık işkolunun doğması
  II.Seramik yapımının gelişmesi
  III.Tek tanrılı inancın oluşması
  IV.Av araçlarının ortaklaşa kullanılması
  V.Avcılık ve toplayıcılıkla geçinilmesi
  Yukarıdaki olaylardan hangileri ilk kez yerleşik hayatın başladığı Cilalı Taş döneminde gerçekleşmiştir?
  A) V, I B) II, V C) III, V D) IV, III E) I,II

  7.Aşağıdakilerden hangisi” Cilalı Taş Dönemin”’de ilk kez ortaya çıkan bir gelişmedir’
  A)Gereksinim fazlası ürünlerin pazarlanması
  B)Taştan araç ve gereç yapılması
  C)Ateşin aydınlanma amacıyla kullanılması
  D)Doğa kaynaklarından yararlanılması
  E)Mağara duvarlarına ilkel resimlerin yapılması

  8.Aşağıdakilerden hangisi “Cilalı Taş Devri” için doğru bir yargı değildir?
  A)**üleri için Dolmen ve Menhir adı verilen mezarlar yapılmıştır.
  B)Toplumsal işbölümü ortaya çıkmıştır.
  C)Tunç heykeller yapılmıştır.
  D)Seramik eşya yapımı gelişmiştir.
  E)Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçilmiştir.

  9.Tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı bir yerleşim biriminde toprağın en alt katında aşağıdakilerden hangisi rastlanır?
  A)Çakmak taşları.
  B)Şarap kadehleri
  C)Hayvan barınakları
  D)Bakır araç ve gereçler
  E)İlkel tarım ilaçları

  10.Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi dönemin özelliklerinden biri değildir?
  A)Toprağın tarıma açılması
  B)İlk toplumsal iş bölümünün yapılması
  C)Sınıflı toplum yapısının ortaya çıkması
  D)Resim ve güzel sanatların çekirdeğinin oluşması
  E)İnanışlarında doğa tanrıları egemenliğinin sona ermesi

  11. I.Hayvanların evcilleştirilmesi
  II.Ateşin denetim altına alınması
  III.Toprağın tarıma açılması
  Olaylarının en önemli sonucu,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hayvan gücünden yararlanılması
  B)İnsanların doğaya egemen olması
  C)Çiftçilik iş kolunun çoğalması
  D)Isınma, aydınlanma ,pişirme sorunlarına çözüm bulunması
  E)Zanaatkarlığın başlaması

  12.Aşağıdakilerden hangisi ,Tarih öncesi devirler için doğru bir yargıdır?
  A)Tarih öncesi gelişmeler her yerde aynı anda gerçekleşmemiştir.
  B)Yontma Taş devrinde ateş bulunmuştur.
  C)Cilalı Taş devrinde iş bölümü ortaya çıkmıştır.
  D)Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında araç-gereçler önemlidir.
  E)Tarih öncesi devirlerin başından itibaren toplum sınıflara ayrılmıştır.

  13.Miladi ve Hicri takvimlerde ortak özellik,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Bir yılın 365 gün olması
  B)1 Ocak’ın yılın ilk günü olması
  C)Bir yılın 12 ay olması
  D)Hz. İsa’nın doğumunun başlangıcı olması
  E)Güneş yılının esas alınması

  14.Bir tarihçi başka bilginler gibi olayları gözünün önüne alarak istediği gibi deneyden geçirelemez.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Belgeli olmasıyla
  B)Pozitif bilim olmasıyla
  C)Neden-sonuç ilişkisiyle
  D)Tekrarının olmamasıyla
  E)Konusunun insan olması

  15. I.Toplayıcılık temel geçim kaynağıdır.
  II.Ateş,insan yararına kullanılmaya başlanmıştır.
  III.Avcılıkta ok ve yay kullanılmıştır.
  IV.Dayanıklı madenlerden silahlar yapılmıştır.
  V.Hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmıştır.
  Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I,II,IV,II,V B)I,II,V,III,IV C)II,V,III,I,IV D)II,III,V,IV,I E)V,IV,II,III,I

  16.Aşağıdaki kaynaklardan hangisine Tarih öncesi rastlanmaz?
  A)Mezarlara B)Fosillere C)Mağara resimlerine D)Tabletlere E)Ok ve yaylara

  17.Aşağıdakilerden hangisi,Tarih öncesi devirlerine dünyanın her yerinde aynı dönemde girilmemesinin nedenlerinden biri değildir?
  A)Yörelerin coğrafi konumlarının farklı olması
  B)Toplumların dini inançlarının farklı olması
  C)Kavimlerin tarihsel bilgi ve kültür birikimlerinin farklı olması
  D)Yörelerin köklü uygarlık merkezlerine uzaklıklarının farklı olması
  E)Kavimlerin içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik koşulların farklı olması

  18.Aşağıdakilerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A)Yerleşik yaşama geçilmesi – Tarımın başlaması
  B)Bilgi birikiminin artması-Tunçtan araç gereç yapılması
  C)Göçebe yaşanması- Avcılık ve toplayıcılıkta geçinilmesi
  D)Ateşin kontrol altına alınması- İnsanların doğa güçlerine karşı dirençlerinin artması
  E)Ok ve yayın bulunması-Avcılığın başlaması

  CEVAPLARI:

  1)D – 2)B – 3)D – 4)C – 5)D – 6)E – 7)A - 8)C – 9)A – 10)E – 11)B – 12)E – 13)C - 14)D – 15)B – 16)D – 17)A– 18)E
  1.Tarihin,Tarih öncesi ve Tarih devrileri diye ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
  A)Araç ve gereç yapımı
  B)Yerleşik hayata geçilmesi
  C)Yazının bulunması
  D)Hayvanların evcilleştirilmesi
  E)Toplumun sınıflara ayrılması

  2.Kültür ve uygarlıkların gelişimi göz önüne alındığında insanların yapmış olduğu ilk önemli buluş,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yazının icadı
  B)Tunçtan alet yapımı.
  C)Tekerleğin bulunması
  D)Toprağın kullanıma açılması
  E)Ateşin kontrol altına alınması

  3.Tarih öncesinde yaşayan insanlar aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmişlerdir?
  A)Avlanmayı
  B)Yerleşik hayata geçmeyi
  C)Çiftçilik yapmayı
  D)Mağara duvarlarına şekiller çizmeyi
  E)Topraktan eşyalar yapmayı

  4. I.Paleografya
  II.Epigrafya
  III.Antropoloji
  IV.Numizmatik
  V.Sosyoloji
  Yukarıdaki Tarihe yardımcı bilimlerden hangi ikisinin yazılı döneme ait olayları incelemede etkisi daha fazladır?
  A)I-II B)II-III C)III-IV D)IV-V E)II-IV

  5.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih öğretiminin amaçlarına uygun bir ilke değildir?
  A)Demokratiklik B)Anasoyculuk C)Laiklik D)Bağımsızlık E)Bilimsellik

  6.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi,diğerlerinden daha genel bilgiler içerir?
  A)İon tarihi B)Mısır tarihi C)Pers tarihi D)Yunan tarihi E)İslam tarihi

  7.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih anlayışının özelliklerinden biri değildir?
  A)Olayları yaşandığı yer ve zaman içinde inceler.
  B)Bir olayın sonuçları içinde kendinden sonra gelen olayın nedenlerini araştırır.
  C)Açıklamalarını belgelere dayandırır
  D)Toplumların süregelen gelenek ve inançlarını korur.
  E)Araştırmalarında yardımcı bilim dallarıyla işbirliği yapar.

  8.Aşağıdaki Tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi bize,hem Tarih hemde Tarih devirleri hakkında bilgi verir?
  A)Filoloji B)Paleografya C)Epigrafya D)Numizmatik E)Arkeoloji

  9.Tarih öncesi dönemlerin birbirinden ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz?
  A)Kayalara yazılmış yazılar
  B)Taş ve topraktan yapılmış araçlar
  C)Mağaralara çizilmiş resimler
  D)Tarımsal aletler
  E)Altın ve gümüş süs eşyaları

  10.Tarih öncesini devirlere ayırırken aşağıdakilerden hangisi daha çok göz önüne alınmıştır ?
  A)Hayvanları evcilleştirme
  B)Yerleşme şekli
  C)Tarımsal üretkenlik
  D)Kullanılan araç ve gereçler
  E)Ticari etkinlik

  11. En eski tarih yazım şeklidir.
  İlk keZ Heredot tarafından başlatılmıştır.
  Olaylarda yer-zaman belirtilmesine rağmen neden-sonuç ilişkisi üzerinde durulmaz.
  Yukarıdaki hangi tür tarihi yazım çeşidinden söz edilmektedir?
  A)Hikayeci B)Öğretici C)Neden-nasılcı D)Sosyal E)Araştırmacı

  12.Aşağıdakilerden hangisi,Tarih öncesi dönemlerde görülen gelişmelerden biridir?
  A)Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
  B)Güneş yılına dayalı takvimin yapılması
  C)Ticaretin başlaması
  D)Paranın icat edilmesi
  E)Mumyacılık sanatının gelişmesi

  13.Aşağıdakilerden hangisi,Yontma Taş döneminde görülen gelişmelerden biridir?
  A)Yerleşik yaşamın başlaması
  B)Hayvanların evcilleştirilmesi
  C)Tunç heykelcikler
  D)Mağara resimleri
  E)Mezar kitabeleri

  14.Toplumsal işbölümünün ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi,daha çok etkili olmuştur?
  A)Üretimin başlaması
  B)Köylerin kurulması
  C)Ok ve yayın kullanılması
  D)Avcılığın gelişmesi
  E)Ticari ilişkilerin artması

  15.Aşağıdakilerden hangisi,Cilalı Taş döneminde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
  A)Toprağa yerleşmenin başlaması
  B)İlkel köylerin kurulması
  C)Dayanıklı madenden eşyaların yapılması
  D)Seramikçilik sanatının gelişmesi
  E)Köleci toplum yapısının görülmesi

  16.Cilalı Taş dönemiyle ilgili çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanamaz?
  A)Kronoloji B)Filoloji C)Antropoloji D)Arkeoloji E)Entnografya

  17. I.Ticarette değiş tokuş yöntemine son verilmesi
  II.Toprağın tarıma açılması
  III.İlk yazılı kanunların yapılması
  IV.Bakırdan süs eşyaların yapılması
  V.Toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması
  Yukarıdaki olayların hangileri tarih öncesi devirlerde görülmez?
  A)I,II ve V B)I,II ve IV C)I ve III D)II ve IV E)III ve V

  18. I.Hayvanların evcilleştirilmesi
  II.Ateşten ısınma amacıyla yararlanılması
  III.Doğa kaynaklarından yiyecek elde edilmeye başlanması
  Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)I-II-III B)II-III-I C)I-III-II D)III-I-II E)III-II-I

  19.Uygarlıkların gelişim süreçlerinin hızlanmasında en etkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ticaret yollarına yakınlığı
  B)Topraklarının üretkenliği
  C)Yazının kullanılması
  D)İklim koşullarının elverişliliği
  E)Yer altı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği

  CEVAPLARI:

  1)C – 2)E – 3)A – 4)A – 5)B – 6)E - 7)D – 8)E – 9)A – 10)D – 11)A – 12)C – 13)D – 14)A – 15)C – 16)B – 17)C- 18)E 19)C
  Şeker Betül, By Samed, Asira ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  1.Tarihin,Tarih öncesi ve Tarih devrileri diye ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
  A)Araç ve gereç yapımı
  B)Yerleşik hayata geçilmesi
  C)Yazının bulunması
  D)Hayvanların evcilleştirilmesi
  E)Toplumun sınıflara ayrılması

  2.Kültür ve uygarlıkların gelişimi göz önüne alındığında insanların yapmış olduğu ilk önemli buluş,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yazının icadı
  B)Tunçtan alet yapımı.
  C)Tekerleğin bulunması
  D)Toprağın kullanıma açılması
  E)Ateşin kontrol altına alınması

  3.Tarih öncesinde yaşayan insanlar aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmişlerdir?
  A)Avlanmayı
  B)Yerleşik hayata geçmeyi
  C)Çiftçilik yapmayı
  D)Mağara duvarlarına şekiller çizmeyi
  E)Topraktan eşyalar yapmayı

  4. I.Paleografya
  II.Epigrafya
  III.Antropoloji
  IV.Numizmatik
  V.Sosyoloji
  Yukarıdaki Tarihe yardımcı bilimlerden hangi ikisinin yazılı döneme ait olayları incelemede etkisi daha fazladır?
  A)I-II B)II-III C)III-IV D)IV-V E)II-IV

  5.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih öğretiminin amaçlarına uygun bir ilke değildir?
  A)Demokratiklik B)Anasoyculuk C)Laiklik D)Bağımsızlık E)Bilimsellik

  6.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi,diğerlerinden daha genel bilgiler içerir?
  A)İon tarihi B)Mısır tarihi C)Pers tarihi D)Yunan tarihi E)İslam tarihi

  7.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih anlayışının özelliklerinden biri değildir?
  A)Olayları yaşandığı yer ve zaman içinde inceler.
  B)Bir olayın sonuçları içinde kendinden sonra gelen olayın nedenlerini araştırır.
  C)Açıklamalarını belgelere dayandırır
  D)Toplumların süregelen gelenek ve inançlarını korur.
  E)Araştırmalarında yardımcı bilim dallarıyla işbirliği yapar.

  8.Aşağıdaki Tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi bize,hem Tarih hemde Tarih devirleri hakkında bilgi verir?
  A)Filoloji B)Paleografya C)Epigrafya D)Numizmatik E)Arkeoloji

  9.Tarih öncesi dönemlerin birbirinden ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz?
  A)Kayalara yazılmış yazılar
  B)Taş ve topraktan yapılmış araçlar
  C)Mağaralara çizilmiş resimler
  D)Tarımsal aletler
  E)Altın ve gümüş süs eşyaları

  10.Tarih öncesini devirlere ayırırken aşağıdakilerden hangisi daha çok göz önüne alınmıştır ?
  A)Hayvanları evcilleştirme
  B)Yerleşme şekli
  C)Tarımsal üretkenlik
  D)Kullanılan araç ve gereçler
  E)Ticari etkinlik

  11. En eski tarih yazım şeklidir.
  İlk keZ Heredot tarafından başlatılmıştır.
  Olaylarda yer-zaman belirtilmesine rağmen neden-sonuç ilişkisi üzerinde durulmaz.
  Yukarıdaki hangi tür tarihi yazım çeşidinden söz edilmektedir?
  A)Hikayeci B)Öğretici C)Neden-nasılcı D)Sosyal E)Araştırmacı

  12.Aşağıdakilerden hangisi,Tarih öncesi dönemlerde görülen gelişmelerden biridir?
  A)Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
  B)Güneş yılına dayalı takvimin yapılması
  C)Ticaretin başlaması
  D)Paranın icat edilmesi
  E)Mumyacılık sanatının gelişmesi

  13.Aşağıdakilerden hangisi,Yontma Taş döneminde görülen gelişmelerden biridir?
  A)Yerleşik yaşamın başlaması
  B)Hayvanların evcilleştirilmesi
  C)Tunç heykelcikler
  D)Mağara resimleri
  E)Mezar kitabeleri

  14.Toplumsal işbölümünün ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi,daha çok etkili olmuştur?
  A)Üretimin başlaması
  B)Köylerin kurulması
  C)Ok ve yayın kullanılması
  D)Avcılığın gelişmesi
  E)Ticari ilişkilerin artması

  15.Aşağıdakilerden hangisi,Cilalı Taş döneminde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
  A)Toprağa yerleşmenin başlaması
  B)İlkel köylerin kurulması
  C)Dayanıklı madenden eşyaların yapılması
  D)Seramikçilik sanatının gelişmesi
  E)Köleci toplum yapısının görülmesi

  16.Cilalı Taş dönemiyle ilgili çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanamaz?
  A)Kronoloji B)Filoloji C)Antropoloji D)Arkeoloji E)Entnografya

  17. I.Ticarette değiş tokuş yöntemine son verilmesi
  II.Toprağın tarıma açılması
  III.İlk yazılı kanunların yapılması
  IV.Bakırdan süs eşyaların yapılması
  V.Toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması
  Yukarıdaki olayların hangileri tarih öncesi devirlerde görülmez?
  A)I,II ve V B)I,II ve IV C)I ve III D)II ve IV E)III ve V

  18. I.Hayvanların evcilleştirilmesi
  II.Ateşten ısınma amacıyla yararlanılması
  III.Doğa kaynaklarından yiyecek elde edilmeye başlanması
  Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)I-II-III B)II-III-I C)I-III-II D)III-I-II E)III-II-I

  19.Uygarlıkların gelişim süreçlerinin hızlanmasında en etkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ticaret yollarına yakınlığı
  B)Topraklarının üretkenliği
  C)Yazının kullanılması
  D)İklim koşullarının elverişliliği
  E)Yer altı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği

  CEVAPLARI:

  1)C – 2)E – 3)A – 4)A – 5)B – 6)E - 7)D – 8)E – 9)A – 10)D – 11)A – 12)C – 13)D – 14)A – 15)C – 16)B – 17)C- 18)E 19)C  Tarih Bilimine Giriş-2

  1. Tarih bilimi, milletlerarası ilişkileri aydınlatır ve bunların düzenlemesine yardımcı olur.
  Bu durum tarih biliminin,
  I.Diplomatik
  II.Arkeoloji
  III.İstatistik
  bilimlerinden hangileriyle ilişkili olduğunun bir kanıtıdır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  2.Kaba Taş Dönemi’nde, insan yaşamı avcılık ve toplayıcılığa dayanıyordu.
  Bu durumun,
  I.göçebe hayat yaşama,
  II.taştan el baltaları ve bıçaklar yapma,
  III.kemikten uçlu mızraklar yapma
  gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  3.İnsanların ilk heykelcikleri Cilalı Taş Devri’nde yaptıkları düşünülürken; yapılan araştırmalar sonucunda MÖ. 40000’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen taş ve fildişinden yapılmış heykelcikler bulunmuştur.
  Bu bilgi tarih araştırmacısının, tarih bilimiyle ilgili,
  I.Bulunacak yeni belgeler eski bilgileri değiştirebilir.
  II.Tarih araştırmalarında kesin kanunlar konulamaz
  III.Tarih olaylar sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelir.
  özelliklerinden hangilerini göz önünde bulundurmasını zorunlu hale getirir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I, II ve III

  4.Karain Mağarası’nda yapılan kazılarda tarih öncesi dönemlere ait taştan ve hayvan kemiklerinden yapılmış ****ci, kesici aletler ve takılar bulunmuştur.
  Bu durum,
  I.İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda aletler yapmışlardır.
  II.Süslenme tarih öncesi dönemlerde de bir ihtiyaçtır.
  III.Avcılık zamanla önemini kaybetmiştir.
  yargılarından hangilerini doğrular?
  A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I, II ve III

  5.Cilalı Taş Dönemi’ne ait Çayönü Höyüğü’nde ortaya çıkarılan buluntulardan bazıları şunlardır:
  I.Renkli volkanik camdan yapılmış ****ci ve kazıyıcılar.
  II.Öğütme taşları.
  III.El değirmenleri.
  Bunlardan hangileri, bölge halkının tarımsal ürünleri tanıdıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
  A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I, II ve III

  6.Tarih öncesi dönemlerde ker***ten yapılan evlerin bulunduğu yerleşim bölgelerinin yangın, sel, deprem gibi çeşitli nedenlerle yıkılması ve aynı bölgede yeni yerleşimlerin üst üste yeniden yapılanması sonucu zamanla toprak seviyesinin yükselmesi ile “Höyük” adı verilen yapay tepeler oluşmuştur.
  Buna göre höyüklerin,
  I.aynı yerleşim yerinde birden fazla dönem hakkında izler taşıması,
  II.sert zemin olmadığı için kazı yapımının zor olmaması,
  III.tarih öncesi dönemlere ait bilgiler vermesi
  özelliklerinden hangileri tarihçilere araştırmalarında doğrudan kolaylık sağlar?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I, II ve III

  7.Anadolu’da değişik yörelerde yapılan kazılarda aynı dönemlere ait olduğu anlaşılan taştan ve kemikten kesici ve ****ci aletler bulunmuştur.
  I.insan ihtiyaçlarının birbirine benzemesi,
  II.yerleşik hayatın benimsenmesi,
  III.gelişmişlik düzeylerinin farklılık göstermesi
  durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  8.Cilalı Taş Devri’nden kalma “Dolmen” ve “Menhir” adı verilen anıt mezarlarda yapılan kazılarda; mezarların içinde bir çok silah ve süs eşyalarının bulunduğu görülmüşür.
  Bu durum,
  I.Toplumlar ilk defa silahla tanışmışlardır.
  II.Hayatın ölümden sonra da devam ettiğinde inanılmaktadır.
  III.Silah ve süs eşyaları bu toplum için bir ihtiyaçtır.
  yargılarından hangilerini doğrular?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I, II ve III

  9.Uygarlıkların bir çoğu takvim kullanmıştır. Kullanılan takvimlerin başlangıç yılları birbirinden farklı olup, genelde mili veya dini günlere göre sıfır yılı belirlenmiştir.
  Takvimlerin başlangıç yılının belirlenmesinde,
  I.Romalılar Roma şehrinin kuruluşunu,
  II.Hıristiyanların Hz İsa’nın doğumunu,
  III.Müslümanlar hicreti başlangıç yılı olarak kabul etmişlerdir.
  bunlardan hangileri, takvimlerin başlangıç yılının belirlenmesinde dini günlerin esas alındığının belirlenmesinde dini günlerin esas alındığının göstergesidir?
  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)I ve III

  10.Çatalhöyük’te ortaya çıkarılan en önemli buluntular evlerdir.Genelde dört beş evin bir grup oluşturduğu evlerin arasında bir de tapınak odası bulunmaktadır.
  Bu durum,
  I.yerleşik yaşam sürüldüğü,
  II.çok tanrılı inanışın geçerli olduğu,
  III.dini inanışların görüldüğü
  yargılarından hangilerini kesin doğrular?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I, II ve III

  11.İnsanların Yontma Taş Devri’nde kullandıkları araç gereçlerden bazıları şunlardır:
  I.Taş balta
  II.Kemik uçlu mızrak
  III.Kemik olta
  Bunlardan hangilerinin savunma amacıyla kullanıldığı ileri sürülemez?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III


  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - II 1A 2E 3C 4B 5D 6A 7A 8D E 9C 10C 11C


  Tarih Bilimine Giriş Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I


  1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
  II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
  III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
  IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
  V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
  durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
  A) I ve II B) I ve III C) III ve V
  D) II ve IV E) IV ve V

  2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
  A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
  B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
  C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
  D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
  E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

  3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
  Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
  B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
  C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
  D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
  E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

  4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
  B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
  C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
  D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
  E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

  5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
  Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
  B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
  C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
  D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
  E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.

  6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
  - Etnografya ; Toplumların özkültürleri
  - Nümizmatik ; Eski paralar
  - Paleografya ; Eski yazılar
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
  A) Ekonomik yapı
  B) Kültürel gelişmişlik
  C) Coğrafi konum
  D) Kullanılan yazının türü
  E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

  7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
  A) Hayvanların evcilleştirilmesi
  B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
  C) Alfabenin kullanılması
  D) Kadeş Savaşı
  E) İskender'in Asya Seferi

  8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
  Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
  A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
  B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
  C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
  D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
  E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

  9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
  B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
  C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
  D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
  E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması

  10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
  B) iletişim araçlarının geliştiğinin
  C) Madeni eşyalar üretildiğinin
  D) Yazının kullanıldığının
  E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

  11. Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
  İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
  B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
  C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
  D) İlk mezar örneklerinin yapılması
  E) **ümden sonraki hayata inanılması

  12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
  - Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
  Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
  B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
  C) Coğrafi konumların farklı olması
  D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
  E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II

  1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
  Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
  Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
  A) Yer
  B) Neden
  C) Zaman
  D) Toplumlararası ilişkiler
  E) Sonuç

  2. Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
  B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
  C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
  D) İnsan ilişkilerini konu alması
  E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
  A) Geçtiği yer bilinmeli
  B) Yaşandığı zaman bilinmeli
  C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
  D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
  E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

  4. Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
  I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
  II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
  III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
  IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
  V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
  gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
  A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
  D) I, II ve IV E) III, IV ve V

  5. - Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
  Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
  B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
  C) Araştırmaların derinleştirilmesi
  D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
  E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması

  6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
  Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
  A) Kadeş Antlaşması
  B) Hammurabi Kanunları
  C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
  D) Topraktan yapılan araç-gereçler
  E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri

  7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
  A) Coğrafya-Etnografya
  B) Kronoloji-Etnografya
  C) Etnografya-Antropoloji
  D) Paleografya-Arkeoloji
  E) Antropoloji-Epigrafya

  8. Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
  A) Ateşin denetim altına alınması
  B) Kölelik sisteminin oluşması
  C) Ticaretin başlaması
  D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
  E) Özel mülkiyetin oluşması

  9. Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
  A) Doğal olayların sonucu olmalı
  B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
  C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
  D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
  E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı

  10. Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
  A) Bilim tarihi
  B) Mezopotamya tarihi
  C) Avrupa tarihi
  D) Dinler tarihi
  E) Yakınçağ tarihi

  11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
  A) Ticaretin başlaması
  B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
  C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
  D) Madenden eşya yapılması
  E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması

  12. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
  Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
  A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
  B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
  C) Edebi metinlere rastlanması
  D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
  E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. C 12. D  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ III

  1. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşam biçimini kültür ve uygarlıklarını, ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
  Durum : Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre; IV. Amanofis ülkede yönetimi ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerini ellerinden alabilmek ve halkı, onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır.
  Tarihin tanımı dikkate alındığında, yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir?
  A) Yer B) Zaman C) Neden
  D) Kaynak E) Sonuç

  2. Tarihin konusu, insan toplulukları ve insan topluluklarında ortaya çıkan siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmelerdir.
  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu olamaz?
  A) Şehir devletlerinden merkezi devlet yapısına geçilmesi
  B) Hititler ile Mısırlılar arasında Kadeş Savaşı'nın yapılması
  C) İyonların kültür ve uygarlıkta ilerleme nedenleri
  D) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenleri
  E) Paranın kullanılmasının ticaretin gelişmesine olan katkısı

  3. "Tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz."
  Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A) Tarih olaylarının zamanının bilinmesi gerektiğinin
  B) Tarihin geçmişte yaşanan hatalardan ders alınmasını sağladığının
  C) Tarihi olayların tekrarlanamadığının
  D) Tarihin konusunun insan olduğunun
  E) Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelediğinin

  4. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır."
  Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde tarih biliminin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
  A) Doğru olarak anlatılması
  B) Geçmişte meydana gelen olayların incelemesi
  C) Gelişmelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak için yazılması
  D) Yer ve zamanın belirtilmesi
  E) Sonuçların ayrıntılı bir şekilde anlatılması

  5. Tarihi olayların zamanının kesin olarak belirlenebilmesi için olayla ilgili yazılı belgeler olması gereklidir.
  Buna göre, tarihe yardımcı bilimlerden kronoloji,
  I. Fenikelilerde alfabenin kullanılması
  II. Sümerlerde yazılı kanunların hazırlanması
  III. Avcılık ve toplayıcılığın başlaması
  IV. Tarımsal üretime geçilmesi
  V. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
  gibi gelişmelerden hangilerinin oluş zamanını kesin olarak belirleyebilir?
  A) I, II ve V B) II, III ve IV C) II ve III
  D) III ve V E) I, II ve IV

  6. Nümizmatik eski paralan inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
  Bu bilim dalından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili belirleme yapılamaz?
  A) Devleti yöneten hükümdarların saltanat yılları
  B) Devletin ekonomik gücü
  C) Dönemin sanat anlayışı
  D) Ticaret yapılıp yapılmadığı
  E) Toplumların sosyal yapısı

  7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih olaylarının incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir?
  A) Olaylarla ilgili farklı zamanlarda değerlendirmeler yapmak
  B) Epigrafyaya ait eserlerin bulunması için uğraşmak
  C) Tarihi bölümlere ayırarak incelemek
  D) Hükümdarların tahta çıkış sırasını bildirmek
  E) Arkeolojik kalıntıların incelenmesine öncelik vermek

  8. Tarih öncesi dönemle ilgili bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda, taş devri eserlerinden sonra hiçbir eser bulunamamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
  A) Tarım ve hayvancılık yapılmıştır.
  B) Arkeolojik araştırmalar yeterli olmamıştır.
  C) Tarihi gelişimini normal süreçte tamamlamış bir yerleşim yeridir.
  D) Bu merkezde yaşayanlar maden dönemine ulaşamamıştır.
  E) Doğal koşullar nedeniyle insanlar maden kullanmaya ihtiyaç duymamıştır.

  9. Maden devrinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
  - Bakır devrinde altın ve gümüşten süs eşyaları yapılmıştır.
  - Tunç devrinde bakırdan daha dayanıklı olan tunç eşyalar önem kazanmıştır.
  - Demir devrinde demirden bol miktarda savaş araç-gereçleri üretilmiştir.
  Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kültürel iletişimin hızlanması
  B) Ekonomik ilişkilerin gelişmesi
  C) Ateşin daha etkili kullanılması
  D) Sanat faaliyetlerinin kaybetmesi
  E) Toplumlardaki savaş anlayışının önemini yitirmesi

  10. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonucunda tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı belirlenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu kazıda elde edilen arkeolojik belgelerden biri olamaz?
  A) Madeni süs eşyaları
  B) Topraktan yapılmış araç-gereçler
  C) Kömürleşmiş buğday taneleri
  D) Tanrılara sunulmak üzere yazılan yıllıklar
  E) Ker***ten yapılmış evler

  11. Cilalı taş döneminde görülen;
  - Tahıl üretiminin gerçekleşmesi
  - Hayvanların evcilleştirilmesi
  - Köyler ve şehirlerin kurulması
  gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu dönem için;
  I. Toplumlararası savaşlar başlamıştır.
  II. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
  III. Dini inançlar ortaya çıkmıştır.
  gibi yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  12. - Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye adlandırmıştır.
  - 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir.
  Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir?
  A) Sanat anlayışı
  B) Dinsel inanış
  C) Kültürel etkileşim
  D) Bilimsel çalışmalar
  E) Ekonomik yapı

  CEVAP ANAHTARI:

  1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. C 10. D 11. B 12. E

  ,


  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ IV
  1: Tarih olayları arasında neden – sonuç ilişkisi kurulabilmesi için,

  I. Olayların kronolojik sıralanmasının yapılması,
  II. Doğru kaynaklara ulaşılması,
  III. Olayın günümüz açısından değer taşıması

  Durumlarından hangileri zorunludur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Yalnız II E) I, II ve III

  2:Tarih ; geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü yaşayışlarını yer ve zaman göstererek, neden- sonuç İlişkisi içerisinde belgelere dayalı ve objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir?

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tarihi olaylar bir bütün olarak incelenir.
  B) Tarihi bilgiler zaman içerisinde değişebilir.
  C) Tarih biliminin konusu insanın faaliyetleridir.
  D) Tarihi olayların etkisi uzun süre devam eder.
  E) Bir tarihi olayın nedeni diğer bir olayın sonucu olabilir

  3: Yeni Taş devri yerleşkeleri olan

  Diyarbakır Çayönü; ilk üretimle ilgili buluntuların bulunduğu yerdir.
  Çatalhöyük; ilk şehir yerleşkesinin bulunduğu yerdir.

  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

  A)Yazı Anadolu da erken dönemde kullanılmıştır.
  B)Anadolu da maden devri erken başlamıştır.
  C)Tarihi olaylar birbirinin devamıdır.
  D) Anadolu da yerleşik hayat yaşanmıştır.
  E)Şehir devletleri kurulmuştur.

  4:Neolitik Çağ’da, Mezopotamya’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.

  Bu dönem ile ilgili olarak yapılan kazılarda ,
  I. Olarak, saban ve sulama kanalları,
  II. Demirden yapılmış silahlar
  III. Şehir etrafını çevreleyen surlar
  Buluntularından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  5: Tarih Öncesi dönemlerde,

  I. Tahıl yetiştirilmesi,
  II. Avcılık ve toplayıcılık yapılması
  III.Demir madeninin işlenmesi

  Durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?

  A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) II, I, III E) III, II, I

  6 : Yontma Taş Cilalı Taş Maden
  Devri Devri Devri
  ----------------------- ---------------------------- ------------------
  Toplum biçimi: Klan( Gen) Aşiret( Kabile- Boy) Şehir Devleti
  Kullanılan Aletler (Yontulmuş taşlardan Aletler) Cilalı taşlardan aletler Madenden aletler
  Geçim kaynakları:(Avcılık, toplayıcılık) Tarım, hayvancılık Ticaret El sanatları
  Yaşam Tarzı :
  Göçebe Yarı Göçebe Yerleşik

  Yukarıdaki tarih öncesi dönemlerin bazı özellikleri verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

  A) Toplumlar sürekli gelişim içindedir.
  B) Kullanılan aletler gelişme göstermektedir.
  C) Maden devri yaşam biçimi daha ilkeldir.
  D) Maden devrinde daha ileri bir yaşam biçimi vardır.
  E) Yontma Taş ve Cilalı Taş devri geçim kaynakları farklıdır.

  7: Tarih öncesi dönemleri araştıran bir tarihçi daha çok aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanır?

  A) Arkeoloji B) Paleografya C) Filoloji D) Nümüzmatik E) Epiğrafi

  8 : Cilalı Taş devrinde Anadolu’da bazı yerlerde köy devam ederken, Konya-Çatalhöyük’ te şehirleşme başlamıştır.Bu durumun yaşamasında, bulundukları coğrafi bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun bir yapıda olması önemli rol oynamıştır.

  Bu bilgilere göre Çatalhöyük için,

  I. Üretici toplum konumuna geçilmiştir.
  II. Üretime geçmelerinde yaşanılan bölge şartları, etkili olmuştur.
  III. Siyasi örgütlenme gerçekleşmiştir.

  Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  9: İlk Çağ Mezopotamya Medeniyeti’nde Kralların başlıca görevleri ayinleri idare etmeleri, adaletin gerçekleştirilmesi, ordunun yönetimini sağlamasını eleştiren bir tarihçi, tarihin özelliklerinden hangisini göz ardı etmiştir?

  A) Deney ve gözlem metodunu kullanmamasını
  B) Maddi ve manevi sebeplere yer vermesini
  C) Olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini
  D) Kaynaklara inilmemesini
  E) Olayın geçtiği dönemin koşullarını

  10: Tarih araştırmalarında kullanılan,
  I. Mağara duvarına çizilen resimler,
  II. Antlaşmalar,
  III. Topraktan yapılmış çömlekler,
  IV. Paralar
  V. Taştan baltalar
  VI. Fermanlar
  Buluntuların Tarih öncesi dönemlerde ve Tarihi dönemlerin aydınlatılması ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

  Tarih öncesi dönemler Tarihi dönemler
  A)I. II ve III IV, V, VI
  B)I, III, V II, IV, VI
  C)Yalnız V I, II, III, IV, VI
  D)I, II, III, V IV, VI
  E)I, VI II, III, IV, V

  11: İlk Çağ’da Mısırlılar Güneş yılı esaslı takvimi icat etmişlerdir. Bu takvimi Nil nehrinin taşma ve çekilmesine göre düzenlemişlerdir. Tarım faaliyetlerini düzenleyecek zaman aralığını öğrenmek istemeleri bu takvimin icadına neden olmuştur.
  Bu bilgilere göre ,

  I. İnsan ihtiyaçları bilimin gelişmesini sağlamıştır.
  II. Takvim çalışmalarının başlamasında tarımsal faaliyetleri düzenlemek etkili olmuştur.
  III. Tarihi çağlar ilk olarak Mısır’da başlamıştır.

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III

  12:İnsanın meydana getirdiği her türlü olay tarihin konusudur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içerisine girmez?

  A) Şehir devletlerinin kurulması
  B) Gelecekte olacak olayların tahmin edilmesi
  C) Teokratik yönetimlerin oluşturulması
  D) Truva Savaşlarının yapılması
  E) Güneş yılı esaslı takvimin yapılması

  S 13:
  * Mısır tarihi için : Hiyeroğlifler
  * Mezopotamya tarihi için : Çivi yazısını
  * Orta Asya Türk tarihi için: Orhun, Uygur ve Çin alfabesi

  Bilmek gerekir diyen bir tarihçi tarihin yardımcı bilimlerinden hangisine ihtiyaç duymaktadır?

  A) Paleoğrafya B) Coğrafya C) Diplomatik D) Nümizmatik E) Arkeoloji

  14: Anadolu’da Tunç devri yaşanırken, Asurlu tüccarlar yazıyı getirmeleriyle, Demir devri yaşanmadan tarihi devirlere geçilmiştir.

  Buna göre tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşanmamasında,

  I. Değişik kültürlerle etkileşim olması,
  II. Çok tanrılı dini inanışlar
  III. Toplumun ticaretle uğraşması

  Verilerden hangilerinin etkili olduğu savunulur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  15: Yazının bazı özellikleri şunlardır;

  I.Yazının icadı ile insanların bilgileri sonraki toplumlara aktarılmıştır.
  II.Yazı bir çok medeniyet tarafından geliştirilmiştir.
  III.Yazıların ilk başlangıcı mağara duvarlarına çizilen ilkel resimlerdir.

  Bu özelliklerden hangileri yazının kültürel etkileşim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  16: Atatürk “ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Demiştir.
  Buna göre Atatürk tarih eğitiminde,

  I. Tarafsız olunmasını
  II. Ulusal olunmasını
  III. Deney ve gözlem metodunu

  Verilenlerden hangilerinin öncelikli olarak önemini belirttiği söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  17:
  I. Geçmiş dönemlere ait toprak ve su altından çıkarılan eserler
  II. Eski paralar
  III. Eski medeniyetlerin konuştukları diller

  Yukarıda verilenlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

  I. II. III.
  ---------------------- ---------------------------- -------------------------------

  A) Paleografya Coğrafya Filoloji
  B) Kronoloji Etnografya Arkeoloji
  C) Epikrafi Sosyoloji Antropoloji
  D) Arkeoloji Nümizmatik Filoloji
  E) Diplomasi Demoğrafi Coğrafya

  18: Çin’in Hun İmparatorluğu’nu yıkmak için Wu- sun ve Yueçi Türk ve Hint Avrupalı topluluklarına gönderdiği elçi Chank Çien, bunlarla ittifak antlaşması yapacaktı.

  Yukarıdaki paragrafta tarih’in hangi yardımcı bilimi kullanılmıştır?

  A) Epiğrafi B) Nümizmatik C) Paleoğrafya D) Antropoloji E) Diplomatik


  CEVAP ANAHTARI

  1 B 2 D 3 D 4 A 5 D 6 C 7 A 8 E 9 E 10 B 11 D 12 B

  13 A 14 A 15 C 16 B 17 D 18 E


  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ V

  1:Türklerin tarihte kullandıkları,
  I. 12 Hayvanlı,
  II. Hicri
  III. Miladi
  Takvimlerinden hangilerini kullanmada değişik kültürlerle etkileşimin olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

  2: Cilalı Taş devrinde ;
  * Yiyecek olarak çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış.
  * Irmak ve göl kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler inşa edilmiş,
  * Bitki liflerinden giysiler yapılmış,
  * Yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.

  Bu bilgilere Cilalı Taş devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir?

  A) Site şehir devletlerinin kurulduğu B) Yerleşik hayata geçildiği
  C) Maddenin kullanılmaya başlandığı D) Yazının kullanılmaya başlandığı
  E) Ataerkil ailenin oluştuğu

  3: Tarihi olayların incelenmesinde değişik kaynaklara başvurulmasının,

  I.Sosyal hayatın araştırılması,
  II. Yansızlığın sağlanması,
  III. toplumsal barışın kurulması

  Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  4:Tarih öncesi devirler insanlığın gelişimine göre sınıflandırılmıştır?Buna göre,
  I.Tarım hayatının başlaması
  II. Topraktan çanak- çömlek yapılması
  III. Avcılık ve toplayıcılığın önemini kaybetmesi

  Gelişmelerinden hangilerinin insanlığın sosyal hayat tarzını değiştirdiği söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  5:
  I. XV.Yüzyılın sonlarında Coğrafi Keşifler yapılmıştır.
  II. TBMM 1920’de açılmıştır.
  III. Ortaçağ’da Haçlı Seferleri yapılmıştır.

  Yukarıda verilen gelişmelerin belirginlik dereceleri aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

  A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) III, I, II E) III, II, I

  6: Toplumlarda değişik meslek dağılımının ortaya çıkması,

  I. Toplumsal dayanışmanın,
  II. Toplumsal eşitliğin,
  III. Toplumun yönetime katılmasının
  Durumlarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  7: Eski Taş devrini yaşamakta olan bir Anadolu toplumu Maden Devri’ni yaşamakta olan bir Mezopotamya toplumuyla karşılaşırsa eşya yapımında madenleri kullanmaya başlar. Böylece Yeni Taş ve Maden devirlerini aynı anda yaşamış olurlar.

  Bu paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?

  A)Göç hareketi olmuştur.
  B)Eski taş devrini yaşayan toplum daha gelişmiş medeniyetle karşılaşmıştır.
  C)Anadolu medeniyeti, çağdaşı olan Mezopotamya medeniyetinden daha geridir.
  D)Anadolu medeniyeti kısa aralıklarla iki medeniyeti yaşamıştır.
  E)Mezopotamya medeniyeti, Anadolu medeniyetinden etkilenmiştir


  8: Tarihi olayların tekrarlanamaması,

  I. Deney yapma
  II. Gözlem yapma
  III. Belgeleri inceleme
  IV. Doğru bilgi edinme

  Yöntemlerinden hangilerinin kullanılmasını engellemiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) III ve IV

  9 : Tarih araştırmalarında,

  I. Yer ve zaman belirtme,
  II. Objektif olma,
  III. Kesin kanunlar ortaya koyma

  Verilenlerden hangilerinin olduğu söylenemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  10: Tarih öncesi dönemlerde, insanların ,

  I. Evler inşa etmeleri,
  II. Baraj ve sulama kanalları yapmaları
  III. Ateşi kontrol altına alarak kullanmaları

  Faaliyetlerden hangilerinin tabiat şartlarının olumsuz etkilerinden korunmaya yönelik olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  11: Çağ kavramı, tarihin kolay öğrenilmesi için, insanlığın doğuşundan günümüze kadar geçen zaman üzerinde yapılmış bölümlemedir. Her çağ kendine ait özellikleri yansıtır.

  Buna göre çağlarla ilgili olarak,

  I. Toplumdaki genel değişiklikler,
  II. Oldukça uzun zamanları içermesi,
  III. Bir çağın bitişi, diğerinin başlaması
  Durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  12: Atatürk’ün tarih anlayışı belgelere dayanır. O kendi devrimini bizzat belgeleriyle ortaya kayarak, yazan bir tarih yazarıdır. Büyük Nutuk, onun bu yönünü ortaya koyar.Buna göre,

  I. Nutuk’un birinci el kaynak olması.
  II. Atatürk’ün doğru tarih yazımına önem vermesi,
  III.Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  13: Tarih Öncesi ve Tarihi devirlerin ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A)Ticaretin gelişmesi
  B)Bilimsel bulguların gelişmesi
  C)Yeni devletlerin kurulması
  D)Kültür alış- verişinin artması
  E)Yazının kullanılması

  14: Tarih Öncesi devirler;
  I. Taş devri : Kabataş, Yontma Taş, Cilalı Taş
  II. Maden devri: Bakır,Tunç,Demir devri gibi isimlendirilmiştir.

  Buna göre, Tarih Öncesi devirlerin isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A)Besin ve giyim ihtiyaçları için kullanılan yöntemler
  B)Yazının kullanılması
  C)İnsanların kullandığı araç ve gereçlerin malzemeleri
  D)Olayların tarihsel gelişimine göre olması
  E)Ateşin kullanılmaya başlaması

  15: Tarihi olay ve olguların zaman, mekan ve konusuna göre sınıflandırılması tarih araştırmalarında,

  I. Araştırmayı ve öğretimi kalaylaştırma,
  II. Olayları günümüz anlayışı ile değerlendirme
  III. Kesin kanunlar koyma
  Durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III


  16:
  I. Antropoloji
  II. Diplomasi
  III. Filoloji

  Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangileri Yakınçağ tarih araştırmalarında daha fazla tarihe yardımcı olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  17: Tarih: İnsanların zaman ve mekan çerçevesinde meydana getirdikleri ve her türlü faaliyetlerini, neden- sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen, objektif bir bilim dalıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konusu içerisinde yer almaz?
  A) İnsan topluluklarının günümüze kadar geçirmiş oldukları gelişmeler.
  B) Savaşlar, barışlar ve antlaşmalar
  C) Edebiyat, tarım, ticaret ve teknik gelişmeler
  D) Depremlerin oluş nedenleri
  E) Devletlerin siyasal yapıları

  18: Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ta yapılan bir kazının sonucu ;
  -- Hitit yıllıkları -- Kadeş Antlaşması’nın metni, -- Üzeri yazılı paralar bulunmuştur.
  Buna göre tarihçiler bu buluntuları incelerken aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisini kullanamazlar?

  A) Diplomasi B) Nümizmatik C) Paleoğrefya D) Antropoloji E) Filoloji

  CEVAP ANAHTARI

  1 D 2 B 3 B 4 D 5 C 6 A 7 E 8 C 9 C 10 E 11 E 12 C 13 E

  14 C 15 A 16 B 17 D 18 D
  ipeq, -Yağmur- ve aDa* bunu beğendi.
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Tarih Bilimi ve Özellikleri -1

  1.Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin olayları kanıtlamaya yönelik başvurduğu bilimsel özelliğidir?
  A)Geçmişi incelemesi
  B)Deney yapamaması
  C)Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurması
  D)Kronoloji biliminden faydalanması
  E)Belgelerden faydalanması

  2.Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin ''dinamik' 'özelliğini en iyi şekilde açıklar?
  A)Kendisini yenileyebilmesi
  B)Zaman bildirmesi
  C)Geleceğe yön vermesi
  D)Deney yapabilmesi
  E)İnsanlığın evrimini incelemesi

  3.
  1)Gözlem yapılamaması
  2)Geçmişi incelemesi
  3)Deney yapamaması
  4)Tekrarlanamaması
  5)Kurallarının olmaması
  Yukarıdaki tarih bilimi özelliklerinden hangisi, diğer özelliklerin temel nedenidir?

  A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

  4.Tarihteki olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

  İki olayın toplum üzerindeki etkisinin ortak olduğunu anlayabilmek için aşağıdakilerden hangisini dikkate almak gerekir?

  A)Birinci olayın nedenlerinin, ikincisinin sonuçları arasında olup olmadığına bakılmalıdır.
  B)Her iki olaya katılan kişilere bakılmalıdır.
  C)Olayların meydana gelme süresi dikkate alınmalıdır.
  D)Olayların geçtiği bölgenin özelliklerine bakılmalıdır
  E)Her iki olayın sonuçlarına bakılmalıdır.

  5. Mısır piramitlerinden bahseden bir tarihçi, konusuna göre aşağıdaki tarih çeşitleriden hangisini kullanmıştır?

  A)Genel tarih
  B)Uygarlık tarihi
  C)Sosyal tarih
  D)Siyasi tarih
  E)Hikayeci tarih

  6.Aşağıdaki tarihin alt bilim dallarından hangisi diğerlerine göre daha farklı bir dönemi incelemektedir?

  A)Paleografya
  B)Diplomasi
  C)Nümizmatik
  D)Antropoloji
  E)Epigrafya

  7.Küçük Kaynarca Antlaşması'nı aşağıdaki tarihin alt bilim dallarından hangisi inceler?
  A)Diplomasi
  B)Nümizmatik
  C)Antropoloji
  D)Arkeoloji
  E)Epigrafya

  8.Miladi 1816 yılının Rumi takvime göre karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)1332
  B)1242
  C)1232
  D)1222
  E)1322

  9.Miladi 1975 yılının Hicri takvimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)1424
  B)1394
  C)1432
  D)1420
  E)1528

  10.Orhun Abidelerini aşağıdaki bilimin dallarından hangisi inceler?
  A)Heraldik
  B)Coğrafya
  C)Etnografya
  D)Antropoloji
  E)Epigrafi

  11.Hititler tarafından günlük olarak yazılan ''Anal'' yıllıkları tasrih yazıcılığının ilk örneği olduğuna göre aşağıdaki tarih yazım tarzlarından hangisiyle yazılmış olabilir?
  A)Hikayeci tarih
  B)Sosyal tarih
  C)Özel tarih
  D)Bilim tarihi
  E)Öğretici tarih

  12.Tarih insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleriyle olan ilişkilerini ve kültürlerini inceler.
  Bu tanımda tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliği belirtilmemiştir?
  A)Meydana gelen savaşları incelemesi
  B)Göçebeliği anlatması
  C)Antlaşmaları incelemesi
  D)Yer ve zaman bildirmesi
  E)Ticaretin gelişimini incelemesi

  13.Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yla ilişkilerini düzenlemek amacıyla geliştirdiği takvim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)On iki hayvanlı takvim
  B)Hicri takvim
  C)Rumi takvim
  D)Kum saati takvimi
  E)Celali takvim

  14.Orta Asya'yı anayurt edinen Türkler göçebe bir yaşam sürmüşler, hayvancılıkla uğraşmışlardır.
  Yukarıdaki bilgilerle ilgili olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Coğrafya
  B)Antropoloji
  C)Sosyoloji
  D)Ekonomi
  E)Epigrafya

  15.Aşağıdaki tarihin kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A)Mağara resimleri
  B)Fosiller
  C)Köprüler
  D)Abideler
  E)Silahlar

  16.Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerle ilgili br kaynaktır?
  A)Yazıtlar
  B)Tabletler
  C)Antlaşmalar
  D)Aletler ve silahlar
  E)Anıtlar

  17.Toplumdaki nüfus artışı ve nüfus hareketleri, olayların meydana gelme nedenlerindendir.
  Bu nedenler üzerinde durarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Felsefe
  B)Beşeri coğrafya
  C)Filoloji
  D)Folklor
  E)Diplomasi

  18.Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu değildir?
  A)Savaşları incelemek
  B)Ülke yönetimlerini incelemek
  C)Dinsel inanışları incelemek
  D)Göçebeliği incelemek
  E)Kutsal kitapların içeriğini öğretmek

  19.Uygarlık tarihi içerisinde aşağıdakilerden hangisini elde edemeyiz?
  A)Sanat eserlerinin özellikleri
  B)Bilimsel gelişmeler
  C)Savaşların nedenleri
  D)Devlet yapıları
  E)Hukuk sistemleri

  20.Tarihsel süreç, Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar diye 2' ye ayrılır.
  Bu ayrımı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yazının bulunması
  B)Aletlerin özellikleri
  C)Olayların nitelikleri
  D)Ateşin bulunması
  E)Yerleşik yaşama geçilmesi

  CEVAP ANAHTARI:

  1-E 2-A 3-B 4 -E 5-B 6-D 7-A 8-C 9-B 10-E 11-A 12-D 13-C 14-E 15-D 16-D 17-B 18-E

  19-C 20-A
  Tarih Bilimi ve Özellikleri -2

  1.Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisi, geçmişteki insan topluluklarının özellikle ekonomik durumu hakkında bilgi vermektedir?

  A)Arkeoloji
  B)Paleografya
  C)Epigrafya
  D)Nümizmatik
  E)Diplomatik

  2.Aşağıdakilerden hangisi, tarih biliminin araştırma konusu dışında kalır?

  A)Devlet örgütü
  B)Hukuk ve dil
  C)Savaş ve barış
  D)Bilim ve teknik
  E)Doğa olayları

  3.Bir kazıda bulunan mezarların incelenmesinde tarihe yardımcı olan aşağıdaki bilimlerden hangisi daha çok bilgi üretebilir?

  A)Kronoloji
  B)Nümizmatik
  C)Antropoloji
  D)Coğrafya
  E)Paleografya

  4.İnsan topluluklarının öz kültürlerini inceleyerek, tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Epigrafya
  B)Etnoloji
  C)Psikoloji
  D)Diplomatik
  E)Kronoloji

  5.Aşağıdaki bilimlerden hangisinden hem Tarih Öncesi hem de Tarihi Devirlerin incelenmesinde yararlanılabilir?

  A)Antropoloji
  B)Nümizmatik
  C)Diplomatik
  D)Paleografya
  E)Epigrafya

  6.Mısır'da Tarih Öncesi dönemleri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanamaz?

  A)Arkeoloji
  B)Coğrafya
  C)Diplomatik
  D)Antropoloji
  E)Sosyoloji

  7.Aşağıdakilerden hangisi, tarihi bir olayın araştırılmasında başvurulacak yöntemlerden birisi değildir?

  A)Olayın, nedenlerinin ve sonuçlarının incelenmesi
  B)Olayın gözlem ve deneyinin yapılması
  C)Arkeolojik belgelerden yararlanılması
  D)Eski paraların incelenmesi
  E)Belgelerin doğruluğunun araştırılması

  8.Tarih; Tarih Öncesi ve Tarih Devirleri olarak ikiye ayrılmıştır.
  Tarih devirlerinin başlaması ile aşağıdaki bilimlerden hangisinin de çalışma alanı ortaya çıkmış olur?

  A)Nümizmatik
  B)Filoloji
  C)Arkeoloji
  D)Diplomasi
  E)Antropoloji

  9.Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarının kültürlerini oluşturan unsurlardan biri değildir?

  A)Dinsel inanış
  B)Askeri örgütleme
  C)Maliye ve vergi sistemi
  D)Ülke yönetimi
  E)Irksal özellikler

  10.Tarihsel bir olayın oluşmasında kendisinden önceki gelişmelerin etkisini doğru olarak değerlendirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

  A)Olayın nedenlerinin
  B)Olayı yaşayanların yorumlarının
  C)Olayın gerçekleştiği yerin
  D)Başka olaylara benzerliğin
  E)Olayların yaşandığı zaman sürecinin

  11.Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin araştırmalarında kullandığı bir yöntem değildir?

  A)Neden sonuç ilişkisi kurma
  B)Kaynakları inceleme
  C)Tarihi bölümlere ayırma
  D)Olayla ilgili olasılıklar üretme
  E)Diğer bilimlerden yararlanma

  12. Destanlar, efsaneler, masallar, halk türleri gibi sözlü edebiyat ürünlerinden en çok hangi tarih türü yararlanmıştır?

  A)Bilimsel tarih
  B)Hikayeci tarih
  C)Sosyal tarih
  D)Öğretici tarih
  E)Genel tarih

  13.Devletler ve topluluklar arasındaki yazışmaları, antlaşmaları, ferman ve berat gibi diğer siyasal
  belgeleri, aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisi inceler?

  A)Nümizmatik
  B)Epigrafya
  C)Diplomatik
  D)Paleografya
  E)Etnografya

  14.Tarihe yardımcı bilimlerden olan paleograf yanın ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Fosiller
  B)Eski yazılar
  C)İskeletler
  D)Toprak altında kalan eşyalar
  E)Olayların gerçekleşme zamanı

  15.''Tarih, insan topluluklarını, onların yaşayışlarını, kültürlerini ve ilişkilerini inceleyen, yorumlayan,
  olayların nedenlerini ve sonuçlarını yer ve zaman göstererek bizlere aktaran'' bir bilim olduğuna
  göre; aşağıdakilerden hangisi bu bilimin kapsamı dışında kalır?

  A)Siyasal yapı ve ülke yönetimi
  B)Hukuksal yapı ve dinsel etkinlikler
  C)Tarımsal yapı ve ticari etkinlikler
  D)Toplumsal yapı ve devrimler
  E)Coğrafi yapı ve jeolojik hareketler

  16.İnsan topluluklarının oluşturduğu siyasal örgütlenmeler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak biçimlenir?

  A)Toplumun yapısı ve gereksinimlerine
  B)Bölgenin coğrafi koşullarına
  C)Devlet adamlarının planlamasına
  D)Bilimsel ve teknik düzeye
  E)Ülkenin jeopolitik konumuna

  17.
  -Olaylardan ve kahramanlardan övgüyle söz eden,
  -Topluma veya bireye belirli bir ahlak ile davranış biçimini kazandırmayı amaçlayan tarih yazım tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Öğretici
  B)Hikayeci
  C)Sosyal
  D)Genel
  E)Nedenci-nasılcı

  18.
  1.Güneş yılı esasına dayalıdır.
  2.Başlangıç yılı 1079'dur.

  Yukarıdaki özellikleri verilen, Büyük Selçuklular zamanında hazırlanan ve Sasanilerin takvimini temel alan takvim çeşidi hangisidir?

  A)On İki Hayvanlı Türk Takvimi
  B)Hicri takvim
  C)Miladi takvim
  D)Rumi takvim
  E)Celali takvim

  19.

  1. Mezopotamya Uygarlığı, Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki verimli topraklarda ortaya çıkmıştır.
  2.Nil deltasında özgün bir uygarlık olan Mısır uygarlığı ortaya çıkmıştır.
  Yukarıdaki yargıları savunan bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha çok yardım almıştır?

  A)Kronoloji
  B)Coğrafya
  C)Antropoloji
  D)Etnografya
  E)Paleografya

  20.Tarih biliminde olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma gereği, olayların zamana göre sıralanmasını gerekli kılmıştır.
  Bu durum, aşağıdaki hangi bilim dalına gereksinim duyulmasını sağlamıştır?

  A)Paleografya
  B)Diplomasi
  C)Kronoloji
  D)Sosyoloji
  E)İstatistik

  CEVAP ANAHTARI:

  1-D 2-E 3-C 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B 9-E 10-A 11-D 12-B 13-C 14-B 15-A 16-A 17-A 18-E

  19-B 20-C
  Tarih Bilimi ve Özellikleri -3

  1.Var oluşundan günümüze kadar insanlığın yaşadığı tarih bir bütündür.Ancak bu bütünü bir hamlede ve olduğu gibi inceleyip öğrenebilmek ne de bilgilerin tamamını olduğu gibi başkalarına öğretebilmek mümkündür.
  Bu nedenle tarih biliminde aşağıdakilerden hangisi zorunlu olarak yapılmıştır?

  A)Belgelerin bulunması
  B)Zaman, mekan ve konuya göre tarihin sınıflandırılması
  C)Doğru belgenin sahte belgeden ayırt edilmesi
  D)Yakın tarihin araştırılmaması
  E)Yazısız belgelere daha az yer verilmesi

  2.Tarihi oluşum bir defada bitmez; sürekli olarak kendini yeniler.İşte bu yenilemeye değişim ve ya çağdaşlaşma denir.O halde, değişme ve çağdaşlaşma mahiyet değiştirme değil, olmaya devam etme oluşumun sürekliliğini devam ettirme anl***** gelmektedir.
  Bu bilgi, tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliğinin kanıtıdır?

  A)Yasaların olmamasının
  B)Dinamik olmasının
  C)Deney ve gözlem yapılamamasının
  D)Tekrarlanamamasının
  E)Tarafsızlığın

  3.Doğu'da Kingan Dağları'na kadar, Batı'da Demir Kapı'ya kadar yerleşmişler.İki sınır arasında pek örgütsüz Gök Türkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerlermiş.
  Bu paragraf aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangilerine örnek gösterilebilir?

  A)Genel tarih-Özel tarih
  B)Bilim tarihi-Sanat tarihi
  C)Özel tarih-Siyasi tarih
  D)Sanat tarihi-Bilim tarihi
  E)Kültür tarihi -Sanat tarihi

  4.''Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen; Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!''
  Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki tarih yazıcılığının hangilerine örnek olarak gösterilebilir?

  A)Rivayetçi tarih-Bilimsel tarih
  B)Pragmatik tarih-Bilimsel tarih
  C)Rivayetçi tarih-İdeolojik tarih
  D)Pragmatik tarih-Hikayeci tarih
  E)Hikayeci tarih-İdeolojik tarih

  5.Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysilere ve silahlara rastlanmıştır.
  Bu bilgiler:
  I.İnsan ihtiyaçlarının birbirine benzediği
  II.Topluluklar arası ticaretin geliştiği
  III.Tarihi Çağlara geçildiği
  IV.İnsanlar arasında barışın egemen olmadığı
  durumlarından hangilerine kanıt olabilir?

  A)I ve III
  B)I ve IV
  C)III ve IV
  D)I, II ve III
  E)I, II ve IV

  6.Tarihçinin kullandığı malzemeyi oluşturan belgeler farklı yazı karakterleriyle yazılmıştır(Örneğin; Mısır’ın hiyeroglif, Mezopotomya’nın çivi, Türklerin Uygur alfabeleri, Osmanlıca’nın yazı çeşitleri, Slavların kril alfabesi ve Avrupalıların Latin alfabesi).
  Bu bilgiye göre tarihçinin bu milletlerin tarihini inceleyebilmesi için, aşağıdaki hangi yardımcı bilimlerden faydalanması gerekir?

  A)Paleografya
  B)Kronoloji
  C)Arkeoloji
  D)Filoloji
  E)Diplomatik

  7.Demirin gülük hayatta kullanılması önemli gelişmelere neden olmuştur.Küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler ve imparatorluklar almaya başlamıştır.
  Bu bilgiye dayanarak;
  I.Teknik gelişmenin yaşandığı
  II.Siyasi yapılanmanın farklılaştığı
  III.Etnik kökenin değiştiği
  Yargılarından hangileri söylenebilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve II
  D)I ve III
  E)II ve III

  8.Tarihi olaylar zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırarak incelenir.
  Bu bilgiye göre;
  I.Ortaçağ tarihi
  II.Türkiye tarihi
  III.Almanya tarihi
  IV.Yeniçağ tarihi
  tarihlerinden hangilerinin mekana göre sınıflandırıldığı söylenebilir?

  A)I ve IV
  B)II ve III
  C)III ve IV
  D)I, II ve III
  E)I, II ve IV

  9.Harabeler ve abideler, yerin altında ve ya üzerinde belli alanlarda bulunur.Bunlardan bazıları da açık hava müzelerini oluşturur.
  Aşağıdakilerden hangisi açık hava müzesine örnek olarak gösterilebilir?

  A)Topkapı Sarayı
  B)Efes
  C)Yıldız Sarayı
  D)Etnografya Müzesi
  E)Ayasofya

  10.
  I.Tabletler ile kitabeler
  II.Papirüsler ile paralar
  III.Orak ve bıçaklar
  Yukarıdakilerden hangileri yazılı belgelerden değildir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I ve II
  E)II ve III

  11.
  Anadolu toplulukları tanrılara kurban keser, yiyecek ve içecek sunarlardı.
  Bu durum;
  I.Geleneklerin oluştuğu
  II.Çok tanrılı dine sahip olunduğu
  III.Mezar kültürünün geliştiği
  yargılarından hangisinin göstergesidir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I ve II
  E)I, II ve III

  12.Tarihsel olay, bir anda ortaya çıkan gelişme, tarihsel olgu ise bu olayları kapsayan süreç olduğuna göre; aşağıdakilerden hangisi tarihsel bir olay değildir?

  A)İstanbul’un Türkler tarafından fethi
  B)Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumu
  C)I. Bayezid’in esir düşmesi
  D)Rönesans Hareketleri
  E)Atilla’nın ölümü

  13.Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanındaki gelişmelerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen ve açıklayan bir bilimdir.
  Yukarıdaki tarihin tanımında aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

  A)Neden-sonuç bağlantısı
  B)kültürel gelişmeler
  C)Kaynaklardan faydalanma
  D)Uygarlığın gelişimi
  E)Yer bildirme

  14.Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi doğru verilmemiştir?

  A)I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Versay Antlaşması-II.Dünya Savaşı
  B)Hunların batıya göç etmesi-Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
  C)İyonya’da dini baskının olmaması-Önemli bilimsel gelişmelerin olması
  D)Barutun ateşli silahlarda kullanılması-Derebeylik rejiminin kurulması
  E)Burjuva sınıfının siyasi haklar arayışı-Fransız İhtilali

  CEVAP ANAHTARI:

  1-B 2-B 3-C 4-B 5-B 6-A 7-C 8-B 9-B 10-C 11-D 12-D 13-E 14-D  Tarih Bilimi ve Özellikleri -4

  1.”Geçmişte yaşanmış bir olayın doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği dönemin koşullarının göz önüne alınması gerekir.’’
  Buna göre tarihçi ele aldığı konuyu incelemeye öncelikle aşağıdakilerden hangisini belirleyerek başlamalıdır?

  A)Olayın geçtiği bölgedeki devletleri
  B)Olayın geçtiği zamanı
  C)Olayın yaşandığı toplumun etnik yapısını
  D)Olayın benzerlerini
  E)Olay kahramanlarının psikolojik yapısını

  2.
  I.Efsane ve ilgi çekici olayların sözlü anlatımı olarak ortaya çıkmıştır.
  II.Olaylar yorum yapmadan doğrudan anlatılmıştır.
  III.Neden-sonuç ilişkisi belirtmemiştir.
  Özellikleri verilen tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Hikayeci
  B)Bilimsel
  C)Pragmatik
  D)Olgucu
  E)Sosyal

  3.’’Tarihsel olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurarak, tarihsel süreci bir bütün olarak değerlendiren’’ bir tarihçi için aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlış olur?

  A)Bugünü anlamanın en iyi yolu geçmişi öğrenmektir.
  B)Tarihsel olaylar, olayın geçtiği çağın içinde değerlendirerek günümüze aktarılmalıdır.
  C)Tarihçi günümüzle, geçmiş arasındaki diyalogu sürekli canlı tutmalıdır.
  D)Geçmişi öğrenmek, geleceğin kapılarını da aralar.
  E)Bir olayın nedenini, kendisinden sonraki olayın sonuçlarında aramalıdır.

  4.’’Tarih; özel tarih, genel tarih, uygarlık tarihi..’’ olarak bölümlere ayrılmıştır.
  Bu ayırımdaki temel dayanak aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yazılı ve yazısız kaynaklar
  B)Filolojik bilgiler
  C)İncelenen konular
  D)Kültürel yapı
  E)Sosyal yapı

  5.
  I.Araştırmanın yapıldığı günün koşullarını dikkate alma
  II. Olaylar arasında benzerlikler kurma
  III.Olayları o günkü koşullara göre değerlendirme
  Tarihsel olayın yukarıdaki özelliklerinden hangileri tarihin objektiflik özelliğini açıklar?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I ve II
  E)II ve III

  6.Tarihi olaylar ancak geçmiş zamanlardaki toplumların bize bırakmış olduğu belgelerden öğrenilir.Belgeler yazılı ve yazısız belgeler olmak üzere iki bölümde incelenir.
  Aşağıdakilerden hangisi yazısız belgeler arasında gösterilemez?

  A)Seramikten yapılmış kaplar
  B)Bakır paralar
  C)Anıt mezarlar
  D)Kült heykelleri
  E)Silahlar

  7.”Kol gücüne dayanan atölyeler bize feodal bir toplumu, buhar gücüne dayanan fabrikalar ise kapitalist bir toplumu verir.”görünüşünü savunan bir tarihçi toplumsal değişimi aşağıdakilerden hangisini dayandırmaktadır?

  A)Coğrafi koşullara
  B)Üretim şekillerine
  C)Ticari eylemlere
  D)toplumsal hareketlere
  E)Yönetim biçimine

  8.Tarihi bilimi geçmişte yaşayan insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleriyle olan ilişkileri ve kültürlerini konu edinir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin incelediği konulardan biri değildir?

  A)Yazının bulunması
  B)Hayvanların evrimi
  C)üretim biçimlerinin oluşması
  D)Köleliğin oluşması
  E)Ticaretin başlaması

  9.Sadece Osmanlı Devleti’nin kuruluş, gelişme ve yıkılışı ele alıp inceleyen tarih türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sanat Tarihi
  B)Resmi tarih
  C)Hikayeci tarih
  D)Kültür tarihi
  E)Bilim tarihi

  10.
  I.Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunu Kösedağ Savaşı’na
  II.Kurtuluş Savaşı’nı Birinci Dünya Savaşı’na
  III.İkinci Dünya Savaşı’nı Versay Antlaşması’na

  Bağlayan bir tarihçinin olayları incelemesinde aşağıdakilerin hangisine öncelik verdiği söylenebilir?

  A)Olayların kahramanlığına
  B)Olayların oluştuğu alana
  C)Olayların oluştuğu zamana
  D)Olayların sınıflandırılmasına
  E)Olayların nedenlerine ve sonuçlarına

  11.Tarihin bir bütün olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünen bir tarihçi aşağıdaki bölümlerden hangisine ters düşmez?

  A)Ortaçağ Avrupa tarihi
  B)Osmanlı tarihi
  C)Bilim tarihi
  D)İnsanlık tarihi
  E)Sanat tarihi

  12.”Tarih, insan topluluklarını ve toplulukların geçmişteki etkinliklerini konu alır.Bilinen bütün kültürler, kısaca insanlığın ortaya koyduğu maddi ve manevi öğeler tarihin konusu içindedir.”

  Bu bilgilere dayanılarak tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Geçmişi inceler.
  B)Toplumsal bilimlerdendir.
  C)Olayları gözlemleyerek inceler.
  D)İnsan topluluklarının her türlü etkinliklerini inceler.
  E)Toplumların kültürel geçmişlerini inceler.

  13.Tarihi bir olayın, diğer bir tarihi olayla ilişkisinin doğru olarak incelenebilmesi için üzerinde durulması gereken temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Olaylar arasındaki zaman farkı
  B)Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi
  C)Olayların günümüz olaylarına benzerliği
  D)Diğer olaylarla olan benzerliği
  E)Olayların aynı yerlerde meydana gelmesi

  14.İlk yazılı belgeleri incelemek isteyen bir paleografa Mezopotamya’ya gitmesi önerilmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A)Yazıyı ilk kullanan Sümerler bu bölgede yaşamışlardır.
  B)Mezopotamya uygarlığın beşiğidir.
  C)İlk para Mezopotamya’da kullanılmıştır.
  D)İlk edebi eserler Sümerlere aittir.
  E)Yasalar ilk önce Mezopotamya’da yazılı hale getirilmiştir.

  15.”Tarih, istediğimiz her kelimeyi yazabileceğimiz bir harf kutusudur.”görüşünü öne süren bir tarihçi, tarihçilerin araştırmalarında özellikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalarını istemektedir?

  A)Kaynakların incelenmesinde yardımcı bilimlerden yararlanılmasını
  B)Çalışmaların aktarılmasında yansız olunmasını
  C)Yazılı belgelerden yararlanılmasını
  D)Neden-sonuç ilişkisinin göz önünde bulundurulmasını
  E)Belgelerin düzenlenmeden aynen aktarılmasını

  16.
  I.Hicret olayı
  II.Hz. İsa’nın doğumu
  III.İstanbul’un fethi
  IV.Fransız İhtilali
  V.Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
  Yukarıdakilerden hangileri tarihin bölümlere ayrılmasında kullanılan olaylardan değildir?

  A)I ve II
  B)II ve III
  C)II ve V
  D)III ve IV
  E)III ve V

  CEVAP ANAHTARI:

  1-B 2-A 3-E 4-C 5-C 6-B 7-B 8-B 9-B 10-E 11-D 12-C 13-B 14-A 15-B 16-A
  -Yağmur- ve aDa* bunu beğendi.
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  ÇAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ I

  1. Gerçek anlamıyla modern tarih disiplini daha önceki tarihçilerden bize kalanlara değil, özgün kaynakların tekrar değerlendirilmesine dayanır. Bu nedenle tarih¬çiler özgün kaynakları birincil kaynak, kendilerinden öncekilerin geçmişle ilgili yazdıklarını ise ikincil kay¬naklar olarak kabul ederler.
  Tarihçi, ikinci el kaynaklara dayanıyorsa aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda de¬ğildir?
  A) Yorum içerip içermediğini
  B) Yeterince sorgulanıp sorgulanmadığını
  C) Gerçeği yansıtıp yansıtmadığını
  D) Kim tarafından gün ışığına çıkarıldığını
  E) Birinci el kaynağa dayanıp dayanmadığını


  2. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insan¬lığı şaşırtacak bir mahiyet (nitelik) kazanabilir"
  Atatürk'ün dile getirdiği bu düşünce ile aşağıda-kilerden hangisi özellikle vurgulanmak istenmek¬tedir?
  A) Tarih yazmanın, yapmak kadar önemli olduğu
  B) Tarihi oluşturan insanlara saygılı olunması ge¬rektiği
  C) Tarih yazıcılığının doğru ve nesnel olmasının ge¬rekliliği
  D) İnsanlığı şaşırtabilecek bazı gerçeklerin olabile¬ceği
  E) Tarihin en önemli konusunun insan ve yaptıkları olduğu


  3. Tarih biliminin;
  I. Olaylar arasında ilişki kurma,
  II. Güvenilir belgelere dayanma,
  III. Deney ve gözlem yöntemlerini kullanmama,
  gibi özelliklerinden hangileri objektifliğin doğru¬dan ölçütü olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız I!
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  4. Tarih bilimi, doğal bilimlerde olduğu gibi deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.
  Bu durum tarih biliminin;
  I. Toplumsal nitelikli olaylarla ilgilenmesi,
  II. Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi,
  III. İncelemelerinde diğer bilimlerden yararlanması,
  gibi özelliklerinden hangileriyle ilişkilidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  5. Herhangi bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda;
  |. Toprağın en alt katında taştan yapılmış av alet¬lerine
  II. Toprağın en üst katında demirden yapılmış bal¬talara
  III. Toprağın alttan başlayarak ikinci katında cilalan¬mış taşlar ve bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanmıştır.
  Bu bulgulardan hangileri ilgili yerleşim yerinde tarih öncesi çağların sırasıyla yaşanmadığının göstergesi olarak alınabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III


  6. Tarihsel olaylar değişmediği halde, bu olayların zaman içinde yeniden ele alınarak yorumlanma¬sında,
  I. Tarih öğrenim yöntemlerinin değişmesi,
  II. Yeni belgelerin ortaya çıkması,
  III. Araştırma yapan tarihçilerin sayısının artması,
  gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu ileri sürülebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  7. "Çağdaş tarihçinin iki görevi vardır; az sayıdaki an¬lamlı olguları bularak, onları tarihin olgularına dönüş¬türmek ve bazı olguları tarihi değildir diye bir kenara bırakmak." diyen bir tarihçi, hangi özelliğe sahip olguları ta¬rihi olgu olarak nitelendirebilir?
  A) Geçmişte yaşanmış olanları
  B) Önemli kişilere ait olanları
  C) Gelişmiş bir uygarlığa ait olanları
  D) Etkilerini günümüze kadar sürdürmüş olanları
  E) Genel, geçmişe ait ve insana dair olanları


  8. Tarihçiler, tarihsel olayları incelerken, daha kolay ve doğru araştırılmasını sağlamak ve olayların karma¬şıklığını gidermek amacıyla tarihi zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırmışlardır.
  Bu bilgiye dayanarak, tarihin konuya göre sınıf¬landırılmasında;
  I. Toplumların siyasal ve askeri faaliyetleri,
  II. İnsanların üretim ilişkileri ve ekonomik faaliyetleri,
  III. Toplumsal olayların hangi dönemde gerçekleştiği,
  gibi unsurlardan hangilerinin, belirleyici bir rol oynadığı savunulamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III


  9. Günümüze kadar gelebilmiş olan geçmişe ait yapı kalıntıları, yazılı belgeler, sanat değeri olsun olmasın insanoğlunun yapmış olduğu bütün eserler, araç ve gereçler tarihin birinci elden kaynaklarıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynaklar arasında gösterilemez?
  A)Hitit Analları
  B)Hammer Tarihi
  C)Lidya Parası
  D)Mısır Piramitleri
  E)Kültepe Tabletleri


  10.Bir bölgede yapılan kazılar sonucunda;
  — Su kenarlarında yapılmış evler,
  — Sivriltilmiş taş baltalar,
  — Evcilleştirildiği saptanan çeşitli hayvan iskeletleri
  gibi buluntulara rastlanmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster¬gesidir?
  A) Buluntuların tarih çağlarına ait olduğunun
  B) Cilalı Taş Çağı'na ait bulgulara rastlandığının
  C) Bölgede büyük savaşların meydana geldiğinin
  D) Temel gelirlerinin ticaret olduğunun
  E) Göçebe yaşam tarzının benimsendiğinin


  11. "Tarih doğrudan doğruya dünyaya bakma yöntemi¬dir. Eleştirel düşünce kazanmak, araştırma, yargıla¬ma ve yorumlama gücü edinmek açısından tarih öğ¬retimi en önemli araçtır." yargısından aşağıdaki hangi genellemeye ulaşılabilir?
  A) Tarih araştırmacısı öznelliği ön planda tutmalıdır.
  B) Tarihsel olaylar, doğru bir sıralanışla ele alınmalıdır.
  C) Tarih, bilimsellik ilkesine uygun olarak aktarılma¬lıdır.
  D) iktidarı elinde tutanlar, tarihçiyi yönlendirmelidir.
  E) Tarih, toplumsal yaşamı incelemeyle sınırlanmamalıdır.

  12.
  I. Diplomatik - Devletlerarası antlaşmalar
  II. Epigrafya - Anıtlar üzerindeki yazılar
  III- Arkeoloji - Belgeler üzerindeki mühürler
  IV. Antropoloji - İnsan ve hayvan iskeletleri
  V. Etnoloji - Eski paralar
  Yukarıdaki bilim ve alan eşleştirmelerinden han¬gileri doğru değildir?
  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I ve IV
  D) III ve V
  E) II ve III


  13Tarih öncesi çağlarda görülen,
  I. Tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik yaşama geçilmesi,
  II.Mağara duvarlarına avlanma ile ilgili resimlerin çizilmesi,
  III.Üretim artışına paralel olarak ticaretin ortaya çıkması,
  gelişmelerinden hangilerinin insanlar arasındaki iş bölümünü geliştirdiği savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  14. İlk uygarlıklar Mezopotamya'da Fırat ve Dicle boyla¬rında, Mısır'da Nil Deltası'nda ortaya çıkmıştır.
  Buna göre uygarlıkların ortaya çıkmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
  A) Coğrafî durum
  B) Din
  C) Sanat
  D) Siyaset
  E) Kültür


  15. Tarih bilimi, toplumların geçmişteki yaşayışlarını, bir¬birleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini, oluşturdukları uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden sonuç iliş¬kisi içinde belgelere dayanarak anlatan bir bilimdir.
  Aşağıda verilen olayların hangisinde tanıma daha yakın bir anlatım vardır?
  A) Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgakina tarafından hazırlanmıştır.
  B) Tarih yazıcılığı İlkçağ uygarlıklarından biri olan Hititlerde başlamıştır.
  C) Tarihte ilk kez takvimi kullananlar Mısırlılar ol¬muştur.
  D) Yazı, Mezopotamya'da kurulan Sümerler tarafın¬dan M.Ö 3500'lü yıllarda kullanılmıştır.
  E) Batı Anadolu'da kurulmuş olan İyonlar deniz tica¬retiyle uğraşmışlardır.


  16. İnsan toplumlarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları ve bu olaylar arasındaki ne-den-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştı¬ran bilim dalına "Tarih" denir.
  Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yoktur?
  A) Eski devirleri aydınlatması
  B) Olayların tahlilini yapması
  C) Belgelerden yararlanması
  D) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanması
  E) İnsan topluluklarının yaşayışlarını konu edinmesi


  17. Tarih biliminin konusu, yaşanmış tarih hakkında doğ¬ru bilgi elde etmek olduğuna göre, bu iş ancak ya¬şanmış tarihten günümüze yansıyan işlerin, diğer bir ifadeyle yaşanmış tarih hakkında şahitlik yapacak belgelerin değerlendirilmesiyle mümkündür.
  Bu değerlendirme için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmaz?
  A) Toplanan bilgilerin önemine göre sıraya konul¬masına
  B) Kaynakların sınıflandırılmasına (tasnif)
  C) Kaynakların aranıp bulunmasına
  D) Toplanan bilgilerin eleştirilmesine (tahlil)
  E) Toplanan bilgilerin sentezinin yapılmasına


  18. Tarih araştırmalarında gözlem yönteminin kulla¬nılamaması, tarihin;
  I. Toplumu incelemesi,
  II. Geçmiş olayları konu edinmesi,
  III. Geleceğe ışık tutması
  gibi özelliklerinden hangileriyle ilişkilidir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Yanıtlar:

  1. D 2. C 3. B 4. B 5. C 6. B 7. E 8. C 9. B 10. B 11.C 12. D
  13. E 14. A 15. D 16. D 17. A 18. B  ÇAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ II

  1. I. Güvenilir kaynaklara başvurmak
  II.Olaylar arasında ilişki kurmak
  III.Olayların yer ve zamanını doğru belirlemek
  IV.Olayın geçtiği zamandaki koşulları dikkate almak
  Yukarıdakilerden hangileri bir tarihsel olayın doğru olarak saptanabilmesi için tarih araştırıcı¬sının uyması gereken kurallar arasında gösterile¬bilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I, III ve IV
  E) I, II, III ve IV


  2.I. Alfabenin icadı
  II. Yazının icadı
  III. Takvimin icadı
  Bu gelişmeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan han¬gisi yanlış olur?
  A) Her biri ayrı bir toplum tarafından icad edilmiştir,
  B) Kendi alanlarındaki ilk örneklerdir.
  C) Çeşitli toplumlar tarafından da benimsenmişler¬dir.
  D) Farklı toplumlar arasındaki ilk ilişkilerin kurulma¬sını sağlamışlardır.
  E) Değişik toplum ve şahıslar tarafından değişikli¬ğe uğratılıp günümüze kadar gelmişlerdir.


  3."Geçmişi hatırlamayanlar, onu tekrarlamaya mah¬kûmdurlar." yargısını aşağıdakilerden hangisi en İyi açıklar?
  A) Her tarihsel sonuç, değişik nedenlerin ürünüdür.
  B) Tarih, tekerrürden (tekrardan) ibarettir.
  C) Geleceği bilmek, geçmişi bilmeye bağlıdır.
  D) Tarihten ders çıkartabilen, geçmişteki yanılgıların benzerlerinden kurtulur.
  E) Bugün ile geçmiş arasında ilişki kurmak olanak¬sızdır.


  4. "Tarihçi nesnel, nedensel olmalı; ilerleyen zamana karşı sorgulayıcı, araştırıcı bir tutum takınmalıdır. Bu¬nun için de karşılaştırmalar yapmalı, genellemelerde bulunmalıdır. Tarihçinin işi salt kaydetmek deği, aynı zamanda değerlendirmektir."
  Buna göre tarihsel olayları değerlendiren bir ta¬rihçiden aşağıdakilerden hangisi beklenemez?
  A) Güvenilir kaynaklara başvurması.
  B) Olayların geçtiği zamandaki koşulları dikkate al¬ması.
  C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurması.
  D) Olaylarla ilgili değişik yorumları incelemesi.
  E) Gerçekleşen olayları günümüze olduğu gibi ak¬tarması.


  5. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerle¬rine göre daha belirgindir?
  A) Sanayî Devrimi XVIII. yüzyılda ortaya çıkmıştır
  B) Türkiye 1 Ocak'tan itibaren Miladî Takvim'i kul¬lanmaya başlamıştır
  C) Osmanlı Beyliği XIII. yüzyılın sonlarında kurul¬muştur
  D) Kösedağ Savaşı 1243'te yapılmıştır
  E) Halifelik, 3 Mart 1924'de kaldırılmıştır


  6. Uygarlığın gelişmesi, insanlığın yaşamının kolaylaş¬ması ve dolayısıyla insanların doğa ile mücadelele¬rinde önemli bir birikime sahip olmaları, bir dizi dü¬şünsel ve üretimsel etkinliklere bağlı olmuştur.
  Buna göre tarih öncesi çağlarda ortaya konan aşağıdaki hangi etkinliğin, uygarlığın gelişmesi¬ne katkısı diğerlerine oranla daha azdır?
  A) Tarımsal faaliyetin başlaması
  B) Mağara resimlerinin yapılması
  C) Tekerleğin kullanılması
  D) Ateşin kontrol altına alınması
  E) Madenlerin işlenmesi

  7. Eski bir yerleşim yerinde gerçekleştirilen araştırma¬larda; bu yerleşim yerinde hayvan adlarına dayanan bir takvimin kullanıldığı görülmüştür.
  Bu bulgular ilgili yerleşim yerinde;
  I. Göçebe yaşam tarzının egemen olduğu,
  II. Topraktan çanak - çömlek yapıldığı,
  III.Temel ekonomik etkinliğin avcılık olduğu,
  yargılarından hangilerinin kanıtı olarak gösterile¬bilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  8.Herhangi iki milletin tarih içinde aynı kökten ge¬lip gelmedikleri araştırmak istenirse, incelenme¬si gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi¬nin yer alması en güçlü olasılıktır?
  A)Dinleri
  B)Bilimsel çalışmaları
  C)Takvimleri
  D)Dilleri
  E)Kullandıkları araç ve gereçleri

  9.Arkeolojik araştırmalar sonucu elde edilen buluntu¬lar, Mısır'da Cilalı Taş Çağı'nın yaşandığı bir dönem¬de Anadolu'da Yontma Taş Çağı'nın yaşandığını gös¬termektedir.
  Bu durum Mısır ve Anadolu'nun;
  I. Birbirleriyle gelişmiş bir ticari ilişki içerisinde ol¬duğu,
  II. Farklı iklim ve coğrafi özellikler taşıdığı,
  III.İki bölgenin birbirlerinden önemli ölçüde etkilen¬miş olduğu,
  olgularından hangilerinin göstergesi olarak alı¬nabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III  10.İnsanların tarımla uğraşmaya başlamasının so¬nuçları arasında;
  I. Sazlardan kulübeler yapılması,
  II. Yerleşim birimi köylerin kurulması,
  III. Yerleşik yaşama geçilmesi,
  gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylene¬bilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III


  11. İnsan topluluklarının geçmişteki olaylarını neden -sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman gösterip belge¬lere dayanarak, tarafsız şekilde inceleyen bilime ta¬rih denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi¬nin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Olayların geçmişte yaşanması
  B) Kronolojiye yer verilmesi
  C) Olaylar arası bağlantı kurulması
  D) Olayların sık sık tekrarlanması
  E) Olayların belgelere dayanması


  12. Tarih öncesi çağlarda;
  I. Ürünlerde özel mülkiyetin oluşmasına,
  II. Hukuk kurallarının konulmasına,
  III. Köleliğin sistemleşmesine,
  IV. Ticaretin başlamasına,
  neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yerleşik yaşama geçilmesi
  B) Tarımsal üretimin gerçekleşmesi
  C) İnsanların gereksinmelerinden fazla mal üretmesi
  D) Ok-yay ve tekerleğin kullanılması
  E) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması

  13. Cilalı Taş Çağında:
  I. Topraktan çanak - çömlek yapılması,
  II. Mağara biçiminde barınakların oluşturulması,
  III. Sulama kanallarının yapılması,
  gibi gelişmelerden hangilerinin bu çağda tarım yapıldığının kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  14. Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada topra¬ğın en üst katından en alt katına doğru sırasıyla De¬mir, Tunç, Bakır, Cilalı Taş ve Yontma Taş çağlarına ait araç ve gereçlere rastlanılmıştır.
  Buna göre, yerleşme yerinde yaşayanlar için hangisini söylemek doğru olur?
  A) Uygarlaşmanın tarihsel gelişmeye uygun oldu¬ğunu
  B) İlk araçlarını demirden yaptıklarını
  C) İşledikleri ilk metalin demir olduğunu
  D) Taş işlemeciliğini en son öğrendiklerini
  E) Topraktan kap - kaçak yapmayı bilmediklerini  15. Yapılan bir araştırmada M.Ö. 4000 yıllarında yaşa¬yan iki toplumdan birinin Taş Çağı'nı, diğerinin ise Demir Çağı'nı yaşadığı saptanmıştır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I. Toplumlar aynı dönemde, farklı çağları yaşamış¬lardır,
  II. Tarihsel gelişim süreci her toplulukta aynı değil¬dir,
  III. Toplumlar, farklı olaylardan etkilenmişlerdir,
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III


  16. Maden çağlarının altın, gümüş ve bakırın kullanılma¬sı ile başladığı bilinir.
  Öncelikle bu madenlerin kullanılması aşağıdaki (erden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Tunç ve demirin kullanımının bilinmiyor olmasıyla
  B) Yumuşak olmaları sonucu işlenmelerinin kolay olmasıyla
  C) Maddi açıdan diğer madenlerden daha kıymetli olmalarıyla
  D) Ateşe karşı diğerlerine oranla daha dayanıklı ol¬malarıyla
  E) Doğada bol miktarda bulunmalarıyla

  17. Diyarbakır'ın Ergani bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda;
  I. Tarım ürünlerinin yanısıra koyun, keçi gibi hay¬van fosillerine,
  II. Çakmak taşından yapılmış silahlara,
  III. Kemikten yapılmış olta ve süs eşyalarına
  rastlanmıştır.
  Bu bulgulardan hangileri Ergani bölgesinde ta¬rım ve hayvancılığın yapıldığının kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  18. Eski dönemlerden kalan kalıntıları inceleyen arke¬oloji, özellikle tarih öncesinin araştırılmasında tarihe en çok yardımcı olan bir dal olarak bilinir.
  Bu bilim dalının tarih öncesinde daha önemli ol¬masının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eski döneme ait kalıntıları incelemesi
  B) İnsan iskeletleri ile ilgilenmesi
  C) Toplumların oluşturduğu kültürleri incelemesi
  D) Üretim etkinliklerini sınıflandırması
  E) Yazının olmadığı bir dönemi aydınlatması


  Yanıtlar:

  1. E 2. D 3. D 4. E 5. E 6. B 7. E 8. D 9. B 10. E 11. D 12. B

  13. C 14. A 15. B 16. B 17. A 18. E  Mesaj Sayısı: 2746  Ynt: Tarih Bilimi- Çağlar ve Özellikleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  ÇAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ III


  1. İnsanlık tarihinin yazılı dönemi , öğretimde kolaylık sağlamak amacıyla bölümlere ayrılmıştır.
  Bu ayrım yapılırken aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?
  A) Üretim tekniğinde ve savaş araçlarında görülen ilerlemeler
  B) Alet ve araç yapımında kullanılan malzemeler
  C) Toplumların dinsel inanışlarındaki değişimler
  D) İmparatorluklar arasında meydana gelen savaş¬lar
  E) İnsanlık tarihini etkileyen önemli olaylar


  2.. Cilalı Taş çağında avcılık ve balıkçılığın yanı sıra hayvanlar evcilleştirmiş, tarımla uğraşılmaya baş¬lanmış, böylece yerleşik hayata geçilmiştir. Tüketici topluluktan çıkılıp, üretici toplum olmaya başlanmış ve iş bölümü gelişmiştir.
  Bu bilgiye dayanarak Cilâlı Taş Çağı ile ilgili aşa¬ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Doğa güçlerine inanç sona ermiştir.
  B) İnsanların yaşam biçimi değişmiştir.
  C) İnsanlar verimli topraklara göç etmiştir.
  D) Tüketici toplum yaşamı devam etmiştir.
  E) İnsanların doğaya bağımlılığı artmıştır.


  3. Herhangi bir yerleşim yerinde gerçekleştirilen kazılarda kömürleşmiş buğday tanelerine ve el değirmenlerine rastlanması;
  I. Yerleşik yaşamın var olduğu,
  II. Tarımsal üretimin bilindiği,
  III. Ticari faaliyetlerin yapıldığı,
  durumlarından hangilerinin gerçekleşmiş olabi¬leceğinin göstergesi olarak alınabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  4. İnsanı, diğer canlılardan ayıran temel özellik;düşüne-bilmesi ve düşünebildiğini üretim alanında uygulaya¬bilmeyidir.
  Buna göre, uygarlık tarihinin başlangıcını aşağı¬dakilerden hangisi oluşturur?
  A) Ateşin bulunması
  B) Yazının bulunması
  C) Klanların oluşması
  D) Tarımsal üretimin başlaması
  E) Alet üretiminin başlaması  5. “…yün eğirme ve örme giyim biçimini değiştirdi. İnsanlar, eskinin dikilmiş derileri yerine, yünden örül¬müş giysiler giymeye başladılar.
  Ağaçtan, yapma kap kaçak ile sepet örmeyi bilen in¬sanlar daha sonra çeşitli biçimlerde vazolar yapma¬ya, tahılları öğütmek için el değirmenleri oluşturma¬ya başladılar."
  Neolitik çağda ortaya çıkan bu gelişmeler aşağı¬daki hangi uğraşıların başladığını göstermez?
  A) Zanaat
  B) Seramik
  C) Hayvancılık
  D)Tarım
  E) Ticaret


  6.
  I. Deney yapma
  II. Kaynak taraması yapma
  III. Kronolojiden yararlanma
  IV. Doğa olaylarını inceleme
  V. Olaylar arasında ilişkiler kurma
  Yukarıdaki işlemlerden hangi ikisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollar arasında yer almaz?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D) I ve IV
  E) IV ve V


  7. Anadolu'da tarih öncesi çağlara ait bir yerleşim alanında yapılan kazıda aşağıdakilerden hangisi¬ne rastlanılması beklenemez?
  A) Seramik çanak - çömlek
  B) Dokuma parçaları
  C) Tarım aletleri
  D) Kil tabletler
  E) Demirden silâhlar


  8. Her toplumsal bilgi aynı zamanda tarihsel bir bilgidir. Bu yüzden tarihte inceleme alanında yer alan konu¬ları irdelerken diğer yardımcı bilim dalları ile işbirliği gereklidir.
  Bu bilgi dikkate alındığında bir topluma ait taş yazıtları ve kitabelerini incelemek isteyen bir ta¬rihçinin aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanması en güçlü olasılıktır?
  A) Epigrafi - Paleografya
  B) Etnoloji - Antropoloji
  C) Diplomatik - Heraldik
  D) Nümizmatik - Filoloji
  E) Coğrafya - Arkeoloji


  9. Tarih öncesinde yaşayan insan topluluklarının uygarlık alanında tarihsel gelişmeye uygun bir yaşayış içinde bulunduklarının kanıtı aşağıdaki¬lerden hangisinde verilmiştir?
  A) Sırasıyla taş, toprak ve madenden yapılmış araç¬lara rastlanması
  B) Kap kaçakların seramikten yapılması
  C) Yontma Taş Çağı'nda tarımla ilgili bilgilerle karşı-laşılamaması
  D) İlk araçların tunçtan yapılmış olması
  E) En son hayvanların evcilleştirilmiş olması


  10. Tarihin yazılı ve yazısız olmak üzere iki ayrı kaynağı vardır. Yazılı kaynaklar tarih çağlarının aydınlatılma¬sında önemli iken, yazısız kaynaklar, daha çok tarih öncesinin aydınlatılmasında kullanılır.
  Buna göre aşağıdaki belgelerden hangisi tarih öncesinin aydınlatılmasında kullanılamaz?
  A) Giysiler
  B) Kabartmalar
  C) Anallar
  D) Fosiller
  E) Silâhlar


  11. Tarihsel olayların doğru olarak değerlendirilmesi için gerçekleştiği zamanının iyi bilinmesi gerekmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi bunu kolaylaştıran yan dımcı bilim dallarından biridir?
  A) Kronoloji
  B) Sosyoloji
  C) Paleografya
  D) Antropoloji
  E) Epigrafya  12.
  I. Matbaa
  II. Yazı
  III. Kâğıt
  Tarihte insanların icad ettiği ve geliştirerek kullan¬dığı yukarıdaki teknik imkanların kullanılış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) I, II ve III
  B) II, III ve I
  C) I, III ve II
  D) III, II ve I
  E) III, I ve II


  13. Tarih bilimi için en doğru bilgi kaynağı belgelere da¬yalı olandır.
  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre, daha güvenilir kaynak niteliğindedir?
  A) Sümerlerdeki Yaradılış Destanı
  B) Lidya mezarlarından çıkan vazolar
  C) Urartulardaki taş kanallar
  D) Yunan/dardaki tanrı heykelleri
  E) Kayseri'deki Asurlu tüccarlara ait kil tabletler

  14. insanların gereksinimlerinden fazla mal üretmeleri birçok yeni gelişmeye yol açmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı gelişmelerden biri değildir?
  A) Özel mülkiyetin oluşması
  B) Ticaretin başlaması
  C) Hukuk kurallarının oluşması
  D) Köleciliğin kurumlaşması
  E) Klanların ortaya çıkması

  15. Tarihçinin işlevi ressamınkine benzer, fotoğraf maki-nesininkine değil. Yani göze çarpan herşeyi ayrım gözetmeden göstermek değil, keşfedip ortaya koy¬mak, eşyanın tabiatında bulunanı ayıklayıp vurgula¬maktır.
  Bu bilgilere bakıldığında tarihçi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Tarihçi olayların nedenini sorgulamalıdır.
  B) Kendi bakış açısıyla değerlendirme yapmalıdır.
  C) Karşılaştırmalar yapmalı ve genellemelerde bu¬lunmalıdır.
  D) Zamanı ve mekânı doğru saptamalıdır.
  E) Geçmişi bugünün koşullarıyla açıklamalıdır.


  16. Nümizmatik biliminin verilerinden yararlanarak toplum ve devlet hayatı konusunda bazı bilgilere ulaşılabilir.
  Aşağıdaki konulardan hangisine bu bilim dalının verilerinden yararlanarak ulaşmak çok zor bir olasılıktır?
  A) Ülkenin malî durumu
  B) Devletin kullandığı yazı
  C) Ülke yöneticisinin kimliği
  D) Toplumun sanat anlayışı
  E) Halkın dinsel inanışı


  17. Anadolu'da birçok yerde yapılan kazı ve incelemeler, M.Ö. 3000'de Anadolu'da şehir devletlerinin kuruldu¬ğu, şehirlerdeki evlerin taş temeller üzerine oturtul¬muş ker*** yapılar olduğu, insanlar arasında iş bölü¬münün varolduğu ve seramik yapımının geliştiği gö¬rülmüştür.
  Bu bilgiye dayanarak M.Ö. 3000'de Anadolu'da yaşayanlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi¬sine ulaşılabilir?
  A) M.Ö. 3000'de Anadolu'da tarih çağlarına geçil¬miştir.
  B) Anadolu'da tarih öncesi çağlarda da ileri bir kül¬tür vardır.
  C) Anadolu'da tarih öncesi çağlarda da siyasi birlik kurulmuştur.
  D) Anadolu'da tarih çağları sırasıyla yaşanmıştır.
  E) Bu dönem Anadolu'da üretim artmış, ticari hayat gelişmiştir.


  18. Cilâlı Taş Çağı'na ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi Maden Çağı'nda ticaretin başlamasına doğrudan etkide bulunmuştur?
  A) İhtiyaçtan fazlasının üretilmesi
  B) Hayvanların evcilleştirilmesi
  C) Tarım hayatına geçilmesi
  D) Seramik kültürünün oluşması
  E) Ok ve yayın kullanılması


  19. Tarih, olayları incelerken olayların zamanını belirt¬mek zorundadır.Bu durum;
  I. Tarihin geçmiş olayları incelemesi,
  II. Olayların belgelere dayanması,
  III.Olayların nedenlerinin çok yönlü olması,
  özelliklerinden hangilerinin doğrudan bir sonu¬cudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Yanıtlar:

  1.E 2. B 3. E 4. E 5. E 6. D 7. D 8. A 9. A 10. C 11. A 12.B

  13.E 14.E 15.C 16. E 17. B 18. A 19. A


 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  ÇAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ 4


  1. İnsan faaliyetlerinin zaman içindeki seyrini yakala¬mak isteyen tarihçiye sosyoloji son derece önemli veriler sunar. Ne sosyolojiye açılmayan tarih, ne de tarihe dayanmayan sosyoloji, gerçek bilim olma özelliği kazanabilir.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I. Sosyal olaylar ile sosyal kurallar arasında yakın bir ilişki vardır,
  II.Tarih ve sosyolojinin konuları iç içedir,
  III.Tarih araştırmaları sosyolojinin ortaya çıkmasın¬dan sonra başlamıştır,
  yargılarından hangilerine uiaşıtamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  2. "Tarih öncesi dönemlerdeki toplumların yaşam bi¬çimleri konusunda bilgilenilmesini sağlayan birçok kaynak vardır."
  Aşağıdaki kaynaklardan hangisi bu dönemlerin aydınlatılmasında ve devirlere ayrılmasında di¬ğerlerine oranla daha çok etkilidir?
  A) Yazılı belgeler
  B) Araç ve gereçler
  C) Toplumsal işbölümü
  D) Dinsel inanışlar
  E) Üretim etkinlikleri


  3. Tarih geçmişteki olayları incelerken diğer bilimlerin verilerine gereksinim duyar. Bu nedenle tarihin diğer bilimlerle ilişkisi zorunludur.
  Buna göre bir yerleşim yerinde "taş yazıtları" ince¬lemek isteyen bir tarihçi aşağıdaki hangi bilim dalına doğrudan gereksinim duyar?
  A) Antropoloji
  B) Epigrafya
  C) Kronoloji
  D) Arkeoloji
  E) Etnoloji


  4. Yontma Taş Çağı'nda avcılık ve toplayıcılıkla hayatla¬rını sürdüren insanların Cilalı Taş Çağı'nda üretime geçtikleri ve ilk köyleri kurdukları, Maden Çağı'nda ise ticaretin geliştiği şehir devletleri aşamasına ge¬lindiği görülür.
  Bu gelişmelere dayanarak, Tarih Öncesi Çağlar ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Uygarlığın gelişimi insanların yaşam biçimini de¬ğiştirmiştir.
  B) Yontma Taş Çağı insanları tüketicidir.
  C) İnsanlar Cilalı Taş Çağı'nda yerleşikliğe geçmiştir.
  D) İlk siyasal örgütlenme Maden çağlarında gerçek¬leşmiştir.
  E) Uygarlık en geniş alana Cilalı Taş Çağı'nda yayıl¬mıştır.

  5. Diplomatik, değişik toplumlar arasındaki resmi bel¬geleri inceleyerek tarihe yardımcı olur.Buna göre;
  I. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı,
  II. Lidyalıların parayı bularak ticareti geliştirmeleri,
  III.Anadolu'da Mısır yazısının kullanılması,
  olaylarından hangileri doğrudan diplomatik bili¬minin konusuna girer?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  6. Mezopotamya'nın çivi yazısı, Mısır'ın hiyeroglifleri, Türklerin Orhun Yazıtları ve Uygur alfabesi, Arapların çeşitli yazıları, Slavların Kiril ve Avrupa toplumlarının Latin alfabeleri bilinmeden, bu ulusların tarihini ince¬lemek mümkün değildir.
  Eski yazıların çözümlenmesi ve özelliklerinin be¬lirlenmesi hangi bilim dallarının konusuna girer?
  A)Paleografya - Etnografya
  B)Antropoloji - Arkeoloji
  C)Diplomatik - Filoloji
  D)Paleografya - Epigrafya
  E)Heraldik – Toponimi

  7. Geçmişten günümüze kadar geçen zaman içinde ta¬rihsel olaylar bir bütündür. Fakat bu olaylar yazılır¬ken, zamana, yere ve konularına göre bölümlere ay¬rılmışlardır.
  Bu yöntem;
  I. Araştırma ve öğrenmeyi kolaylaştırmak,
  II.Olayları efsanelerden ayırmak,
  III.Tarihsel olaylardan ders almak,
  IV.Teknik gelişmelerden yararlanmak,
  amaçlarından hangilerine yönelik olarak değer¬lendirilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) III ve IV


  8.İnsanlığın zaman ve yer kavramlarını anlamasıyla or¬taya çıkan zamanı ölçme düşüncesinin, ilkçağlardan günümüze kadar belirlediği standart birimler gün, ay ve yıldır.
  Bu durum;
  I. Gök cisimlerinin hareketi gözlenmiştir,
  II.Astronomi biliminden yararlanılmıştır,
  III.Merak ve gözlem bilimsel gelişmelere yol aç¬mıştır,
  yargılarından hangilerini doğrular?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) I, II ve III


  9.Yontma Taş Çağı'ndaki hangi gelişmenin Maden çağlarının başlamasında diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir?
  A) Ateşin bulunması
  B) Üretim etkinliğinin başlaması
  C) Sosyal örgütlenmenin gerçekleştirilmesi
  D) Mağara duvarlarına resimler çizilmesi
  E) Taş ve kemik aletlerin kullanılması


  10. Bir bütün olan insanlık tarihi incelenirken tarihçiler bu bütünü zamana, mekana veya konuya göre sınırlan¬dırırlar.
  Tarihçilerin bu sınırlandırmasının;
  I. Olayların daha ayrıntılı incelenmesini sağlamak,
  II. Olayın zamanını veya yerini tespit etmek,
  III. Araştırma ve öğrenmeyi kolaylaştırmak,
  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu ileri sü¬rülebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  11. Bugünkü tarihsel doğrularımız, bulunan yeni belge¬lerle değişikliğe uğrayabilirler.
  Bu bilgi dikkate alındığında;
  I. Tarihsel doğrular herkes için farklıdır,
  II. Tarihsel doğrular, mutlak doğrular değildir,
  III.Tarihsel doğrular, tarihçinin yorumuna göre de¬ğişebilirler,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) İve II
  E) II ve III


  12. Tarihçinin herhangi bir toplumsal olayı doğru değer¬lendirebilmesinin bir koşulu da; olayın yaşandığı böl¬genin coğrafi özelliklerinin iyi bilinmesidir.
  Bu bilgilere dayanarak;
  I. Coğrafya, tarihe yardımcı bilimler arasında yer alır,
  II.Toplumlar yaşadıkları bölgenin coğrafi özellike-rinden etkilenirler,
  III.Tarihçiler toplumların yaşadıkları coğrafi bölge¬nin özelliklerini değiştirebilirler,
  yargılanndan hangilerine ulaşcıamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  13. Tarih öncesi çağların;
  I. İnsanlığın uzun süren dönemi olması,
  II. İncelenmesinde sadece araç ve gereçlerden yararlanılması,
  III.Yazının kullanılmadığı bir dönem olması,
  gibi özelliklerinden hangileri "Arkeoloji olmadan tarih öncesi dönemleri incelemek mümkün olamaz" yargısını doğrular niteliktedir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve III E) I, II ve III

  14. Tanım : insan topluluklarının geçmişteki yaşayışla¬rını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve za¬man göstererek neden sonuç ilişkileri içerisinde kay¬naklara dayanarak inceleyen bir bilimdir.
  Durum : Ortaçağ'da İslâmiyet'i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmeleri¬ne karşın kimliklerini korudular.
  Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
  A) İnsan toplumlarının kültür etkileşimleri
  B) Neden - sonuç ilişkileri
  C) Olayların yer ve zamanının verilmesi
  D) Güvenilir kaynaklara dayanılması
  E) Eski devirlerin incelenmesi


  15. Tarihçinin, incelediği olayla ilgili doğru belgelere ulaşması ve olayla ilgili değerlendirmeleri, olayın yaşandığı dönemin koşullarını dikkate alarak gerçekleştirmesi;
  I. Objektiflik
  II.Ulusallık
  III.Evrensellik
  gibi kavramların hangileriyle ilişkili bir durumu ifade eder?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  16. İnsanoğlunun Cilalı Taş Çağı'nda başlayan tarımsal faaliyetleri, teknik gelişmeler ve bilgi birikiminin art¬ması ile zamanla daha da artmış, bu faaliyetler tüke¬tilenden çok üretme konumuna ulaşmıştır.
  İnsanoğlunun bu konuma ulaşmasının;
  I. Toplumlar arasındaki ilişkilerin artması,
  II.Ticaretin başlaması,
  III.Mağara resimlerinin yapılması,
  gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu ileri sürülebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  17. 12 Hayvanlı Türk Takvimi'nde yıllar hayvanların adla¬rıyla bilinir. Yıllara adlarını veren hayvanların çoğu yırtıcı ve evcil olmayan hayvanlardır.
  Bu durum Türklerle ilgili;
  I. Yerleşik hayata geçtikleri,
  II.Ormanlık bölgelerde yaşadıkları,
  III.Avcılık yaptıkları,
  yargılarından hangilerinin kanıtı olarak alınabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  18.Tarih öncesi dönemde Anadolu'da;
  - Topraktan çanak-çömleğin yanında bakırdan ev eşyaları yapılmıştır.
  - Avcı - toplayıcı bir yaşama şeklinden tarımsal fa¬aliyetlere geçilmiştir.
  Buna göre;
  I. Madencilik başlamıştır,
  II.Tüketicilikten üreticiliğe geçilmiştir,
  III.Hayat tarzı değişmiştir,
  IV.Çok tanrılı bir dinsel inanış vardır,
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) I, III ve IV


  Yanıtlar:

  1.C,2.B,3.B,4.E,5.A,6.D,7.A,8.E,9.A,10.E,11.B,12.C,13.D,14.D,15.A,16.D,17.E,18.B  ÇAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ 5


  1. Geçmişte yaşanmış olayların aydınlatılmasında;
  I. Taş, toprak ve kemikten yapılmış eşyalar,
  II. Kitabeler ve mühürler,
  III. İnsan ve hayvan iskeletleri,
  gibi kaynaklardan yararlanılır.
  Bu kaynaklardan hangileri yazısız kaynaklar ara¬sında gösterilemez?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  2."Çok uzun bir süre aile toplulukları biçiminde yaşa¬yan insanlar zamanımızdan 50.000 yıl önce daha bü¬yük topluluklar (klan) haline gelebilmişlerdir. Fakat biz, o dönemlerdeki insanların yaşayışı hakkında ke¬sin bilgilere sahip değiliz. Çünkü tarih, insan toplu¬luklarının yaşantılarını yazının bulunması sonucu ya¬zılı belgelerin yardımıyla incelemeye başlamıştır."
  Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi¬ne ujaşılamaz?
  A)Tarih bilimi yazılı belgelerden yararlanır.
  B)Tarih Çağı yazının bulunmasıyla başlar.
  C)Tarih öncesi yaşamla ilgili bilgiler kesin değildir.
  D)Tarih öncesinde aileler ve klanlar görülür.
  E)Klan Örgütlenmesinden sonra kent devletleri or¬taya çıkar.


  3. Eski Mısır'da toprağı işleyenlerden elde ettikleri ürün miktarına göre vergi alındığından, ürün miktarının ön¬ceden kestirilmesi bir gereklilik idi. Bu gereklilik, fira¬vunun memurlarını hasat öncesi, hasadın ne kadar olacağını belirleyen Nil taşmalarını her yıl ölçüp kay¬detmelerine yol açtı.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu çalışmalara bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
  A) Yazı
  B) Tarım
  C) Takvim
  D) Piramit
  E) Din


  4. Musul ve Batı Trakya Misak-1 Milli sınırları içinde yer aldığı halde, Türkiye'nin sınırları dışında kal¬masından dolayı Mustafa Kemal'i vatansever ol¬mamakla suçlayan bir tarihçinin, aşağıdakiler¬den hangisini dikkate almadığı söylenebilir?
  A) Olayların geçtiği zamandaki koşulları
  B) Bu olayın başka olaylarla benzerliğini
  C) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunu
  D) Tarihi olayda rolü olanların katkılarını
  E) İki olay arasındaki sonuç benzerliğini


  5. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların Yontma Taş ve Cilalı Taş çağlarından sonra, Bakır, Tunç ve Demir çağlarına aynı anda girmiş olduklarını göstermiştir.
  Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdaki¬lerden hangisi söylenebilir?
  A) Ateşi kullanmayı geç öğrendikleri
  B) Kendilerinden daha ileri bir uygarlıktan etkilen¬dikleri
  C) Maden bakımından zengin bir bölgede yaşadık¬ları
  D) Madeni eşyalara fazla ihtiyaç duydukları
  E) Tarihsel gelişmeye uygun yaşadıkları


  6. Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapı¬mında sırasıyla taş, toprak ve madenlerden yarar¬lanmışlardır.
  Topraktan eşya yapımının aşağıdakilerden han¬gisine bağlı olarak ortaya çıktığı savunulabilir?
  A) Bakır ile kalayın eritilmesine
  B) Avcılık ve toplayıcılığın başlamasına
  C) Sosyal örgütlenmelerin kurulmasına
  D) Tarımsal üretimin başlamasına
  E) Paranın kullanılmasına

  7. Tarihi olayların ortaya çıktığı ve geliştiği yerin olay üzerinde önemli etkisi vardır.
  Bu durum dikkate alınırsa aşağıdaki hangi tarih sınıflandırılması yapılabilir?
  A) Genel Tarih
  B) Sosyal Tarih
  C) Zamana Göre Tarih
  D) Mekâna Göre Tarih
  E) Hikâyeci Tarih


  8.
  - Buluntulardan yola çıkarak inceleme yapma
  - Toprak altından çıkan paraları inceleme
  - Geçmişte yaşamış insanların iskelet yapısını in¬celeme
  Tarihi olayları oluş sırasına göre düzenleyerek, nedensellik ilişkisinin kurulmasını sağlama
  Yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında aşağıda-kilerden hangisi bunların dışında kalır?
  A) Coğrafya
  B) Arkeoloji
  C) Antropoloji
  D) Nümizmatik
  E) Kronoloji

  9. Cilalı Taş Çağı'nda bitkiler yetiştirilmiş, sazlardan ku¬lübeler, bitki liflerinden giysiler yapılmış, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak - çömlek yapımı ger¬çekleştirilmiştir.
  Yalnız bu bilgilere dayanarak;
  I. Cilalı Taş Çağı'nda ateşten yararlanılmıştır,
  II. Cilalı Taş Çağı'nda yerleşik yaşam vardır,
  III. İnsanoğlunun tükettiğinden fazla üretmesi Cilalı Taş Çağı'nda başlamıştır,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  10. İnsanoğlunun alet yapımında madenlerden yararlanmasında;
  I. Yerleşik yaşama geçilmesi,
  II. İhtiyaçtan fazla üretimin yapılması,
  III. Ateşin kullanılmasının öğrenilmesi,
  gibi gelişmelerden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III

  11. Çatalhöyük'te gerçekleştirilen kazılarda çok sayıda küçük kadın heykellerine rastlanmıştır.
  Çatalhöyük'te kadın heykellerine rastlanması;
  I. Medeni Yasanın bulunduğu,
  II. Toplumda kadınların önemsendiği,
  III. Sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği,
  durumlarından hangilerinin kanıtı olarak alınabilir?
  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  12. Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan buluntular, çe¬şitli ülkelerde yaşamış insan topluluklarının aynı za¬manda aynı çağı yaşamadıklarını, bir kısmının Yont¬ma Taş Çağı'nda yaşarken, diğerlerinin Cilâlı Taş ve Maden çağlarını yaşamaya başladıklarını göstermek¬tedir.
  Bu farklılığın oluşmasında aşağıdakilerden han¬gisi diğerlerine göre en az ilgilidir?
  A) Nüfus yoğunluğu
  B) Yerüstü zenginliği
  C) Yeraltı zenginliği
  D) Coğrafî konum
  E) Toplumsal örgütlenme

  13. Orta Asya'daki Andronova yerleşim bölgesinde ger¬çekleştirilen kazılarda; topraktan yapılmış kaplara, bakırdan yapılmış oklara, demirden yapılmış hançer ve baltalara rastlanmıştır. Ayrıca atın evcilleştirilmiş olduğu görülmüştür.
  Bu bilgiler Andronova'da;
  I. Toprağın ekip biçilmesinin öğrenildiği,
  II. Bölgede savaşçı bir topluluğun yaşadığı,
  III. Ateşin kullanılmasının bilindiği,
  gelişmelerinden hangilerinin yaşandığına kanıt olarak alınabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  14. Madenlerin kullanılmasıyla insanoğlu, daha dayanık¬lı tarım aleti ve silah yapabilmiş, aynı zamanda şehir hayatına yönelik gelişmeler yaşamıştır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I. İnsanoğlu maden çağlarında önemli gelişmeler yaşamıştır,
  II. İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçişi Maden çağlarında başlamıştır,
  III. İnsanoğlunun şehir kültürüne geçişi maden çağ¬larında gerçekleşmiştir,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  15. Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, bu ilişkilerden doğan kül¬türlerini, uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde doğru olarak anlatan bir bi¬lim dalıdır.
  Bu tanım dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi tarihin inceleme alanı dışında kalır?
  A) Ekonomik faaliyetler
  B) İhtilâller
  C) Bilimsel buluşlar
  D) Doğal afetler
  E) Ülke yönetimi


  16.Yargı: Özel mülkiyet olgusunun erken bir zamanda ortaya çıktığı toplumlarda üretimi belgelemek ihtiyacı tarih çağlarının başlamasında belirleyici olmuştur.
  Durum: Dünyanın birçok bölgesinde taş çağlan ya¬şanırken Mezopotamya ve Mısır'da tarih çağları ya¬şanmaktaydı.
  Yargı ile durum karşılaştırıldığında aşağıdakiler¬den hangisi söylenebilir?
  A) Kendilerine özgü yazıya sahip olmayan toplum¬lar tarih çağları içinde değerlendirilemez.
  B) Mezopotamya ve Mısır'da üretim ilişkisinin doğ¬masına bağlı olarak yazı diğer bölgelerden daha önce kullanılmıştır.
  C) Mezopotamya ve Mısır dışında taşınmaz mallara el koyan sosyal sınıflar gelişmemiştir.
  D) Mezopotamya ve Mısır'da Taş çağları yaşanma¬dan tarih çağlarına geçilmiştir.
  E) Uygarlık tarihinin gelişiminde Taş çağları insanla¬rının hiç bir katkısı olmamıştır.


  17. Yozgat'ta bir höyükte yapılan kazılarda kilden yapıl¬mış çanak-çömlek parçalarına, buğday silolarına, taştan yapılmış baltalara, el değirmenleri ile altın ve gümüş gerdanlıklara rastlanmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilemez?
  A) Toprağın işlenerek tarım yapıldığına
  B) Halkın çeşitli sınıflara ayrıldığına
  C) Taşın kullanılarak silâh ve araçların yapıldığına
  D) Eşya yapımında madenlerin kullanıldığına
  E) Anadolu'da insanların yaşadığına


  18. Herhangi bir tarihsel olayın belli bir süreç içerisinde Ortaya çıkan sonuçlarına tarihsel olgu denir.
  Bu tanıma göre;
  I. Selçuklularla Bizans arasında Malazgirt Savaşı'nın gerçekleşmesi,
  II. Anadolu'nun Türklerin vatanı haline gelmesi,
  III. Avrupa'da derebeylik rejiminin yerleşmesi,
  gelişmelerinden hangileri tarihsel olgu olarak de¬ğerlendirebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Yanıtlar:

  1.B,2.E,3.C,4.A,5.B,6.D,7.D,8.A,9.D,10.C,11.E,12.A,13.E,14.E,15.D,16.B,17.B,18.E
  mehmet yasin bunu beğendi.
 6. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

  1.Fenike Uygarlığının günümüz kültürüne en büyük katkısı,aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
  A)Belediyeciliği başlatmaları
  B)Şehircilikte ileri gitmeleri
  C)Gemi yapımcılığındaki teknikleri
  D)Denizaşırı yerlerde koloniler kurmaları
  E)Mısır ve Mezopotamya tazısını geliştirmeleri

  2.Aşağıdakilerden hangisi,Büyük İskender’in Doğu Seferinin sonucunda Yunan kültürünün birleşmesi sonucu oluşan Hellenizm dönemi gelişmelerinden biri değildir?
  A)Edebi eserlerin büyük kütüphanelerde toplanması
  B)Yunan kültür ve sanatının geniş bir alana yayılması
  C)Tarihe ilk cumhuriyet yönetiminin uygulanması
  D)Sosyal ve pozitif bilimlerde yeni gelişmelerin görülmesi
  E)Resim sanatına önem verilmesi

  3.Aşağıdaki İlkçağ uygarlıklarından hangileri arasında kronolojik gelişim sırası vardır?
  A)Asur- Yunan- İon
  B)İon- Yunan- Hellenizim
  C)İon- Roma- Frig
  D)Yunan- İon- Roma
  E)Lidya- Hitit- Frig

  4.Büyük İskender’in Asya Seferinin en önemli nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anadolu topraklarını ele geçirmek
  B)Eski Yunan Uygarlığını Asya’ya yaymak
  C)Pers egemenliğindeki İon şehirlerini kurtarmak ve Persler öc almak
  D)Eski Yunan şehirlerini ele geçirerek “Hellen Birliğini” kurmak
  E)Hellen Uygarlığını,Ön Asya,Mısır ve Asyaya yaymak

  5.Bütün İlkçağ uygarlıklarında din yeni gelişmelerin ortaya çıkmasında önemli bir faktördür.
  Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde dinin etkisi olmamıştır?
  A)Heykelciliğin gelişmesi
  B)Uzay çalışmalarının yapılması
  C)Tarih yazıcılığını başlaması
  D)Yazının bulunması
  E)Bilim alanında gelişmelerin olması

  6.Anadolu Uygarlıklarının bilgi birikimi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin doğuşunda kaynak olmuştur?
  A)Yunan B)Babil C)Mısır D)Akat E)Pers

  7.Aşağıdakilerden hangisi,Girit ve Yunan Uygarlığına ait ortak bir özelliktir?
  A)Dinin etkisiyle olimpiyatların ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
  B)Büyük imparatorluklar kurmuşlardır.
  C)Dor göçleri sonunda yıkılmışlardır.
  D)Tiranlık rejimi ile yönetilmişlerdir.
  E)Alfabenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

  8.Latin alfabesinin oluşumunda aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin katkısı yoktur?
  A)Fenike B)Pers c)İon D)Yunan E)Roma

  9.Pers İmparatorluğunda sarayın kararları,hükümdarın atadığı haberciler tarafından en büyük idari birimler olan satraplıklara iletiliyordu.Bu satraplıkları,düzenli olarak imparatorluk müfettişleri kontrolündeydi.Haberciler imparatorluğu dolaşarak hükümdar fermanlarını satraplara iletiyorlardı.Büyük kral da zaman zaman ordularına komuta etmek veya ayaklanan halkı yatıştırmak amacı ile Persapolis’teki sarayından çıkar ”ölümsüzler” denen muhafız birliğinin koruması altında ülkesini denetlerdi.
  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, Perslerle ilgili,aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A)Ülke eyaletlere ayrılmıştır.
  B)Düzenli haberleşme ağı kurulmuştur.
  C)Satraplıkları müfettişler denetlemektedir.
  D)Raporlar ve fermanlar ortak bir dille yazılmıştır.
  E)Hükümdarlar,sürekli olarak ordu tarafından korunmuştur.

  10.İlkçağda Anadolu MÖ. 543-333 yılları arasında Pers egemenliği altında kaldığı halde Pers kültürü Anadolu’da çok etkili olmamıştır.
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A)Anadolu’nun sık sık istilalara uğraması
  B)Anadolu Uygarlığının Pers Uygarlığından ileri olması
  C)Anadolu satraplıklarla yönetilmesi
  D)Anadolu’nun Pers egemenliğinde çok az kalması
  E)Anadolu’nun bu dönemde kültürel önderliğini yitirmesi

  11.Aşağıdaki uygarlıklardan hangileri Miladi takvime ilk ve son şeklini vermişlerdir?
  A)Mısır Hitit B)Hellenizm-Roma C)Girit-Yunan D)Mısır-Roma E)Fenike-İon

  12.Büyük kral veya evrenin kralı ünvanlarını taşıyan ve aynı zamanda baş rahip olan Hitit kralının yanında Pankuş denen bir tür asiller meclisi de söz sahibiydi.
  Yukarıdaki bilgilere dayanarak Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A)Kralın ülkenin tek hakimi olduğuna
  B)Halkın yönetime katıldığına
  C)Kralın yetkilerinin kısıtlandığına
  D)Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna
  E) Rahip kral anlayışının olduğuna

  13.İlkçağda egemen olan köleci üretim biçimi,aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A)Krallık yönetiminin
  B)Ticaretin gelişmesinin
  C)Sanayinin gelişmesinin
  D)Devletler arasındaki savaşların
  E)Üretimin tarıma dayanmasının

  14.İlkçağda görülen aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda,din ve inanışlara göre gereksinimlerin daha fazla etkisi olmuştur?
  A)Hititlerde tarih yazıcılığı
  B)Çin’de heykeltıraşlık sanatı
  C)Mısır’da mumyacılık sanatı
  D)Sümerlerde astronomi bilimi
  E)Babil’de sert ve sistemli kanun yapımı

  15.Aşağıdakilerden hangisi ,İlkçağda meydana gelen olaylar arasında yer almaz?
  A)Ulusçuluk akımlarının başlaması
  B)Tek tanrılı din inancının ortaya çıkması
  C)Anadolu’da tarih dönemlerinin başlaması
  D)Cumhuriyet yönetiminin ilk örneklerinin görülmesi
  E)Kavimler Göçü nedeniyle Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesi

  CEVAPLAR:

  1)E – 2)C – 3)B - 4)C – 5)D – 6)A – 7)A - 8)B – 9)D – 10)B – 11)D – 12)B – 13)E – 14)E – 15)A  1.İlkçağda Anadolu,coğrafi konumu nedeniyle bir çok tarihsel oluşumlara neden olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun oluşturduğu tarihsel sonuçlar arasında sayılmaz?
  A)Yeni uygarlıkların oluşması
  B)Pek çok güç dalgasına uğraması
  C)Uygarlıkların birbirleriyle savaşmaları
  D)Kültür merkezlerinin meydana gelmesi
  E)Avrupa uygarlığının Anadolu’yu etkilemesi

  2.M.Ö 2000’den hemen sonra Küçük Asya’nın ortasında bulunan Kültepe’nin yerel prensinin sarayı çevresinde Asurlu tacirler tarafından kurulmuş tam bir koloni görürüz.Bunlar,Mezopotamya dokumaları ve diğer mamul maddeler karşılığında madenlerin değişildiği bir ticaretle uğraştılar.Bu tacirlerden zamanımıza ulaşabilen iş mektupları,Suriye bozkırlarını ve Toros dağlarını aşarak Mezopotamya’dan gelen Kral Yolu üzerinde,düzenli bir kervan ticaretinin canlılığını belgeler.
  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Asurluların yazıyı kullandıkları
  B)Ticaret için kervan yollarının açıldığı
  C)Anadolu’da ticaret kolonilerinin kurulduğu
  E)Mal değişiminin ticarette esas odluğu

  3.İlkçağda Kimmer saldırılarının Anadolu Uygarlıklarının üzerinde meydana getirdiği en olumsuz gelişme,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Göçlere yol açması
  B)Frig Devletinin yıkılması
  C)Seramikçilik ve maden işletmeciliğini geriletmesi
  D)Uygarlıklar arasında barışçı ortamı bozması
  E)Ticaretin canlılığını azaltması

  4.Aşağıdakilerden hangisi,Büyük ,iskender’in ele geçirdiği bölgelerden biri değildir?
  A)Arabistan B)İran C)Anadolu D)Mezopotamya E)Mısır

  5.Anadolu’da kurulan devletler arasında ticaret alanında en çok gelişme gösterenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Frig-Hitit B)Hitit-Lidya C)Lidya-İon
  D)Frig-Urartu E)Urartu-İon

  6.Aşağıdakilerden hangisi,Fenike alfabesini en iyi şekilde değerlendiren toplumlara örnek olmuştur?
  A)Sümer B)Mısır C)Hitit D)İon E)İskit

  7.Aşağıdaki İlkçağ uygarlıklarından hangisi kolonicilik çalışmalarına diğerlerinden önce başlamıştır?
  A)Yunan B)Fenike C)İon D)Roma E)Pers

  8.İlkçağlarda Lübnan dolaylarında hüküm süren Fenikelilerin dünya kültürüne en önemli katkıları,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ruhun varlığına ve ölümsüzlüğüne inanmaları
  B)Belediye çalışmalarını başlatmaları
  C)Şehircilik ve mimaride ileri gitmeleri
  D)Fildişi işlemeciliğinde başarılı olmaları
  E)Hiyeroglif yazıyı geliştirerek harf yazısını bulmaları

  9.Yazı,takvim ve hukuk alanındaki gelişmelerinden daha çok katkısı bulunan uygarlık,aşağıdakilerden hangisidi?
  A)Hitit B)Mısır C)Mezopotamya D)Roma E)Yunan

  10.Mısır sanatının temelinde, aşağıdakilerden hangisi yatmaktadır?
  A)Tarım B)Ticaret C)Din D)Eğitim E)Yönetim

  11.Roma Devleti MÖ. 750 yıllarında şehir devleti olarak kuruldu.Gelişim süreci içinde Güney Avrupa,Anadolu ,Suriye,Mısır ve Kuzey Afrika’yı içine alan güçlü bir imparatorluk oldu.Roma’nın ilk dönemlerinde senatonun önerdiği ve halk meclisinin onayladığı krallar görev yaptı.Cumhuriyet döneminde ülkeyi senatonun bir yıl için seçtiği iki konsül yönetti.Olağanüstü dönemlerde ise geniş yetkilere sahip diktatörler seçildi.
  Bu bilgilere göre,aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A)Roma’da krallık,cumhuriyet,diktatörlük yönetimlerinin yaşandığına
  B)Anadolu uygarlıklarının bir süre Roma egemenliğinde kaldığına
  C)Roma’da senatonun etkili olduğuna
  D)Roma kanunlarını halk meclisinin yaptığına
  E)Diktatörlerin konsüllerden daha yetkili odluğuna

  12.Doğu Roma İmparatorluğunun,Batı Roma İmparatorluğundan daha uzun süre varlığını koruyabilmiş olmasında,aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
  A)Hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden birisi olması
  B)Askeri ve teknik açıdan çağdaşlarından üstün olması
  C)Barbar saldırılarının batıdaki kadar yoğun olmaması
  D)Coğrafi konumun savunmaya elverişli olması
  E)Merkeziyetçi devlet yapısının iyi korunması

  13.Ege uygarlıkları içinde yer alan İlkçağ uygarlıkları ve bunların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Girit-Miken-Yunan
  B)İon-Yunan-Roma
  C)Yunan-Roma-İon
  D)Yunan-Miken-Dor
  E)Girit-Mısır-Anadolu

  14.Hitit,Yunan ve Roma şehir devletlerinde soylulardan oluşan meclisler bulunmaktaydı.Bu meclisler kesmen de olsa kralın yetkilerini sınırlamaktaydı.
  Yukarıdaki bilgiye göre,bu devletlerin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu savunulabilir?
  A)Bağımsızlık B)Merkeziyetçilik C)Anasoyculuk D)Ulusçuluk E)Demokrasi

  15.İlkçağ’da Mezopotamya’da;
  -Sümerlerin Sin dediği ay tanrısı büyüyü ve astronomiyi kurdu.
  -Güneş tanrısı Şamaş üstün adalet dağıtıcısı olarak benimsenmişti.
  Yukarıda verilenlere göre Mezopotamya uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Hukuka önem verdikleri
  B)Bilimde ileri gittikleri
  C)Çok tanrı dinlerinin olduğu
  D)Savaşçı oldukları
  E)Yerleşik yaşama geçtikleri

  16.Aşağıdakilerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?
  A)İskender’in doğu seferine çıkması-Hellenizm Uygarlığının doğması
  B)Lidyalıların doğu-batı ticaretini geliştirmesi-İlk yazılı kanunların yapılması
  C)Kadeş Antlaşmasının imzalanması-Patrici-Plep mücadelerinin sonra ermesi
  D)Öteki dünya inancı taşımaları-Mısır’da piramitlerin yapılması
  E)Perslerin İon şehirlerini yağmalaması

  17.Aşağıdakilerden hangisi,İlkçağda görülen özelliklerden biri değildir?
  A)Meclisi yönetim kurulması
  B)Kilisenin gücünün artması
  C)Ticarette paranın kullanılması
  D)Köleci toplum yapısının sürmesi
  E)Akdeniz ticaretinin önem kazanması

  CEVAPLAR:

  1)E – 2)C – 3)B – 4)A – 5)C – 6)D – 7)B – 8)E– 9)D – 10)C – 11)D – 12)A – 13)A – 14)E – 15)C – 16)A – 17)B  1.Hitit kralları yaptıkları işlerin hesabını tanrılara sunmak için ”Anal” adı verilen yıllıklar yazdılar.
  Yukarıda verilen bilgilere göre anallar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Objektif olduğu
  B)Tarih devirlerini başlattığı
  C)Dinin Hitit toplumunda önemli olduğu
  D)Hititlerin yaşayışı ve kültürü konusunda bilgi verdiği
  E)Toplumlararası ilişkilerin değerlendirilmesine yardımcı olduğu

  2.I. Pers İmparatorluğunun sona ermesi
  II.Yunan kültürü ile Doğu kültürünün kaynaşması
  Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?
  A)Haçlı Seferleri
  B)İskender’in Asya Seferi
  C)Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması
  D)Asurluların Anadolu’da koloni kurması
  E)Anadolu’da Roma egemenliğinin kurulması

  3.Tarihin insan toplulukları kadar eski olmadığını bilen bir tarihçi,”Tarih Sümer’de başlar” düşüncesini savunurken bu görüşüne, Sümerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini kanıt gösterebilir?
  A)Şehir devletleri halinde yaşamaları
  B)Matematik ve astronomide ileri gitmeleri
  C)İlk sistemleştirilmiş yazıyı kullanmış olmaları
  D)Hukuk alanındaki gelişmelere öncülük etmeleri
  E)Çok tanrılı dinleri için basamaklı tapınaklar yapmaları

  4.İlkçağda ,tıp biliminin doğmasında etkili olan mumyacılık Mısır’da gelişmiştir.
  Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A)Fiziksel görünüme önem vermeleri
  B)**dükten sonra başka bir dünyada dirileceklerine inanmaları
  C)**dükten sonra kutsallaşacaklarına inanmaları
  D)Mumyacılığa elverişli koşullara sahip olmaları
  E)Mezopotamya dininden etkilenmeleri

  5.İlkçağda Anadolu Uygarlığı ve yarattığı sonuçlar için aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
  A)Tarih öncesi devirlere ait kanıtlara sahiptir.
  B)Doğu-batı uygarlığının kaynaşmasında etkili olmuştur.
  C)Bilgi birikimi ile Ege uygarlığının doğuşunu hızlandırmıştır.
  D)Yaşam koşullarının elverişliliği ile Türklere ikinci bir yurt olmuştur.
  E)Mezopotamya ve Mısır uygarlığından etkilenmiştir.

  6.İonlar’da pozitifve deneysel bilimlerin gelişmesinde,aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A)Koloniler kurması
  B)Mısır uygarlığından etkilenmesi
  C)Ekonomik yönden güçlü olması
  D)Kaynakların yeterli olması
  E)Düşünce özgürlüğüne önem vermesi

  7.İlkçağda,yaşayan Heredot,Tukidides ve Ksenefon’un katkıda bulunduğu bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tarih B)Matematik C)Felsefe D)Tıp E)Mimari

  8.İlkçağ devletlerinde genellikle hükümdarları öven tarih yazıcılığı görülmesine rağmen Hititler Anallarında tarihlerini tama ve doğru olarak yazmışlardır.
  Hititlerin bu şekilde davranmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Krallarının sert olmaması
  B)Tarihe çok önem verilmesi
  C)Analları Tanrılarına sunmaları
  D)Dürüst olmaları
  E)Tarihlerinin doğru olarak bilinmesini istemeleri

  9.I.Truva
  II. Alişar
  III.Alacahöyük
  IV.Kültepe
  V.Gordion
  Yukarıdaki yerleşim yerlerinde hangileri Anadolu’nun tarih öncesini aydınlatan merkezlerdendir?
  A)I,II,III B)II,III,IV C)III,IV,V D)VI,V,I E)V,I,II

  10.Anadolu’da Hititlerden önce yaşamış olan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hattiler B)Urartular C)Lidyalılar D)Frigler E)İonlar

  11.Anadolu’da siteden merkezi devlete geçişi gerçekleştiren ilk uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
  Hattiler B)Hitit C)İon D)Urartu E)Frigya

  12.Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağda Anadolu’da kurulan devletlerle ilgili yanlış bir bilgidir?
  A)Hititlerin Pankuş adı verilen meclisleri vardır.
  B)Friglerin merkezi Gordion’dur.
  C)İonların en önemli şehirleri Efes ve Milettir.
  D)Lidyalılar Kral Yolunu geliştrimişlerdir.
  E)Urartular Batı Anadolu’DA devlet kurmuşlardır.

  13.Hitit Devletini yıkarak Anadolu’nun Sakarya ırmağı dolaylarında devlet kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Lidya B)Pers C)İon D)Urartu E)Frigya

  14.Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Frigler, doğa tanrıçası Kyble’ye tapmışlardır.İnançlarına göre tanrıçanın bir de Atis adlı köylü sevgilisi vardır.
  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
  A)Göçebe yaşam egemendir.
  B)İnançlarında çok tanrıcılık hakimdir.
  C)Tarım ve hayvancığı geliştirmişlerdir.
  D)Tarımla uğraşmaları,inançlarına etki etmiştir,
  E)Kral yolunun topraklarından geçmesi ticareti canlandırmıştır.

  15.Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi, yapmış oldukları buluşları ile Nümizmatik(para) biliminin en eski kaynaklarına sahip olmuşlardır?
  A)Sümerler B)Roma C)Pers D)Babil E)Lidya

  16.İlkçağda Yunanistan’da siyasal birlik kurulmamış olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Dor saldırılarından etkilenmeleri
  B)Şehir devletlerinde farklı yönetimler uygulamaları
  C)Şehir devletleri halinde yaşamaları
  D)Çok tanrılı din inancına sahip olmaları
  E)Kültürel özelliklerinde bölgesel farklılıklar göstermeleri

  17.İlkçağda yetişmiş felsefecilerden Sokrat, Eflatun ,Aristo aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde yetişmiştir?
  A)Hitit B)Sümer C)Yunan D)Roma E)Fenike

  CEVAPLAR:

  1)B – 2)B – 3)C – 4)B - 5)D – 6)E - 7)A – 8)C – 9)A – 10)A – 11)B – 12)E – 13)E – 14)D - 15)E – 16)D – 17)C  1.Aşağıdakilerden hangisi Çin Uygarlığının özelliklerinden değildir?
  A)Budizm mimarinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
  B)Doğa sevgisi resim sanatının gelişmesinde etkili olmuştur.
  C)Heykeltraşlık sanatı gelişmiştir.
  D)İpekböcekçiliği geliştiğinden ,ipekli kumaşlar ilk kez kullanılmıştır.
  E)Platin harflerden matbaa kurmuşlardır.

  2.Hindistan’da ulusal birlik oluşturulamamasında Kast Sisteminin hangi özelliği daha fazla etkili olmuştur?
  A)Kast dışı evliliğin yasaklanması
  B)Mesleklere göre belirlenmiş olması
  C)Din adamlarının en üst sınıfı oluşturması
  D)Sınıflararası geçişin bulunmaması
  E)Paryaların sosyal bir sınıf olarak kabul edilmemesi

  3.Aynı zaman dilimi dikkate alınarak araştırıldığında Anadolu’da yaşayan uygarlıklardan kalan mimari yapıtlardan bazıları günümüze dek ulaşabildiği halde ,Mezopotamya ‘da yaşayan uygarlılklardan günümüze ulaşabilen yapıt çok azdır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Anadolu’nun tarihinin daha eski olması
  B)Anadolu’da demokratik bir yönetim kurulması
  C)Mezopotamya’da taş kullanımı sınırlı olması
  D)Anadolu topraklarının verimli olması
  E)Mezopotamya’da ticaretin ileri gitmesi

  4. Tarihçilere göre Mezopotamya Uygarlığının temelini atan Sümerlerin Orta Asya’dan geldikleri savunulmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi,bu savunmaya kanıt gösterilemez?
  A)Tarımda ileri gitmeleri
  B)Tekerlek kullanmayı bilmeleri
  C)Yünlü elbiseler giymeleri
  D)Dillerinin doğu dillerine benzemesi
  E)Ata binmeleri

  5.”Başlangıçtan günümüze devlet düzeni ve hukuk ”konulu bir araştırma için öncellikle aşağıdakilerden hangisinin incelenmesi gerekir?
  A)Mısır B)Yunan C)Hellen D)Sümer E)Hitit

  6.Mezopotamya Uygarlığında” Atlı birlik” kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Girit B)Urartu C)Pers D)Akat E)Hitit

  7.Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ,Ön Asya’da kullanılan ilk sistemli hukuk kurallarına sahip olmuştur?
  A)Hitit B)Babil C)Mısır D)Yunan E)Roma

  8.Eski Mısır’da ölümden sonra yaşamın devam edeceği inancı,aşağıdakilerden hangisinin gelişimine ortam hazırlamıştır?
  A)Dinsel eğitimin B)Miladi takvimin C)Astronomi biliminin
  D)Alan ve hacim hesaplamaları E)Tıp ve mumyacılığın

  9.ilkçağ Anadolusunda heykelcilik ve kabartmacılıkta hayli ileri giden ve bu alandaki en önemli eserleri Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları olna devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Frigya B)Lidya C)Hitit D)İon E)Urartu

  10.Aşağıdakilerden hangisi, Dor göçleri sonucunda yunanistanda meydana gelen siyasal gelişmelerden biri değildir?
  A)Tiranların ortaya çıkması
  B)Orta sınıfın etkinliğinin artması
  C)Kralların asiller tarafından devrilmesi
  D)İşçi ve esnafların köylülerle birleşmesi
  E)Şehir devletleri arasında rekabetin son bulması

  11.Yunan ve Doğu Uygarlıklarının kaynaşması sonucu ortaya çıkan Helenizm Uygarlığı aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?
  A)İslam B)Mısır C)Fenike D)Anadolu E)Mezopotamya

  12.Şah gözü,Şah kulağı ve satraplıkları kuran İran uygarlığı,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Miken B)Pers C)İskit D)Hitit E)Akat

  13.Aşağıdakilerden hangisinin Pers Uygarlığının gelişmesinde etkili olduğu savunulmaz?
  A)Anadolu B)Mısır C)Yunan D)Roma E)Mezopotamya

  14.İlkçağda Roma’nın Batı Akdeniz’de kesin egemen olmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Pön savaşlarını kazanması
  B)Hukuk kurallarını pekiştirmesi
  C)İlkel cumhuriyet yönetiminin uygulanması
  D)Hristiyanlık dininiresmen kabul etmesi
  E)Barbar kavimlerine karşı ordular kurması

  15.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Fenikeliler 22 harfli alfabeyi bulmuştur
  B)Yazının bulunması Milattan öncedir.
  C)Mısırlıların öbür dünya inançları bilimin gelişmesini engellemiştir
  D)Mezopotamya’da rahip kral anlayışı egemendir.
  E)Asurlular Arabistan’dan gelen Sami ırkındandır.

  16. I.İon
  II.Fenike
  III.Roma
  IV.Yunan
  V.Hitit
  Latin alfabesinin oluşmasında katkısı bulunmayan ilkçağ devleti,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)I. B)II. C)III. D)IV E)V

  17.Antikçağda, Asklepion sağlık merkezi ve 200.000 ciltten fazla kitaba sahip kütüphanesi ile tanınan Hellenizim dönemi Anadolu kenti,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Girit B)Bergama C)Tuşpa D)Miken E)Hattutaş

  18.Aşağıdakilerden hangisi, Fenikelilerin denizcilikte ileri gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
  A)Deniz kıyısında yaşmaları
  B)Doğudan gelen ticaret yollarından yararlanmaları
  C)Yetersiz toprağa sahip olmaları
  D)Dağlarından gemi yapımı için gerekli malzemeyi sağlamaları
  E)Yunan denizciliğinden etkilenmeleri

  CEVAPLAR:

  1)E – 2)D – 3)C – 4)A – 5)D – 6)D – 7)B – 8)E – 9)C – 10)E – 11)A – 12)B – 13)B – 14)A – 15)C – 16)E – 17)B- 18)E  1.Fenikeliler gelişmiş bir alfabe (harf yazısı) oluşturmuşlar, bu alfabe ticari faaliyetlerle İyonya’ya oradan Yunanlılara ve Romalılara geçmiştir.
  Yukarıdaki durum değerlendirildiğinde;
  I.Fenikeliler Sümerlerin çivi yazısından etkilenmiştir.
  II.Milletlerarası ilişkilerdeki yoğunluk, kültürel alışverişi sağlamaktadır.
  III.Buluşlar medeniyetlerin birçoğunun katkısı ile gelişmektedir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  2.Batı Anadolu’da Manisa yakınlarındaki Sard şehrini merkez edinerek devlet kuran Lidyalılar, doğu-batı istikametinde Kral Yolu’nu kurmuş, ticaretten büyük paralar kazanarak, ekonomik yönden güçlü bir devlet olmuşlardır. Buna rağmen Lidyalılar, milli bir ordu kurmayıp, savunmalarını paralı askerlerle sağlamışlardır. Bu nedenle de siyasi hayatlarını uzun süre devam ettirememişlerdir.
  Buna göre, Lidyalıların askeri örgütlenmede böyle bir tutum izlemeleri, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Toplumda askerliğin yaşam biçimi olmasıyla
  B)Ekonomik güçlerine güvenmeleriyle
  C)İnançlarının askerliği engellemesiyle
  D)Merkezi yönetimin güçlü tutulmasıyla
  E)Dünya barışının sağlanmış olmasıyla

  3.Sümerler, Aşağı Mezopotamya’da “Site” adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Her sitenin başında Patesi adı verilen Rahip Krallar yer almıştır. Sitelerin ortasında, en üst katı rasathane olarak da kullanılan, Ziggurat adı verilen tapınaklar bulunur.
  Yalnızca yukarıdaki bilgilere bakılarak Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hanisine ulaşılamaz?
  A)Merkezi devlet anlayışı yoktur.
  B)Astronomi bilimiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır.
  C)Yönetim anlayışları teokratik esaslara dayalıdır.
  D)Ekonomik etkinlikleri tarıma ve ticarete dayalıdır.
  E)Mimari eserlerin yapımında inanç sistemleri etkilidir.

  4.Sümerler, Fenikeliler ve İyonlarda, tek bir yönetim merkezi olmayıp; her kentin ayrı bir devlet olarak siyasi varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
  Bu siyasi durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)İmparatorluk anlayışıyla
  B)Federal yönetim uygulamasıyla
  C)İlkel demokrasi düşüncesiyle
  D)Teokratik devlet yönetimiyle
  E)Merkezi yönetimin olmayışıyla

  5.Mısır Uygarlığı, dışarıdan fazla bir etki olmadan, kendi dinamikleri ile doğmuş ve gelişmiştir.
  Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
  I.Mezopotamya’yı etkilemiş olması
  II.Özgün bir karakter taşıması
  III.Uygarlıkların sentezinden doğması
  gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğunun kanıtı olarak alınabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  6.İyonya; uygarlıkların kesişme noktasında bulunması, serbest bir siyasi yapının olması, dini bir baskının bulunmaması ve Ön Asya’dan gelen yolların bitiş noktasında bulunmasından dolayı bilim ve kültürün geliştiği bir yer olmuştur.
  Bu bilgilere göre, İyonya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
  A)Coğrafi konumunun etkisi
  B)Siyasal yapısının etkisi
  C)Ekonomik faaliyetlerin etkisi
  D)Dini hoşgörünün etkisi
  E)Merkezi otoritenin etkisi

  7.*Kral Telepinuş M.Ö. 1510 yılında ilk kez kralların ölmeden önce vekilini seçme hakkını tanı-yan bir yasa çıkarmıştır.
  *Kadının mülkiyet hakkı yasalarla korunmuş ve erkekle eşit hak tanınmıştır.
  Hititler’de görülen bu gelişmelere göre, aşağıdaki hangi ortak yargıya varılabilir?
  A)Çağdaş Avrupa hukukunun temelleri atılmıştır.
  B)Mülkiyet hakkı tanınmıştır.
  C)Hukuk, siyasi ve toplumsal yapıyı düzenlemiştir.
  D)Devlet yöneticileri demokratiktir.
  E)İlk yazılı yasalar oluşturulmuştur.

  8.Mısır’da ahiret inancı çok güçlüydü.
  Bu durumun;
  I.tıp ve eczacılık
  II.dini mimari
  III.astronomi ve geometri
  IV.mumyalama tekniği
  alanlarından hangilerinin gelişmesine doğrudan ortam hazırladığı söylenemez?
  A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV

  9.Hindistan’da Kast Sistemi toplumsal yapının temelini oluşturmaktaydı. Kast doğuştan belirlenirdi. Kastlar arası geçiş yoktu.
  Bu durumun yol açtığı sonuçlar arasında;
  I.Toplumsal eşitsizlik
  II.Millet bilincinden yoksun olmaları
  III.Sık sık istilalara uğramaları
  durumlarından hangileri yer almaz?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  10.Anadolu’da “Bin Tanrılı İli” olarak adlandırılan Hitit ülkesini yöneten krallar, dönemlerinin önemli olaylarını tanrılarına hesap vermek düşüncesiyle kaydetmişlerdir.
  Bu bilgi dikkate alındığında Hititlerle ilgili olarak;
  I.Anal adı verilen tarihi yıllıkları oluşturmuşlardır.
  II.Yıllıkların oluşumunda inançlarının etkisinde kalmışlardır.
  III.Toplumsal yaşayışlarında hoşgörüye önem vermişlerdir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  11.Anadolu’nun ilk yazılı belgelerinin Asurlu tüc-carlara ait olması;
  I.Asurlar Anadolu ile ticaret yapmışlardır.
  II.Anadolu’da tarih çağlarına geçilmesini Asurlar sağlamıştır.
  III.Asurlar, Anadolu’da uzun süreli egemenlik kurmuşlardır.
  yargılarından hangilerinin kanıtı olarak gösteri-lebilir?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  12.I.Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII, Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.
  II.Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
  Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir?
  A)Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla
  B)Savaşlar sırasında kültür alışverişiyle
  C)Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle
  D)Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla
  E)Ulusların birbiriyle yarışmalarıyla

  13.İlkçağda, Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, gü-neyine Aşağı Mezopotamya dendiği halde, Mısır’ın kuzeyine Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir.
  “Yukarı” ve “Aşağı” şeklinde bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır?
  A)Ekvatora olan uzaklığa
  B)Ovaların konumuna
  C)Yerleşim merkezlerinin dağılışına
  D)Nehirlerin akış yönüne
  E)Dağlık bölgelerin konumuna

  14.Hitit Krallığı, feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonra bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.
  Bu değişikliklerle ulaşılmak istenen amaç aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanat kavgalarını önlemek
  B)Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak
  C)Merkezi yönetimi güçlendirmek
  D)Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek
  E)Yönetimde, yetenekli kişilere görev vermek

  15.İlkçağda İyonya’da;
  -Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış
  -Pisagor ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
  İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A)Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
  B)Bilimsel çalışmalar yapıldığını
  C)Yöneticilerin çok sık değiştiğini
  D)İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
  E)İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını  1.Fenikeliler gelişmiş bir alfabe (harf yazısı) oluşturmuşlar, bu alfabe ticari faaliyetlerle İyonya’ya oradan Yunanlılara ve Romalılara geçmiştir.
  Yukarıdaki durum değerlendirildiğinde;
  I.Fenikeliler Sümerlerin çivi yazısından etkilenmiştir.
  II.Milletlerarası ilişkilerdeki yoğunluk, kültürel alışverişi sağlamaktadır.
  III.Buluşlar medeniyetlerin birçoğunun katkısı ile gelişmektedir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  2.Batı Anadolu’da Manisa yakınlarındaki Sard şehrini merkez edinerek devlet kuran Lidyalılar, doğu-batı istikametinde Kral Yolu’nu kurmuş, ticaretten büyük paralar kazanarak, ekonomik yönden güçlü bir devlet olmuşlardır. Buna rağmen Lidyalılar, milli bir ordu kurmayıp, savunmalarını paralı askerlerle sağlamışlardır. Bu nedenle de siyasi hayatlarını uzun süre devam ettirememişlerdir.
  Buna göre, Lidyalıların askeri örgütlenmede böyle bir tutum izlemeleri, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Toplumda askerliğin yaşam biçimi olmasıyla
  B)Ekonomik güçlerine güvenmeleriyle
  C)İnançlarının askerliği engellemesiyle
  D)Merkezi yönetimin güçlü tutulmasıyla
  E)Dünya barışının sağlanmış olmasıyla

  3.Sümerler, Aşağı Mezopotamya’da “Site” adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Her sitenin başında Patesi adı verilen Rahip Krallar yer almıştır. Sitelerin ortasında, en üst katı rasathane olarak da kullanılan, Ziggurat adı verilen tapınaklar bulunur.
  Yalnızca yukarıdaki bilgilere bakılarak Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hanisine ulaşılamaz?
  A)Merkezi devlet anlayışı yoktur.
  B)Astronomi bilimiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır.
  C)Yönetim anlayışları teokratik esaslara dayalıdır.
  D)Ekonomik etkinlikleri tarıma ve ticarete dayalıdır.
  E)Mimari eserlerin yapımında inanç sistemleri etkilidir.

  4.Sümerler, Fenikeliler ve İyonlarda, tek bir yönetim merkezi olmayıp; her kentin ayrı bir devlet olarak siyasi varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
  Bu siyasi durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)İmparatorluk anlayışıyla
  B)Federal yönetim uygulamasıyla
  C)İlkel demokrasi düşüncesiyle
  D)Teokratik devlet yönetimiyle
  E)Merkezi yönetimin olmayışıyla

  5.Mısır Uygarlığı, dışarıdan fazla bir etki olmadan, kendi dinamikleri ile doğmuş ve gelişmiştir.
  Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
  I.Mezopotamya’yı etkilemiş olması
  II.Özgün bir karakter taşıması
  III.Uygarlıkların sentezinden doğması
  gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğunun kanıtı olarak alınabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  6.İyonya; uygarlıkların kesişme noktasında bulunması, serbest bir siyasi yapının olması, dini bir baskının bulunmaması ve Ön Asya’dan gelen yolların bitiş noktasında bulunmasından dolayı bilim ve kültürün geliştiği bir yer olmuştur.
  Bu bilgilere göre, İyonya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
  A)Coğrafi konumunun etkisi
  B)Siyasal yapısının etkisi
  C)Ekonomik faaliyetlerin etkisi
  D)Dini hoşgörünün etkisi
  E)Merkezi otoritenin etkisi

  7.*Kral Telepinuş M.Ö. 1510 yılında ilk kez kralların ölmeden önce vekilini seçme hakkını tanı-yan bir yasa çıkarmıştır.
  *Kadının mülkiyet hakkı yasalarla korunmuş ve erkekle eşit hak tanınmıştır.
  Hititler’de görülen bu gelişmelere göre, aşağıdaki hangi ortak yargıya varılabilir?
  A)Çağdaş Avrupa hukukunun temelleri atılmıştır.
  B)Mülkiyet hakkı tanınmıştır.
  C)Hukuk, siyasi ve toplumsal yapıyı düzenlemiştir.
  D)Devlet yöneticileri demokratiktir.
  E)İlk yazılı yasalar oluşturulmuştur.

  8.Mısır’da ahiret inancı çok güçlüydü.
  Bu durumun;
  I.tıp ve eczacılık
  II.dini mimari
  III.astronomi ve geometri
  IV.mumyalama tekniği
  alanlarından hangilerinin gelişmesine doğrudan ortam hazırladığı söylenemez?
  A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV

  9.Hindistan’da Kast Sistemi toplumsal yapının temelini oluşturmaktaydı. Kast doğuştan belirlenirdi. Kastlar arası geçiş yoktu.
  Bu durumun yol açtığı sonuçlar arasında;
  I.Toplumsal eşitsizlik
  II.Millet bilincinden yoksun olmaları
  III.Sık sık istilalara uğramaları
  durumlarından hangileri yer almaz?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  10.Anadolu’da “Bin Tanrılı İli” olarak adlandırılan Hitit ülkesini yöneten krallar, dönemlerinin önemli olaylarını tanrılarına hesap vermek düşüncesiyle kaydetmişlerdir.
  Bu bilgi dikkate alındığında Hititlerle ilgili olarak;
  I.Anal adı verilen tarihi yıllıkları oluşturmuşlardır.
  II.Yıllıkların oluşumunda inançlarının etkisinde kalmışlardır.
  III.Toplumsal yaşayışlarında hoşgörüye önem vermişlerdir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  11.Anadolu’nun ilk yazılı belgelerinin Asurlu tüc-carlara ait olması;
  I.Asurlar Anadolu ile ticaret yapmışlardır.
  II.Anadolu’da tarih çağlarına geçilmesini Asurlar sağlamıştır.
  III.Asurlar, Anadolu’da uzun süreli egemenlik kurmuşlardır.
  yargılarından hangilerinin kanıtı olarak gösteri-lebilir?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  12.I.Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII, Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.
  II.Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
  Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir?
  A)Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla
  B)Savaşlar sırasında kültür alışverişiyle
  C)Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle
  D)Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla
  E)Ulusların birbiriyle yarışmalarıyla

  13.İlkçağda, Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, gü-neyine Aşağı Mezopotamya dendiği halde, Mısır’ın kuzeyine Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir.
  “Yukarı” ve “Aşağı” şeklinde bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır?
  A)Ekvatora olan uzaklığa
  B)Ovaların konumuna
  C)Yerleşim merkezlerinin dağılışına
  D)Nehirlerin akış yönüne
  E)Dağlık bölgelerin konumuna

  14.Hitit Krallığı, feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonra bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.
  Bu değişikliklerle ulaşılmak istenen amaç aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanat kavgalarını önlemek
  B)Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak
  C)Merkezi yönetimi güçlendirmek
  D)Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek
  E)Yönetimde, yetenekli kişilere görev vermek

  15.İlkçağda İyonya’da;
  -Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış
  -Pisagor ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
  İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A)Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
  B)Bilimsel çalışmalar yapıldığını
  C)Yöneticilerin çok sık değiştiğini
  D)İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
  E)İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını


  İlkçağ Uygarlıkları I

  1.
  I. Eski Mısırlılarda mumyacılık ve tıp biliminin geliş¬mesi
  II. Urartularda mezarların ev ve oda şeklinde yapı¬lıp, eşyalar konması
  III.Sümerlerde ölünün hayattayken sevdiği eşyalar¬la birlikte gömülmemesi
  Bu bilgiler İlkçağ toplumlarındaki bazı gelişmele¬rin aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu or¬taya koymaktadır?
  A) Dinsel inanış biçimlerine
  B) Siyasa) örgütlenme biçimlerine
  C) Toplumun hukuk yapısına
  D) Dinlerin dünyevi nitelikte oluşuna
  E) Ekonomik etkinliklerine


  2. Tarihin ilk büyük uygarlıklarının Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'da kurulmasında;
  I. Bu bölgelerin yer altı kaynakları bakımından zengin olması,
  II. Belirtilen bölgelerin elverişli iklim koşullan ve yerşekillerine sahip olması,
  III.Bilimsel ve teknik buluşların ilgili bölgelerde yo¬ğunlaşmış olması,
  gibi durumlardan hangilerinin daha çok etkili ol¬duğu savunulabilr?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) II ve III


  3. Mısır Uygarlığı'nın;
  I. **ümden sonraki yaşama inancının varlığı,
  II. **ü bedenin bozulmadan korunmak istenmesi anlayışı,
  III. İlk kez güneş esasına dayalı takvimin kullanılması,
  gibi özelliklerinden hangilerinin tıp ve eczacılığın gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) l ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  4.İlkçağ'da temel ekonomik etkinliği tarım olan uy¬garlıklarda;
  I. Kara sabanın bulunması,
  II.Sulama kanallarının yapılması,
  III.Araç ve gereç yapımında madenlerden yararla¬nılması,
  gibi gelişmelerden hangilerinin üretimin artması¬na katkı sağladığı savunulabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  5. Mezopotamya bölgesi, tarıma ve yaşamaya elverişli konumu nedeniyle uygarlığın beşiği olmuştur. Bu böl¬ge düzlük olup, dağlarla ayrılmamıştır. Ancak bu böl¬genin aşağı kısmı kum, taş ve maden bakımından ol¬dukça fakirdir.
  Mezopotamya'nın bu özelliklerinin;
  I. Bölgeye yönelik istilaların yoğunlaşması,
  II.Bölgeye ait uygarlık kalıntılarının büyük bir kısmı¬nın günümüze ulaşamaması,
  III.Bölgede oluşan uygarlık değerlerinin başka böl¬gelere taşınmış olması,
  sonuçlarından hangilerine neden olduğu savu¬nulabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  6. Mısır Uygarlığı, dıştan fazla bir etki olmadan kendine has özellikleriyle bu ülkede doğmuş ve gelişmiştir. Buna karşılık başka ülkeler Mısır'dan etkilenmişler¬dir.
  Bu bilgiler Mısır Uygarlığı'nın;
  I. Deniz ticareti sayesinde zenginleşmiş olma,
  II.Güçlü ve özgün bir yapıya sahip olma,
  III.Başka uygarlıklardan etkilenerek, gelişme,
  gibi özelliklerin hangilerine sahip olduğunun ka¬nıtı olarak alınabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  7.
  - Sümerler yazılarını kil tabletler üzerine,
  - Mısırlılar papirüs üzerine,
  Romalılar taş üzerine yazmışlardır,
  Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılar¬dan hangisinin en doğru olduğu söylenebilir?
  A) Sümerler kalıcı eser vermeye önem vermiştir
  B) Romalılar yazılı uygarlığa diğerlerinden sonra geçmiştir
  C) Akdeniz çevresi uygarlıkları birbirini etkilemiştir
  D) Her uygarlık kendi olanakları ölçüsünde gelişme göstermiştir
  E) Mısır yazısı için kil tabletler uygun değildir.


  8.
  I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları
  II. Lidyalıların Kral Yolu'nu oluşturmaları
  III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları
  İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden han¬gisiyle uğraştıklarının kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Tarım
  B) Sanat
  C) Ticaret
  D) Bilim
  E) Hukuk

  9.
  I. Lidyalılar Kral Yolu'nu yapmışlardır.
  II. Hititler anal denilen yıllıklarla tarafsız tarih yazıcı¬lığını başlatmışlardır.
  III. Mısırlılar güneş takvimini bulmuşlardır.
  Yukarıdaki gelişmeler, sırası ile aşağıdaki hangi gereksinimlerden doğmuştur?
  A) Sanat - Ticaret - Eğitim
  B) Ticaret - Din - Tarım
  C) Tarım - Eğitim - Siyaset
  D) Siyaset - Din - Ticaret
  E) Siyaset - Sanat - Din


  10. İlkçağ’da, İyonya'da Thales, Güneş tutulmasını he¬saplarken, Anaksimenes, evrenin anlaşılabilmesi için doğanın incelenmesi gerektiğini belirtmiş, Pisagor, Dünya'nın yuvarlak olduğunu öne sürmüştür.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin gösterge¬si olarak alınabilir?
  A) İnsanların yönetime katıldıklarının
  B) Toplumun sınıflara ayrıldığının
  C) Özgür düşünce ortamının bulunduğunun
  D) Ticaret yapıldığının
  E) Bilimin dinin etkisinde olduğunun


  11.Anadolu'da "bin tanrı ili" olarak adlandırılan Hitit ülke¬sini yöneten krallar, dönemlerinin önemli olaylarını tanrılarına hesap vermek düşüncesiyle kaydetmiş¬lerdir.
  Bu bilgi dikkate alındığında Hititlerle ilgili olarak;
  I. Anal adı verilen tarihi yıllıkları oluşturmuşlardır,
  II.Yıllıkların oluşumunda inançlarının etkisinde kal¬mışlardır,
  III.Toplumsal yaşayışlarında hoşgörüye önem ver¬mişlerdir,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  12. "Rahiplerin Yunanistan'da herhangi bir memurdan farkları yoktu. Burada doğu devletlerinde olduğu gibi bir rahip sınıfı ortaya çıkmamıştır.. Her Yunanlı, rahip¬lere ihtiyaç duymadan kendi tanrılarını seçmekte ve dini, kendi dünya görüşüne göre kavramaktaydı. Yu¬nanlılar, kendilerinden başka türlü düşünenlere de saygı göstermişlerdir."
  Yalnız bu bilgilere dayanarak;
  I. Çok tanrılı inançları vardır,
  II. Ruhban sınıfı yoktur,
  III. Özgür düşünce ortamı vardır,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  13.Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalılar, Efes'ten Babil'e uzanan Kral Yolu'nu yapmışlar, bu yol üzerindeki ticareti yönlendirmişler ve tarihte ilk kez parayı kullanmışlardır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak alınabilir?
  A) Farklı kültürlerle etkileşim halinde olduklarının
  B) Gelişmiş bir tarım kültürüne sahip olduklarının
  C) İyon kültürü etkisinde kaldıklarının
  D) Anadolu'nun yerli halkı olmadıklarının
  E) Sürekli bir saldırı tehdidi altında yaşadıklarının


  14.
  I. Topraklarının verimli olması
  II. Irmak sularından yararlanılması
  III. İklimin elverişli olması
  IV. Göç yolları üzerinde bulunması
  Mezopotamya, Anadolu, Çin ve Hindistan bölgele¬ri için söylenebilecek olan bu özelliklerin aşağıda-kilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
  A) Devletlerarası dayanışmaya
  B) Merkezî otoritelerin güçlü olmasına
  C) Tek tanrılı din inancının yerleşmesine
  D) Dış saldırıların yoğunlaşmasına
  E) Ticarî faaliyetlerin artmasına


  15.İlkçağ'da Yunanistan'da tarım alanlarının nüfusu besleyecek durumda olmaması ve üretilen malların iç pazarlarda tüketilememesi koloniciliğin ve buna bağlı olarak ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
  Yunanistan'da yaşanan bu gelişmeler;
  I. Uygarlıkların uğraş alanlarını bazı zorunlulukla¬rın belirleyebileceği,
  II. Tüketilenden fazla üretimin yapılmasının top¬lumları ticarete yönlendirdiği,
  III. Toplumların ekonomik faaliyetlerinin niteliğini kendi özel koşullarının etkilediği,
  yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız
  II C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  16.
  - Drakon, soyluların haklarını korudu ve şiddeti ön plâna çıkaran kanunlar yaptı.
  - Solon, halkı gelirlerine göre sınıflara ayırdı.
  - Klistenes, zenginlikten doğan sınıf farkını orta¬dan kaldırdı ve halk meclisi kurdu.
  Yunan kanunlarında görülen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Burjuva sınıfının güçlendiğinin
  B) Toplumsal dengenin sağlanmasına çalışıldığının
  C) Köleci sistemin yaygınlaştığının
  D) Soyluların giderek güçlendiğinin
  E) Ekonomik gelişmenin sağlandığının


  17. "Anadolu tarih öncesi çağlardan beri uygarlıkların beşi¬ği ve çeşitli kültürlerin yaşadığı bir bölge olmuştur."
  Anadolu'nun;
  I. Elverişli iklim koşulları ve yer şekillerine sahip olması,
  II. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konum¬da bulunması,
  III. Şehir devletlerinin kurulduğu bir bölge biçimin¬de olması,
  gibi özelliklerinden hangilerinin bu durum üze¬rinde etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  18. Mısır'da tıp ve geometri, Mezopotamya'da matematik ve astronomi gibi bilim dallarında gelişmeler olurken, İlkçağ'da bilim rönesansı İyonya'da yaşanmıştır.
  Bilim Rönesansının İyonya'da yaşanmasında;
  I. Lidyalılardan büyük oranda etkilenmiş olmaları,
  II. Ticaret sayesinde önemli kültür merkezleri ile ilişki geliştirmeleri,
  III. Ekonomik gelişmişlik ve özgür düşünce ortamı¬na sahip olmaları,
  gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savu¬nulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

  Yanıtlar:

  1.A 2. B 3. C 4. E 5. E 6. B 7. D 8. C 9. B 10.C 11.C 12.E
  13.A 14.D 15.E 16.B 17.D 18.E
  aDa* bunu beğendi.
 7. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  İlkçağ Uygarlıkları II


  1.Mumyalama sanatı ile insan vücudunun tanınması ortaya çıkar. Bu nedenle Mısırlılar tıp bilmine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hatta çevre ülkelere dok¬tor gönderdikleri de bilinir. **ülere lâbirent denilen yeraltı mezarları hazırlamışlar ve ölünün sevdiği eş¬yaları da mezarlarına koymuşlardır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I. Tıp biliminin temelleri Mısır'da atılmıştır,
  II. Mısır uygarlığında ölümden sonraki yaşama ina¬nılmaktadır,
  III.Mısır'daki mezar teknikleri diğer uygarlıklara ör¬nek olmuştur,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  2.Arkeolojik kazılarda, Anadolu'da ticaret yapan Asurlu tüccarları uyaran bir belge bulunmuştur. Bu belgede;
  "Bütün ülkelere kaçakçılar bildirildi. Nöbetçiler kon¬du. Dikkat, kaçakçılık yapmayın." notu yer alır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine yönelik bir kanıt oluşturmaz?
  A)Asurluların Anadolu'da ticaret yaptıklarına
  B)Anadolu krallarının denetimlerini sıkı tuttuklarına
  C)Asurluların Anadolu'ya egemen olduklarına
  D)Anadolu uygarlığının Mezopotamya'dan etkilen¬diğine
  E)Ticaretin ekonomide önem kazandığına


  3."İlk tek tanrılı dinsel inanış İbranilerde görülmüş, fa¬kat Musevilik, Hıristiyanlık ya da Müslümanlık kadar yayılarak bir dünya dini haline gelmemiştir."
  Museviliğin yayılmamasının;
  I. İbranilerin yaşadıkları bölgelerin sürekli istilaya uğraması,
  II.Museviliğin sadece ibrani soyuna gönderildiğine inanılması,
  III.Musevilerin dinsel inanışlardan çok ticarete önem vermiş olması,
  gibi nedenlerden hangileriyle ilişkili olduğu sa¬vunulabilir?
  A)Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) II ve III


  4. Htitlerde, yaşanan olayların kaydedilmesi tarihi yıllıkla¬rın oluşmasına ortam hazırlamıştır. Anal adı verilen bu yıllıklarda olayların olumlu yanları kadar olumsuz yan¬larına da yer verilmiştir. Bu durum, tarafsız tarih yazı¬cılığının başlamasına etkide bulunmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi tarih yazıcılığındaki bu anlayışın yerleşmesinin temel nedenidir?
  A)Yıllıkların kralların dönemlerini dikkate alarak hazırlanmış olması
  B)Yıllıkların tanrılara hesap verme amacıyla hazır¬lanmış olması
  C)Edebiyat alanında gelişmelerin teşvik edilmesi
  D)Sanatçı ve bilginlerin devletten maaş alması
  E)Yıllıkların bilimsel tarih anlayışıyla yazılması


  5. Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden Truva, Alişar ve Alacahöyük'te yapılan kazılarda günlük iş¬lerde kullanılan eşya ve süs takılarına rastlanırken, yazılı tablet ve kitabelere rastlanılmamıştır.
  Bu durum dikkate alındığında, aşağıdaki yargı¬lardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Anadolu'da yaşayanlar süs takılarının kendileri¬ni kötülüklerden koruduğuna inanmışlardır.
  B) Anadolu'da yaşayanlar ihtiyaç duydukları araç¬lar ile yetinmişlerdir.
  C) Anadolu'nun coğrafi konumu uygarlıkların geliş¬mesini engellemiştir.
  D) Tarih boyunca istilaya uğrayan Anadolu'da kök¬lü bir uygarlık kurulmamıştır.
  E) Anadolu'da kazı yapılan bu merkezler tarih ön¬cesi çağlara aittir.


  6.Yunan Uygarlığı'nın;
  I. Sitelerden oluşması,
  II.Kendilerine yetecek tarım arazisinin olmaması nedeniyle koloniler oluşturması,
  III.Ülkede yaşayan her insanın meclislere ve jürile¬re katılarak oy kullanma hakkına sahip olması,
  özelliklerinden hangileri demokratik bir yönetime sahip olduklarının kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) l, II ve III


  7.M.Ö. 2000'lerde Anadolu'ya gelerek Kızılırmak çev¬resinde yerleşen, en eski Hint Avrupa kavimleri ta¬rafından kurulan Hitit Uygarlığının başkenti Hattu-şaş'tır. Hititlerin ülkesine İlkçağ'da "Bin Tanrı İli" de denilmiştir.
  Bu bilgiler;
  I. Anadolu'da çok tanrıcılık anlayışının bulunduğu,
  II.Hititlerin Anadolu'ya dışarıdan geldikleri,
  III.Hititlerin yerleşik bir uygarlık oldukları,
  olgularından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III


  8.Hititlerden sonra Anadolu'da egemenlik kuran Pers-ler, Anadolu uygarlığına kalıcı etki bırakamamışlar, ancak büyük ölçüde Anadolu'nun kültürel özellikleri¬ni almışlardır.
  Perslerin Anadolu'da kalıcı etki bırakamaması;
  I. Perslerin Anadolu'da uzun süreli egemenlik ku¬ramadıkları,
  II.Perslerin kültürel yönden Anadolu'dan geri ol¬duğu,
  III.Anadolu'nun büyük bir bölümünde Pers ege¬menliğine karşı savaşıldığı,
  durumlarından hangilerinin göstergesi olarak alı¬nabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  9. Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu'nun önemli bir uygarlık merkezi olmasında etkisi diğerlerine göre daha azdır?
  A) Doğu-Batı uygarlıklarının., geçiş yolları üzerinde olması
  B) Coğrafî koşulları bakımından insanların yaşamı¬na elverişli konumda bulunması
  C) Gelişmiş İlkçağ uygarlıkları ile komşu olması
  D) Göçler nedeniyle kültürel etkileşimin hızlı olması
  E) Çok tanrılı dinsel inanışın yaygın olması


  10.Babil kralı Hammurabi Dönemi'nde;
  I. Kentlerin merkeze bağlı valilerce yönetilmesi,
  II. Kentlerden merkeze sürekli rapor, merkezden kentlere ise denetçiler gönderilmesi,
  III.Kralın yargıçlarının ellerindeki Hammurabi yasa derlemesiyle ülkeye yayılması,
  aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Valilerin en üst otorite kaynağı olduğunun
  B) Kentleri, merkez denetçilerinin yönettiğinin
  C) Gelişmiş bir merkezî yönetimin oluşturulduğunun
  D) Ülkenin, yargıçların oluşturduğu yasalarla yöne¬tildiğinin
  E) Babil yasalarının bedel ödeme yöntemine da¬yandığının


  11. Mısır'da Hiyeroglif yazısını öğrenmek çok zor olduğu halde, tapınakların hemen yanında okullar açılmış ve çok sayıda memur, katip yetiştirilerek, bir çok dal¬da öğrenim görmeleri sağlanmıştır.
  Mısır Uygarlığına ait bu gelişmeler;
  I. Mısır Uygarlığında eğitime önem verildiği,
  II.Mısır Uygarlığında tarih çağlarının yaşandığı,
  III.Mısır Uygarlığında dinsel inanışların varolduğu, durumlarından hangilerinin göstergesidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  12.Eski Yunanlılar deniz ticaretine önem vererek Sicil¬ya, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında koloniler kur¬muşlardır.
  Eski Yunanlıların koloniler kurmasında;
  I.Topraklarının nüfuslarını besleyecek yeterlilikte olmaması,
  II.Yeni pazarlara ve topraklara ihtiyaç duyulması,
  III.Bulundukları bölgenin tarıma elverişli alanlarının az olması,
  durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu sa¬vunulabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  13. Hititler'de bazı dönemlerde baştaki kralın yetkilerini sınırlandıran veya bütün yetkilere tek başına sahip olmadığını gösteren olaylar yaşanmıştır.
  Bu duruma;
  I. Mısırlılarla yapılan Kadeş Antlaşması'nın altında kral ile birlikte kraliçenin de imzasının bulunması,
  II.Kralın önemli kararlar alırken soylulardan olu¬şan Pankuş Meclisi'ne danışması,
  III.Tanrılar adına Anal denilen yıllıkların hazırlanması,
  gibi gelişmelerden hangileri örnek olarak göste¬rilemez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  14. Mısır Uygarlığfnda Nil'in taşma zamanının belirlen¬mesi astronominin, taşma ile bozulan arazi sınırları¬nın belirlenmesi ise geometrinin gelişmesini sağla¬mıştır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I. İnsanlık tarihinin bütün buluşları Mısır Uygarlı-ğı'nda ortaya çıkmıştır,
  II.İlkçağ'ın askeri ve ekonomik açıdan en güçlü uygarlığı Mısır'da kurulmuştur,
  III.Bilimlerin gelişmesinde sosyal ve ekonomik ge¬reksinimler etkili olmuştur,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  15. Anadolu'nun Kapadokya bölgesinde yapılan bir kazı sırasında, bu bölgede topraktan yapılmış ev kalıntıla¬rına, kömürleşmiş buğday tanelerine, hayvan ko¬şumlarına, çanak-çömlek parçalarına ve boncuk kol¬yelere rastlanmıştır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak,
  I. Bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir,
  II.Askeri örgütlenmeyi gerçekleştirmişlerdir,
  III.Tarımsal üretimi öğrenmişlerdir,
  yargılarından hangilerinin doğru olduğu ileri sü¬rülebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  16. Tarihin ilk yasaları Mezopotamya'da kurulan Sümer¬ler tarafından hazırlanmıştır. Bu yasalar Mezopo¬tamya'da kurulmuş bir başka uygarlık olan Babiller tarafından geliştirilmiş, Asurlar tarafından da kulla¬nılmıştır.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak;
  I.Mezopotamya'da hukuk anlayışını Sümerler oluşturmuşlardır,
  II.Mezopotamya'daki uygarlıklar Sümerlerden et¬kilenmişlerdir,
  III.Mezopotamya'nın kültürel temelleri Sümerler tarafından atılmıştır.,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  17.Eski Yunanistan'da Atina Sitesi'nde halkın yönetime katılımını artıran ve demokrasiyi geliştiren bir dizi si¬yasal gelişme yaşanmıştır.
  Bu gelişmelere;
  I.Sınıflar arasındaki ayrılıkları ortadan kaldırmaya çalışan düzenlemelerin yapılması,
  İl.Halk meclisinin kurulması ve bu meclise geniş yetkiler tanınması,
  III.Tanrılar adına kent devletleri arasında olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi,
  gibi olaylardan hangileri örnek olarak gösterile¬mez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III


  18.Anadolu'da kurulan uygarlıklarda;
  I. Çivi ve resim yazılarının kullanılması,
  II.Ilk yazılı belgelerin Asurlu tüccarlara ait olması,
  III.Tanrı kral anlayışının bulunması,
  özelliklerinden hangileri, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından etkilendiklerinin kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Yanıtlar:

  1.D, 2. C,3. B,4.B,5. E,6. C,7. E,8. B,9. E,,10. C,11. E12. E,13. C,14. C,15. E,16. E,17. C,18. D


  İlkçağ Uygarlıkları III

  1.Hammurabi kanunlarındaki bazı hükümler şun¬lardır;
  I. Eğer birisi bir adamın öküzünü öldürürse kendi öküzünü ona vermelidir.
  II.Birisinin gözünü çıkaranın gözü çıkarılmalıdır,
  III.Sebep yokken birisi birini öldürürse o da öldürül-melidir.
  Bu hükümlerden hangilerine dayanılarak insan¬larla ilgili ceza sisteminin kısasa kısas anlayışına dayandığına hükmetmek doğru olmaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III


  2.Eskiçağ'da coğrafî bakımdan küçük ve dağlık bir ül¬ke olan Yunanistan, topraklarının çoğunun tarıma el¬verişli olmaması ve bunun yanısıra nüfusunun hızla artması gibi nedenlerle büyük bir ekonomik buhra¬nın içine girmiştir.
  Bu bunalımın aşağıdaki hangi etkinlikle aşılma¬ya çalışıldığı söylenebilir?
  A) Yönetim anlayışını demokratikleştirmekle
  B) Kolonicilik hareketleriyle
  C) Bilimsel tarih yazıcılığıyla
  D) Tarımsal üretimi arttırmakla
  E) Anadolu'ya yönelik büyük ticari yollar yapmakla


  3.Babil Kralı Hammurabi, kentlerin yönetimini merkez¬den atadığı valilerle sağlamış, bu valilere düzenli ra¬por hazırlama zorunluluğu getirmiş ve sık sık valile¬rini gönderdiği müfettişlerce denetlettirmiştir.
  Bu bilgiler;
  I. Babillerde ülkenin idari birimlere bölünmüş ol¬duğu,
  II.Mezopotamya'nın kültürel temellerinin Babiller tarafından atıldığı,
  III.Babillerde yönetimin merkezi özellik taşıdığı, durumlarından hangilerini doğrular?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  4. Hititlerde kadının sosyal ve siyasal yaşamdaki yeri¬nin azımsanmayacak ölçüde önemli olduğunu iddia eden bir tarihçi, bu savına aşağıdakilerden hangi¬sini kanıt olarak gösteremez?
  A) Kraldan sonra en etkili kişinin Tavananna olma¬sını
  B) Kadınlara mülkiyet hakkının tanınmış olmasını
  C) Resmî evlenme geleneğinin başlatılmış olması¬nı
  D) Pankuş Meclisi'nin kralın yetkilerini sınırlandır¬masını
  E) Aile ve ceza hukukunun gelişmiş olmasını


  5. Urartular savaş, fırtına ve gök tanrılarına taparak, on¬ları insan biçiminde algılamışlar, ölümden sonraki yaşamlarının süreceğine inanmışlardır.
  Urartularda bu durumun en güçlü kanıtı aşağıda¬kilerden hangisidir?
  A)Tapınak ve mezarlarına çok sayıda hediyeler koymaları
  B)**ülerini yakarak gömmeleri
  C)Tapınma törenlerini açık veya kapalı mekânlarda yapmaları
  D)Tanrılarına kurban kesmeleri ve adak adamaları
  E)Din adamlarının geniş toprak ve hayvan sürüleri¬ne sahip olmaları


  6. Mısır Uygarlığı'nda tıp ve eczacılığın ortaya çıkma¬sında;
  I. Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması,
  II.Diplomatik ilişkilerin artması,
  III.Dinsel inanışların şekillenmesi,
  gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu sa¬vunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  7.
  - Güneş tanrısının kuralları olduğu söylenmiştir.
  - Devletin tüm işleri kanunlara dayandırılmıştır.
  - Kral dahi kanunlara uymak zorundadır.
  Bu bilgilere bakılarak Babil yönetimiyle ilgili;
  I. Hukuk devleti niteliği taşıdığı,
  II.Kanunların ilâhî kaynaklı olduğu,
  III.Parlamenter sisteme geçildiği,
  IV.Kralın sorumsuzluk hakkına sahip olduğu,
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) I ve III
  B) II ve IV
  C) II ve III
  D) III ve IV
  E) I ve IV


  8.Hititlerde Pankuş adı verilen soylular meclisi vardı. Kral yaptığı işlerden dolayı bu meclise karşı sorum¬luydu. Ayrıca Hitit kralları tanrılarına da hesap verir¬lerdi. Bu yüzden Anal adı verilen kral yıllıklarını yaz¬dırmışlardı.
  Bu bilgiler dikkate alındığında Hititlerle ilgili aşa¬ğıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A)Hititler çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptirler
  B) Hititlerde meşruti monarşik bir yönetim anlayışı vardı
  C) Hititler yazı kullanmaktadır
  D) Kralın yetkileri sınırlandırılmıştır
  E) Hitit kralı başkomutan ve başyargıçlık görevi yapmaktadır


  9."Tarihsel olaylar araştırılırken olaylar arasındaki ne-den-sonuç ilişkilerine başvurulur."
  Buna göre;
  I.Kral Yolu: Doğu ile Batı arasındaki ticaretin geliş¬mesi,
  II.İskender'in Asya Seferi: Hellenizm uygarlığının ortaya çıkması,
  III.Asur ticareti: Anadolu'nun tarih çağlarına geçmesi,
  olaylarından hangileri arasında neden sonuç ilişkisi vardır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C)Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III  10.İlkçağ'da;
  I. Hititler tanrılarına hesap verme düşüncesiyle ya¬şadıkları olayları yıllıklara kaydettiler.
  II.Mısırlılar tanrılaştırdıkları firavunlarının öbür dün¬yada yaşayacağına inandıklarından anıt mezar yapımına başladılar.
  III.Sümerler tanrısal tapınakların çevresinde siteler kurdular.
  Bu üç gelişmeden aşağıdaki hangi ortak yargıya varılabilir?
  A) Evrenin gizemini çözemeyen insanlar tapınma biçimleri geliştirmişlerdir.
  B) Ahiret inancı tüm dinlerin ortak noktasıdır.
  C) Dinsel inanışların gelişmelerin yaşanmasında büyük bir etkisi vardır.
  D) Doğa koşulları insan yaşamını belirlemiştir.
  E) Sanat, yaşanılan mekâna özgü gelişme göster¬mektedir.


  11. Asurlar, Mezopotamya dışında ele geçirdikleri ülkele¬rin insanlarını toplayarak, onlardan askerî birlikler oluşturmuşlardır,
  Asurluların bu siyaseti aşağıdakilerden hangisi¬ne önem verdiklerinin kanıtı olarak alınabilir?
  A) Güçlü bir donanmanın kurulmasına
  B) Başka kavimlerin kültürlerinin tanınmasına
  C) Fetihçi siyasetlerin geliştirilmesine
  D) Monarşik ve baskıcı uygulamaların sona erdiril¬mesine
  E) Mezopotamya'nın kültür merkezi haline getiril¬mesine


  12. İlkçağ'da dinsel inanışlar, kültür ve düşünce hayatı üzerinde bazı bilimsel ve sanatsal etkinliklerin baş¬lamasında etkili olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda böyle bir etkinin varlığından söz edilemez?
  A) Hindistan'da Budist tapınakların yapılmasında
  B) Mısır'da tıp ve eczacılığın gelişiminde
  C) Mezopotamya'da astronomi ve mimarî alanın¬daki gelişmelerde
  D) Yunanistan'da heykel sanatının gelişmesinde
  E) Anadolu'da Kral Yolu'nun yapılmasında

  13. Mezopotamya çeşitli devletlere bölünmüşken ve siyasal istikrarsızlık yaşanırken, Mısır'da kent devlet¬lerine veya dağınık yapıya rastlanmamıştır.
  Bu durum Mısır'ın;
  I. Bilimsel buluşları gerçekleştirmiş olması,
  II.Uygun coğrafi özellikler taşıması,
  III.Savunmaya kolaylaştırıcı doğal engellere sahip olması,
  özelliklerinden hangilerinin bir sonucu olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  14.Batı Anadolu'da kurulan İyonlarda özgür düşüncenin temeli atılmış; Tales, Pisagor, Herodot, Hipokrat, Ho-meros gibi bilim adamları burada yetişmiştir. Pers is¬tilâsından dolayı Yunanistan'a kaçan bu bilginler, Yunanistan'ın gelişmesinde etkili olmuşlardır.
  Bu bilgilere dayanarak;
  I. İyon kültürü Yunan uygarlığının gelişmesini sağ¬lamıştır,
  II.Anadolu bir süre Pers istilâsı altında kalmıştır,
  III.İyon bilim adamları Yunan uygarlığından yarar¬lanmak için İyonya'yı terk etmişlerdir,
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III  15.
  I. Nil Nehri'nin sularının tasmasıyla bozulan tarla sınırlarının yeniden belirlenmesi işleri geometri¬nin gelişmesine yol açmıştır.
  II. Nil Nehri'nin yıl içinde taşma zamanının sapta¬nabilmesi'çalışmaları Güneş takviminin bulun¬masına yol açmıştır.
  III. Mısır'da tarım ürünleri üzerinden alınan vergile¬rin belirlenebilmesi işi sayılar ve matematiğin gelişmesine neden olmuştur.
  Bunlardan hangileri sosyal ve ekonomik ihtiyaç¬ların bilimsel gelişmeler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III


  16. Urartularda, kral ve soylulara ait mezarlar kubbe bi¬çimli çatılara sahip olup ev çatılarına benzerdi. Me¬zarlara çok sayıda basamakla inilir, ölü yanına konan eşya zenginliği dikkati çekerdi. Halk mezarlarınday-sa durum tam tersidir.
  Sadece bu bilgiler dikkate alındığında Urartu Uy-garlığı'yla ilgili olarak;
  I. **dükten sonra yaşamın olduğuna inanılmıştır.,
  II. Anadolu'da ilk federal devlet kurulmuştur,
  III.Mezar teknikleri gelişmiştir,
  yargılarından hangilerine varılamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C)Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III


  17.Aşağıdaki yargılardan hangisi Ön Asya Uygarlı¬ğının Orta Asya Uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir?
  A) M. Ö. 4000 yılında Ön Asya'ya ait bazı eserlerin M. Ö. 5000 yılında Orta Asya'ya ait eserlere benzemesi
  B) Ön Asya'da güçlü imparatorlukların kurulması
  C) Bilim ve felsefe alanında Anadolu'da önemli ge¬lişmelerin yaşanması
  D) M. Ö. II. yüzyılda Ön Asya ve Orta Asya'da ya¬şayan kavimlerin siyasî belgelere sahip olması
  E) M.Ö 3000 yılında Ön Asya'ya ait bazı eserlerin M.Ö 2000 yılında Orta Asya'ya ait eserlere ben¬zemesi


  18.
  I. Yunan uygarlığına ait mezarlarda ölünün günlük eşyalarına rastlanmıştır.
  II. Iyon uygarlığına ait mezarların bazılarında ise eşyalara rastlanmamıştır.
  İki uygarlıktaki bu farklı uygulama aşağıdakiler-den hangisinin bir sonucudur?
  A) Siyasi rejimlerinin
  B) Sanatsal etkinliklerinin
  C) Ekonomik yapılarının
  D) İnanç sistemlerinin
  E) Gelişmişlik düzeylerinin

  Yanıtlar:

  1. A,2. B,3. E,4. D,5.A,6.C,7. D,8. E,9. E,10. C,11. C,12. E,13. D,14. C,15. E,16. B,17. A,18. D  İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 4

  1. Neolitik çağda Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır-Çayönü ve Gaziantep-Sakçagözü'nde yapılan araştırmalar sonunda bıçak, orak ve ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur.
  Bu bilgiler dikkate alındığında, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
  B) Üretim çalışmaları başlamıştır.
  C) Tarım aletleri yapılmıştır.
  D) Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir.
  E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir.

  2. Anadolu'nun bazı bölgelerinde MÖ. II. bin başlarını açıklayabilecek yazılı belgeler bulunamazken, sadece Kayseri-Kültepe'de Asurlulara ait ticari tabletler bulunmuştur.
  Bu bilgiler, Kültepe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?
  A) Anadolu'nun en eski tarım merkezidir.
  B) Takas sistemi ile ticaretin başladığı ilk bölgedir.
  C) Başka toplumlarla ilişkiler kurulmamıştır.
  D) Tarih çağlarına Anadolu'nun diğer yerleşim merkezlerinden önce geçilmiştir.
  E) Asurluların egemenliğini kabul etmiştir.

  3. MÖ. XII. yüzyılda Anadolu'ya gelen Friglere ait eserlerin benzerlerinin Trakya'da da bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak kullanılabilir?
  A) Yunanlılar ile Frigler arasında ticaret yapıldığına
  B) Friglerin Anadolu'ya Trakya üzerinden geldiğine
  C) Friglerin Avrupa'dan gelen saldırılar sonucu yıkıldığına
  D) Friglerin çok tanrılı inancı benimsediğine
  E) Friglerin tarıma önem verdiğine

  4. MÖ. 1800 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere devlet kuran Hititlerin; zamanla sınırlarını genişlettikleri ve bu amaç doğrultuda çalışmalar yaptıkları görülür.
  Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Mezopotamya ile doğrudan ilişki kurularak Babiller ile savaşılması
  B) Anadolu'daki krallıkların egemenlik altına alınması
  C) Güneydoğu Anadolu'ya ve Suriye'ye seferler düzenlenmesi
  D) Mısır krallığı ile Suriye için savaşlar yapılması
  E) Tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklar yazılması

  5. Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Anadolu'da farklı uygarlıkların etkili olmasını sağladığı savunulabilir?
  A) Parayı kullanan ilk toplum olmaları
  B) Verimli topraklar üzerinde kurulmaları
  C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri
  D) Ulusal orduya sahip olmamaları
  E) Perslerle mücadele etmeleri

  6. Bilgi : iyon uygarlığı; Batı Anadolu kıyılarında,
  Efes, Milet, İzmir gibi şehirlerde ortaya çıkmış ve bu bölge bir ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir.
  Durum : Miletli Tales, MÖ. 585'de gerçekleşen güneş tutulmasını önceden hesaplamış, Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
  Yukarıdaki bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde, İyonların bilimsel alanda ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Ekonomik ve kültü, el alanda gelişmesi
  B) Şehir devletleri şeklinde örgütlenmesi
  C) Dini inançların gelişmemesi
  D) Çok tanrılı dine inanılması
  E) Yunan kültüründen etkilenmesi

  7. Anadolu MÖ. 543-333 yılları arasında yaklaşık ikiyüz yıl Pers egemenliğinde kalmıştır. Ancak Persler kültürel bakımdan Anadolu'da fazla etkili olamamıştır. Hatta Persler önemli ölçüde olmasa da Anadolu uygarlığından etkilenmiştir.
  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Perslerin Anadolu'ya geç egemen olması
  B) Anadolu'nun Mezopotamya'dan etkilenmemesi
  C) Anadolu'da gelişmiş bir uygarlığın yaşanması
  D) Anadolu eyaletlerinin bağımsız valiler tarafından yönetilmesi
  E) Anadolu'nun diğer uygarlıklara kapalı olması

  8. İlkçağda Anadolu'da yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;
  I. Lidyalıların parayı kullanması
  II. Hitit krallarının yıllıklar düzenlemesi
  III. Friglerde dokumacılık sanatının gelişmesi
  IV. Urartularda ahiret inancının görülmesi
  V. İyonların Anadolu'ya Yunanistan'dan gelmesi Bunlardan hangilerinin ekonomik yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
  A) I ve IV B) I ve III C) III veV
  D) II ve III E) II ve IV

  9. İlkçağda Mısırlıların Nil Irmağı'nın taşmasından zarar görmeleri ve tarlaların sınırlarını belirlemeye çalışmaları geometrinin temel kurallarını bulmalarını sağlamıştır.
  Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
  A) Toplumların yaşam biçimini etkileyen olaylar uygarlıkların gelişmesini sağlar.
  B) Toplumların geleceğini doğal olaylar belirler.
  C) Akarsu boylarında yaşayan toplumlar diğer toplumlara göre daha uygardır.
  D) Uygarlığın gelişmesi, toplumların yaşamını kolaylaştırmıştır.
  E) Mısırlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir.

  10. Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda, mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların da bulunması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Halk arasında sınıf farkı gözetilmediğinin
  B) Uygarlığın geliştiğinin
  C) Ekonominin tarıma dayalı olduğunun
  D) **ümden sonra yaşama inanıldığının
  E) Tapınak mimarisinin geliştiğinin

  11. Sümerler yazıyı kullanan ilk toplumlardan biridir. Tapınaklara teslim edilen ürünleri belirlemek amacıyla ilk defa rahipler tarafından kullanılan Sümer yazısı, kil tabletler üzerine üçgen uçlu bir çubukla yazılmıştır.
  Bu bilgiye göre yazının kullanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
  A) Ekonomik yaşamı düzenlemek
  B) Sanat çalışmalarını yönlendirmek
  C) Tapınakların korunmasını sağlamak
  D) Başka uluslarla ilişkileri geliştirmek
  E) Siyasi ve askeri gücü artırmak

  12. Yunanistan'da kurulan şehir devletleri başlangıçta krallar tarafından yönetilmekteydi. Ticaretin gelişmesiyle zenginleşen orta sınıf, soylularla mücadele ederek zamanla yönetimde söz sahibi olmuştur.
  Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Şehir devletlerinin ticarete önem vermediğinin
  B) Kralların yetkilerini halka devrettiğinin
  C) Ekonomik durumun siyasi yapı üzerinde etkili olduğunun
  D) Toplumun bilimsel gelişmelere açık olmadığının
  E) Şehir devletleri arasında birlik sağlandığının

  CEVAP ANAHTARI:

  1. E 2. D 3. B 4. E 5. C 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. C


  İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 5

  1. Anadolu'da neolitik (yeni taş) devri bir geçiş dönemi niteliğindeki kalkolitik devir (taş-bakır) izlemiştir. Bu dönemde dini inançlar gelişmeye başlamış, insanlar tabiatı temsil eden ana tanrıçaya tapmıştır. Anadolu'da bu dönemin önemli kültür merkezleri arasında Truva, Alişar ve Alacahöyük bulunmaktadır.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Tabiatın, insanların hayatı açısından önemli olduğu
  B) Üretim ile ilgili en eski yerleşim merkezinin Anadolu'da bulunduğu
  C) Anadolu'da maden kullanıldığı
  D) Anadolu'da kalkolitik devir ile ilgili merkezlerin de bulunduğu
  E) Dini inançların toplumların ihtiyaçlarına göre şekillendiği

  2. Anadolu'nun tarih öncesi dönemde görülen ;
  - Verimli toprakların bulunması
  - Doğu ile batı arasında geçiş noktası konumunda olması
  - Yeraltı kaynaklarının zenginliği
  gibi özelliklerine bakılarak;
  I. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biridir.
  II. Hukuk kuralları gelişmiştir.
  III. Farklı medeniyetler kurulmuştur.
  IV. Tarih çağlarına diğer bölgelerden daha önce geçilmiştir.
  yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) I ve III B) I ve II C) III ve IV
  D) II ve III E) II ve IV

  3. Kayseri yöresinde yapılan arkeolojik kazılarda; madeni paralar bulunmadığı halde, bu yöredeki Kültepe'de, Asurlulara ait "Karum" adı verilen pazar yerleri ve ticari tabletler bulunmuştur.
  Bu bilgiler, Kültepe kültürü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?
  A) Siyasi birliğin kurulduğunu
  B) Madenlerden yararlanıldığını
  C) Tarıma elverişli toprakların olduğunu
  D) Tarih çağlarının başladığını
  E) Hititlerin başkenti olduğunu

  4. Alacahöyük'te bulunan güneş kurslarında boğa en büyük tanrı olan Gök tanrısının simgesiydi. Güneş kurslarının evreni canlandırdığı kabul edilmektedir. Hititlerden önceki dönemde Anadolu'da güneş kursları görülmemiştir.
  Güneş kurslarının Kızılırmak çevresindeki dar bir coğrafi alanda ve Hititlerin egemenliğinin başladığı yıllarda görülmesi,
  I. Hititlerde merkezi otorite güçlüdür.
  II. Hititler Anadolu'ya dışarıdan gelmiştir.
  III. Hititlerde tabiat tanrıları önemlidir.
  IV. Hitit hükümdarları tanrısal gücü ellerinde bulundurmaktadır.
  V. Hititler, Kızılırmak çevresinde yaşamıştır.
  gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) I, III ve IV B) II, III ve IV C) III, IV ve V
  D) I, III ve V E) II, III ve V

  5. Hititlerin;
  - Asurlular ile yapılan ticaret sonunda çivi yazısının öğrenilmesi
  - Kendilerine toprak verilen soyluların asker yetiştirmek ve savaşa katılmak zorunda olması
  gibi özelliklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
  A) Halkın sosyal sınıflara ayrıldığı
  B) Toprak sistemine dayalı ordu oluşturulduğu
  C) Ekonomik ilişkilerin kültürel gelişmeye neden olduğu
  D) Tarih çağlarına geçildiği
  E) Rahip-kral anlayışının yönetime egemen olduğu

  6. Lidyalıların parayı kullanan ilk toplum olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Denizaşırı koloniler kurmuş olmaları
  B) Tarımsal çalışmalara önem vermiş olmaları
  C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri
  D) Ticaret kervanları için açık pazar kurmaları
  E) Bilimsel çalışmalar yapmaları

  7. Trakyalı bir kavim olan Frigler, Hititler yıkıldıktan sonra Sakarya Irmağı kıyılarında Gordion merkez olmak üzere devlet kurdular. Yapılan araştırmalar sonucunda Friglerin tarım ve hayvancılığa önem veren bir toplum oldukları ortaya çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu özelliklerini doğrulayan bir örnek olarak gösterilemez?
  A) Kibele adı verilen bereket ve bolluk tanrıçasına önem verilmesi
  B) Krallar için anıt-mezarlar yapılması
  C) Öküz kesme ve saban kırmanın cezasının ölüm olması
  D) Tarım araçlarına zarar verilmesinin suç olarak kabul edilmesi
  E) Tapates adı verilen halı ve kilim dokumacılığının gelişmesi

  8. Aşağıdakilerden hangisi ilkçağda Anadolu'da kurulan devletlerin ortak özelliğidir?
  A) Yönetimlerinin demokrasi olması
  B) Dışardan gelen toplumların saldırıları sonucu yıkılmaları
  C) Ekonomilerinin tarıma dayalı olması
  D) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
  E) Aynı soydan gelen kavimler tarafından kurulmaları

  9. İlkçağda Ege'deki siyasi yapılanma; kralı, aristokratı, orta sınıf halkı ve güvenliği sağlayan duvarları ile polis adı verilen şehir devletleri şeklinde idi. Bu küçük devletler, büyük krallıklar gibi dünyayı ele geçirme isteğinde bulunmadıkları için ticarete ve kültüre önem verdiler. Buna rağmen varlıklarını uzun süre koruyamadılar.
  Bu bilgilerden hangi sonuç çıkarılamaz?
  A) Ege bölgesinde merkezi devlet anlayışı yoktur.
  B) Şehir devletleri kültürel hayatın canlanmasına katkıda bulunmuştur.
  C) Şehir devletleri saldırılara karşı önlem almıştır.
  D) Şehir devletlerinde sınıf farklılıkları yoktur.
  E) Şehir devletlerinin siyasi varlığı uzun süreli olmamıştır.

  10. İlkçağ Mısır uygarlığında, firavunların tanrının oğlu olarak kabul edilmesi hükümdarın ilahi bir güce sahip olduğu inancını güçlendirmekte idi.
  Aşağıdakilerden hangisi hükümdarları böyle davranmaya yönelten en önemli etkendir?
  A) Hükümdarın her türlü yetkiye sahip olması
  B) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
  C) Toplumda din ve devlet bilincinin olmaması
  D) Dini inançların bu gücü kullanmaya mecbur etmesi
  E) Hükümdarın otoritesini artırmak istemesi

  11. Akdeniz ve Ege kıyılarında kurulan Fenike, İyon ve Yunan şehir devletleri kolonicilik yaparken, aynı konumda bulunan Mısır uygarlığında koloni kurulmasına gerek duyulmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Verimli topraklara sahip olmasıyla
  B) Diğer toplumların ekonomisine saygı göstermesiyle
  C) Sömürgeci anlayışı benimsememesiyle
  D) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesiyle
  E) Gemicilik sanatının gelişmemesiyle

  12. Sınıf farklılıkların görüldüğü ilkçağ toplumlarının bazılarında demokratik bir yönetim sistemi uygulandığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Kralların aynı zamanda dini lider olarak kabul edilmesi
  B) Kralların yaptıkları çalışmalarla ilgili kitabeler oluşturması
  C) Yönetimde soylulardan oluşan meclislerin etkili olması
  D) Sınıfsal kavgaların yaşanmaması
  E) Kraliçelerin de yönetimde söz sahibi olması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. B 2. A 3. D 4. E 5. E 6. C 7. B 8. B 9. D 10. E 11. A 12.C  İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 6

  1. Anadolu'nun en eski tarımsal üretim merkezi Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü'dür. Burada yaşayanların bakın işledikleri, çeşitli araç-gereç ve süs eşyaları yaptıkları belirlenmiştir.
  Bu bilgiler, Çayönü İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz?
  A) Maden/erden yararlanıldığını
  B) Sanatın geliştiğini
  C) Yerleşik yaşama geçildiğini
  D) Değişik toplulukların yaşadığını
  E) Topraklarının verimli olduğunu

  2. Anadolu'da eski tunç veya bakır devri, Asur ticaret kolonileri çağını kapsar. Bu dönemde üretim artmış ve ticari hayat gelişmiştir. Özellikle Anadolu ile Mezopotamya arasında canlı bir ticaret başlamıştır. Anadolu'ya yazının gelmesi de bu döneme rastlar.
  Bu bilgilere bakılarak Anadolu Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Üretici toplum yapısı oluşmuştur.
  B) Sık sık istilaya uğramıştır.
  C) Mezopotamya toplumlarından etkilenmiştir.
  D) Tarih çağlarına girilmiştir.
  E) Önemli bir ticaret merkezidir.

  3. Eski Hitit Devleti döneminde Kargamış ve Urfa Hitit topraklarına katılmış, Babil ele geçirilerek Mezopotamya uygarlığı ile doğrudan bağlantı kurulması sağlanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu savunulabilir?
  A) Kültürel etkileşim yaşanmıştır.
  B) Pankuş Meclisi'nin yetkileri artmıştır.
  C) Bölgedeki şehir devletleri ortadan kaldırılmıştır.
  D) Tarih dönemlerine geçiş yaşanmıştır.
  E) Feodal devlet yapısı ortaya çıkmıştır.

  4. Friglerde,
  - En büyük tanrı, tabiat tanrıçasıdır.
  - Öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür.
  - Dokumacılıkta ileri gitmişlerdir.
  Bu bilgilere bakılarak, Frigler İle ilgili olarak varılabilecek yargılardan hangisi doğru olur?
  A) Ekonomileri gelişmiştir.
  B) Çok tanrılı inançları vardır.
  C) Ceza hukukuna önem vermişlerdir.
  D) Edebiyata önem vermişlerdir.
  E) Ekonomik yaşam tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  5. İyonların kültür ve uygarlık alanında gelişmesi üzerinde,
  I. Kendilerinden önceki Anadolu uygarlıklarından etkilenmeleri
  II. Ön Asya ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları
  III. Yayılmacı politikalar izlememeleri
  gibi özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  6. Urartularda sanat, maden işlemeciliği ve özellikle su mimarisi (kanal ve su yolları yapımı) alanında gelişme göstermiştir.
  Toplumların yaşam biçiminin sanat anlayışını da etkilediği düşünürse, Urartularda su mimarisinin gelişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Ticarete önem verilmesi
  B) Yerleşik yaşama geçilmesi
  C) Şehirlerin kurulması
  D) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
  E) Bilime önem verilmesi

  7. Hititlerde görülen;
  I. Pankuş Meclisi'nin yönetimle ilgili kararlar alınmasında etkili olması
  II. Kraliçenin yönetimde söz sahibi olması
  III. Feodal beyliklerin ortadan kaldırılması
  gibi özelliklerden hangileri, kralın yetkilerinin sınırlı olduğunun kanıtıdır?
  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I
  D) Yalnız II E) Yalnız III

  8. İlkçağda Anadolu'da çok tanrılı bir inanç sistemi vardı. Anadolu'nun en eski yerlilerinden olan Hititler kendi tanrılarından başka bütün Anadolu ve Ön Asya tanrılarını kutsal saymışlar ve onlara tapınışlardır.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Dışarıdan gelen kavimler Anadolu'da devlet kurmuştur.
  B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmiştir.
  C) Dinsel inançlar doğal olaylara göre belirlenmiştir.
  D) İnançların değişmesinde yönetim şekli etkili olmuştur.
  E) Hititler Anadolu'da siyasi birliği sağlamıştır.

  9. İlkçağda Makedonyalıların;
  — Yunan şehir devletlerini kendi egemenliği altına alması,
  — Pers Krallığı'na son vermesi,
  — Hellenizm Uygarlığı'nın oluşmasını sağlaması, gibi özelliklerine bakılarak
  I. Merkezi devlet olduğu
  II. Akdeniz'in tam***** egemen olduğu
  III. Güçlü ordularının bulunduğu
  IV. Kültürel etkileşimde etkili olduğu
  V. Harf yazısının yayılmasını sağladığı yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) I, II ve V B) II ve IV C) II, IV ve V
  D) I, III ve IV E) I ve II

  10. İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A) Perslerin yayılmacı politikalarına
  B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine
  C) Hellenizm Uygarlığı'nın ortaya çıkışına
  D) Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına
  E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine

  11. I. Yayılmacı politikalar izlenmesi
  II. Ticaret kolonilerinin kurulması
  III. Patesilerin tanrısal güce sahip olduğunun kabul edilmesi
  IV. Mezopotamya'da arazinin verimli ve engebesiz olması
  V. Site adı verilen şehir devletlerinin kurulması
  gibi durumlardan hangilerinin, Mezopotamya uygarlığının çevreye yayılmasında etkili olduğu savunulabilir?
  A) I, III ve V B) II, III ve V C) I, III ve IV
  D) III, IV ve V E) I, II ve IV

  12. Yunan şehir devletlerinde yaşayanlar, ülkelerinde yeterli toprağa sahip olmamaları, tarıma elverişli arazinin az olması, nüfus artışı ve daha iyi hayat şartları aramak gibi nedenlerle Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de kolonicilik hareketlerine girişmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, kolonicilik çalışmalarının sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
  A) Yunan uygarlığının farklı bölgelere yayılması
  B) Kültür alışverişi yaşanması
  C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
  D) Gemicilik tekniğinin ilerlemesi
  E) Ticaretin gelişmesi

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. B 3. A 4. E 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. B 11. E 12. C
 8. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-2

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.İlk Türk devletleri ile ilgili bazı özellikler şunlardır;
  I.Ülkenin hanedanının ortak malı sayılması
  II.Kurganlarda günlük yaşama ait eşyaların yer alması
  III.Hükümdarın yanında kurultayın bulunması
  Bu özelliklerden hangileri üzerinde dinsel ina-nışların etkisinin olduğu savunulabilir?

  A)Yalnız II B)Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  2.*Batı Hunlarının Çin esaretini kabul etmeyerek Avrupa’ya göç etmeleri
  *Avarların Göktürk hakimiyetini kabul etmeyerek Orta Avrupa’ya göç etmeleri
  *Çin egemenliğinde elli yıl kalan Göktürklerin Kutluk Kağan liderliğinde bağımsız bir devlet kurmaları
  Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
  A)Avrupa’ya göç eden Türklerin öz benliklerini kaybettiklerine
  B)Orta Asya’nın iklim koşullarının göçlere sebep olduğuna
  C)Türklerin bağımsızlıklarına önem verdiklerine
  D)Türklerin Avrupa’da Hristiyanlığı kabul ettiklerine
  E)Orta Asya’da Çin egemenliğinde yaşadıklarına

  3.Türklerin ilk yurtlarının kurak ve sert bir iklime sahip olması, bunun sonucu olarak da burada seyrek, cılız ve kısa ömürlü bir bitki örtüsünün varlığı, Türklerin yaşamında aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
  A)Göçebe hayvancılık yapmalarını
  B)El sanatlarında gelişmelerini
  C)Kervan ticaretiyle uğraşmalarını
  D)Kentlere göç etmelerini
  E)Müslümanlığı benimsemelerini

  4.Çin Uygarlığında yazı, M.Ö. 2000’lı yıllarda kullanılırken, Orta Asya Türk topluluklarında M.S. VIII. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.
  Orta Asya Türk topluluklarının;
  I.Çin’le sürekli mücadele içinde olmaları
  II.Göçebe yaşam tarzını benimsemiş olmaları
  III.İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmeleri
  gibi özelliklerinden hangileri yazıyı geç kullan-mış olmalarının nedeni olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  5.Hun devletinde;
  I.İç karışıklıkların olması
  II.Hun prensleri arasında taht kavgasının olması
  III.Hun hakanlarının Çinli prensesler ile evlenmesi
  Yukarıda verilenlerden hangileri Hunların zayıflamasında ve yıkılışında doğrudan etkili olmamıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  6.İslamiyetten önceki Türk topluluklarının toplumsal yapısında sınıf ayrımı yoktur.
  Bu durumun;

  I.Kanunların herkese eşit olarak uygulanması
  II.Savaşçı özelliklerin zayıflaması
  III.Herkesin özel mülk edinme hakkına sahip olması
  gibi özelliklerden hangilerinden kaynaklandığı savunulamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II

  7.I.Birçok devletin arşivlerinde Türkler hakkında bilgiler bulunması
  II.İkili teşkilat sisteminin uygulanması
  III.Türk kültürünün farklı bölgelere yayılması
  IV.Türk tarihinin belli bir coğrafi bölgenin tarihi olmaması
  Yukarıdaki verilenlerden hangileri, Türklerin dünyanın birçok bölgesine yayılarak devlet kurduklarını kanıtlar?
  A) I ve II B) I ve II C) I ve IV D) II ve IV E) I, III ve IV

  8.Türkler, tarih boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Göktürk, Uygur, Arap, Soğd, Kiril, Süryani alfabeleri ve Çin yazısı bunlar arasında sayılabilir.
  Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A)Göçlerle, farklı coğrafyalardaki kültürlerle etkilenmiş olmalarının
  B)Ekonomik ilişkilerini düzenleme isteklerinin
  C)Yazılı kültüre geç geçmelerinin
  D)Aşırı nüfus artışı olmasının
  E)Toprağa bağlılığın gelişmemesinin

  9.İslamiyetten önce kurulan Orta Asya Türk devletlerinin “boylar federasyonu” olduğunun gös-tergesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)Devletin hanedan üyelerinin ortak malı olması
  B)Kurultay üyelerinin han ve boy beylerinden oluşması
  C)Hakan’ın eşinin devlet yönetiminde etkili olması
  D)Göçebe yaşam tarzının egemen olması
  E)Devletlerin kısa sürede ikiye ayrılarak yıkılması

  10.Uygurlar döneminde;
  I.Ekonominin ticaret ve tarıma dayanması
  II.Yeni şehirlerin kurulması, şehir kültürünün gelişmesi
  III.Kâğıt ve matbaanın kullanılması
  olgularından hangileri Uygurların yerleşik yaşama geçtiklerinin göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  11.Hunların Hakanı Mete, Çin imparatoruna yazdığı mektupta “Yüeçileri ve bundan başka yirmi altı kavmi daha himayem altına aldım. Bunların hepsi Hun oldu. Bütün kavimler, tek bir aile gibi birleştiler.” şeklinde ifadeler kullanmıştır.
  Bu anlatımdan hareketle, Hun Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)Demokratik bir yönetim kurulmuştur.
  B)İmparatorluk yapısına kavuşmuştur.
  C)Barışçı bir dış politika izlenmiştir.
  D)Çin’i egemenlik altına almıştır.
  E)Ulusal devlet anlayışını başlatmıştır.

  12.Türgişler, hükümdarları adına para bastıran ilk Türk Devleti olarak bilinmektedir. Ortası ****kli madeni paralarda, Çin ve Arap etkisi görülmektedir.
  Buna göre, Türgişler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A)Ticaret alanında gelişme gösterdikleri
  B)Denizcilikte ilerlemiş oldukları
  C)Güçlü bir imparatorluk kurdukları
  D)Yabancı kültürlerden etkilendikleri
  E)İslamiyeti kabul ettikleri

  13.Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
  I.İlk kez “Türk” adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.
  II.Doğu-batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
  III.Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.
  IV.Orta Asya’da devlet kurmuşlardır.
  V.Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur.
  Bu bilgilerden hangilerine dayanarak, Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?
  A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V

  14.Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının ulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?
  A)Tarım ürünlerini tanıdıklarına
  B)Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
  C)Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna
  D)Metal eşyalardan yararlandıklarına
  E)Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

  15.İlk Türk devletlerinde Kurultay’ın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
  Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?
  A)Meclis hükümeti
  B)Olağanüstü meclis
  C)Kurucu meclis
  D)Ulusal meclis
  E)Danışma meclisi

  16.Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi’nde yapılmış;
  I.Sulama kanalları
  II.Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
  III.Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar
  IV.Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.
  Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve IV E) II, III ve IV  1.Türk tarihinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türklerin anayurtları olan Orta Asya’yı terk ede-rek başka bölgelere göç etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
  A)İlk dönemlere ait yazılı belgelerin az olması
  B)Diğer milletlerin tarihini olumsuz etkilemesi
  C)Zaman ve mekan itibarıyla oldukça geniş alana yayılması
  D)İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki bölüme ayrılması
  E)Türkçe’nin milli bir dil olarak sürdürülmüş olması

  2.İslamiyetten önceki Türk devletlerinde;
  -Otlaklar ve yaylalar boyların ortak malıdır.
  -Boyu oluşturan tüm bireyler törelere uymak zorundadır.
  Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğrular?
  A)Sınıflı toplum düzeninin olmadığını
  B)Halkın devlet yönetimine katıldığını
  C)Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olduğunu
  D)Tarım ve hayvancılığın gelişmediğini
  E)Geleneksel yapının gelişemediğini

  3.İlk Türk devletlerinde göçebe yaşam sürdürülmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
  A)Mimarinin gelişmemesinde
  B)Tek tanrı anlayışının benimsenmesinde
  C)Küçük el sanatlarının önem kazanmasında
  D)Hapis cezasının olmamasında
  E)Ekonominin, hayvancılığa dayanmasında

  4.Asya Hun hükümdarı Mete Han orduyu “onluk sistem” e göre düzenlemiş ve bu uygulama bugüne kadar dünya ordularında da kullanılagelmiştir.
  Bu düzenleme Türk ve dünya ordularına, aşağı-daki hangi avantajı sağlamıştır?
  A)Sınıflar arasındaki eşitsizliği
  B)Sosyal devlet anlayışının uygulanmasını
  C)Ordunun sevk ve yönetiminin kolaylaşmasını
  D)Yerleşik yaşamın benimsenmesini
  E)Monarşik devlet düzeninin oluşmasını

  5.Türklerin anayurdu Orta Asya’nın, denizlerden uzak olması, etrafının yüksek dağlarla çevrili olması ve iklim koşullarının elverişsizliği gibi özelliklerinin;
  I.konar-göçer yaşam tarzı
  II.sık sık büyük göç hareketleri
  III.milli benliğin korunması
  gibi gelişmelerden hangilerine zemin hazırladığı söylenemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  6.İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde devlet işleri “Kurultay” adı verilen bir mecliste görüşülürdü. Kurultay’a töreler gereği hakan, hakanın hanımı olan hatun, hükümdar soyundan olan prensler, boy beyleri ve ileri gelen devlet adamları katılırlardı. Kurultay’da devletin iç ve dış sorunları görüşülürdü. Alınan kararlara hakan uymak zorunda değildi.
  Buna göre;
  I.Kurultay, danışma meclisi niteliğindedir.
  II.Eski Türklerde kadının devlet yönetiminde etkinliği vardır.
  III.Devlet işleriyle ilgili kararlar Kurultay’da görüşülmüştür.
  IV.Kurultay, hükümdarın yetkilerini sınırlamıştır.
  V.Eski Türklerde egemenlik hakkı erkeklere aittir.
  yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  7.Eski Türklerde;
  •Ülkenin hanedanının ortak malı sayılması
  •Başa geçecek hükümdarın belirlenmesinde belirli kuralların olmaması
  gibi özelliklerin;
  I.Sık sık taht değişikliklerinin olması
  II.Türk devletlerinin kısa sürede yıkılması
  III.Veraset sisteminde sık sık değişiklik yapılması
  sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenemez?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  8.Türk topluluklarından Hunlar ile ilgili ilk kaynak, Çin arşivlerinde bulunan M.Ö 318 tarihli bir anlaşmadır.
  Bu bilgilere bakarak;
  I.Çinlilerin yazıyı kullanan ilk topluluklardan olduğu
  II.Türkler hakkındaki ilk bilgilerin Çin kaynaklarından edinildiği
  III.Hunların bu antlaşmayla ticari ve siyasi açıdan güçlendiği
  durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  9.Hunların neden olduğu Kavimler Göçü sonu-cunda;
  I.Büyük Roma İmparatorluğu yıkıldı.
  II.İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
  III.Feodalite rejimi ortaya çıktı.
  görülen gelişmelerden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını kökten değiştirdiğine örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  10.Orhun Kitabeleri’nde yer alan “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi.”
  I.Laik devlet anlayışının
  II.Sosyal devlet anlayışının
  III.Teokratik devlet anlayışının
  Eski Türklerde yukarıdaki devlet anlayışlarından hangisinin benimsendiğini göstermektedir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  11.Orta Asya’da yaşayan Türkler bir süre sonra anayurdu terk etme zorunda kalarak doğuya; Kuzey Çin’e, güneye; Hindistan’a, batıya; Hazar’ın kuzeyinden Orta Avrupa’ya, Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya göç etmişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A)Türklerin göçebe yaşam düzeninde olduğunun
  B)Türklerin geniş bir coğrafyaya yerleştiklerinin
  C)Türklerin askerlik kurumuna önem verdiklerinin
  D)Anadolu’ya yerleşen Türklerin Müslümanlığı benimsediklerinin
  E)Türklerin federasyon biçiminde örgütlendiklerinin

  12.Moğollar Türk hukukunun pek çok kanunlarını alarak bu kanunları yazılı hale getirmişlerdir. Türklere ait askeri terimlerin ve askeri kurumların bir bölümünü aynen kullanan Moğollarda Çağatayca ve Özbekçe lehçeleri hatırı sayılır bir konuma ulaşmıştır.
  Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)Türkler, Moğolların kültür, hukuk ve askeri alanlardaki gelişmelerine etkide bulunmuşlardır.
  B)Türkler ve Moğollar yerleşik hayat düzenini erken bir zamanda benimsemişlerdir.
  C)Moğollar kültürel alanda Türkleri etkilemişlerdir.
  D)Türkler ve Moğollar aynı dini inancı benimseyerek siyasi birleşmeye yönelmişlerdir.
  E)Moğollar Çinlilerle mücadele etmelerinin sonucu olarak yazılı kültürle tanışmışlardır.

  13.***en kişinin atı ve silahı ile birlikte gömülmesi
  *Mezarların çevresine ölünün hayatta iken öldürdüğü insan sayısında taştan insan şekilleri (balbal) dikilmesi
  İslamiyet’ten önceki Türk topluluklarının bu faaliyetleri hakkında dini inanışları ile ilgili olarak;
  I.Anıtsal mezarlar yapılması
  II.Güçlü bir ahiret inancının varlığı
  III.Din adamlarının toplumda ayrıcalıklı durumda olması
  durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  14.Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
  Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A)Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
  B)Ülke sınırlarının genişlediğinin
  C)Komşu devletlerle ilişkilerin zayıflığının
  D)Ticaret anlayışının değiştiğinin
  E)Ülkenin istilalardan korunduğunun

  15.Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
  Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?
  A)Toprak bütünlüğünü
  B)Yönetim biçimlerini
  C)Milli benliklerini
  D)Toplumda eşitlik anlayışını
  E)Eski inanç sistemlerini

  16.Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
  Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A)Kurucularının Musevi olduğunun
  B)Halk arasındaki davaların hızla sonuçlandırıldığının
  C)Yöneticilerin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
  D)Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
  E)Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

  17.Uygur şerhlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Mainheist, Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
  Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)Tek tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
  B)İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
  C)Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
  D)Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
  E)İnsanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır
  İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

  1-Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kervansaray B ) Bedesten C) Arasta D) Çarşı E) Bimarhane

  2- Anadolu Selçukluları döneminde;
  - Gümrük vergilerinin azaltılması,
  - Devlet sigortacılığının uygulanması,
  - Kervansarayların yapılması,
  öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamaya yöneliktir?
  A-Eğitim B-Sanat C-Ticaret D-Mimari E-Tarım

  3- Aşağıdakilerin hangisi, Anadolu Selçuklularının ikta (tımar) sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri temel hedeflerden biri değildir?
  A-İdari işleri yürütmek
  B-Üretimin sürekliliğini sağlamak
  C-Devlet otoritesini her tarafa götürmek
  D-Özel mülkiyeti özendirmek
  E-Güçlü bir ordu kurmak

  4- Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların tarih boyunca kurdukları devletlerden birisi değildir?
  A-Türkiye Cumhuriyeti B-Büyük Selçuklular C-Osmanlı Devleti D-Karahanlılar E-Anadolu Türk Beylikleri

  5- Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?
  A)Dört Halife Devri B )Emeviler C)Abbasiler D)Gazneliler E)Karahanlılar

  6-Türk-İslam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?
  A-Göktürk B-Arap C-Uygur D-Kiril E-Latin

  7- Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?
  A-Paşmaklık B-Müsadere C-Dirlik D-Saray E-Enderun

  8- Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?
  A-Rüştiye B-İdadi C-Mahalle Mektepleri D-Medrese E-Enderun

  9- Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?
  A-Ekonomi B-Askeri C-İdari D-Siyasi E-Hukuki

  10- Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli amacı,askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmektir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu eğitim kurumlarında yetişen görevlilerden değildir?
  A) Müderris B ) Cebelu C) Yeniçeri D) Kadı E) Defterdar

  11- Osmanlı devleti'nde koşul öne sürerek sadrazamlığı kabul eden ilk kişi kimdir?
  A) Tarhuncu Ahmet Paşa B ) Fazıl Ahmet Paşa C) Köprülü Mehmet Paşa D) Sokullu Mehmet Paşa E) Halil Halim Paşa

  12- Büyük Selçuklular Dönemi'nde,
  I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması
  II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
  III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
  durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?
  A)Yalnız I B )Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  13-Sınırların genişlemesi bir ülkede kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
  Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi böyle bir ihtiyacın ürünü olarak gösterilemez?
  A)Divan-ı Hümayun B )Kapıkulu Ordusu C)Enderun Mektebi D)Duyun-u Umumiye İdaresi E)Kazaskerlik Makamı

  14- Osmanlı Devleti'nde gelirleri arttırmak için vergilerin yükseltilmesi ve vergilerini ödeyemeyen köylünün toprağını terketmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
  A)Üretiminin azalmasına
  B )Celali isyanları'nın çıkmasına
  C)Savaş ganimetlerinin azalmasına
  D)Tımar sistemi'nin bozulmasına
  E)Anadolu'da güven ortamının bozulmasına

  15-Osmanlı Devletinde Medreselerin bozulmasına rağmen ayakta tutunmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Padişah B-Ulema C-Vezir-İ Azam D-Yeniçeriler E-Ayanlar

  16- Osmanlı Devleti'nde,
  I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
  II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,
  III. Avrupa'da elçilikler açılması
  gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  17-Osmanlı İmparatorluğunda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?
  I-İlmiye sınıfı
  II-Kalemiye sınıfı
  III-Seyfiye sınıfı
  IV-Azınlıklar
  A) I-II B ) I-II-III-IV C) IV D) I-II-III E)Yalnız IV

  18-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?
  A) İkta B ) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

  19- I-Padişah
  II-Sadrazam
  III-Nişancı
  Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?
  A)I-II-III B )I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

  20-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?
  A) Nüfus sayımı
  B ) Yeni bir ordunun kurulması
  C) İlk resmi gazetenin çıkartılması
  D) Anayasa çıkartılması
  E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

  21- Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?
  A) Kümbetler B ) Külliyeler C) Cami ve Medreseler D) Han ve Saraylar E) Darüşşifalar

  22-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?
  A) Divriği Ulu Camii B ) İznik Yeşil Camii C) Karatay Hanı D) Beyazid Külliyesi E) Semerkant Bibi Hatun Türbesi

  23- I. Rumeli Hisarı
  II. İmam Buhari Türbesi
  III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi
  IV. Mostar Köprüsü
  V.Malabadi Köprüsü
  Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
  A) I ve III B ) IV ve V C) I, II ve III D) I ve IV E) III, IV ve V

  24 -Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
  A) Külliyeler B ) Vakıflar C) Kervansaraylar D) Loncalar E) İmarethane

  25- Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?
  A) Coğrafya B ) Hukuk (fıkıh) C) İcma D) Kıyas E) Kelam

  26- I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?
  A) Ordunun B )Yöneticilerin C) Aydınların D) Halkın E) Azınlıkların

  27- I. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
  II. Tanzimat Fermanının İlanı
  III. Sened-i İttifakın İlanı
  IV. Kanun-i Esasinin İlanı
  V. Islahat Fermanının ilanı
  Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir
  A) III ve IV B ) IV ve I C) II ve III D) I ve III E) IV ve V

  28- Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?)
  A) Toy B ) Kurultay C) Toygun D)Otağ E) Törü (Töre)

  29- Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
  A) Gazali B ) Eş’ari C) İbn-i Rüşt D) Farabi E) Zemahşeri

  30- Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?
  A) Danişmentler B)Saltuklular C) Anadolu Selçukluları D) Osmanlılar E) Germiyanoğulları

  31- İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oymacılık B ) Minyatür C) Hat D) Çini E) Ebru

  32- Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
  A) Mimar Sinan B ) Mimar Mehmet Ağa C) Mimar Hayreddin D ) Levni E) Ali Kuşçu

  33- 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
  B ) Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
  C) Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
  D) Seçimler tarafsız olacaktı.
  E) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

  34- XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
  A) Yönetim-Mimari B ) Askeri-Yönetim C) Teknoloji-Yönetim D) Askeri-Teknoloji E) Yönetim-Hukuk

  35-I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
  II. Padişah tahta çıktığında
  III. Ayaklanmaların bastırılmasında
  IV. Padişah, savaştan kazanan ordu ile döndüğünde
  Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?
  A) II-IV B ) I-II C) III-IV D ) I-II-III E) II-III-IV

  36- Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.

  A) Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
  B ) Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
  C) Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
  D) Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
  E) Yerli işletmeler zarar etti.

  37- I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri
  Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
  A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  38- Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir? ?
  A) II. Mahmut B ) V. Murat C) I. Abdülhamit D) III. Selim E) Abdülaziz

  39- Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
  A) Minyatür B ) Çini C) Müzik D) Hat E) Mimari

  40- Konya’da bulunan;
  I. İnce Minareli Medresesi
  II. Karatay Medresesi
  III. Sırçalı Medrese
  Türk sanatının hangi dönemine aittir?
  A)Osmanlılar B )Büyük Selçuklular C)Anadolu Selçukluları D)Anadolu Beylikleri E) Memlükler

  41- Osmanlı Devleti’nde,
  I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
  II. Islahat Fermanı’nın ilanı
  III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
  Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?
  A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E)I, II ve III

  42- Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
  A) Divan-ı Hümayun B )Kanunname-i Al-i Osman C) Saltanat Şurası D) Kanun-u Esasi E) Vilayet Nizamnamesi

  43- Osmanlı Devleti’nde,
  I.Yöneticiler
  II. Hanedan üyeleri
  III. Azınlıklar
  Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?
  A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  44- Osmanlılar’da ;
  I. Ferman
  II. Fetva
  III. Berat
  Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?
  A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  CEVAP ANAHTARI:

  1 A 11 C 21 A 31 B 41 B
  2 C 12 E 22 C 32 A 42 D
  3 D 13 D 23 D 33 E 43 B
  4 D 14 C 24 E 34 D 44 D
  5 C 15 B 25 A 35 A
  6 C 16 E 26 C 36 D
  7 B 17 D 27 D 37 D
  8 C 18 E 28 E 38 A
  9 E 19 B 29 D 39 A
  10 B 20 D 30 C 40 C
  İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ I

  1. Orta Asya'da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000'lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.
  Bu bilgilere göre;
  I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.
  II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.
  III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.
  IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya'da yaşamıştır.
  V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
  A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV
  D) I ve IV E) Yalnız III

  2. Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Güçlü devletlerin bulunması
  B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
  C) İklim koşullarının elverişsiz olması
  D) Kurultay kararlarının uygulanması
  E) Göç yollarına uzak olması

  3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.
  Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?
  A) Çin'e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi
  B) Düzenli ordunun kurulmuş olması
  C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi
  D) Çin topraklarının verimsiz olması
  E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması

  4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada "Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak." maddesi yer almıştır.
  Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
  A) Orta Asya'da ipek üretilmediği
  B) İpek Yolu'nun Orta Asya'dan geçtiği
  C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı
  D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği
  E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

  5. - Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi'nin yapılması
  - Hunların bir kısmının Orta Asya'dan göç ederek Avrupa Hun Devleti'ni kurması
  gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?
  A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.
  B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.
  C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.
  D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.
  E) Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir.

  6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
  I. Maniheizm dininin benimsenmesi
  II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
  III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması
  IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
  Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?
  A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III
  D) Yalnız IV E) Yalnız II

  7. Orta Asya'da devlet kuran Avarlar 552'de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı.
  Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?
  A) Hem Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuştur.
  B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.
  C) Avrupa'daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.
  D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.
  E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.

  8. — Uygurlar
  — Hazarlar
  — Karluklar
  gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Yerleşik yaşama geçmeleri
  B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri
  C) Siyasi varlıklarını Avrupa'da devam ettirmeleri
  D) Müslüman-Araplarla savaşmaları
  E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları

  9. Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu'nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
  Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletin güçlü olmaması
  B) Devletin törelere göre yönetilmesi
  C) Fetih yapılmaması
  D) Kesin bir veraset kuralının olmaması
  E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması

  10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.
  Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?
  A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.
  B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.
  C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.
  D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.
  E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.

  11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
  Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
  A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri
  B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri
  C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları
  D) Değişik yerlerde devletler kurmaları
  E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları

  12. İslam öncesi Türk devletlerinin,
  I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması
  II. Orhun Anıtlarının yazılması
  III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması
  gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  CEVAP ANAHTARI:

  1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B
  İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ II

  1. Türklerin anayurdu olarak kabul edilen yerlerde hayat şartları oldukça zordu. Orta Asya'daki en eski merkezler olan Abakan ve Altaylardaki uygarlıklar bölgenin sert doğal şartlarına ve ihtiyaçlara uygun olarak gelişmiştir. Türkler, yaptıkları göçlerle hayvan yetiştirme ve ziraat kültürlerini değişik yerlere taşımıştır.
  Bu bilgiler esas alındığında;
  I. Coğrafi şartlar toplum yaşantısını etkilemiştir.
  II. Türkler Mezopotamya uygarlığıyla kolayca bağlantı kurmuştur.
  III. Göçler kültür alışverişinde etkili olmuştur.
  IV. Orta Asya'da maden işlemeciliği yaygındır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve III E) II ve IV

  2. Türk tarihinin ilk dönemlerinin incelenmesi çok zor olmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinin incelenmesini zorlaştıran nedenlerden biri olarak gösterilemez?
  A) Çinliler ve Bizans İmparatorluğu ile ilişki kurulması
  B) Anıtsal nitelikli mimari eserlerin az olması
  C) Yazılı belgelerin az olması
  D) Farklı yerlerde devletler kurulması
  E) Göçebe yaşantının uzun süre devam etmesi

  3. İslam öncesi Türk devletleri ile Çinliler arasındaki en önemli sorun İpek Yolu egemenliği olmuştur. Çinliler İpek Yolu üzerinde bulunan ülkeleri ve burada yaşayan toplulukları tanımak ve Hunlara karşı ittifak kurmak için çalışmalar yapmışlardır.
  Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Çinliler, Hunları güçlü bir düşman olarak görmektedir.
  B) Orta Asya'da ticaret önemli bir ekonomik uğraştır.
  C) İpek Yolu değişik ülkelerden geçmektedir.
  D) Hunlar ve Çinliler mücadele halindedir.
  E) Çinliler, Hurt saldırılarından korunmak için Çin şeddini yapmışlardır.

  4. Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:
  I. Yöneticileri Museviliği kabul etmiş olmasına rağmen halkı Hıristiyan, Müslüman ve Şamanistlerden oluşmuştur.
  II. Sanatları manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı şeklinde gelişmiştir.
  III. Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını değiştiren Kavimler Göçü'nün başlamasına neden olmuşlardır.
  IV. Alfabelerinde 38 harf kullanmışlardır.
  V. Türklerde devlet ve ordu teşkilatını ilk kez düzenlemişlerdir.
  VI. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bunlardan hangileri Hunlar ile ilgilidir?
  A) I, II ve IV B) I, III ve VI C) III, V ve VI
  D) II, III ve V E) III, IV ve VI

  5. Türk toplumlarına Avrupa kapılarını açan Hunlar, bu kıtanın siyasi ve kültürel yaş***** da yön vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?
  A) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temellerinin atılması
  B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması
  C) Batı Roma İmparatorluğu'nun vergiye bağlanması
  D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması
  E) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması

  6. Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.
  Bu durum, Çin'in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?
  A) İpek Yolu'nu ele geçirme
  B) Egemenlik kurma
  C) Ekonomik üstünlük kurma
  D) Yerleşik hayata geçirme
  E) Dinlerini değiştirme

  7. Uygurlara ait olan hukuk vesikalarında; borç alıp-verme, kiralama, alım-satım, vasiyetname gibi bilgilere rastlanmıştır. Bu vesikalar Uygurların sosyal hayatlarını yansıtan çok önemli belgelerdir.
  Yukarıdaki bilgiye bakılarak Uygurlar ile ilgili hangi yargıya varılamaz?
  A) Ekonomileri ticarete dayalıdır.
  B) Hukuk anlayışı gelişmiştir.
  C) Kendilerinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini sürdürmüştür.
  D) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
  E) Hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir.

  8. — IX. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Bulgarlar
  kalabalık Slav toplumlarına karışarak Türklüklerini kaybetti.
  — Bulgar hükümdarı Simeon 923'te İstanbul'u kuşattı ve Papa tarafından "Çar" unvanıyla ödüllendirildi.
  — Bulgar kralları, Türklerin uzun süre kullandığı "Han" unvanının yerine "Çar" unvanını kullanmaya başladı.
  Tuna Bulgarları ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
  A) Savaşçı özelliklerini kaybettikleri
  B) Orta Asya'daki kültürel kimliklerinden uzaklaştıkları
  C) Katolik ve Ortodoks dünyasıyla ilişkilerinde barışçı politika izledikleri
  D) Slav toplumlarının lideri oldukları
  E) Tek tanrılı dinleri kabul ettikleri

  9. I. Kırgızlar
  II. Kartuklar
  III. Uygurlar
  IV. Peçenekler
  V. Hunlar
  gibi Türk topluluklarından hangileri Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) IV ve V E) I ve V

  10. Tarih boyunca toplumların ekonomik, kültürel, siyasi ve sanatsal etkinlikleri, bulundukları bölgenin doğal koşullarına göre şekillenmiştir.
  Türk devletlerinin özellikleri ve çalışmaları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bu açıklamaya uygun bir örnek olduğu söylenebilir?
  A) Hunlarda sanat eserlerinin küçük boyutlu ve taşınabilir nitelikte olması
  B) Anadolu Selçuklularında eğitimin medreseye dayalı olması
  C) Selçuklularda resmi dilin Farsça olması
  D) Hazarların Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'i benimsemesi
  E) Göktürklerin Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olması

  11. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar tek egemen oldukları halde mutlakiyetten söz edilemez.
  Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Yönetimde egemenliğin paylaşılması
  B) Kurultay kararlarının bağlayıcı nitelik taşımaması
  C) Kurultayın yönetimde etkili olması
  D) Hükümdarların yetkilerinin törelerle sınırlandırılması
  E) Hatunların da yönetimde söz sahibi olması

  12. |. Mimarinin gelişmemesi
  II. Çinlilerle sürekli savaş yapılması
  III. Yazılı belgelerin az bulunması
  IV. Çinli prensesler ile evlenilmesi
  V. Düzenli orduların kurulması
  Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin göçebe yaşantısıyla doğrudan bağlantılıdır?
  A) II, III ve IV B) I, III ve V C) I, II ve III
  D) III, IV ve V E) I, III ve IV

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. A 3. E 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. D 10. A 11. B 12. C


  İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ III


  1. Orta Asya Türk tarihi hakkında bilgi veren eserlerin kurganlardan çıkan buluntularla sınırlı kalmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Az sayıda eser yapılması
  B) Doğal koşulların sanat eserlerini tahrip etmesi
  C) Türklerin yaptıkları eşyaları mezarlarda saklaması
  D) Çinliler ile yapılan savaşlarda sanat eserlerinin zarar görmesi
  E) Göçebe yaşam nedeniyle taşınabilir eserlerin zamanla yok olması

  2. - Çinliler, Teoman döneminde Türk (Hun) saldırılarını durdurmak amacıyla Çin Seddi'ni tamamlamıştır.
  - Türkler (Hunlar), Mete Han döneminde Çin'i vergiye bağlamıştır.
  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
  A) Hun-Çin mücadelesinin temel nedeninin İpek Yolu olduğu
  B) Çin'de mimari sanatının geliştiği
  C) Çin Seddi'nin Hunları durdurmayı başaramadığı
  D) Hun ordularının güçlü olduğu
  E) Hunların Çinliler ile savaştığı

  3. Kavimler Göçü'nden sonra Avrupa'ya giden Hunlar göçebe yaşantılarını sürdürmüştür. Hunlar ele geçirdikleri bölge halkı ile birlikte yaşamış, bu nedenle kavimler arasında kültür alış-verişi olmuştur. Atilla'nın sarayında yabancı görevliler de bulunuyordu. Bu görevliler yüksek mevkilere kadar çıkabiliyorlardı. Türkçeden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmakta idi.
  Yukarıdaki bilgilerden hangi sonuç çıkarılabilir?
  A) Hunlar geniş bölgelere egemen olamamıştır.
  B) Avrupa Hunlarında veraset kavgaları görülmemiştir.
  C) Hunlar yerleşik hayata uyum sağlayamamıştır.
  D) Hunlar Avrupa kültüründen etkilenmeye başlamıştır.
  E) Hunlar başarılı savaşlar yapmıştır.

  4. I. Göktürk Devleti'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Göçebe yaşam biçimini benimsemesi
  B) Türk boylarını bir yönetim altında toplaması
  C) Türk adı ile kurulan ilk devlet olması
  D) Türkler tarafından kurulmuş olması
  E) Parçalanmasında Çinlilerin politikalarının da etkili olması

  5. Göktürkler 630-680 yılları arasındaki dönemde Çin egemenliğinde yaşamışlardır. Bu dönemde zaman zaman Çin yönetimine karşı ayaklanmışlar, ancak 681 'de Kutluk Kağan öncülüğünde yeniden bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
  Bu durum, Türklerin;
  I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları
  II. Yerleşik yaşama geçmeleri
  III. Ulusal kimliklerini korumaları
  IV. Savaşçılık niteliklerini geliştirmeleri
  gibi özelliklerinden hangileri ile açıklanamaz?
  A) I ve II B) Yalnız II C) III ve IV
  D) Yalnız III E) Yalnız IV

  6. İslam öncesi Türk devletlerinden biri olan Uygurların bazı özellikleri şunlardır:
  I. Saray yapımına özen gösterildi.
  II. Minyatürler ve duvarlara resimler yapıldı.
  III. Budizm ve Maniheizm dinleri kabul edildi.
  IV. Hıristiyanlığı kabul edenler için manastırlar yapıldı.
  V. Şehirler kuruldu ve etrafına surlar yapıldı.
  VI. Ticarete önem verildi.
  Bunlardan hangileri, Uygurlarda dini inanç serbestliğinin benimsendiğinin göstergesidir?
  A) I ve V B) III ve IV C) III ve V
  D) I ve II E) IV ve VI

  7. Uygur Devleti'nde Böğü Kağan 780 yılında, veziri Tun Bağa Tarkan tarafından öldürülmüş ve Tun Bağa Tarkan kağan olarak devletin başına geçmiştir.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Devlet yıkılmıştır.
  B) Veraset yasası belirlenmiştir.
  C) Fedaral yönetim biçimi sona ermiştir.
  D) Hanedan değişikliği gerçekleşmiştir.
  E) Kültürel alanda değişiklik yaşanmıştır.

  8. — Musevilik inancını benimsemişlerdir.
  — iran'a kürk satmış, Bizans'tan giyim eşyaları almışlardır. Hazarlar ile ilgili bu özellikler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tek tanrılı inancı benimsedikleri
  B) Komşu devletlerinin egemenliğini kabul ettikleri
  C) Dokuma eşyalarını dışardan aldıkları
  D) Başka toplumlardan etkilendikleri
  E) Ticaret ile uğraştıkları

  9. Avrupa'ya göç eden Türk topluluklarının varlıklarını koruyamadıkları, bir süre sonra, etnik ve kültürel özelliklerini kaybettikleri görülmüştür.
  Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Yerleşik hayata geçmeleri
  B) Göçlerle beslenememeleri
  C) Bizans imparatorluğunun çalışmaları
  D) Nüfus olarak azınlıkta kalmaları
  E) Slavlaşmaları sonucu kültürel kimliklerini kaybetmeleri

  10. Orta Asya Türk devletlerin bazı özellikleri demokratik yönetim anlayışına uygundur.
  Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu anlayışa uygun olduğu savunulabilir?
  A) Ülkenin hanedanın ortak malı olması
  B) Hak eşitsizliğine dayalı bir sınıf yapısının olmaması
  C) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
  D) Hukuk kurallarının geleneklere dayalı olması
  E) Devlet işlerinin boy beylerinden oluşan kurultayda kararlaştırılması

  11. İslam öncesi Türk devletlerinde hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin uymak zorunda oldukları ve tek kişinin iradesiyle değişmeyen esaslara töre denilirdi.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgiden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
  A) Halkın yönetime katıldığı
  B) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olduğu
  C) Hükümdarların yetkilerinin sınırlı olduğu
  D) Savaşılan devletlerin hukuk sisteminden etkilenildiği
  E) Şer'i hukukun geçerli olduğu

  12. Türklerin İslamiyetten öncesi dönemde kurduğu devletlerden bazıları şunlardır:
  I. Hunlar
  II. Avarlar
  III. Göktürkler
  IV. Akhunlar
  V. Uygurlar
  Bunlardan hangileri, kendilerine özgü alfabe kullanmıştır?
  A) I ve IV B) I ve II C) IV ve V
  D) III ve V E) II ve III

  CEVAP ANAHTARI:

  1. E 2. A 3. D 4. C 5. B 6. B 7. D 8. B 9. A 10. E 11. C 12.
 9. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  İslam Tarihi-2

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.Arap yarımadasında soy üstünlüğü anlayışı, kabilecilik, kan davaları ve bunların neden olduğu sü-rekli savaşlar siyasal birlik kurulmasını engellemişti. Toplumsal hayatta tam bir karmaşa ve eşitsizlik vardı.
  Bu özelliklerin;
  I.Küçük bir topluluğu ilgilendiren anlaşmazlıkların uzun süreli savaşlara ve güvenlik ortamının bozulmasına sebep olmasına
  II.Araplarla, Arap olmayanlar arasında ayrım yapılmasına
  III.Arap yarımadasında tam bir birlikteliğin kurulamamasına
  durumlarından hangilerine yol açtığı savunulamaz?
  A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  2.Hicretle beraber;
  •Müslümanlar İslamiyet’i daha rahat yaşama imkanına kavuştular.
  •İslamiyet’in yayılması için uygun bir ortam oluştu.
  Bu durum esas alınarak;
  I.İşkence ve baskılardan kurtulmaları
  II.İbadetlerini özgürce yapma, dinlerini öğrenme ve öğretme imkanı elde etmeleri
  III.Diğer Arap kabileleri ile görüşerek İslamiyet’i anlatmaları
  durumlarından hangilerinin yukarıdaki gelişmeleri destekler nitelikte olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  3.Hz. Ömer devrinde Medine başkentli İslâm Devleti’nde ülke illere ayrılarak yönetildi. Düzenli sürekli birlikler kurularak, yargılama yetkisi kadıya bırakıldı; ayrıca yeni vergiler de konuldu.
  Bu durumun ortaya çıkması, aşağıdaki alanların hangisinde görülen gelişmelerin sonucunda olmuştur?
  A) Ticaret B) Sanat C) Eğitim D) Fetihler E) Tarım

  4.İslâm tarihinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin İslamiyet’in alınan yeni yerlerde de yayıldığının göstergesidir?
  A)Cizye ve haraç vergilerinden elde edilen gelirin artması
  B)Ganimetten elde edilen gelirlerin artması
  C)Gümrük gelirlerinin artması
  D)Öşür (Aşar) vergisinden elde edilen gelirin artması
  E)Ülkenin eyaletlere ayrılması

  5.Dört Halife döneminde fetihlere ve tebliğ faaliyetlerine ağırlık verilirken, Emeviler ve Abbasiler döneminde ise devlet teşkilatlanmasına özen gösterilmiştir.
  Bu duruma bakarak;
  I.Dört Halife döneminde devlet teşkilatlanması ile ilgili düzenleme yapılmamıştır.
  II.İki dönem arasında amaç farklılıkları vardır.
  III.Emevi ve Abbasiler döneminde devlet örgütlenmesi getirilmiştir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  6.Mekkeli müşrikler Müslümanlarla yaptıkları Bedir ve Uhud Savaşlarında saldırı fırsatlarını sürekli değerlendirmişlerdir. Hendek Savaşı’ndan sonra ise bir daha saldırıya geçme teşebbüsünde bulunmamışlardır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Hendek Savaşı Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki ilk savaştır.
  B)Hendek Savaşı ile askeri üstünlük Müslümanlara geçmiştir.
  C)Hendek Savaşı’ndan sonra Mekke fethedilmiştir.
  D)Hendek Savaşı’yla Mekkelilerin hepsi Müslüman olmuştur.
  E)Hendek Savaşı’ndan sonra Mekkeliler Yahudi desteğini kaybetmiştir.

  7.İslamiyet’in ilk dönemlerinde devletin resmi kayıtları, Bizans’tan alınan bölgelerde Rumca, Sasanilerden alınan bölgelerde ise Farsça tutuluyordu. Emevi halifelerinden Abdülmelik zamanında ise, bütün resmi kayıtlar Arapça tutulmaya başlanmıştır.
  Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A)Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin
  B)Halkın çoğunun Müslüman olduğunun
  C)Vergi toplamada düzenin sağlandığının
  D)Arapçanın resmi dil haline geldiğinin
  E)Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlendiğinin

  8.Dört Halife Dönemi’nde, Bizans ve Sasanilerle yapılan savaşlarla Irak, Suriye, İran ve Mısır alın-mıştır.
  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
  A)Sınırların genişlemesine
  B)Müslümanların farklı kültürlerden etkilenmesine
  C)Mezhep ayrılıklarının başlamasına
  D)Ülkenin yönetim birimlerine ayrılmasına
  E)İslamiyet’in Arap Yarımadası dışında yayılmasına

  9.Abbasiler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Müslümanlar arasında fark gözetmedik-lerinin göstergesidir?
  A)Helenistik döneme ait eserlerin Arapçaya ter-cüme edilmesi
  B)Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye alınması
  C)Avasım şehirlerinin kurulması
  D)Müslüman olan Türklerin ve İranlıların yönetici olarak atanması
  E)Vezirlik makamının kurulması

  10.Hz. Muhammed döneminde, İslamiyet’i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kars-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, İslâm Devleti’nin kuruluşunun Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
  A)Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürler-le ilişkiye girilmesi
  B)İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması
  C)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  D)İslamiyet’te ayrılıkların başlaması
  E)Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

  11.Dört Halife Dönemi’nde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
  Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakiler-den hangisine ortam hazırlamıştır?
  A)Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
  B)Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılmasına
  C)Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
  D)Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
  E)Siyasi kargaşaların doğmasına

  12.Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bü-tün valilik ve komutanlıklara önemli memurluklara Araplar getirilmiştir. İslâm kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A)Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.
  B)İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.
  C)Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.
  D)Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
  E)Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur.

  13.İslamiyet’i kabul eden milletler, kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçla-rından biri değildir?

  A)Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
  B)İslamiyet’in İslâm ülkeleri arasında farklı algılanması
  C)İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması
  D)Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi
  E)Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi

  14.Emeviler döneminde;
  I.İlk Arap parasının basılması
  II.Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
  III.Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
  IV.Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
  olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV  İslam Tarihi-1

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.İslamiyet öncesi Arabistan’da, ülkenin güney bölümü tarımla uğraşarak yerleşik bir hayat yaşarken, Orta ve Kuzey Arabistan’da hayvancılıkla uğraşan göçebe halk yaşamaktaydı.
  Arabistan halkını göçebe veya yerleşik yaşamaya sevkeden en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dini inanış biçimleri
  B)Sık sık istilaya uğramaları
  C)Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaları
  D)Coğrafi koşulların farklı oluşu
  E)Siyasi birlikten yoksun olmaları

  2.Hz. Muhammed döneminde İslamiyet Araplar içinde yayılmış, ancak İslâm Devleti çok uluslu bir duruma gelememiştir.
  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A)İslâm dininin yalnızca Arap kültürüne hitap etmesi
  B)Hz. Muhammed zamanında savaş yapılmaması
  C)Devlet örgütlenmesinin tamamlanmamış olması
  D)Arap Yarımadası dışına çıkılmamış olması
  E)İslamiyet’in kurallarının tamamlanmamış olması

  3.Hz. Muhammed döneminde, Mekkeli putperestler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması’na göre; “…. reşit olmayan Kureyşliler’den Müslümanlığı kabul edenler, Medine’ye alınmayıp geri gönderilecek, fakat Medineli Müslümanlardan Mekke’ye geri dönmek isteyenlere izin verilecektir.”
  Mekkelilerin, antlaşmaya böyle bir madde koydurmalarının temel nedeni aşağıdakilerden han-gisidir?
  A)Müslümanların güçlenmesinin önlenmek istenmesi
  B)Askeri güç için, zaman kazanılmaya çalışılması
  C)Bazı Arap kabilelerinin tarafsız kalmasının sağlanması
  D)Siyasi ve dinsel birliğin sağlanması
  E)Müslümanların, siyasal bir güç olarak tanın-maması

  4.İslam tarihinde Dört Halife seçimle işbaşına gelmiştir.
  Bu durum, Müslümanların hangi yönetim şeklini benimsediklerinin bir göstergesidir?
  A)Cumhuriyet
  B)Meşrutiyet
  C)Mutlakiyet
  D)Oligarşi
  E)İmparatorluk

  5.Mekke’nin;
  I.Kızıldeniz’e giden ticaret yollarının üzerinde bulunması
  II.Araplar için kutsal sayılan putların burada bulunması
  III.Yılın belli zamanlarında pazarlar ve panayırlar kurulması
  gibi özelliklerden hangiler İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın önemli kentlerden biri olmasında etkili olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


  6.*Hazarlar, Hz Osman Dönemi’nde İslamArap topluluklarının Türk bölgelerine girmesini en-gellemiştir.
  *Türgişler, uzun süre Emevilerle mücadele etmiş, sonuçta Orta Asya’da Arap ilerlemesini durdurmuştur.
  *Karluklar, Talas Savaşı sırasında Abbasilere yardım etmiş, daha sonra da İslamiyet’i be-nimsemişlerdir.
  Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A)Hz. Osman zamanında Müslümanlar Türkler’e yenilmiştir.
  B)Hazarlar’dan itibaren Türkler Müslüman olmaya başlamıştır.
  C)Türkler Arap ilerlemesini yavaşlatmıştır.
  D)Türklerle Abbasiler iyi ilişki kurmuştur.
  E)Savaştaki ittifaklar kültürel etkileşime yol açmıştır.

  7.Hz. Ömer döneminde;
  -Valiliklerin kurulması
  -Ordugahların oluşturulması
  ile ilgili gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
  A)Kültürel faaliyetlerin başladığına
  B)Ülke sınırlarının genişlediğine
  C)Fetih hareketlerinin hızlandığına
  D)Kurumlaşmanın başlatıldığına
  E)Ülkenin yönetim birimlerine ayrıldığına

  8.Emeviler ile ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
  I.İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır.
  II.Fransa’ya giren İslâm orduları 732’de Puvatya’da Franklara yenilmiştir.
  III.İspanya’da Vizigot Krallığı ile savaşmışlardır.
  IV.Arapların dışındaki Müslümanlara “Mavali” (köle) muamelesi yapılmıştır.
  V.Orta Asya’da Türgişlerle yoğun savaşlar yapmışlardır.
  Bu bilgilerden hangisine dayanarak, Emeviler Dönemi’nde fetih politikası izlendiği söylenemez?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9.Abbasiler savaşçı özelliklere sahip Türklerden askeri alanda faydalanmış ve Türkler için Samerra şehrini kurmuşlardır.
  Bu bilgiler doğrultusunda;
  I.Türklerle ilişkileri geliştirme
  II.Türklerin geleneksel yaşam biçimlerini koruma
  III.Türklerin askeri yeteneklerinden yararlanma
  durumlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?

  A)Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  10.İslam devletlerinden;
  •Emeviler Dönemi’nde maliye, posta teşkilatı, yazışma gibi devlet işlerinin görüldüğü divanların kurulması
  •Abbasiler Dönemi’nde vezirlik makamının oluş-turulması
  gibi gelişmelerin ortaya çıkması daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A)İslamiyet’ten önceki Arapların yönetim anlayışlarının geliştirilmesiyle
  B)Arap milliyetçiliğinin ön plana çıkarılmasıyla
  C)Ele geçirilen bölgelerin kültürlerinden etkilenilmesiyle
  D)Halifelerin giderek eski önemini yitirmesiyle
  E)Düzenli ve sürekli orduların kurulmasıyla

  11.Kudüs’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kentin hem Museviler, hem Hristiyanlar, hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında başlıca etkendir?
  A)Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir yer olması
  B)Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin bulunması
  C)Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması
  D)Uzun süre ticaret merkezi olması
  E)Önemli bir jeopolitik konumda bulunması

  12.Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur.
  Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
  A)Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine
  B)Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna
  C)Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına
  D)Askerliğin meslek haline getirildiğine
  E)Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrıldığına

  13.Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed’de İslâm dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır.
  Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.
  B)Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.
  C)Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar geçerlidir.
  D)İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.
  E)Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.

  14.Hz. Ebubekir döneminde;
  -Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış
  -İç ayaklanmalar bastırılmış
  -Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır.
  Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
  A)Ayaklanmaların ekonomik nedenlerle çıktığının
  B)Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
  C)Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının
  D)Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun
  E)Arap kabileleri arasında göçebe hayatın yaygınlaştığının

  15.İslâm dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri batılılar tarafından onbeş defa Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
  Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?
  A)İslâm dini bilimsel gelişmelere açıktır.
  B)Pozitif bilimlerde İslâm bilginlerinin de hizmet-eri vardır.
  C)Tıp alanında da İslâm bilgini yetişmiştir.
  D)Pozitif bilimler İslamiyet’le birlikte doğmuştur.
  E)Batı dünyası İslâm bilginlerinden yararlanmıştır.  İslam Tarihi Testi

  1.Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları'nın kendilerine özgü sonuçları olmasına karşın, üçünde de görülen ortak bir sonuç vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu üç savaşın da sonuçları arasında yer alır ?
  A)Medine'den, Mekkeliler'le işbirliği yapan Yahudiler'in çıkarılması.
  B)Müslümanların saldırıya geçmeleri.
  C)Mekkeliler'i yenilgiye uğratmaları.
  D)Esir alınan gayri müslimlerin okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması.
  E)Mekkeli esirlerin para karşılığı serbest bırakılması.

  2.Hudeybiye Barışı'nın maddelerinden en çok Mekkeli-ler'e zararı dokunanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Barış süresinin on yıl olması
  B)Müslümanların o yıl Kâbe’yi ziyaret edemeyecek olmaları
  C)Reşit olmayan Müslüman Mekkeliler'in Medine'ye kabul edilmemeleri
  D)İsteyen kabilelerin Hz.Muhammed'in yanına gidebilecek olmaları
  E)Hac ziyaretinde Kureyşliler'in şehri terk etmeleri

  3.İslâm dünyasında aklı, özgür düşünceyi ve eleştirel yaklaşımları savunarak "İslâm Rönesansı'nın" yaşan¬masını sağlayan "Mutezile" mezhebi aşağıdaki dönemlerin hangisine aittir ?
  A)Dört Halife devri
  B)Abbasiler
  C)Emeviler
  D)Endülüs Emevileri
  E)Fatimiler

  4.İslâmiyet öncesi Arapların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A)Aralarında kan davaları hiç eksik olmazdı.
  B)Pozitif bilimlerde gelişmişlerdi.
  C)Belli aylarda putlarını ziyaret ederlerdi.
  D)Edebiyat ve şiire önem verirlerdi.
  E)Genelde göçebe halinde yaşarlardı.

  5.İslâmiyet, Arap Yarımadası'nda aşağıdakilerden hangisinin olu-şumuna neden olmuştur?
  A)Siyasi birliğin kurulmaya başlamasına
  B)Ticaretin gelişmesine
  C)Şiir ve edebiyatın yaygınlaşmasına
  D)Astronomi ve tıp bilimleri ile uğraşılmasına
  E)Heykeltraşlığın gelişmesine

  6.Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti'nin yıkılışını hazırlayan nedenlerden biri değildir?
  A)Saltanat kavgaları
  B)Abbasiler'in çalışmaları
  C)Emeviler'in kendi soyunu kayırmaları
  D)Büyük Selçuklu Devleti'nin baskıları
  E)iç karışıklıkların başlaması

  7.
  I.Hz. Osman döneminde iç karışıklıklar ve ayaklanmalar olmuş ve Hz. Osman öldürülmüştür.
  II.Hz. Ali döneminde de iç karışıklıklar ve ayaklanmalar devam et-miş, Hz. Ali de öldürülmüştür.
  Yukarıdaki bilgiler en doğru olarak nasıl değerlendirilebilir?
  A)Hz. Ali ve Hz. Osman'ın yönetimlerinden hoşnut ol¬mayanlar vardır.
  B)Hz. Osman veHz.Ali dönemlerinde sınırların genişlemesi nedeni ile yönetimde bozulmalar olmuştur.
  C)Haşimi ve Emevi aileleri arasında üstünlük mücadeleleri devam etmektedir.
  D)Hz.Osman ve Hz.Ali yakınlarının ihanetine uğramıştır.
  E)Bu devirlerde çıkarları bozulanlar vardır.

  8.Hakem olayından sonra İslâm Dünyası Hz. Ali'den yana olanlar, Muaviye'den yana olanlar ve Hariciler olmak üze¬re üç ayrı gruba ay-rılmıştır.
  Yukarıdaki gruplardan, İslâm Dünyası'na büyük zarar vermiş olan Haricilerin, daha sonraki katliamlarının gerekçesi aşağıdakiler-den hangisidir?
  A)Kur'an sayfalarının mızraklara takılışı
  B)Hz. Ali ve Hz. Muaviye'nin müslümanları böldüğü
  C)Muaviye'nin hileli olarak halife seçilişi
  D)Hz. Ali'nin haksızlığa uğratıldığı
  E)Halifelik makamının kaldırılması gerektiği

  9.Hicret olayının, İslâm Tarihi açısından en önemli so¬nucunu aşa-ğıdakilerden hangisi oluşturur?
  A)İslâmiyet’in yayılması ve güç kazanması
  B)İlk Müslüman Arap devletinin kurulması
  C)Hicri Takvim'e başlangıç olması
  D)Müslümanlığın geleceğini güvence altına almış olması
  E)Medine'nin müslüman bir şehir olması

  10.İslâm mimarisinin doğup gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi görülmez?
  A) Türk Mimarisi B) Bizans Mimarisi
  C) İran Mimarisi D) Arap Mimarisi
  E) Çin Mimarisi

  11.Dört Halife Dönemi'ne, İslam Tarihi'nde Cumhuriyet Devri de denilmektedir.
  Dört Halife Dönemi'nin bu şekilde nitelendirilmesindeki en önemli neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A)Halifelerin seçimle belirlenmesi
  B)Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması
  C)Devletin demokrasi ile yönetilmesi
  D)İdarecilerin adaletli olması
  E)Halkın refah seviyesinin iyi olması

  12.Aşağıdakilerden hangisi, İslâm tarihinde yalnız Dört Halife Devri'ne ait özelliklerden biridir?
  A)Devlet başkanlarının seçim sonunda belirlenmesi.
  B)İslâmiyet’in Arap Yarımadası dışında da yayılması.
  C)Arap aileleri arasında geçimsizliğin sürmesi.
  D)Yöneticilere halife denilmesi.
  E)İslâm dininde ayrılıkların sürmesi.

  13.Hz. Ömer zamanında, İslâm Devleti'nde mali, adli, idare ve askeri alanda pek çok düzenlemeler yapılmıştır.
  Yukarıdaki açıklamaya göre İslâm Devleti hakkında hangi hükme varılabilir?
  A)İslâm Dünyası'ndaki bozulmalar, yeni arayışlar getirmiştir.
  B)Sınırların genişlemesi teşkilatlanma ihtiyacını doğurmuştur.
  C)İslâm Devleti ilişki kurduğu medeniyetlerden etkilenmiştir.
  D)Devlet otoriter bir karakter kazanmıştır.
  E)Bu devir yenilikleri idarede hanedanlığa geçişi hazırlamıştır.

  14.Hz. Muhammed zamanında, devlet başkanlığı ve din liderliğinin O'nun şahsında toplanmış olması, daha sonraları İslâm Tarihi'nde hangi meselenin doğmasına neden olmuştur?
  A)Yalancı Peygamberlik
  B)Mezhep ayrılıkları
  C)Hilafet kavgaları
  D)Rejim tartışmaları
  E)Irkçılık

  15.Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barışı'nın şartlarından biri değildir?
  A)Mekkeliler ve Medineliler birbirleri ile on yıl savaşmayacaklardır.
  B)Mekkeliler'de, reşit olmadan müslüman olanlar Medine'ye alınma-yacaklardır.
  C)Mekkeli esirler, her on müslümana okuma - yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaktır.
  D)Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edecekler.
  E)Mekkeliler ve Medineliler kendi taraftarı kabilelere yardımda bulunamayacaklar.

  16.Mekkeliler'in Hendek Savaşı'ndaki başarısızlıklarının sebebi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A)Yeterli bir askeri güçle gelmemiş olmaları
  B)Uhud Savaşı'ndan sonra müslümanların askeri güçlerinden çe-kinmeleri
  C)Mekke ordusunda salgın hastalık çıkması
  D)Mekkeliler'in kuşatma savaşına alışkın olmamaları.
  E)Şam'dan gelen ticaret kervanlarının Mekke' ye ulaşması üzerine savaştan kaçınmaları


  İSLAM TARİHİ I

  1. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir?
  A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması
  B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması
  C) Feodalitenin ortaya çıkması
  D) Hıristiyanların kutsal saydığı toprakların Müslümanların eline geçmesi
  E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması

  2. Ortaçağda Avrupa'da görülen toplumsal gelişmelerden biri de vasal-süzeren ilişkisinin ortaya çıkmasıdır.
  Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması
  B) Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi
  C) Köylülerin, soyluların koruması altına girmek istemesi
  D) Yüzyıl Savaşlarının yapılması
  E) Burjuva sınıfının ticaretle uğraşması

  3. Papa bir ülkede enrerdi ilan ettiğinde, o memlekette Hıristiyanlığa ait bütün faaliyetler durdurulurdu. Böylece o memlekette dini törenler, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi işler yapılmazdı. Hiçbir kral memleketinin bu cezaya uğramasını istemezdi.
  Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir.
  B) Feodal düzen ortaya çıkmıştır.
  C) Mutlak krallıklar güç kazanmıştır.
  D) Halk farklı sınıflara ayrılmıştır.
  E) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur.

  4. Avrupa'da,
  I. Feodalite sisteminin ortaya çıkması
  II. Feodalite sisteminin zayıflaması
  III. Feodalite sisteminin yıkılması
  gibi gelişmeler üzerinde etkili olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Batı Roma'nın Haçlı Seferleri Rönesans yıkılması
  B) Roma'nın ikiye Coğrafya Reform ayrılması Keşifleri
  C) Kavimler Göçü Haçlı Seferleri Barutun ateşli
  silahlarda kullanılması
  D) Magna Carta Haçlı Seferleri Hümanizma
  E) Haçlı Seferleri Kavimler Göçü Kağıt ve
  matbaanın yaygınlaşması

  5. Aşağıdakilerden hangisinin Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında etkili olduğu savunulamaz?
  A) Ortodoks Kilisesi'nin imparatora bağlı olması
  B) Selçukluların Anadolu'yu ele geçirmesi
  C) Haçlı Seferleri
  D) Taht kavgaları
  E) Müslüman Arapların saldırıları

  6. Coğrafi koşullar nedeniyle Güney Arabistan'da yerleşik, Kuzey Arabistan'da göçebe hayat vardı. Arap halkı kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler kan davaları, otlak ve su ihtiyacı gibi nedenlerden birbirleriyle sürekli olarak savaş halinde idi.
  İslam öncesi Arabistan'ın bu durumunun aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir?
  A) Siyasi birliğin sağlanamaması
  B) Aile hukukuna önem verilmemesi
  C) Ticaretin yeterince gelişmemesi
  D) Putperestliğin yaygınlaşmaması
  E) Krallık şeklinde örgütlenmenin görülmemesi

  7. Hz. Muhammed, aşağıdakilerin hangisinden sonra hem İslam dininin peygamberi hem de İslam devletinin başkanı özelliği kazanmıştır?
  A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması
  B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi
  C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi
  D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi
  E) Kur'an'ın tamamlanması

  8. Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır.
  B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
  C) İslamiyet Arabistan'a yayılmıştır.
  D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır.
  E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır.

  9. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde;
  - Sasaniler, Göktürkler ve Bizanslıların saldırılarıyla zayıfladı.
  - Bizanslılar, Avar ve Slav saldırılarıyla uğraştı. Bu duruma bakılarak;
  I. İslamiyetin yayılması kolaylaşmıştır.
  II. Bizans ile Göktürkler aynı dönemde yaşamıştır.
  III. Avarlar ile Göktürkler, Bizans'a karşı ortak hareket etmiştir.
  IV. Sasaniler, Bizans ve Göktürklerle yakın ilişki kurmuştur.
  gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve III E) I ve IV

  10. Hz. Muhammed Dönemi'nde ortaya çıkan gelişmelerden hangisinin, islamiyetin yayılmasına katkıda bulunduğu söylenemez?
  A) Mekke'nin fethi
  B) Huneyn Savaşı
  C) Bedir Savaşı
  D) Mute Savaşı
  E) Taif seferi

  11. Bilgi : Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda "Bu barışı imzalayan tarafların müttefikleri de bu antlaşmaya dahil olacak, isteyen Kureyş ile isteyen de Hz. Muhammed ile ittifak yapabilecektir. Ancak müttefikler birbirlerine silah yardımı yapmayacaktır." maddesi yer almıştır.
  Durum : Mekkeliler, iki kabile arasındaki mücadelede taraf tutarak müttefikleri olan kabilelere silah ve asker göndermiştir.
  Bu durumun İsiam devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Antlaşmanın bozulması Mekke'nin fethine ortam hazırlamıştır.
  B) Kabenin ziyaret edilmesine karar verilmiştir.
  C) Mekkelilerle başka bir antlaşma yapılması gündeme getirilmiştir.
  D) Müslümanların varlığının resmen tanınması durumu ortadan kalkmıştır.
  E) İslamiyetin bölgede yayılması hızlanmıştır.

  12. I. Bedir Savaşı
  II. Tebük Seferi
  III. Mute Savaşı
  IV. Hudeybiye Barışı
  V. Hayber Kalesi'nin fethi
  İslamiyetin ilk yıllarında Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması yukarıdakilerden hangileri ile gerçekleştirilmiştir?
  A) II ve III B) III ve IV C) II ve V
  D) I ve III E) I ve V

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. C 3. E 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. A 12. E  İSLAM TARİHİ II

  1. Dört halife döneminin cumhuriyet dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
  A) İç mücadeleler yaşanmaması
  B) Türk devletleri ile ilişki kurulması
  C) Sınırların genişlemesi
  D) Devlet örgütlerinin kurulması
  E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

  2. - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi.
  - Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı.
  Dört Halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır.
  B) Bizans yenilgiye uğramıştır.
  C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır.
  D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır.
  E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır.

  3. İslam-Arap devletinde Hz. Ömer döneminde görülen
  - Düzenli orduların ve ordugahların kurulması
  - Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması
  - Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması
  gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Fethedilen yerlerde İslamiyet’i yaymak
  B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak
  C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak
  D) Teokratik yönetimi terketmek
  E) Ekonomik açıdan güçlenmek

  4. - Hz. Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır.
  - Hz. Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir.
  - Hz. Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir.
  Hz. Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Müslüman Araplar güçlü devletler ile komşu olmuştur.
  B) Merkezi yönetimde iktidar kavgaları yaşanmıştır.
  C) İslam ordusunda bozulmalar başlamıştır.
  D) Hz. Ali Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmıştır.
  E) Müslümanlar fetih anlayışından uzaklaşmıştır.

  5. Hakemler Olayı'nın sonuçlarına bakıldığında, islam öncesi Arabistan'a benzer bir durumun ortaya çıktığı görülür.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesi
  B) Mekke-Medine savaşlarının başlaması
  C) İslamiyet’e karşı çıkanların çoğalması
  D) Siyasi çatışmaların yaşanması
  E) Birlik ve beraberliğin ortaya çıkması

  6. Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı. Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi. Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı.
  Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez?
  A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur.
  B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur.
  C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
  D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır.
  E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir.

  7. İslam devleti Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi. Emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür.
  Bu bilgiye bakılarak Emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri
  B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri
  C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri
  D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları
  E) Siyasi birliği sağladıkları

  8. - Sıffin Savaşı
  - Puvatya Savaşı
  - Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali
  Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haçlılarla yapılmış olması
  B) Müslüman ordularının yenilmesi
  C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması
  D) Türklerin İslamiyet’e girişini geciktirmesi
  E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması

  9. Abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır;
  I. Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça’ya tercüme edilmiştir.
  II. Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır.
  III. Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur.
  IV. Halifelik babadan oğula geçmiştir.
  Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir.
  B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır.
  C) Hoşgörü politikası önem kazanmıştır.
  D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır.
  E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir.

  10. Abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans’ını başlattılar.
  Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır.
  B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır.
  C) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır.
  D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir.
  E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir.

  11. Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı. Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde Abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X. yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır.
  Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir?
  A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur.
  B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir.
  C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir.
  D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır.
  E) Halifelik unvanı Abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir.

  12. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte;
  — İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı,
  — Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür.
  Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi
  B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması
  C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması
  D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi
  E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. E 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. E 10. D 11. B 12. A  Ynt: İslam Tarihi Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  İSLAM TARİHİ III

  1. Kavimler Göçü'nün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Günümüz Avrupa toplumlarının oluşması
  B) Derebeyliklerin kurulmasına ortam hazırlaması
  C) Roma topraklarının saldırıya uğraması
  D) Karadeniz’in kuzeyindeki kavimlerin Avrupa'ya ilerlemesi
  E) Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi

  2. Ortaçağda Avrupa'nın temel özellikleri; feodal yönetim, toprak mülkiyeti, kapalı ekonomi ve Kilise baskısıdır. Skolastik düşünce pozitif bilimlerin gelişmesini engellemiş, sosyal ve kültürel yaşam Hıristiyanlık inancına göre düzenlenmiştir.
  Bu bilgilere göre, Avrupa için;
  I. Bilimsel gelişmeler durmuştur.
  II. Merkezi krallıklar güçlenmiştir.
  III. Kilise etkili bir güçtür.
  IV. Demokratikleşme süreci başlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve III E) II ve IV

  3. I. Mekkelilerin Müslümanlar karşısında ilk yenilgiye uğraması
  II. Müslümanların varlığının resmen tanınması
  III. Arap yarımadasında dini ve siyasi üstünlüğün Müslümanlara geçmesi
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangilerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
  I II III
  A) Bedir Hudeybiye Mekke'nin Savaşı Barışı fethi
  B) Uhud Mekke'nin Huneyn Savaşı fethi Savaşı
  C) Hendek Mekke'nin Huneyn Savaşı fethi Savaşı
  D) Bedir Hudeybiye Tebûk Savaşı Barışı Seferi
  E) Hayber'in Mekke'nin Taif'in fethi fethi alınması

  4. Hz. Muhammed, VII. yüzyıl başlarında Arap Yarımadası'nda İslamiyet’i yaymaya başladığında büyük bir tepki ile karşılaştı.
  Mekkelilerin (İslamiyet’in yayılmasına tepki göstermelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) İslamiyet’in çıkarlarına zarar vereceğini düşünmeleri
  B) İslamiyet’in toplumdaki herkesi eşit sayması
  C) İslamiyet’in eski alışkanlıklarına uymaması
  D) İslam dininin ticareti yasaklayıcı ilkeler getirmesi
  E) İslam dinindeki sosyal adalet düşüncesini kavrayamamaları

  5. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra devletin yönetimini halifeler üstlendi. Hz. Ebubekir ile başlayan ve Hz. Ali'nin ölümüne kadar devam eden döneme Dört Halife dönemi denir.
  Dört Halife dönemine cumhuriyet devri de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dini amaçlı fetihlerin yapılması
  B) Hıristiyan devletlerin vergiye bağlanması
  C) Halifelerin bir tür seçimle göreve gelmesi
  D) Müslümanlığın geniş bir alana yayılması
  E) İslam devletinin kurulması

  6. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde yaşanan;
  - Kuran'ın kitap haline getirilmesi
  - Yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi
  - Zekat vermek istemeyen kabilelerin itaat altına alınması
  gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
  A) Eğitim-öğretim kurumları oluşturulduğunu
  B) Dini ve siyasi birliğin korunmaya çalışıldığını
  C) Mekkelilerle mücadelenin sona ermediğini
  D) Halifelerin bir tür seçimle işbaşına geldiğini
  E) İslam devletinin sınırlarının genişlediğini

  7. Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerle devletin sınırları genişlemiştir.
  Bu fetihlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) İslam devletinde ilk örgütlerin kurulması
  B) Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük sağlanması
  C) Ganimetlerle hazinenin güçlenmesi
  D) Farklı kültürlerden etkilenilmesi
  E) Hicretin takvime başlangıç olarak alınması

  8. İslam-Arap devletlerinde görülen;
  I. Tunus'un fethedilmesi
  II. Düzenli ordunun kurulması
  III. İslam’da ilk ayrılıklara zemin hazırlanması
  IV. Hakem Olayı
  V. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi
  gibi gelişmelerden hangileri Hz. Osman dönemi ile ilgilidir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) III ve IV E) IV ve V

  9. Emeviler döneminde, Araplar kendilerini diğer Müslüman toplumlardan üstün görmüşlerdir. Önemli memurluklara, valiliklere ve komutanlıklara Araplar getirilmiş, ayrıca Araplar dışındaki Müslümanlara, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
  Bu bilgilere bakılarak,
  I. Emeviler döneminde ırkçılık politikası izlenmiştir.
  II. islam uygarlığının gelişmesinde çeşitli kültürlerin etkisi vardır.
  III. Emeviler döneminde idari ve askeri örgütler kurulmuştur.
  IV. Emeviler (slamiyetin temel esası olan eşitlik anlayışını uygulamıştır.
  V. Emeviler döneminde, toplumun bir bölümü diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, IV ve V
  D) III ve IV E) I, II ve IV

  10. Hz. Ali döneminde İslamiyetin yayılmasına yönelik fetihlerin durma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bizans'ın baskı yapması
  B) Orduda yenilikler yapılması
  C) Örgütlenmeye ağırlık verilmesi
  D) İç karışıklıkların yaşanması
  E) Hz. Ali'nin barışçı bir politika izlemesi

  11. Emeviler döneminde halife, Muaviye oğlu Yezid'i veliaht olarak atamış ve bunu İslam ileri gelenlerine kabul ettirmiştir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir?
  A) Halifeliğin saltanat haline getirildiğinin
  B) Sınırların genişlediğinin
  C) Devlet içinde kurumlaşmaya gidildiğinin
  D) Arap ırkçılığı yapıldığının
  E) Bilimsel gelişmeler yaşandığının

  12. Abbasiler döneminde;
  - Halifeleri korumakla görevli hassa ordusunun Türklerden oluşturulduğu
  - Türkler için ordu-şehir (Samerra) kurulduğu
  - Bizans sınırına Türklerin yerleştirildiği
  görülmektedir.
  Bu bilgilere göre, Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık ve izlediği hoşgörülü politikanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak
  B) Devlet örgütlerini örnek almak
  C) Yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak
  D) Ticari güçlerinden yararlanmak
  E) Savaşçı niteliklerinden yararlanmak

  CEVAP ANAHTARI:

  1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. E 8. B 9. B 10. D 11. A 12. E

  TARİHİ 4

  1. Ortaçağ Avrupa'sında zenginliğin kaynağı olarak toprak mülkiyetinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Kilisenin güç kazanması
  B) Burjuvaların ticaretle uğraşması
  C) Halk sınıflara ayrılması
  D) Üretimin tarıma dayalı olması
  E) Merkezi krallıkların güçlü olması

  2. Ortaçağda Papa; bir kralın ülkesinde enterdi ilan ettiğinde o bölgede Kilise'nin tüm çalışmaları durdurulurdu. Böylece, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi dini törenler yapılamazdı. Hiçbir kral ülkesinin bu cezaya uğramasını istemezdi.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun Kilise açısından ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilebilir?
  A) Hristiyanlıkta mezhep birliği sağlanması
  B) Kilisenin çok sayıda din adamı yetiştirmesi
  C) Papaların, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurması
  D) Din adamlarının ekonomiyi yönlendirmesi
  E) Dini sanat anlayışının gelişmemesi

  3. İslam öncesi Arabistan'da Arap kabileleri arasında kan davalarının yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engelleyici nitelik taşıdığı savunulabilir?
  A) Tek tanrı inancının yayılması
  B) Siyasi birliğin kurulması
  C) Bizans ve Sasanilerin baskı kurması
  D) Ticari ilişkilerin gelişmesi
  E) Kabe'nin kutsal olarak kabul edilmesi

  4. Mekkeliler, İslamiyet’in ortaya çıkışından önce Hz. Muhammed'e güvenir, değer verirlerdi. Hz. Muhammed'in İslamiyet’i yayma çalışmalarına başlamasıyla birlikte tavırları değişti. O'na yönelik saldırılar başladı.
  Mekkelilerin tavırlarındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Ticareti yasaklaması
  B) Kendi soyuna bağlılığı
  C) Aileleri Mekke yönetimine karşı kışkırtması
  D) Peygamberin Medinelilerle anlaşma yapması
  E) İslamiyet’in eski inanç sistemlerine ters düşmesi

  5. Hudeybiye Barışı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin, İslamiyet’in yayılmasını kolaylaştırma amacına yönelik olduğu savunulabilir?
  A) İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak
  B) Reşit olmadan Medine'ye giden Mekkeliler geri gönderilecek
  C) Barışın imzalandığı yıl hac ziyareti yapılmayacak
  D) Arap kabilelerine askeri yardım yapılmayacak
  E) Müslümanlar ve Mekkeliler istedikleri kabile ile anlaşma yapacak

  6. İslam-Arap devletinde yaşanan;
  - Hz. Muhammed döneminde Mekke'nin fethedilmesi,
  - Hz. Ebubekir döneminde zekat vermeyenler üzerine sefer düzenlenmesi,
  gibi gelişmelerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Ticaret imkanlarını artırmak
  B) Siyasi ve dini birliği sağlamak
  C) Vergileri artırmak
  D) İslam ordularının taarruz gücüne ulaştığını göstermek
  E) Dostluk ilişkilerini geliştirmek

  7. Hz. Ömer döneminde,
  - Ülke yönetimi birimlerine ayrılarak, başına dini ve askeri yetkiler verilen valiler atanmış,
  - Bizans imparatorluğu ile yapılan mücadeleler sonunda Suriye, Filistin ve Mısır fethedilmiş,
  - Vergi sistemi belirlenerek devlet hazinesi oluşturulmuştur.
  Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, İslam devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığı
  B) Sınırların genişlediği
  C) Ortadoğu'nun en güçlü devleti haline gelindiği
  D) Merkezi otoritenin zayıflamaya başladığı
  E) Askeri ve ekonomik açıdan güç kazanıldığı

  8. Dört Halife döneminde görülen;
  I. Yeni vilayetlerin kurulması
  II. Akdeniz'de donanma oluşturulması
  III. Halifelik nedeniyle iç çatışmalar yaşanması
  IV. Kuran’ın kitap haline getirilmesi
  gibi gelişmelerden hangileri, İslam devletinin sınırlarının genişlediğinin göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
  D) II ve III E) III ve IV

  9. Hz. Muhammed'in kurduğu düzen vefatından sonra 25 yıl devam etti. Daha sonra toplum şiddetli bir muhalefetle bölündü. İsyanlar ve iç savaşlar devleti sarstı. Ancak bu tepkiler fethedilen yerlerdeki halktan gelmiyor, mücadele Araplar arasında oluyordu.
  Dört Halife döneminde görülen bu anlaşmazlıkların temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Maliyeye yeni gelirler kazandırma isteği
  B) Yönetimi ele geçirme düşüncesi
  C) İslamiyeti kabul eden diğer toplumların tepkisi
  D) Düzenli ordunun kurulmamış olması
  E) Bizans'ın Halifelere karşı mücadele etmesi

  10. Emevilerin uyguladıkları politikalar sonucu İslam devletinde Araplık unsuru ön plana çıkmıştır.
  İslam devletindeki bu değişimde,
  I. Arapça'nın resmi dil olması
  II. Türklere mevali (köle) denilmesi
  III. Puvatya Savaşı'nın kaybedilmesi
  IV. İlk Arap-İslam parasının bastırılması
  V. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nin açılması
  gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) I, II ve V B) I, III ve V C) II, III ve IV
  D) III, IV ve V E) I, II ve IV

  11. - Emeviler döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamiyetin Avrupa'da yayıldığının kanıtıdır?
  A) Arapça'nın resmi dil olması
  B) Posta örgütünün kurulması
  C) Arap olmayanlara devlet yönetiminde yer verilmemesi
  D) İspanya'da camiler yaptırılması
  E) Eyaletlerin illere ayrılması

  12. Arapça, yazı dili olarak başlangıçta çok dar bir sahada kullanılıyordu. Çok geçmeden Arapça eski sınırlarından taşarak başka ülkelere yayıldı. Bu dilin konuşulduğu bölgeler çok genişledi.
  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) İslamiyet’i benimseyenlerin sayısının artması
  B) Arap edebiyatının gelişmesi
  C) Halifeliğin saltanat şeklinde sürdürülmesi
  D) Arapça gramerinin yazılması
  E) Tarih alanında çalışmaların başlaması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. C 3. B 4. E 5. A 6. B 7. Oj 8. C 9. B 10. E 11. D 12. A
 10. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Türk-İslam Tarihi Konu Tarama

  --------------------------------------------------------------------------------

  İSLAMİYET SONRASI TÜRK TARİHİ TEST SORULARI-3

  1)Türklerin, İslamiyeti kabul ettiği dönemde islamiyetin genişlemesi Batı Avrupa ve Doğu Anadolu’da durmuştu. Endülüs’te Franklar, Anadolu’da Bizanslar, İslam devletlerine karşı saldırıya geçmişlerdir. İşte bu dönemde Türlerin islamiyete girişleri bu olumsuz durumu değiştirdi.
  Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)İslam kültürü Frankları etkilemiştir.
  B)Mezhepler İslamiyetin gelişmesini engellemiştir.
  C)İslam kültürü Türkler aracılığı ile Avrupa’ya yayılmıştır.
  D)İslam orduları Bizans ordusu örnek alınarak oluşturulmuştur.
  E)Türklerin, İslamiyete geçmeleri ile İslamiyet güç kazanmıştır.

  2)I. Karahanlı
  II. Uygur
  III. Kutluk
  IV. Gazneli
  V. Batı Hun
  Yukarıdaki Türk devletleri, İslamiyet öncesi ve Türk-İslam devletleri olarak iki grupta toplandığında, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

  İslamiyet Öncesi Türk-İslam Devletleri
  Türk Devletleri
  A)II., III., V. I., IV.
  B)II., III., IV I., V.
  C)IV., II., V. I., II.
  D)IV., II., I. III., V.
  E)I., II., III. V., IV.

  3)Karahanlılar, Gazneliler ve Oğuzların İslamı kabulü ile Türk boylarının hemen hepsi İslam dinini benimsedi.Türklerin bu yıllardan itibaren İslamiyete büyük yararlı oldu.
  Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin fazla etkili olduğunu söylenemez?
  A)İslam uygarlıklarının zenginleşmesi
  B)İslam aleminin Haçlı Seferlerine karşı korunması
  C)İslam dinin yayılıp ilerlemesinde
  D)İslam sanatının gelişmesinde
  E)Halifeler döneminde başlayan mezhep çatışmalarının önlenmesinde

  4)Karahanlılar, İpek Yolu ve Maveraünnehir’i ele geçirmek amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmamıştır?
  A)Harzemşahlar B) Samanoğulları C) Gazneliler D) Asya Hun E) Karahitaylılar

  5)Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’da yaşayan Müslüman toplumların oluşmasında, aşağıdaki Türk devletlernden hangisinin büyük rolü olmuştur?
  A)Tolunoğulları
  B)Karahanlılar
  C)Gazneliler
  D)Selçuklular
  E)Samanoğulları

  6)Gaznelilerin- Türk-İslam dünyası açısından en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hassa birliklerinin oluşturulması
  B)Firdevsi’nin Şehname’yi kaleme alması
  C)Baharat Yollarının kontrol altına alınması
  D)İran ve Horasan’da egemenlik kurulması
  E)İslamiyetin Hindistan’da yayılmasının sağlanması

  7)Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasında Tuğrul Bey ile birlik Çağrı Bey‘in de emeği geçmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Çağrı Bey tarafından gerçekleştirilmiştir?
  A)Konya’nın feth edilmesi
  B)Anadolu’da ilk ikta sisteminin kurulması
  C)Anadolu’da Bizans egemenliğinin yıkılması
  D)Anadolu’ya keşif amaçlı akınlar yapılması
  E)Bağdat’ta Nizamiye medresesinin kurulması

  8)Talas Savaşından sonra kurulan ilk Türk İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Karahanlılar B) Gaznelile rC) Harzemşahlar D) Akşitler E) Selçuklular

  9)Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu’da yapılmamıştır?
  A)Malazgirt B) Dandanakan C) Kösedağ D) Pasinler E)Miryokefalon

  10)Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ganimet elde etmek
  B)Anadolu’yu keşfetmek
  C)Anadolu’yu yurt edinmek
  D)Moğol baskısından kurtulmak
  E)Bizans’ın Anadolu’daki gücünü kırmak

  11)Malazgirt Savaşından sonra Büyük Selçuklu Deletine bağlı olarak iç işlerinde serbest, dış işlerinde büyük sultana bağlı Saltuklu, Mengücekli, Artuklu, Danişmentli adıyla beylikler kuruldu.
  Bu beyliklerin en önemli yararı, aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A)Bizansı yıpratarak zayıflatmışlardır.
  B)Anadolu’nun fethini hızlandırmışlardır.
  C)Doğu’dan gelen Türkmenlere yurt sağlamışlardır.
  D)Anadolu’yu Bayındır hale getirmişlerdir.
  E)Anadolu’ya Türk-İslam kültürünü yaymışlardır.

  12)Büyük Selçuklu Devletini siyasi ve kültürel bakımdan en parlak döneme ulaştıran devlet adamları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A)Melikşah - Nizamülmülk
  B)Tuğrulbey - Çağrı Bey
  C)Alparslan - Nizamülmülk
  D)Selçuk Bey - Melikşah
  E)Tuğrul Bey - Tutuş

  13)Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devletinde görev alan ikta beylerinin görevlerinden biri değildir?
  A)Asker beslemek
  B)Güvenlik sağlamak
  C)Üretimi artırıcı önlemler almak
  D)Vergilerin düzenli toplanmasını sağlamak
  E)Bulundukları bölgede olacak adli sorunları çözümlemek

  14)Büyük Selçuklu Devletinde, Meliklerin illere vali olarak atanmalarıyla birlikte onlara yönetim ve askerlik işlerinde yardımcı olacak deneyimli kişiler görevlendirilirdi.
  Bu yardımcı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Emir-i Kebir
  B)Atabey
  C)Kadı
  D)Subaşı
  E)Niyabet-i Saltanat

  15)Bir tarihçi yalnız Tebriz, Isfahan ve Nişabur’da mimari yapılar üzerinde inceleme yapıyorsa, aşağıdakilerden hangisi üzerinde çalışıyor demektir?
  A)Bizans mimarisi
  B)Türk-İslam mimarisi
  C)Büyük Selçuklu dönemi mimarisi
  D)Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi
  E)Osmanlıların kuruluş dönemi mimarisi

  16)Aşağıdakilerden hangisi, Türk – İslam devletlerinde yaygın olarak görülen “Külliye”nin tanımıdır?
  A)Esnafı temsil eden en yetkili kurumdur.
  B)Müslümanların mal varlığının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlaması.
  C)Kamu hukuku ve yönetim örgütü ile ilgili kurallardır.
  D)Birden fazla amaca hizmet eden mimari yapıların genel adıdır.
  E)Geleneksel Türk örfi hukukuna göre pazarda satışa sunulan mallardan alınan vergiler.

  17)Anadolu Selçuklu Devletinde Divan teşkilatında yer alan dirliklerin dağıtımı ve yazım işlerini yapan pervanecinin görevlerini Osmanlı Devletinde yerine getiren Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Defterdar
  B)Kazasker
  C)Nişancı
  D)Reis-ül Küttap
  E)Vezir

  CEVAP ANAHTARI:

  1-E
  2-A
  3-E
  4-D
  5-C
  6-E
  7-D
  8-A
  9-B
  10-C
  11-B
  12-A
  13-E
  14-B
  15-C
  16-D
  17-C
  İSLAMİYET SONRASI TÜRK TARİHİ TEST SORULARI 2

  1)Türklerin VIII. yüzyılda İslamiyeti kabul etmelerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
  A)Doğu’da Çin baskısının artması
  B)Türklerin batıya yerleşmek istemesi
  C)Türklerde ve İslam dinindeki Tanrı kavramının benzerlik göstermesi
  D)İslam dininin yayılma politikasının Türklerin savaşçı özelliklerine uygun olması
  E)Emevilerin Arap-İslam politikası izlemesi

  2)Karahanlıların diğer Türk-İslam devletlerine göre İslam devletine göre İslam kültüründen daha az etkilenmesinin nedenleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Göçebe olmaları
  B)İslamiyeti yeni tanımaları
  C)Orta Asya’ya yakın olmaları
  D)Arapların katı bir soy siyaseti izlemeleri
  E)Topluluğun tam***** yakın bölümünün Türklerden oluşması

  3)Büyük Selçuklu Devletinde Melikşah’ın sultanlığı döneminde çıkarılan “Mülkiyet ve kadın hakları kanunu” ile yalnız Müslümanlar değil Gayrimüslimler bile güvence altına alındığı halde, aşağıdakilerden hangisi bu haklardan yararlanamamıştır?
  A)Batıniler
  B)Saltuklular
  C)Danişmentliler
  D)Suriye Selçukluları
  E)Anadolu Selçukluları

  4)Selçuklular döneminde Loncaları oluşturan kesim, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tüccarlar B)Esnaf C)Din adamları D)Çiftçiler E)Devlet Memurları

  5)Tuğrul Bey ve dönemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Haçlı Seferlerine karşı koyarak Bağdat şehrine ve halifeyi korumuştur.
  B)Dandanakan Savaşı sonunda Bizans’ı egemenlik altına almıştır.
  C)Suriye ve Filistin üzerinde kesin egemenlik kurmuştur.
  D)Abbasi halifesini koruyarak nüfuzundan yararlanmıştır.
  E)Selçukluların ilk halifesi olmuştur.

  6)Malazgirt Savaşı ve meydana getirdiği sonuçlar için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
  A)Selçukluların ekonomi gücünü artırmıştır.
  B)Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’da karşılaştığı en büyük savaştır.
  C)Haçlı seferlerinin düzenlenmesine neden olmuştur.
  D)Bizans Anadolu’yu tamamen Türklere bırakmak zorunda kalmıştır.
  E)Anadolu’nun fethi hızlanmıştır.

  7)Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşu ve yıkılışında önemli rol oynayan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A)Dandanakan – Pasinler
  B)Dandanakan – Katvan
  C)Malazgirt - Yassı-Çemen
  D)Malazgirt – Kösedağ
  E)Dandanakan – Kösedağ

  8)Büyük Selçuklu sultanları ile dönemlerindeki olaylar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)Tuğrul Bey - Devlet kurumlarının ortaya çıkması
  B)Alparslan - Suriye’de fetihlerin yapılması
  C)Melikşah – Malazgirt Savaşının kazanılması
  D)Sencer - Karahitayların Selçuklulara saldırması
  E)Melikşah – Suriye Meliki Tutuş’a yardım gönderilmesi

  9)Anadolu Selçuklu Devletinde Haçlı Seferleri ile yitirilen egemenliğin tekrar Türklere geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Malazgirt B) Miryokefalon C) Yassı-Çemen D) Kösedağ E) Pasinler

  10)Anadolu Selçuklu Devletinin tam bağımsızlığına kavuşması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)Melikşah’ın ölümü üzerine fetret döneminin başlamasıyla.
  B)Katvan Savaşında Büyük Selçuklu Devletinin yenilmesi.
  C)Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla.
  D)Malazgirt Savaşının kazanılmasıyla.
  E)Alaeddin Keykubat’ın Suğdak Seferine çıkmasıyla

  11)Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Sultanı I.İzzettin Keykavus dönemi özelliklerinden biri değildir?
  A)Kıbrıs, Venedik, Ceneviz tüccarlarına kolaylık sağlanması
  B)Trabzon Rum İmparatorluğunun vergiye bağlanması
  C)Devlet sigorta sisteminin getirilmesi
  D)Suriye ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması
  E)Anadolu Türk tarihinin başlaması

  12)Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devletinin ticarete önem verdiğinin bir kanıtı olarak gösterilemez?
  A)Müslüman tüccarları teşvik etmesi
  B)Devlet sigorta sisteminin uygulaması
  C)Kervan saraylar yapılması
  D)İkta sistemini uygulaması
  E)Müslüman olmayanlara düşük gümrük tarifesi uygulaması

  13)Aşağıdakilerden hangisi, I. Alaeddin Keykubat döneminde görülen özelliklerden biridir?
  A)Karadeniz’de Selçuklu egemenliğinin kurulması
  B)Konya ilk medresenin açılması
  C)Selçuklu Devletinin tam bağımsız hale gelmesi
  D)Türklerin ilk kez Karadeniz kıyılarına ulaşması
  E)Danişmentli Beyliğinin ortadan kaldırılması

  14)Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşının sonuçları arasında yer almaz?
  A)Taht kavgalarının başlaması
  B)Merkezi otoritenin zayıflaması
  C)Uç beyliklerinin bağımsızlıklarını kazanması
  D)Anadolu Selçuklu Devletinin gücünün azalması
  E)Moğol tehlikesi nedeniyle, Bizans egemenliğinin kabul edilmesi

  15)Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma sürecine girmesiyle Batı’da kurulan beyliklerin gücünün artmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A)Moğollar’ın desteğini alması
  B)Türkmenlerin batıya göç etmeleri
  C)Gazneliler tarafından desteklenmeleri
  D)Bizanslıların Anadolu’yu terk etmeleri
  E)Haçlı saldırılarına direnmeleri

  16)Aşağıdakilerden hangisi, Büyük ve Anadolu Selçuklu Devletinin askeri örgütlenmesinden yer alan bölümlerden biri değildir?
  A)Tımarlı Sipahiler
  B)Türkmenler
  C)İktalı Sipahiler
  D)Hassa kuvvetleri
  E)Bağımlı Devletlerin kuvvetleri

  17)Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, sultan merkezden ayrıldıktan sonra yerine görev yapan Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Emir-i Dad B) Tuğracı C) Niyabet-i Saltanat D) Müstevfi E) Pervaneci

  18)Aşağıdakilerden hangisi, Moğol İstilasının yarattığı, kültürel sonuçlardan biridir?
  A)Abbasi Devleti yıkıldı.
  B)Ön Asya’nın Siyasi dengesi bozuldu.
  C)Anadolu Selçuklu Devleti dağıldı.
  D)Türk dilinin önemi arttı.
  E)Anadolu’daki Türk beyliklerinin bağımsızlıklarını kazanma süreci hızlandı.

  CEVAP ANAHTARI
  1-E
  2-D
  3-A
  4-B
  5-D
  6-D
  7-B
  8-C
  9-B
  10-C
  11-E
  12-D
  13-A
  14-E
  15-A
  16-A
  17-C
  18-D
  İSLAMİYET SONRASI TÜRK TARİHİ

  1-İlk Müslüman-Türk Devleti olan Karahanlıların İslamiyet öncesi yaşantılarına bağlı kalmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A-İslamlaşma sürecinin başında olmaları
  B-Göçebe olmaları
  C-Orta Asya’da kurulmaları
  D-Kitleler halinde Müslüman olmaları
  E-Her topluluktan değişik insanları barındırmaları

  2-Dandanakan Savaşı ile yıkılma sürecine giren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Karahan
  B-Gazne
  C-Büyük Selçuklu
  D-Eyyubi
  E-Fatımi

  3-İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Gaznelilerin tarihteki önemi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A-Tevaif-i Mülük devletleri kurarak İslam dininin yayılmasını sağladılar
  B-Abbasilerin kötü duruma düştükleri dönemde islamiyeti tehlikeden kurtardılar
  C-Araplar tarafından fethedilemeyen Anadolu’yu kısa sürede ele geçirdiler.
  D-Haçlı Seferlerindeki başarılarıyla önem kazandılar.
  E-İslamiyetin Hindistan’da hızla yayılmasında önemli rol oynadılar.

  4-- Kutat gu Bilig
  -Divan-ı Lugat-it Türk
  -Siyasetname
  Yukarıdaki eserler, Türk tarihinde aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?
  A-İslamiyet öncesi Türk devletleri
  B-İslamiyet sonrası Türk devletleri
  C-Osmanlı Devleti
  D-İlkçağ uygarlıkları
  E-Tarih öncesi Türk toplumları

  5-Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, yöneticisi ve ordusu ile Türk olup, yönetilen toplum bakımından Türk değildir?
  A-Karahanlılar
  B-Avarlar
  C-Anadolu Selçukluları
  D-Tolunoğulları
  E-Göktürkler

  6-Anadolu’ya gelen ilk Türk akınları 1018 yılında başlamış bu akınlar 1040 tarihine kadar belirli bir çerçevede gerçekleşmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu akınların niteliğini en iyi açıklar?
  A-Bizans İmparatorluğuna yardım amacıyla yapılmıştır.
  B-Bu akınlar Haçlı Seferlerini durdurmak için yapılmış.
  C-Bu dönemdeki akınlar, yeni yerleşim yerleri arayan Türkmenlerin keşif hareketleridir.
  D-Anadolu’yu Türkleştirmek için yapılmıştır.
  E-İslamiyeti yaymak amacıyla yapılmıştır.

  7-Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasında etkili olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Malazgirt
  B-Miryokefalon
  C-Pasinler
  D-Dandanakan
  E-Katvan

  8-Aşağıdakilewrden hangisi, Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynayan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?
  A-Saltukoğulları
  B-Danişmentoğulları
  C-Saruhanoğulları
  D-Mengücekoğulları
  E-Artukoğulları

  9-Malazgirt Savaşımdan sonra Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak iç işlerinde serbest dış işerinde büyük sultana bağlı olan Saltuklu,Men-gücekli,Artuklu,Danişmentli adıyşa beyliler kurulmuştur.Bu beylikler en olumsuz özellikleri merkezi otoriteyi zayıflatmalarıdır.Bunun yanında birçok olumlu gelişmelerde de etkin olarak rol almışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri değildir?

  A-Bizansı ortadan kaldırmaları
  B-Anadolu’nun fethini hızlandırmaları
  C-Doğudan gelen Türkmenlere yurt sağlamaları
  D-Anadoluda önemli eserler bırakmaları
  E-Türk-İslam kültürünü Anadolu’ya yaymaları

  10-Malazgirt Savaşının Selçuklular tarafından kazanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en az olmuştur?
  A-Gaza ve cihat anlayışı
  B-Alparslan’ın savaş taktiği
  C-Türklerin yurt gereksinimi
  D-Bizans İmparatorunun savaşa katılması
  E-Bizans’ın ağır zırhlı birliklerinin, hafif süvari Türk birliklerine karşı koyamaması

  11-Katvan Savaşı ile aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yıkılma sürecine girmiştir?
  A-Oğuz
  B-Karahanlı
  C-Gazne
  D-Uygur
  E-Büyük Selçuklu

  12-Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasında etkili değildir?
  A-Bizans’ın saldırıları
  B-Veraset sisteminin olumsuzluğu
  C-Bağlı devlet ve beyliklerin ayrılması
  D-Abbasi halifelerinin aleyhte çalışmaları
  E-Atabeyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri

  13-Büyük Selçukluların ikta sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri en etkin amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Askeri harcamaları azaltmak
  B-Ordunun savaş gücünü artırmak
  C-Askerlerin toprağa bağımlılığını sürdürmek
  D-Köylerde asayiş ve güveni sağlamak
  E-Ülkedeki tim toprakların ekilebilmesini sağlamak

  14-Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın Halep’i almak istemesinin ve bu yüzden Sultan Tutuş’la savaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Ün kazanma hırsı
  B-Halep’in ticari önemi
  C-Oğullarının kışkırtması
  D-Selçuklu ailesinden olması
  E-Doğu sınırlarını güven altına almak istemesi

  15-Anadolu’da Türkler tarafından kurulan ilk medresenin nerede ve kimler tarafından kurulduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A-Malatya - Artukoğulları
  B-Erzurum - Saltukoğulları
  C-Niksar - Danişmentoğulları
  D-Kayseri - Anadolu Selçukluları
  E-İznik - Osmanlı Devleti

  16-Anadolu Selçuklu Devletinde, dirliklerin dağıtım ve yazım işlerini yürüten, Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Naip
  B-Pervaneci
  C-Müstevfi
  D-Emir-i Dad
  E-Tuğracı

  CEVAP ANAHTARI

  1-E
  2- B
  3- E
  4- B
  5- D
  6- C
  7- A
  8- C
  9- A
  10- D
  11-E
  12- A
  13- A
  14- D
  15- C
  16-B


  Türk-İslam Tarihi-2

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.İlk Türkİslâm devletlerinde halk genellikle eski hayat tarzlarını ve sosyal yaşam biçimlerini sürdürmüştür. İslamiyet’le bağdaşmayan uygulamalar ise terkedilmiş, yerleşik yaşam tarzı yaygınlaşmıştır.
  Buna göre, Türklerin İslâm’a girişiyle başlayan süreçte;
  I.İslâm dini ile ilgili kuralların hukuk sistemine girmesi
  II.İslam’ın temel prensiplerine uygun yaşanması
  III.Türk kültür ve medeniyetlerinin temel özellikleri yaşatmaları
  durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  2.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemesine rağmen milli benliklerini koru-duklarına dair bir kanıt olamaz?
  A)Resmi dilin Türkçe olması
  B)Türkçe eserler verilmesi
  C)Türklerin savaşçı özelliklerini koruması
  D)Han, hakan, kağan gibi ünvanları kullanmaları
  E)Hükümdarlığın meşruluğu için halifeden onay almaları

  3.İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde hükümdarlar Han, Hakan, Kağan, Şanyü gibi Türkçe ünvanlar kullanırken, İslami dönemde Sultan, Hünkar, Hüdavendigar gibi Arapça ve Farsça ünvanlar da kullanmaya başladılar.
  Bu duruma bakarak;
  I.İslami kültürden etkilenmişlerdir.
  II.Hükümdarların yetkileri yeniden düzenlenmiştir.
  III.Devlet yapılanmaları kökten değiştirilmiştir.
  gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  4.Karahanlı Devleti zamanında İslamiyet’i benimseyen Türklerin yerleşik hayata geçmeleri hızlanmıştır. Böylece yeni yerleşim bölgeleri giderek çoğalmıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
  A)Sınırların genişlemesine
  B)Şehircilik ve mimarinin gelişmesine
  C)Devletin ikiye bölünerek yönetilmesine
  D)Ticari ilişkilerin gelişmesine
  E)Türk diliyle yazılan eserlerin artmasına

  5.Karahanlılar’ın yaptırdığı Semerkant Medresesi, yatılı bir yüksekokul olup; giderleri vakıf yoluyla karşılanmıştır. Devlet, medresenin yönetimine karışmamıştır.
  Bu durum, yüksekokul düzeyindeki kurumlar için yönetim açısından aşağıdakilerden hangi-sinin bir göstergesidir?
  A)Medreselerde din adamlarının yönetimi ellerinde tuttuklarının
  B)Fen bilimlerinde gelişmelerin hızlandığının
  C)Siyasi baskıdan uzak özerk bir yönetim yapısının
  D)Ekonomik hayatı istedikleri gibi yönlendirdiklerinin
  E)Medreselerin siyasi otorite ile çatışma içinde olduklarının

  6.Karahanlı Devleti döneminde;
  I.Vakıf sisteminin uygulamaya konulması
  II.Halkın eğitimöğretim gereksinimlerinin karşı-lanması
  III.İlk Türkİslâm edebi eserlerinin yazılması
  IV.Hastanelerin hizmete açılması
  V.Yoksul evleri (imarethaneler) açılması
  gibi uygulamalardan hangisi, sosyal devlet anlayışının göstergesi olamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  7.Türkİslâm devletlerinden Gaznelilerde hükümdara sultan denilirdi. Sultan ülke yönetimine mutlak ha-kimdi ve o Abbasi halifesinin kendisine verdiği hükümdarlık yetkisini kullanıyordu. Bundan dolayı sultan, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi”ydi. Gazneli sultanı devlette kanun yapmada, adaleti ve yürütme yetkisini kullanmada tam yetkiliydi.
  Buna göre Gaznelilerle ilgili;
  I.Otorite tek elde toplanmıştır.
  II.Egemenlik hakları tanrısaldır.
  III.Yönetim tarzı mutlak monarşidir.
  IV.Eski Türk geleneklerinden tamamen uzaklaşılmış, bir Türk devleti olmaktan çok Arap devleti niteliği kazanılmıştır.
  V.Hükümdarlar sultan ünvanını kullanmışlardır.
  yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  8.Gazneliler ile ilgili bazı özellikler şunlardır;
  I.Devletin farklı toplumlardan meydana gelmesi
  II.Gazne şehrinin bir bilim merkezi haline getirilmesi
  III.Resmi yazışmalarda ve bilimde Arapça ve Farsça’nın kullanılması
  Yukarıdakilerden hangisi Gaznelilerin Türklerin kültürel özellikleri koruyamadığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  9.Büyük Selçuklu hükümdarları İslâm dünyasını ve Türkistan’ı hakimiyet altına almayı amaçlamışlardır. Bu yüzden fetih politikası doğu ve güneye yönelik olmuştur. Alparslan döneminde ise fetih hareketleri batıya kaymış ve Bizans’la mücadele edilmiştir.
  Bu duruma;
  I.Kalabalık Oğuz boylarının yeni yurtlar bulma arayışı
  II.Balkanlara yerleşme düşüncesi
  III.Doğuda Moğol tehlikesinin bulunması
  gibi gelişmelerden hangilerinin yol açtığı söylenemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  10.XI. yüzyılda;
  I.Tuğrul Bey, Abbasi halifeliğini koruması altına almıştır.
  II.Tuğrul Bey, İran’da yoğunlaşan Türkmenleri Anadolu’ya yönlendirmiştir.
  III.Bizans’ın Anadolu’daki düzeni Türkmen akınlarıyla zayıflamıştır.
  IV.Türkİslâm dünyası üzerine Avrupalıların Haçlı Seferleri başlamıştır.
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Anado-lu’nun fethedilmesinde ve Türkleşmesinde daha etkili olmuştur?
  A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  11.Büyük Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk, Bağdat’taki medresede çıkan mezhep tartışmalarının büyümesi üzerine din adamlarına yazdığı mektupta; “Mezhepler arasında ayrım gözetmediklerini” belirterek bu yersiz tartışmayı hoş karşılamadığını bildirmiştir.
  Buna göre, devletin kendisine yakın olsun olmasın, ortaya çıkan tarikatlara müdahale etmemesi aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
  A)Ülkedeki idari işlerin aksamasına
  B)Dini düşüncelerin ve ilimlerin gelişmesine
  C)Deneyimsiz kişilerin din adamı olmasına
  D)Araplarla siyasal ilişkilerin bozulmasına
  E)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

  12.*Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları,Oğuz Boyuna bağlı Türkmenlerdir. Ancak, yönetim kadrolarında zamanla İran asıllılar daha etkili hale gelmiştir.
  *Büyük Selçuklular, Karahitaylılarla yaptıkları Katvan Savaşı’nı (1141) kaybedince, zayıflamışlar ve “Büyük Oğuz Ayaklanması” da devletin yıkılmasına neden olmuştur.
  Devletin kurucusu olan unsurların devletin yıkılışına da neden olmasını aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar?
  A)Taht kavgalarının yaşanması
  B)Ticaretin geliştirilmemesi
  C)Kurucu unsurların gereksiniminin gözardı edilmesi
  D)Bilimsel çalışmaların sona ermesi
  E)Dış baskıların artması

  13.Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
  Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A)Ordudaki asker sayısının azalmasına
  B)Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
  C)Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına
  D)Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
  E)Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına
  1991ÖSS

  14.Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
  Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, ön-celikle aşağıdakilerden hangisini sağlayama yöneliktir?
  A)Vergi toplamada düzeni
  B)Üretimde artışı
  C)Toprak bütünlüğünün korunmasını
  D)Ülkede asayişi
  E)Yönetimde sürekliliği
  1995ÖSS  1.İlk Türkİslâm devletlerinde halk genellikle eski hayat tarzlarını ve sosyal yaşam biçimlerini sürdürmüştür. İslamiyet’le bağdaşmayan uygulamalar ise terkedilmiş, yerleşik yaşam tarzı yaygınlaşmıştır.
  Buna göre, Türklerin İslâm’a girişiyle başlayan süreçte;
  I.İslâm dini ile ilgili kuralların hukuk sistemine girmesi
  II.İslam’ın temel prensiplerine uygun yaşanması
  III.Türk kültür ve medeniyetlerinin temel özellikleri yaşatmaları
  durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  2.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemesine rağmen milli benliklerini koru-duklarına dair bir kanıt olamaz?
  A)Resmi dilin Türkçe olması
  B)Türkçe eserler verilmesi
  C)Türklerin savaşçı özelliklerini koruması
  D)Han, hakan, kağan gibi ünvanları kullanmaları
  E)Hükümdarlığın meşruluğu için halifeden onay almaları

  3.İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde hükümdarlar Han, Hakan, Kağan, Şanyü gibi Türkçe ünvanlar kullanırken, İslami dönemde Sultan, Hünkar, Hüdavendigar gibi Arapça ve Farsça ünvanlar da kullanmaya başladılar.
  Bu duruma bakarak;
  I.İslami kültürden etkilenmişlerdir.
  II.Hükümdarların yetkileri yeniden düzenlenmiştir.
  III.Devlet yapılanmaları kökten değiştirilmiştir.
  gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  4.Karahanlı Devleti zamanında İslamiyet’i benimseyen Türklerin yerleşik hayata geçmeleri hızlanmıştır. Böylece yeni yerleşim bölgeleri giderek çoğalmıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
  A)Sınırların genişlemesine
  B)Şehircilik ve mimarinin gelişmesine
  C)Devletin ikiye bölünerek yönetilmesine
  D)Ticari ilişkilerin gelişmesine
  E)Türk diliyle yazılan eserlerin artmasına

  5.Karahanlılar’ın yaptırdığı Semerkant Medresesi, yatılı bir yüksekokul olup; giderleri vakıf yoluyla karşılanmıştır. Devlet, medresenin yönetimine karışmamıştır.
  Bu durum, yüksekokul düzeyindeki kurumlar için yönetim açısından aşağıdakilerden hangi-sinin bir göstergesidir?
  A)Medreselerde din adamlarının yönetimi ellerinde tuttuklarının
  B)Fen bilimlerinde gelişmelerin hızlandığının
  C)Siyasi baskıdan uzak özerk bir yönetim yapısının
  D)Ekonomik hayatı istedikleri gibi yönlendirdiklerinin
  E)Medreselerin siyasi otorite ile çatışma içinde olduklarının

  6.Karahanlı Devleti döneminde;
  I.Vakıf sisteminin uygulamaya konulması
  II.Halkın eğitimöğretim gereksinimlerinin karşı-lanması
  III.İlk Türkİslâm edebi eserlerinin yazılması
  IV.Hastanelerin hizmete açılması
  V.Yoksul evleri (imarethaneler) açılması
  gibi uygulamalardan hangisi, sosyal devlet anlayışının göstergesi olamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  7.Türkİslâm devletlerinden Gaznelilerde hükümdara sultan denilirdi. Sultan ülke yönetimine mutlak ha-kimdi ve o Abbasi halifesinin kendisine verdiği hükümdarlık yetkisini kullanıyordu. Bundan dolayı sultan, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi”ydi. Gazneli sultanı devlette kanun yapmada, adaleti ve yürütme yetkisini kullanmada tam yetkiliydi.
  Buna göre Gaznelilerle ilgili;
  I.Otorite tek elde toplanmıştır.
  II.Egemenlik hakları tanrısaldır.
  III.Yönetim tarzı mutlak monarşidir.
  IV.Eski Türk geleneklerinden tamamen uzaklaşılmış, bir Türk devleti olmaktan çok Arap devleti niteliği kazanılmıştır.
  V.Hükümdarlar sultan ünvanını kullanmışlardır.
  yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  8.Gazneliler ile ilgili bazı özellikler şunlardır;
  I.Devletin farklı toplumlardan meydana gelmesi
  II.Gazne şehrinin bir bilim merkezi haline getirilmesi
  III.Resmi yazışmalarda ve bilimde Arapça ve Farsça’nın kullanılması
  Yukarıdakilerden hangisi Gaznelilerin Türklerin kültürel özellikleri koruyamadığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  9.Büyük Selçuklu hükümdarları İslâm dünyasını ve Türkistan’ı hakimiyet altına almayı amaçlamışlardır. Bu yüzden fetih politikası doğu ve güneye yönelik olmuştur. Alparslan döneminde ise fetih hareketleri batıya kaymış ve Bizans’la mücadele edilmiştir.
  Bu duruma;
  I.Kalabalık Oğuz boylarının yeni yurtlar bulma arayışı
  II.Balkanlara yerleşme düşüncesi
  III.Doğuda Moğol tehlikesinin bulunması
  gibi gelişmelerden hangilerinin yol açtığı söylenemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  10.XI. yüzyılda;
  I.Tuğrul Bey, Abbasi halifeliğini koruması altına almıştır.
  II.Tuğrul Bey, İran’da yoğunlaşan Türkmenleri Anadolu’ya yönlendirmiştir.
  III.Bizans’ın Anadolu’daki düzeni Türkmen akınlarıyla zayıflamıştır.
  IV.Türkİslâm dünyası üzerine Avrupalıların Haçlı Seferleri başlamıştır.
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Anado-lu’nun fethedilmesinde ve Türkleşmesinde daha etkili olmuştur?
  A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  11.Büyük Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk, Bağdat’taki medresede çıkan mezhep tartışmalarının büyümesi üzerine din adamlarına yazdığı mektupta; “Mezhepler arasında ayrım gözetmediklerini” belirterek bu yersiz tartışmayı hoş karşılamadığını bildirmiştir.
  Buna göre, devletin kendisine yakın olsun olmasın, ortaya çıkan tarikatlara müdahale etmemesi aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
  A)Ülkedeki idari işlerin aksamasına
  B)Dini düşüncelerin ve ilimlerin gelişmesine
  C)Deneyimsiz kişilerin din adamı olmasına
  D)Araplarla siyasal ilişkilerin bozulmasına
  E)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

  12.*Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları,Oğuz Boyuna bağlı Türkmenlerdir. Ancak, yönetim kadrolarında zamanla İran asıllılar daha etkili hale gelmiştir.
  *Büyük Selçuklular, Karahitaylılarla yaptıkları Katvan Savaşı’nı (1141) kaybedince, zayıflamışlar ve “Büyük Oğuz Ayaklanması” da devletin yıkılmasına neden olmuştur.
  Devletin kurucusu olan unsurların devletin yıkılışına da neden olmasını aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar?
  A)Taht kavgalarının yaşanması
  B)Ticaretin geliştirilmemesi
  C)Kurucu unsurların gereksiniminin gözardı edilmesi
  D)Bilimsel çalışmaların sona ermesi
  E)Dış baskıların artması

  13.Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
  Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A)Ordudaki asker sayısının azalmasına
  B)Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
  C)Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına
  D)Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
  E)Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına
  1991ÖSS

  14.Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
  Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, ön-celikle aşağıdakilerden hangisini sağlayama yöneliktir?
  A)Vergi toplamada düzeni
  B)Üretimde artışı
  C)Toprak bütünlüğünün korunmasını
  D)Ülkede asayişi
  E)Yönetimde sürekliliği
  1995ÖSS


  -İslam Tarihi-1

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.Türkİslâm devletleri, İslamiyet öncesinde olduğu gibi, hanedan mensubu olanları çeşitli bölgelerin ve eyaletlerin yöneticiliklerine atamışlardır.
  Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İç karışıklıkları ortadan kaldırmak
  B)Şehzadelerin yönetim konusunda deneyim ka-zanmalarını sağlamak
  C)Ülkeyi İslâm geleneklerine göre yönetmek
  D)Hanedan mensuplarının siyasi güçlerini artırmak
  E)Ülkenin ekonomik canlılığını artırmak

  2.Türkİslâm devletlerinde yaşayan gayrimüslimlere toplumun ve yöneticilerin yaklaşımında her zaman hoşgörü egemen olmuştur.
  Türkİslâm devletlerinde yaşayan azınlıkların;
  I.Dinsel ibadet ve törenlerini serbestçe yapabilmeleri
  II.Ülkenin belirli bir bölgesinde yoğun olarak yaşamaları
  III.Yaşadıkları bölgede kendi ibadet yerlerini kurabilmeleri
  gibi durumlardan hangileri, yukarıdaki yargıya kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  3.Karahanlılar, Türkçe’yi her alanda kullanmışlar, Türkçe’nin yaşamasını sağlamak amacıyla eserler hazırlatmışlar, Arapça karşısında Türkçe’nin de zengin ve köklü bir dil olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
  Bu açıklamaya göre, Karahanlılar böyle davranmakla aşağıdakilerden hangisini korumayı amaçlamışlardır?
  A)Yönetim biçimlerini
  B)Toprak bütünlüğünü
  C)Toplumdaki eşitlik anlayışını
  D)Arapça’nın üstünlüğünü
  E)Milli kültürel değerlerini

  4.I.Çiğil, Yağma, Karluk gibi Türk boyları tarafından kurulmuştur.
  II.Ordu ve halk Türklerden meydana geliyordu.
  III.Yazışmalarda Hakaniye lehçesini ve Uygur alfabesini kullanmışlardır.
  Yukarıda verilen Karahanlıların özelliklerinden hangileri bu devletin ulusçu bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

  5.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Selçukluların tarımı geliştirmek için yaptıkları faaliyetler ara-sında gösterilemez?
  A)İkta sisteminin uygulanması
  B)Kervansarayların yapılması
  C)Toprakları işleyenlere hayvan, tarım, araç ve gereçlerinin verilmesi
  D)Toprakların güvenliğinin sağlanması
  E)Üç yıl üst üste toprağı ekmeyen köylüye verilen toprakların geri alınması

  6.I. Durum: Hutbe, Hz. Muhammed döneminde Cu-ma namazlarından sonra halk için yaygın bir eğitim aracı olarak kullanılan her konudaki konuşmalardı.
  II. Durum: Türkİslâm devletleri zamanında Hut-bede, halifenin adından sonra, hükümdarın isminin okunması geleneği başlatılmıştır.
  Her iki durum dikkate alındığında, Hutbe için aşağıdaki yargılardan hangisinin söylenmesi daha doğru olur?
  A)Hakimiyetin Tanrı tarafından verildiği inancını desteklemektedir.
  B)Zamanla bir hükümdarlık sembolü haline gelmiştir.
  C)İslamiyet öncesi Arap toplumunda da görülen bir uygulamadır.
  D)Her devirde aynı amaç doğrultusunda kullanılmıştır.
  E)Hutbe siyasi güçten çok, dini liderliği örneklendirir.

  7.İlk Müslüman Türk Devletleri’nden;
  -Karahanlılar: Burslu eğitim ve ücretsiz kervansaray (ribat) uygulamasını başlatmış,
  -Tolunoğulları: Fakirlerin karşılıksız tedavi edilip, ilaç alabildikleri bir hastane inşa etmiş,
  -Şam’daki Börioğulları Atabeyliği ise kimsesiz çocuklar için yetimhane, kör ve felçliler için de bakımevleri yapmıştır.
  Bütün bu uygulamalar, Türk – İslâm Devletleri’nde aşağıdakilerden hangisinin geçerliliğini koruduğunu kanıtlar?
  A)Laik toplum yapısının
  B)Halka dayanan yönetimin
  C)Teokratik devlet düzeninin
  D)Monarşik yönetim şeklinin
  E)Sosyal devlet anlayışının

  8.Selçuklularda “ikta” adı verilen topraklar memur ve askerlere maaş karşılığı verilir, toprakları işleyen köylülerin bu toprakları üç yıl üst üste boş bırakması durumunda ellerinden alınarak başkalarına verilirdi.
  Bu durum;
  I.Halkın güvenliğini sağlamak
  II.Üretim sürekliliğini sağlamak
  III.Görevlilerin giderlerini toprak gelirleriyle karşılamak
  IV.Devleti illere ayırarak yönetmek
  amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
  A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve V E) III ve IV

  9.Selçuklularda eğitim parasızdı. Medreselerde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanırdı.
  Bu duruma bakarak;
  I.Vakıflar sosyal hayatta önemli bir işleve sahiptir.
  II.Fırsat eşitliği sağlanmıştır.
  III.Eğitim meslek veya statü kazanmak amacıyla değil, ilim öğrenmek amacıyla yapılmıştır.
  gibi durumlardan hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  10.Türkİslam Devletleri’nde halktan gelen şikâyetleri dinleyip çözümlemek için “Mezalim Divanı” topla-nırdı. Bu divanda hükümdar kendisi karar verebileceği gibi, hüküm vermeyi bir kadıya da bırakabilirdi.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir?
  A)Yasama ve yargının birbirinden ayrı olduğunu
  B)Devletin demokratik ilkelere göre yönetildiğini
  C)Adli konularda hanedan üyelerinin ortak kararlar aldığını
  D)Yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanamadığını
  E)Bütün adli davalara hükümdarın baktığını

  11.Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
  Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
  A)Vergi toplamada düzeni
  B)Üretimde artışı
  C)Toprak bütünlüğünün korunmasını
  D)Ülkede asayişi
  E)Yönetimde sürekliliği
  1995ÖSS

  12.Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihi açısında en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması
  B)Karlukların bağımsız devlet olmaları
  C)TürkArap mücadelesinin sona ermesi
  D)Kâğıt üretiminin Çin’in dışında da yaygınlaşması
  E)Türklerin İslâm dinini yakından tanımaları
  1990ÖSS

  13.İslamiyeti kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
  Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
  A)Arapça’yı din dili olarak kabul etmelerinin
  B)İslamiyeti gruplar halinde kabul etmelerinin
  C)Araplarla siyasal ilişkilerin geç başlamasının
  D)Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
  E)Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının
  1996ÖSS  TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ I

  1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında,
  I. Fatımiler Devleti'nin kurulması
  II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi
  III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi
  IV. Talaş Savaşı'nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi
  gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
  A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız IV
  D) I, II ve III E) II ve IV

  2. Avrupa Hunları, Avarlar, Tolunoğulları, Gazneliler gibi Türk toplulukları Türklerin çok az olduğu yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
  Bu durum Türklerin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
  A) Göçebe yaşantının yaygın olması
  B) Örgütlenmedeki başarısı
  C) Ordularının uzak yerlere gidebilmesi
  D) Atlı askerlerin çoğunlukta olması
  E) Savaşçılık özelliklerinin devam etmemesi

  3. Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin'den Hindistan ve Avrupa'ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.
  Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Sınırların genişlediği
  B) Orduya önem verildiği
  C) Gümrük gelirlerinin arttığı
  D) Ticaretin geliştirildiği
  E) Tarımsal üretimin arttığı

  4. Gaznelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu devletin Türkler tarafından kurulduğunu kanıtlar?
  A) Hükümdarlara sultan unvanı verilmesi
  B) İslamiyet’in Hindistan'da yayılması
  C) Yönetimde divan örgütünün oluşturulması
  D) Saray ve orduda Türkçe konuşulması
  E) Edebiyat dilinin Farsça olması

  5. Karahanlılarda görülen,
  I. Resmi dilin Türkçe olması
  II. Adalet işlerinin kadılar tarafından yürütülmesi
  III. Uygur alfabesinin kullanılması
  IV. Posta teşkilatının kurulması
  V. İslamiyet’in kabul edilmesi
  gibi özelliklerden hangileri, bu devlet döneminde Türk kültürünün korunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?
  A) Yalnız I B) II, IV ve V C) I ve III
  D) II, III ve IV E) Yalnız III

  6. Karahanlılarda Buğra Han zamanında Semerkant'ta yaptırılan medresede yatılı eğitim hizmeti verilen öğrencilere belli ölçüde de ekonomik yardım yapılmaktaydı.
  Bu açıklamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Eğitim kurumlarının gelişmesini sağlayıcı önlemler alınmıştır.
  B) Devlet adamı yetiştirmek için eğitim kurumları açılmıştır.
  C) Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
  D) Medrese mezunları devlet yönetiminde görev almamıştır.
  E) Pozitif bilimlerle ilgili eğitim yapılmıştır.

  7. Büyük Selçuklularda ordu komutanları ve atabeyler Türk idi. Buna karşın sivil yöneticiler, özellikle vergi işleriyle ilgilenen memurlar İranlılardan oluşuyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın Selçuklular açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak gösterilebilir?
  A) Arapça’nın önem kazanması
  B) Halifelerin Selçuklular üzerindeki etkisinin artması
  C) Veraset sisteminin düzenlenmesi
  D) Selçuklu ordusuna yeni güçlerin katılması
  E) Türkmenlerin devlet yönetimine karşı ayaklanması

  8. Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının baskısı altında kalan Abbasi halifesinin yardım çağrısı üzerine Bağdat'a giderek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e 'doğunun ve batının sultanı" unvanını verdi.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
  A) Selçukluların Orta Asya'nın en güçlü devleti olmasına
  B) Abbasilerin parçalanmasına
  C) Selçukluların Abbasilerin devlet yönetiminde görev almasına
  D) Büveyhoğullarının Fatimilerle ittifak kurmasına
  E) Abbasilerin, Selçukluların siyasi hakimiyetini tanımasına

  9. Büyük Selçuklular döneminde doğudan batıya doğru sırayla Cent, Nur, Nişabur, Rey ve Isfahan gibi kentler başkent olarak kullanılmıştır.
  Bu bilgiye bakılarak Selçuklular ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Fetih politikası izledikleri
  B) Başkentlik yapabilecek nitelikte kentler oluşturmadıkları
  C) Doğudan batıya doğru ilerledikleri
  D) Sık sık başkent değiştirdikleri
  E) Başkentlerini fetih alanlarına yakın oluşturdukları

  10. Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın fethedenin malı olması, feodal beyliklerin oluşmasına neden olmuştur.
  Bu durum devlet yapısında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A) Deneyimsiz kişilerin hükümdar olması
  B) Bayındırlık işlerinin aksaması
  C) Merkezi devlet yapısının oluşmaması
  D) Fetihlerin yeterince yapılamaması
  E) Dış ülkelerle ilişkilerin zayıflaması

  11. Bilgi : Orta Asya'da kurulan İslam öncesi Türk devletlerinde, Kut denilen ülkeyi yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu anlayıştan dolayı "Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır." düşüncesi gelişmiş ve sürekli veraset kavgaları yaşanmıştır. Durum : Veraset savaşları İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanlılar ve Selçuklularda da görülmüştür.
  Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Türk devletlerinin tamamında göktanrı inancı benimsenmiştir.
  B) İslamiyet Türk toplumlarının yaşam biçimini değiştirmiştir.
  C) Veraset anlayışı İslam dininin özelliklerine uygundur.
  D) İslamiyet Türk devletlerinin yönetim anlayışında esaslı bir değişiklik yapmamıştır.
  E) Göktanrı inancı ile İslamiyet’in yönetim anlayışı aynıdır.

  12. Karahanlılar döneminde Türk-İslam edebiyatına ait ilk önemli eserlerin yazılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A) Türkçenin resmi dil olarak kullanılması
  B) Veraset sisteminin benimsenmesi
  C) Ticarete önem verilmesi
  D) Divan örgütünün kurulması
  E) İkta sisteminin uygulanması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 6. A 7. E 8. E 9. B 10. C 11. D 12. A  Ynt: Türk-İslam Devletleri Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  TÜRK-İSLAM TARİHİ II

  1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısı ile siyasi dengeler hızla değişti.
  Bu değişikliğin yaşanmasında,
  I. Anadolu'nun coğrafi konumu
  II. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması
  III. İslamiyet’in yayılması
  gibi durumlardan hangilerinin daha az etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  2. 1081 yılında İzmir'i ele geçiren Çaka Bey burada bir devlet kurdu. Kurduğu donanma ile Bizanslıları mağlup ederek Ege Adalarını ele geçirdi. Balkanlardaki Peçenekler ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu'na karşı ittifak kurdu.
  Bu açıklamayla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bizans İmparatorluğu doğu ve batıdan baskı altındadır.
  B) Bizans İmparatorluğu'nun sınırları daralmıştır.
  C) Çaka Bey denizciliğe önem vermiştir.
  D) Çaka Bey Türk-İslam devletleriyle ittifak kurmamıştır.
  E) XI. yüzyılda Anadolu'da farklı Türk devletleri bulunmaktadır.

  3. I. Gıyasettin Keyhüsrev'in ölümünden sonra şehzadeler arasında saltanat mücadeleleri başladı. Devletin ileri gelenleri yaptıkları toplantı sonunda İzzettin Keykavus'un tahta çıkarılmasına karar verdi. İzzettin Keykavus, daha önceki dönemde görevlendirilenlerin görevlerine devam etmelerini ve kazanılmış hakların devam ettiğini bildirdi. Makam, ikta ve emlak menşurlarını yeniledi.
  Yukarıdaki bilgilerden hangi sonucu çıkarılamaz?
  A) Devlette süreklilik esastır.
  B) Selçuklularda tahta çıkmada devletin ileri gelenleri de söz sahibidir.
  C) Veraset sisteminin kesin kurallara dayalı olmaması
  D) Hükümdarların ikta vermek ve memur görevlendirmek gibi yetkileri vardır.
  E) I. Gıyasettin Keyhüsrev Haçlılarla savaşmıştır.

  4. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması ve Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarından biridir?
  A) Malazgirt
  B) Miryokefalon
  C) Katvan
  D) Yassıçemen
  E) Dandanakan

  5. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, II.Kılıç Arslan döneminde yaşanan;
  — Miryokefalon Savaşı'nın kazanılması
  — Kervansaray yapılması
  — İlk medresenin açılması
  gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ordunun güçlü olduğu
  B) Ticarete önem verildiği
  C) Haçlı orduları ile savaşıldığı
  D) Mimari eserler yapıldığı
  E) İslam kurumlarının benimsendiği

  6. - Çanakkale ve İstanbul Boğazları Bizans İmparatorluğu'nun denetimindeydi.
  - Anadolu Selçuklu devleti gelir kaynaklarını artırmak istiyordu.
  Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin deniz ticaretini geliştirmek amacıyla,
  I. Venedik ve Cenevizlilere kapitülasyonlar vermek
  II. Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirleri fethetmek
  III. Altın para basılmasına karar vermek
  IV. İstanbul Boğazı'nı abluka altına almak
  gibi çalışmalardan hangilerine ağırlık verdiği söylenebilir?
  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
  D) II ve III E) II ve IV

  7. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçemen Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Fakat bu savaşı kazanmak Selçuklular için olumsuz sonuçlara da neden oldu.
  Yassıçemen Savaşı'nın Anadolu Selçukluları için olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harzemşah ordusunun dağılması
  B) Selçukluların Haçlılarla savaşmasının engellenmesi
  C) Atabeyler tarafından kurulan beyliklerin güçlenmeye başlaması
  D) Moğollar ile sınır komşusu olunması
  E) Liman şehirlerindeki ticaretin zarar görmesi

  8. - Harzemşahların yıkılması
  - II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kötü yönetimi
  - Babailer ayaklanması
  Aşağıdakilerden hangisinde bu gelişmelerin üçü de etkili olmuştur?
  A) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanması
  B) Ticaretin gelişmesi
  C) Moğolların Anadolu'ya saldırması
  D) Anadolu beyliklerin kurulması
  E) Ekonomik durumun bozulması

  9. XIII. yüzyılda Anadolu'da Moğol baskısı vardı. Anadolu'nun değişik yerlerinde kurulan beylikler arasında da zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Moğollar bu çatışmaları kendi çıkarları nedeniyle kışkırtıyordu. Bu dönemde Ahiler bulundukları şehirleri koruyordu.
  Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
  A) Anadolu'daki bütün çatışmalar Ahiler tarafından bastırılmıştır.
  B) Ahilerin amacı ve görevi bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktır.
  C) Ahiler askeri birlikler haline dönüşmüştür.
  D) Ahiler yerel otoriteye sahiptir.
  E) Ahiler Moğol yönetimini kabul etmiştir.

  10. Ortaçağda görülen Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur?
  A) Akdeniz limanlarının önem kazanması
  B) Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi
  C) Kiliseye olan güvenin sarsılması
  D) Derebeylik rejiminin zayıflaması
  E) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması

  11. Ortaçağda Avrupa'da görülen;
  — Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirme arzusu
  — Papaların nüfuzlarını artırma istekleri
  — Bizans'ın yardım istemesi
  gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olmuştur?
  A) Coğrafya Keşifleri
  B) Haçlı Seferleri
  C) İskender'in Asya seferi
  D) Dor Göçleri
  E) Kavimler Göçü

  12. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimde "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı sürdürülmüştür.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Savaşlarda başarılı olan komutanlara toprak geliri verilmesi
  B) Vezirlik makamının oluşturulması
  C) II. Kılıç Arslan'ın ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu arasında pay etmesi
  D) Hassa ordusunun kurulması
  E) Meliklerin Atabeylerle birlikte eyaletlere gönderilmesi

  CEVAP ANAHTARI:

  1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A 11. B 12. C
  Enesayaz bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş