Tarih Testi Soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 12. Sınıf' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  1- Kırşehir’de bulunan “ Caca Bey”medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

  A) Osmanlı devleti
  B) Danişmentliler
  C) Saltuklular
  D) Anadolu Selçuklu Devleti
  E) Mengücekliler

  2- Anadolu Selçuklu Devletinde ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen topraklara ne ad verilir?

  A) Has arazi
  B) Mülk arazi
  C) Ikta
  D) Vakıf arazi
  E) Tımar

  3- Osmanlı devleti’ nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilemez?

  A) Tımar sistemi
  B) Ekber ve Erşed sistemi
  C) Ordu sistemi
  D) Divan Teşkilatı
  E) Hukuk Sistemi

  4- Osmanlı Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lonca
  B) Medrese
  C) Enderun
  D) Divan
  E) İmarethane

  5- Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin göstergesidir?

  A) Nişancı
  B) Kazasker
  C) Şeyhülislam
  D) Defterdar
  E) Reisül Küttap

  6- Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hanedan Üyesi
  B) Enderun çıkışlı olmak
  C) Ülke toprakları içinde doğmuş olmak
  D) Müslüman olmak
  E) Medrese çıkışlı olmak

  7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

  A) Fatih Kanunnamesi
  B) Sened-i İttifak
  C) Tanzimat Fermanı
  D) Islahat Fermanı
  E) Kanun-i Esasiye

  8- II. Mahmut dönemindeki;

  I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi

  II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun

  getirilmesi

  III- Divan’ ın kaldırılıp, yerine Bakanlar Kurulunun oluşturulması

  gelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak
  B) Padişahın siyasal yetkilerini artırmak
  C) Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak
  D) Devlet yönetimini laikleştirmek
  E) Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak

  9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır?

  A) Türkçülük
  B) Ümmetçilik
  C) Devletçilik
  D) Cumhuriyetçilik
  E) Adem-i Merkeziyetçilik

  10- İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur?

  A) I. Meşrutiyet
  B) II. Meşrutiyet
  C) 31 Mart olayı
  D) Trablusgarp savaşı
  E) Bab-ı Ali Baskını

  11- I. İkinci Meşrutiyet

  II. Balkan savaşı

  III. Trablusgarp savaşı

  IV. 31 Mart olayı

  Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) II - III – I - IV
  B) I - IV - III -II
  C) I - IV - II - III
  D) IV - II - III - I
  E) I - II - IV - I

  12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) TBMM’ yi desteklemek
  B) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
  C) İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek
  D) Demokratik bir tutum ortaya koymak
  E) İki hükümeti uzlaştırmak

  13- Aşağıdakilerden hangisi “düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?

  A) Balkan savaşı
  B) Çanakkale savaşı
  C) İnönü Muharebeleri
  D) Sakarya savaşı
  E) Büyük Taarruz

  14- Damat Ferit Hükümeti’ nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için çalışmak kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Balıkesir Kongresi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Nazilli Kongresi
  E) Alaşehir Kongresi

  15- İngiltere , Fransa ve İtalya’nın Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gümrü Barışının imzalanması
  B) TBMM Hükümetinin yeni bir anaysa yapması
  C) Çerkez Ethem isyanının bastırılması
  D) Birinci İnönü zaferinin kazanılması
  E) Moskova Antlaşmasının imzalanması

  16- I. Harf inkılabı

  II. Soyadı Kanunu

  III. Türk Medeni Kanunu

  IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  V. Üniversite Reformu

  Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) IV – III – I – V – II
  B) III – IV – I – II – V
  C) IV – I – V – III –II
  D) V – IV – II – I – III
  E) II – III – I – V – IV

  17- I. Erzurum Kongresi

  II. Havza Genelgesi

  III. Sivas Kongresi

  IV. Amasya Genelgesi

  V. Amasya Görüşmeleri

  Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) IV – II – I – V – III
  B) II – IV – I – III – V
  C) I – III – II – IV –V
  D) IV – I – III – II – V
  E) II – V –IV – I – III

  18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 ‘ de İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması
  B) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  Misak-ı Milli’ nin ilan edilmesi
  D) Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
  E) Sivas Kongresi’nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

  19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
  B) Harf inkılabının yapılması
  C) Miras hukukunda değişiklik yapılması
  D) Unvanların kaldırılması
  E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

  20- Türk – Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?

  A) Uluslar kurumunda
  B) 1926 Ankara Antlaşmasında
  C) Lozan Antlaşmasında
  D) 1921 Ankara Antlaşmasında
  E) Mudanya Ateşkesinde

  21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

  A) Ankara Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Londra Konferansı
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  E) Mondros Ateşkes Antlaşması

  22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

  A) Sakarya Savaşı
  B) Büyük Taarruz
  C) İkinci İnönü Savaşı
  D) Kütahya - Eskişehir Savaşları
  E) Birinci İnönü savaşı

  23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

  A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi
  C) Üniversite reformu
  D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi
  E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

  24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?

  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
  C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  D) Atatürk İlkelerinin Anayasa’ ya alınması
  E) Aşar vergisinin kaldırılması

  25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1927
  B) 1933
  C) 1928
  D) 1930
  E) 1935

  26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
  B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği
  C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı
  D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı
  E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

  27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milliyetçilik
  B) Halkçılık
  C) Devletçilik
  D) Cumhuriyetçilik
  E) Devrimcilik

  28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?

  A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
  B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması
  C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
  D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
  E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

  29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?

  A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması
  B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması
  C) Bireye insan olma onurunu aşılaması
  D) Akla ve insan sevgisine dayanması
  E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

  30- Atatürk’ün “çağdaşlaşmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak
  B) Laik olmak
  C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek
  D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak
  E) Demokratik bir yönetim kurmak  CEVAPLAR
  1. D -
  2. C -
  3. B -
  4. A -
  5. C -
  6. D -
  7. B -
  8. E -
  9. A -
  10. E -
  11. B -
  12. B -
  13. E -
  14. C -
  15. D -
  16. A -
  17. B -
  18. C -
  19. A -
  20. B -
  21. D -
  22. A -
  23. B -
  24. E -
  25. D -
  26. A -
  27. E -
  28. D -
  29. E -
  30. C
  cerennur bunu beğendi.
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Türkiye’nin Marshall Planı kaps***** alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kamu kesiminin etkinliğinin artırılması
  B) İç tüketimin artırılması
  C) Uluslararası Para Fonu ile olan üyelik anlaşması
  D) Sanayileşmenin hızlandırılması
  E) Türkiye’nin Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü

  2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın üretim planlamasındaki öncelikler bakımından en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yatırım mallarında sadece yerli sermayeye öncelik verilmesi
  B) Yatırım mallarında sadece yabancı sermayeye öncelik verilmesi
  C) Ara ve yatırım mallarında özel sektöre öncelik verilmesi
  D) Ara ve yatırım mallarında kamu sektörüne öncelik verilmesi
  E) Dayanıklı tüketim mallarının bütünüyle dışarıdan alınması

  3. 1980 sonrası uygulanan kalkınma planlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Mali piyasaların kontrol altına alınması
  B) Ekonominin dış rekabete karşı korunması
  C) Ekonominin rekabet gücünün artırılması
  D) Yatırımlara negatif reel faiz uygulanması
  E) Kamu kesimi imalat sanayi yatırımlarının artırılması

  4. Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme kaç yılında yapılmıştır?
  A) 1938 B) 1984 C) 1985 D) 1986 E) 1987

  5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizlerini hazırlayan koşullardan biri değildir?
  A) Aşırı değerli Türk Lirası
  B) Yüksek cari işlemler açığı
  C) Bankaların açık pozisyonları
  D) Kamu bankalarının görev zararları
  E) Yüksek oranlı özel sektör dış borcu

  6. Türkiye’de 1990-2006 yılları arasında iç borçların birincil piyasada alıcılarına göre dağılımı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi en büyük alıcıdır?
  A) Bankalar B) Resmî kurumlar C) Özel sektör D) Hane halkı E) Yabancılar

  7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 2002-2006 yılları arasında, YTL’nin değer kazanması ile doğrudan ilişkili olan makroekonomik gelişmelerden biri değildir?
  A) GSMH’nin artması
  B) Kişi başına gelirin artması
  C) Yabancı sermaye girişlerinin artması
  D) Enflasyonun gerilemesi
  E) Bütçe açıklarının azalması

  8. İthalatın ekonomik faaliyetlere göre dağılımı dikkate alındığında, 2006 yılında en yüksek pay aşağıdaki sektörlerden hangisine aittir?
  A) Kimyasal madde ürünleri imalatı
  B) Ana metal sanayii
  C) Makine ve teçhizat imalatı
  D) Tütün ürünleri
  E) Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri

  9. 2006 yılı sonu itibariyle yatırım teşviklerinin imalat sanayii alt sektörleri içerisindeki en yüksek payı hangi sektöre aittir?
  A) Dokuma-giyim B) Taşıt araçları C) Gıda-içki D) Çimento E) Seramik

  10.
  I. Tarım
  II. Sanayi
  III. İnşaat
  IV. Hizmetler
  Türkiye’de 2002-2006 yılları arasında istihdamın yukarıdaki sektörler itibariyle dağılımının büyüktenküçüğe sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I-III-IV-II
  B) II-I-III-IV
  C) II-III-I-IV
  D) IV-I-II-III
  E) IV-II-I-III

  11. Türkiye’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” hangi yıl yaşanan krizden sonra uygulanmaya
  başlamıştır?
  A) 1980 B) 1989 C) 1994 D) 1997 E) 2001

  12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki özel sermayeli mevduat bankalarından biri değildir?
  A) Akbank B) Şekerbank C) Türk Eximbank D) Türkiye Garanti Bankası E) Yapı ve Kredi Bankası

  13. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Hazine Müsteşarlığının iç borçlanmada en sık kullandığı yöntemdir?
  A) TÜFE’ye endeksli yöntem
  B) Sabit kuponlu döviz cinsi yöntemi
  C) Değişken faizli yöntem
  D) Sabit kuponlu YTL cinsi yöntemi
  E) İskontolu faiz yöntemi

  14. Aşağıdakilerden hangisi Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) teşvik sisteminden yararlanan yatırımlar arasında yer almaz?
  A) Enerji B) Tarım C) Turizm (konaklama tesisleri) D) Sağlık E) Yazılım geliştirme

  15. İstanbul’dan sonra en çok sayıda uluslar arası sermayeli şirketin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ankara B) Antalya C) Bursa D) Muğla E) İzmir

  16. Bir devletin kendisine başka bir devlet tarafından yapılan, dostane olmayan ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış eylemlerine aynı biçimde karşılık vermesine ne ad verilir?
  A) Misilleme B) Caydırıcılık C) Meşru müdafaa D) Zararla karşılık E) Önleyici saldırı

  17. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde kurulan ve Doğu Bloku ülkelerinin üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çevresel Pakt B) Varşova Paktı C) COMECON D) SEATO E) EFTA

  18. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik anlayışının dönüşümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Güvenlik, devlet merkezli olmaktan birey merkezli olmaya doğru evrilmiştir.
  B) Büyük devletlerin güvenliğinin daha önemli olduğu uluslararası alanda kabul görmüştür.
  C) Uluslararası örgütlerin güvenliğinin devletler kadar önemli olduğu kabul edilmiştir.
  D) BM’nin uluslararası güvenliğin korunmasındaki rolü ve etkisi azaltılmıştır.
  E) Enerji güvenliğinin önemi azalmıştır.

  19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sürecinde yaşanan yumuşama döneminin sembolü olarak kabul edilir?
  A) AET’nin kurulması
  B) Berlin Duvarının yıkılması
  C) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
  D) Küba krizinin çatışma olmaksızın sona ermesi
  E) Yugoslavya’nın Doğu Blokundan ayrılması

  20. Aşağıdakilerden hangisi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında İsrail’i tanıyan ilk ülkedir?
  A) Pakistan B) Mısır C) Ürdün D) Türkiye E) Arnavutluk

  21. İsrail’in işgali altında olan Suriye’ye ait bölge ve işgalin başlangıç yılı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
  A) Bekaa Vadisi – 1967
  B) Golan Tepeleri – 1967
  C) Bekaa Vadisi – 1973
  D) Golan Tepeleri –1973
  E) Gazze Şeridi – 1973

  22. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kıbrıs adası, 1571’de Osmanlı egemenliğine geçmiştir.
  B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki egemenliği tanınmıştır.
  C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te kurulmuştur.
  D) Garanti Antlaşması (1960) ile Yunanistan, Türkiye ve İngiltere garantör devlet statüsüne kavuşmuştur.
  E) KKTC 1983’te kurulmuştur.

  23. Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB üyesi değildir?
  A) Lüksemburg B) Finlandiya C) Letonya D) İsviçre E) İsveç

  24. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na taraf olmasına rağmen, nükleer silaha sahip olmaya devam eden devletlerden biridir?
  A) İsrail B) İran C) Hindistan D) Japonya E) ABD

  25. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını kaçmilin üzerine çıkarmasının savaş nedeni olacağını ilan etmiştir?
  A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 15

  CEVAPLAR:

  1.E
  2. D
  3. C
  4. B
  5. E
  6. A
  7. E
  8. A
  9. B
  10. D
  11. E
  12. C
  13. E
  14. A
  15. B
  16. A
  17. B
  18. A
  19. C
  20. D
  21. B
  22. C
  23. D
  24. E
  25. B
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Türkiye aşağıdaki devletlerin hangisinden doğal gaz ithal etmemektedir?
  A) Rusya B) İran C) Irak D) Cezayir E) Nijerya

  2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) BM Güvenlik Konseyinde 1971 yılında tam üyelik statüsü elde etmiştir.
  B) Dünya Ticaret Örgütünün üyesidir.
  C) Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucu üyesidir.
  D) Tayvan’ı kendi ülkesinin bir parçası saymaktadır.
  E) Barış için Ortalık Progr***** üyedir.

  3. Yugoslavya’nın parçalanması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kosova, eski Yugoslavya coğrafyasında bağımsız olan son devlettir.
  B) Bulgaristan, Makedonları ayrı bir ulus olarak tanımamaktadır.
  C) Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden Slovenya, 2004’te AB üyesi olmuştur.
  D) Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan, 2002’de NATO’ya üye olmuştur.
  E) Bosna Hersek’te çatışmalar 1995’te Dayton Anlaşması’yla sona ermiştir.

  4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “Yeni Büyük Oyun” kavramını tanımlamak için kullanılır?
  A) Orta Asya’da İngiltere ile Rusya arasında 19. yüzyılda yaşanan güç mücadelesinin farklı
  aktörlerle günümüzde tekrar ortaya çıkışı
  B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında eski Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine
  alınması konusunda çıkan anlaşmazlık
  C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrol etme girişimine Almanya’nın gösterdiği
  tepki
  D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li yıllarda yaşanan güç mücadelesi
  E) Orta Doğu üzerinde ABD, Rusya, Almanya gibi ülkelerin giriştikleri 19. yüzyıla benzer bir güç
  mücadelesinin yeniden yaşanması

  5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Körfez Savaşları arasındaki farklardan biri değildir?
  A) BM Güvenlik Konseyi onayı Birinci Körfez Savaşı’nda vardır, ikincisinde yoktur.
  B) Saddam yönetimi Birinci Körfez Savaşı sonrasında devam etmiş, ikincisinde yıkılmıştır.
  C) Çekiç Güç operasyonunu Birinci Körfez Savaşı başlatmış, ikincisi sona erdirmiştir.
  D) Almanya ve Japonya Birinci Körfez Savaşı’na finansal destek sağlamış, ikincisine destek
  vermemiştir.
  E) ABD Birinci Körfez Savaşı’nı tek başına, ikincisini koalisyon ile yürütmüştür.

  6. Kuril adalarının egemenliği konusu hangi iki devlet arasında sorun yaratmaktadır?
  A) Japonya – Çin
  B) Arjantin – Fransa
  C) Rusya – Çin
  D) Rusya – Japonya
  E) İngiltere – Arjantin

  7. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanı, dış politikada daha fazla yetkiye sahiptir?
  A) Fransa B) Almanya C) Türkiye D) Hollanda E) Yunanistan

  8. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Kriterlerinden (1993) biri değildir?
  A) Azınlık haklarına saygı
  B) Hukukun üstünlüğüne saygı
  C) Avrupa Konseyi üyesi olunması
  D) Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olması
  E) AB müktesebatına uyum sağlanması

  9. Aşağıdakilerden hangisi AB ile ilişkili bir güvenlik oluşumu değildir?
  A) AGSK B) AGSP C) BAB D) OGDP E) AGİT

  10. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz?
  A) Kırgızistan B) Tacikistan C) Kazakistan D) Özbekistan E) Azerbaycan

  11. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
  A) İKÖ B) ECO C) KEİ D) NAFTA E) AGİT

  12. NATO, Soğuk Savaş sonrasında ilk askeri operasyonunu hangi ülkede gerçekleştirmiştir?
  A) Somali B) Sırbistan C) Kosova D) Afganistan E) Bosna-Hersek

  13. NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanarak görev alanını genişletmiştir?
  A) Alan dışılık B) Ön alıcı vuruş C) Yakın çevre D) Yaşam alanı E) Barışçıl müdahale

  14. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu bölgesine ilişkin bir uluslararası örgüt değildir?
  A) RCD B) ASEAN C) CENTO D) Arap Birliği E) Körfez İşbirliği Konseyi

  15. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Rio De Jenerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın bir ürünü olarak ortaya çıkan “Gündem 21” anlayışının özelliklerinden biridir?
  A) “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının reddi
  B) “Küresel ortaklık” kavramının reddi
  C) Yönetişim anlayışı
  D) Merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkilerinde merkeziyetçilik eğilimi
  E) Varolan finansman kaynaklarının kullanımı

  16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 yılı başlarında yaşanan ekonomik bunalıma karşı
  alınan önlemlerden biri değildir?
  A) Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin denkliğinin sağlanması
  B) İthalata sınırlamalar getirilmesi
  C) Dış ticaretin fazla vermesinin sağlanması
  D) Sanayileşmede ara ve yatırım malları üretimine öncelik verilmesi
  E) Sanayileşmede tüketim malları üretimine öncelik verilmesi

  17. Türkiye’de 1947 yılında hazırlanan Vaner planının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kentleşmeye önem verilmesi
  B) KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) yatırımlarına öncelik tanınması
  C) Tarımın ekonominin öncü sektörü olarak görülmesi
  D) Kamu kesiminin kalkınmanın öncüsü olarak görülmesi
  E) Kalkınmanın finansmanının dış kaynaklara dayandırılması

  18. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanmasına neden olan düzenlemeler arasında yer almaz?
  A) Petrol Yasası
  B) Yerli sermayenin olmadığı sektörlere girmesine izin verilmesi
  C) Yabancı yatırımcıların kâr transferine izin verilmesi
  D) Yabancı sermayenin döviz olarak getirilmesine izin verilmesi
  E) Yabancı sermayenin patent ve lisans hakkı şeklinde gelmesine izin verilmesi

  19. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
  A) 25 Şubat 1930
  B) 15 Nisan 1934
  C) 18 Mart 1946
  D) 18 Nisan 1958
  E) 24 Ocak 1980

  20. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde en çok sermaye girişi hangi yolla olmuştur?
  A) Özel yabancı sermaye
  B) Proje kredileri
  C) NATO kredileri
  D) Özel çekme hakları
  E) Avrupa Para Birliği kredileri

  21. Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın amaçlarından biri değildir?
  A) Yerli ve yabancı ortaklıkları desteklemek
  B) Özel kesimin gelişmesini desteklemek
  C) Kamu kesiminin gelişmesini desteklemek
  D) Özel kesime dış kaynaklı kredi sağlamak
  E) Hisse senedi ve tahvillerin özel kesime geçmesine yardım etmek

  22. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulamaya konulan istikrar önlemlerinden biri değildir?
  A) TL’nin devalüasyonu
  B) İthalata serbestlik tanınması
  C) Para arzının kısıtlanması
  D) Bütçe harcamalarının genişletilmesi
  E) KİT ürünlerinin fiyatlarının artırılması

  23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1970’li yıllarda ağırlaşan ekonomik bunalımın en önemli göstergesi olarak kabul edilir?
  A) Dış ödemeler açıkları
  B) İşsizlik
  C) Enflasyon
  D) İç borç miktarı
  E) Devalüasyonlar

  24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi dönemde ithal ikameci sanayileşme politikalarının uygulanmasına olanak sağlayan koşullardan biri değildir?
  A) Mutlak korumacılığın uygulanması
  B) İthalat kotalarının varlığı
  C) İhracatın teşvik edilmesi
  D) Düşük faizli kredi uygulaması
  E) Ara malları üreten sektörlerin dış rekabete açılması

  25. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerin ortalarından itibaren kamunun finansman ihtiyaçlarının T.C. Merkez Bankası dışından sağlanması için yapılan uygulamalardan biri değildir?
  A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
  B) Kamunun hazine bonosu satışına başlaması
  C) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi
  D) Bankalararası para piyasasının kurulması
  E) Kamunun tahvil satışına başlaması


  CEVAPLAR:

  1. C
  2. E
  3. D
  4. A
  5. E
  6. D
  7. A
  8. E
  9.C
  10. B
  11. D
  12. E
  13. A
  14. B
  15. C
  16. D
  17. E
  18. B
  19. A
  20. B
  21. C
  22. D
  23. A
  24. E
  25. c
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Aşağıdakilerden hangisi 1980-1990 yılları arasında Türkiye’de ihracatta gözlenen hızlı artışın temel nedenlerinden biri değildir?
  A) İç talebin daraltılması
  B) Ücret ve maaşlarda artışın sınırlandırılması
  C) Kapasite kullanım oranlarının artması
  D) Yeni üretim kapasitelerinin yaratılması
  E) İhracatta vergi iadesinin uygulanması

  2. “Barış içinde bir arada yaşama” doktrini hangi ülke tarafından ve hangi amaçla ortaya atılmıştır?
  A) Sovyetler Birliği tarafından, kapitalizm ve sosyalizmin bir arada yaşayabileceğini göstermek
  için
  B) Çin Halk Cumhuriyeti tarafından, komünist parti öncülüğünde liberal bir ekonomik dönüşümü
  meşrulaştırmak için
  C) Federal Almanya tarafından, her iki Almanya’nın birbirini tanıyarak var olabileceğini belirtmek için
  D) ABD tarafından, nükleer silahlara ilk başvuran ülke olmayacağını göstermek için
  E) Bağlantısız ülkeler tarafından, her iki bloka eşit mesafede durulacağını bildirmek için

  3. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak tanınmamaktadır?
  A) Vatikan B) Lüksemburg C) Andora D) Malta E) İskoçya

  4. Türkiye aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisine taraf değildir?
  A) BM İnsan Hakları Sözleşmesi
  B) BM İşkence Sözleşmesi
  C) Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
  D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  E) İkiz Sözleşmeler

  5. Aşağıdaki siyasi/idari birimlerden hangisinin bağımsızlık ilanı, kendi kaderini tayin hakkı ilkesi
  uyarınca uluslararası alanda tanınmıştır?
  A) Kosova B) Slovenya C) Çeçenistan D) Keşmir E) Osetya

  6. 1970’lerde Çin ve ABD arasında başlayan yakınlaşma sürecine ne ad verilmektedir?
  A) Ping-pong diplomasisi
  B) Sessiz diplomasi
  C) Salam politikası
  D) Açık kapı politikası
  E) Gizli diplomasi

  7. Meiji dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin modernleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?
  A) Japonya B) Çin C) Kore D) Hindistan E) Rusya

  8. Aşağıdakilerden hangisi Napolyon Savaşları sona erdiğinde Avrupa’da düzeni sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantıdır?
  A) Berlin Kongresi
  B) Paris Kongresi
  C) Viyana Kongresi
  D) Londra Konferansı
  E) Brüksel Konferansı

  9. Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak kurulan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Hırvatistan D) Sırbistan E) Arnavutluk

  10. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın Avusturya’yı ilhakına ne ad verilir?
  A) Barbarossa Harekâtı
  B) Anschluss
  C) Saar Plebisiti
  D) Lebensraum
  E) Dresden Bombardımanı

  11. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye’ye askerî malzeme yardımına başlaması aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
  A) Balkan Paktı
  B) Marshall Yardımı
  C) Eisenho**r Doktrini
  D) Truman Doktrini
  E) Johnson Doktrini

  12. Aşağıdakilerden hangisi nükleer savaş tehlikesi yaratan Soğuk Savaş krizlerinden biridir?
  A) 1948 Berlin Krizi
  B) 1950-1953 Kore Savaşı
  C) 1962 Küba Krizi
  D) 1967 Altı Gün Savaşı
  E) 1979 İran Krizi

  13. Filistin Sorunu için oluşturulan Dörtlü Grup’un (Quartet) üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) ABD, Rusya, BM, AB
  B) ABD, Rusya, Almanya, Fransa
  C) AB, NATO, BM, AGİT
  D) ABD, Rusya, Çin, AB
  E) İsrail, Mısır, Filistin, Suriye

  14. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Irak ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
  A) Çekiç Güç
  B) Hama Ayaklanması
  C) Halepçe Katliamı
  D) Huzur Operasyonu
  E) Çelik Harekâtı

  15. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı değildir?
  A) Uluslararası Para Fonu
  B) Uluslararası Adalet Divanı
  C) Dünya Sağlık Örgütü
  D) Afrika Birliği Örgütü
  E) Gıda ve Tarım Örgütü

  16. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kabul ettiği stratejilerden biri değildir?
  A) Esnek karşılık B) Kitlesel karşılık C) Sınırlı savaş D) Derinlikte savaş E) Topyekün savaş

  17. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e sınırı olan NATO üyesi ülkelerden biridir?
  A) Malta B) İspanya C) Portekiz D) İsrail E) Kıbrıs Rum Kesimi

  18. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa güvenliği ile doğrudan bağlantılı değildir?
  A) BAB B) AGSP C) NATO D) AGİT E) MEDA

  19. Aşağıdakilerden hangisi bir AB kurumu değildir?
  A) Avrupa Parlamentosu
  B) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
  C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  D) Avrupa Komisyonu
  E) Avrupa Sayıştayı

  20. İngiltere, İrlanda ve Danimarka AB’nin kaçıncı genişleme dalgasında örgüte katılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyesidir?
  A) Norveç B) İsveç C) İsviçre D) İzlanda E) Hırvatistan

  22. Aşağıdaki örgütlerin hangisinde Barış İçin Ortaklık programı geliştirilmiştir?
  A) AB B) BM C) NATO D) AGİT E) OECD

  23. Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay tarafından Güney Amerika’da ortak bir pazar yaratma amacıyla 1991 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) CARICOM B) LAFTA C) ASEAN D) MERCOSUR E) CACM

  24. Uluslararası barış uygulama gücü SFOR Bosna- Hersek’teki görevini 2004’te hangi kuvvete devretmiştir?
  A) IFC B) KFOR C) ISAF D) IFOR E) EUFOR

  25.Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda planlı kalkınmaya geçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
  A) 1950’li yılların sonlarındaki dış ödeme güçlükleri ve enflasyon
  B) Ekonomi yönetiminde teknokratlara yer verme isteği
  C) Dünyadaki planlama uygulamalarının başarısı
  D) Yerli ticaret sermayesinin daha çok kaynak istemesi
  E) Dış borç verenlerin isteği

  CEVAPLAR:

  1. D
  2. A
  3. E
  4. C
  5. B
  6. A
  7. A
  8. C
  9. E
  10. B
  11. D
  12. C
  13. A
  14. B
  15. D
  16. E
  17. B
  18. E
  19. C
  20. A
  21. B
  22. C
  23. D
  24. E
  25. D
  cerennur bunu beğendi.
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Aşağıdakilerden hangisi dekolonizasyon (sömürgeciliğin tasfiyesi) sürecinin uluslararası ilişkilerde yarattığı sonuçlardan biri değildir?
  A) BM çerçevesinde Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen girişiminin ortaya çıkması
  B) Bağlantısızlık hareketinin ortaya çıkması
  C) Uluslararası örgütlerin sayısının artması
  D) Üçüncü Dünyacılığın bir alternatif ideoloji olarak ortaya çıkması
  E) Dünyada enerji maliyetlerinin ucuzlaması

  2. Aşağıdakilerden hangisi bir devlet olmakla birlikte BM’de gözlemci üye statüsündedir?
  A) Andora B) İsviçre C) San Marino D) Vatikan E) Monako

  3. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği düzenlemelerden biri değildir?
  A) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
  B) Boğazların silahsızlandırılmış statüsünün sona erdirilmesi
  C) Boğazların askerden arındırılmış statüsünün sona erdirilmesi
  D) Boğazların uluslararası boğaz statüsünün sona erdirilmesi
  E) Boğazlardaki seyrüsefer serbestliğinin süresiz kılınması

  4. Aşağıdakilerden hangisi bir başka devlet ülkesini işgal ettiği gerekçesiyle Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarılan tek devlettir?
  A) ABD B) Sovyetler Birliği C) Almanya D) Japonya E) İtalya

  5. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Fransa’nın Nazi Almanyası’na karşı izlediği “yatıştırma” politikası olarak tanımlanamaz?
  A) İngiltere ve Fransa’nın, Çekoslovakya’nın Almanya tarafından ele geçirilmesine tepkisiz kalmaları
  B) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Ren bölgesini silahlandırmasına tepkisiz kalmaları
  C) İngiltere ve Fransa’nın, Avusturya’nın Almanya tarafından ilhak edilmesine tepkisiz kalmaları
  D) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Polonya’yı işgaline tepkisiz kalmaları
  E) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın hava kuvvetleri oluşturmasına tepkisiz kalmaları

  6. Aşağıdakilerden hangisi Arap milliyetçiliğinin yarattığı bölgesel sonuçlardan biridir?
  A) 1958’de Mısır ile Suriye’nin birleşmesi
  B) 1969’da İslam Konferansı Örgütünün kurulması
  C) 1970’te Ürdün’de iç savaşın çıkması
  D) 1977’de Enver Sedat’ın Kudüs’ü ziyareti
  E) 1991 Körfez Savaşından sonra Filistinlilere yönelik desteğin artması

  7. 1978 - Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir.
  B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır.
  C) Sina yarımadası Mısır’a geri verilmiştir.
  D) İsrail ile Suriye arasında barış müzakerelerine başlanması kabul edilmiştir.
  E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk barış anlaşmasıdır.

  8. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri olarak kabul edilir?
  A) 1946 - İran Meclisi’nin Sovyetler Birliği ile petrol anlaşmasını iptal etmesi
  B) 1948 - Berlin Krizi
  C) 1948 - Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması
  D) 1948 - İsrail’in kurulması
  E) 1956 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi kararları

  9. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Asya’da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?
  A) Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorununun ortaya çıkması
  B) Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının yaşanması
  C) Vietnam’ın Kamboçya’yı işgali
  D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının yaşanması
  E) Japonya ile SSCB’nin Kuril Adaları nedeniyle çatışmaları

  10. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan krizlerden biri değildir?
  A) 1948 - Prag Darbesi
  B) 1956 - Süveyş Krizi
  C) 1960 - U-2 Krizi
  D) 1962 - Küba Krizi
  E) 1979 - Afganistan Krizi

  11. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Türkiye bu ülkelere bir model olarak sunulmuştur.
  B) Türkiye, 1990’ların başında etnik ve dinsel bağlardan hareket ederek bu ülkelerle yakınlaşma
  politikası izlemiştir.
  C) Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda günümüze dek tarafsız bir tutum benimsemesi Orta
  Asya ülkelerinin tepkisini çekmiştir.
  D) Türkiye’nin bölgeye açılma politikasındaki plansızlık ve yetersizlik, ikili ilişkilerin yoğunluğunun 1990’ların ikinci yarısından itibaren azalmasına neden olmuştur.
  E) Türkiye, Askerî Eğitim ve İşbirliği Antlaşmaları aracılığıyla Orta Asya ülkelerinde askerî personel
  yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

  12. Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) ABD, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girmesini desteklemiştir.
  B) Türkiye, ABD’nin NATO aracılığıyla Yugoslavya’yı bombalamasına itiraz etmiştir.
  C) ABD, Türkiye’ye yaptığı her 7 birimlik askerî yardım için Yunanistan’a 10 birimlik askerî
  yardım yapmıştır.
  D) Türkiye, ABD’den gelen Johnson Mektubu’ndan sonra ülkedeki ABD üslerinin faaliyetlerini askıya almıştır.
  E) Türkiye - ABD ilişkilerinin çerçevesini oluşturan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması
  1990’da yenilenmeyerek yürürlükten kalkmıştır.

  13. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda yaşanan Makedonya sorunuyla ilgili gelişmelerden biri değildir?
  A) Yunanistan, Makedonya adının kendi tarihine ait olduğunu savunmuştur.
  B) Yunanistan, Makedonya’nın uluslararası örgütlere üyeliğini engellemeye çalışmıştır.
  C) Makedonya, Yunanistan’daki Makedon azınlığın baskı altında olduğunu ileri sürmüştür.
  D) Makedonya, Arnavutluk’taki Makedon azınlığın haklarının çiğnendiğini ileri sürmüştür.
  E) Bulgaristan, Makedonya’nın Bulgaristan tarihinin simgelerini kendisine mal etmeye çalıştığını ileri sürmüştür.

  14. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri birbirleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişkiye girmelerine de izin vermemişlerdir.
  B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş’ın özelliklerinden biridir.
  C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvur-madıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir.
  D) Soğuk Savaş döneminde yoğun bir silahlanma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır.
  E) Soğuk Savaş iki bloğun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstünlük mücadelesini sürdürmesidir.

  15. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında insan hakları alanında yaşanan gelişmelerden biridir?
  A) BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin kurulması
  B) BM Genel Sekreterine insan hakları ihlalleri konusunda yaptırım yetkisi verilmesi
  C) Baskı altındaki azınlıklara ayrılma hakkının tanınması
  D) Her kıtada azınlık ve insan haklarına ilişkin bir bölgesel komite kurulması
  E) AGİT çerçevesinde acil insani müdahale gücü kurulması


  CEVAPLAR:

  1. D
  2. E
  3. D
  4. D
  5. B
  6. D
  7. A
  8. D
  9. B
  10. E
  11. B
  12. C
  13. A
  14. D
  15. A

  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Karma Testi 4

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nda 1 Ağustos 1975'te Helsinki'de imzalanan Nihai Senet'in önemini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklamaktadır?
  A)1945'ten sonra uluslararası ilişkilerin en duyarlı konusunu oluşturan ve genel barış antlaşmasına kavuşturulamayan Almanya sorununu ele alan geniş katılımlı bir konferansın bitiminde imzalanmıştır.
  B)Doğu-Batı blokları arasındaki ilişkileri geliştirmeye yöneliktir.
  C)İnsan hakları konusunun uluslararası ilişkilerdeki ağırlığının arttığını göstermektedir.
  D)Bir Avrupa başkentinde (Helsinki'de) imzalandığı halde Avrupa'nın uluslararası alandaki gücünün azaldığını belgelemektedir.
  E)Bilim ve teknoloji konularının uluslararası ilişkilerdeki ağırlığının arttığını göstermektedir.

  2. Kore Savaşı hangi yıl ortaya çıktı?
  A)1948
  B)1949
  C)1950
  D)1951
  E)1952

  3.II.Dünya Savaşı'na ABD'nin katılmasından sonra, müttefikler arası konferansıarda tartışılan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Balkanlar ve Orta Avrupa'daki rejmlerin geleceği
  B)SSCB'nin Uzakdoğu savaşına girmesi
  C)Almanya'nın rejim sorunu
  D)Batılıların Almanya'ya karşı ikinci bir cephe açması
  E)Balkanlarda nüfuz bölgelerinin paylaşılması

  4.Aşağıdakilerden hangisi sivil kitle örgütlerinden biridir?
  A)Uluslararası Hukukçular Komisyonu
  B)Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
  C)BM Genel Kurulu
  D)Bakanlar Konseyi
  E)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  5.Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'ndan sonra İnsan Hakları düşüncesinin yaygınlaşmasının
  nedenlerinden biri değildir?
  A)Savaşın demokratik ülkelerin zaferiyle sonuçlanmış olması
  B)NATO ve Varşova Paktı'nın kurulması
  C)Savaşın insan haklarını kökten reddeden faşist rejimlere karşı yürütülmüş olması
  D)Savaş sırasında pek çok ülkede insan haklarının hiçe sayılmış olması
  E)Barış ve İnsan Hakları arasındaki ilişkinin açıkça görülmesi

  6.Sovyet sisteminde, yeniden yapılanma demek olan "perestroyka" ve yönetimde saydamlık anl***** gelen "glasnost" kavramlarını ortaya atarak yenileşme sürecini başlatan lider kimdir?
  A)Gorbaçov
  B)Stalin
  C)Yeltsin
  D)Kruçef
  E)Brejıev

  7.Aşağıdakilerden hangisi Orta ve Güney Amerika ülkelerinde büyük etki yapmış ve gerilla hareketlerinin başlamasına yol açmıştır?
  A)ABD'nin baskıcı bir politika izlemesi
  B)Küba Devrimi
  C)SSCB'nin etki alanını genişletme amacı
  D)Latin Amerika ülkelerinin ön plana çıkma isteği
  E)Ekonomik bunalımın ortaya çıkması

  8.Küreselleşmeyi tarihsel gelişim aşamalarına göre ele alan düşünür kimdir?
  A)M.**ber
  B)K.Marks
  C)İ.Wallerstein
  D)R. Robertson
  E)A. Giddens

  9.Aşağıdakilerden hangisi Kruçef döneminde SSCB'de görülen değişikliklerden biridir?
  A)Çok partili sisteme yumuşak bir geçiş
  B)Varşova Paktı'nın dağıtılması
  C)Ekonominin yönetiminde liberalleşme
  D)Tarım topraklarının köylülere geri verilmesi
  E)Komünist Partisi'nin yönetim tekelinin yumuşatılması

  10.Küreselleşme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A)Küreselleşme toplumlar arası bütünleşmeyi sağlayan düzendir.
  B)Küreselleşme uluslararasılaşmadır.
  C)Küreselleşme Batı emperyalizminin yeri bir yayılma politikasıdır.
  D)Küreselleşme toplumların karşılıklı etkileşim süreçlerini kapsayan çok yönlü bir oIgudur.
  E)Küreselleşme yeni bir dünya düzenidir.

  11.1950 öncesinde uygulanan seçim yasasının demokrasiyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Bir ilde en çok oyu olan partinin bütün milletvekilliklerini alması
  B)Seçimlerde yargı denetiminin getirilmesi
  C)Gizli oy, açık tasnif yönteminin uygulanması
  D)Bölgesel seçim barajının yüksekliği
  E)Ulusal seçim barajının yüksekliği

  12.1945'ten sonra Türkiye'de kurulan çok partili düzenin önemli eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Öğretmenlerin parti kuramaması
  B)İki partiden fazlasının kurulmasına izin verilmemesi
  C)Partilerin gazete çıkarmak zorunluluğunun olması
  D)Sosyalist partilerin yaşamasına izin verilmemesi
  E)Partilerin yöneticilerinin çok yaşlı olması

  13.Aşağıdakilerden hangisi 1961 sonrası gelişen sol öğrenci hareketinin temel özelliklerinden biri değildir?
  A)Parlamento dışı bir muhalefet odağı niteliği kazanması
  B)Türkiye'deki sendikal hareketi denetimi altına alması
  C)Bağımsızlık ve demokrasi sloganlarını kullanması
  D)Giderek kitlesellik kazanması
  E)İçindeki bazı grupların silahlı eyleme yönelmesi

  14.Demokrasiyi geliştirmek vaadiyle iktidara gelen DP, iktidarı boyunca en çok neye önem verdi?
  A)Bütün komşu ülkelerle dostluğu geliştirmeye
  B)Gericilikle mücadeleye
  C)Kültür ve eğitimde kalkınmaya
  D)İktisadi kalkınmaya
  E)Ahlak ve terbiyeyi geliştirmeye

  15.27 Mayıs Devrimini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi yeni anayasayı yapmak için hangi kuruluşu görevlendirdi?
  A)Kurucu Meclis
  B)Danışma Meclisi
  C)Milli Güvenlik Konseyi
  D)Senato
  E)Türkiye Büyük Millet Meclisi

  16.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koalisyon hükümeti hangi partiler arasında ve kimin başkanlığında kurulmuştur?
  A)AP-CHP - R. Gümüşpala
  B)CHP-AP-CKMP - O. Bölükbaşı
  C)CHP-AP - C. Gürsel
  D)AP-CKMP-YTP - S. Demirel
  E)CHP-AP -İ.İnönü

  17.Aşağıdakilerden hangisi Kurucu Mecliste temsil edilmemiştir?
  A)Barolar
  B)Demokrat Parti üyeleri
  C)Basın kuruluşları
  D)Cumhuriyet Halk Partisi
  E)Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

  18.Aşağıdakilerden hangisi, 1973 seçimlerinin önemli sonuçlarından biri değildir?
  A)AP'nin oy kaybına uğraması
  B)MSP'nin TBMM'ye 48 üye sokması
  C)Naim Talu'nun başbakanlığa atanması
  D)Hiç bir partinin parlamentoda çoğunluk sağlayamaması
  E)CHP'nin en büyük parti haline gelmesi

  19.Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart muhtırasından sonra anayasada gerçekleştirilen değişikliklerden biri değildir?
  A)Kamu görevlilerinin sendika kurma hakkının kaldırılması
  B)Dernek ve sendika kurma haklarının sınırlanması
  C)Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırlanması
  D)Yargı bağımsızlığının zayıflatılması
  E)Anayasanın toplumu ileri götürecek demokratik bir proje kimliği kazanması

  20.Aşağıdakilerden hangisi "Milliyetçi Cephe" hükümetleri döneminin iç politikada yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
  A)Ülkede sokak çatışmalarının artması
  B)İşçi hareketinin yaygınlık kazanması
  C)CHP'nin gücünü yitirmesi
  D)Demokratik Parti'nin çözülmesi
  E)MHP ve MSP'nin devlet kadroları içinde güç kazanması

  21.Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'nın genel niteliklerinden biri değildir?
  A)Yargı organının zayıflatılması
  B)Uzun ve ayrıntılı bir metin olması
  C)İnsan haklarının güçlendirilmesi
  D)Ordunun siyasal sistem içindeki rolünün artırılması
  E)Yürütmenin güçlendirilmesi

  22.Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül Askeri Müdahalesinin ardından siyasal rejimin sivilleşmesini sağlayan adımlardan biridir?
  A)Sol olayların artması
  B)TBMM'nin Bülent Ulusu'yu başkan seçmemesi
  C)Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi
  D)Siyasi yasakların kalkması
  E)SODEP'in parlamentoya girmesi

  23.Türkiye ile İran arasında Cumhuriyetle birlikte kurulan iyi ilişkiler hangi olaydan sonra bozulmaya yönelmiştir?
  A)Şeyh Sait isyanını desteklediğinin saptanması ile
  B)Sadabaat Paktının kurulması ile
  C)Bağdat Paktının süresinin bitimi ile
  D)Ali Akbar Rafsancani'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi ile
  E)1979'da İran devriminin başlaması ile

  24.Kırdan kente ilk büyük göç dalgası hangi yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır?
  A)1930'lu yıllarda devletçilik politikasının uygulamaya konulması ile
  B)1923 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra
  C)1950'li yıllarda DP iktidarı ile
  D)1980 sonrasında liberal ekonomi politikalarının uygulamaya konulması ile
  E)1960'lı yıllarda planlı ekonomik kalkınma ile

  25.Dışarıdan ithal edilen bir malın iç piyasada yerli sanayici tarafından üretilmesi gerektiği, hangi sanayileşme politikasının amacıdır?
  A)Karma ekonomik politika
  B)Devletçi politika
  C)Ekonomik kalkınmacı politika
  D)Liberal ekonomik politika
  E)İthal ikameci politika

  26.Aşağıdakilerden hangisi, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığı sorununu Türkiye ile müzakere etmekten kaçınırken ileri sürdüğü nedenlerden biridir?
  A)Türkiye'nin olaya taraf olmasının hukuki bir mesnedi olmadığını iddia etmesi
  B)Türkiye'nin Batı Trakya meselesini suistimal ettiğini iddia etmesi
  C)Müzakeraye Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini öne sürmesi
  D)Sorunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi gerektiğini öne sürmesi
  E)Batı Trakya'da Türk değil, sadece Müslüman vatandaşların olduğunu iddia etmesi

  Yanıtlar:

  1.A 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.D 11.A 12.D 13.B 14.D

  15.A 16.E 17.B 18.C 19.E 20.C 21.C 22.B 23.E 24.C 25.E 26.E


  Türk ve Dünya Tarihi Karma Testi 2

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.SSCB'nin askeri işbirliğine yönelik olarak Doğu Bloku içinde oluşturduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A)COMECON
  B)Varşova Paktı
  C)Cominform
  D)NATO
  E)CENTO

  2.Aşağıdakilerden hangisi sivil kitle örgütlerinden biridir?
  A)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  B)Avrupa İnsan Hakları Komisyorıu
  C)Bakanlar Konseyi
  D)Uluslararası Hukukçular Komisyonu
  E)BM Genel Kurulu

  3.Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa demokrasilerinde rejimin tehdit altına düşmemesinin nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)Ekonomik ve toplumsal gelişmenin sürdürülebiimiş olması
  B)Soğuk savaşın tırmanması ve Sovyet tehdidinin artması
  c)Terörist eylemlerin demokratik yöntemlerle engellenebilmiş olması
  D)Komünist partilerin tutumu
  E)Bu ülkelerde demokratik değerlerin güçlü kökleri olması

  4.Aşağıdakilerden hangisi Kruçef döneminde SSCB'de görülen değişikliklerden biridir?
  A)Çok partili sisteme yumuşak bir geçiş
  B)Varşova Paktı'nın dağıtılması
  C)Ekonominin yönetiminde liberalleşme
  D)Tarım topraklannın köylülere geri verilmesi
  E)Komünist Partisi'nin yönetim tekelinin yumuşatılması

  5.Aşağıdakilerden hangisi sosyalist bir dünya sisteminin oluşamamasının temel nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)Çin-Sovyet çatışması
  B)Kapitalist ülkelerin hızlı bir sosyo-ekonomik gelişme göstermesi
  C) Bazı gelişmekte olan ülkelerde sosyalist yönetimlerin iktidara gelmesi
  D)Sosyalist ülkelerdeki büyük silahlanma harcamaları
  E)Kapitalist ülkelerin sahip olduğu büyük ekonomik güç

  6.Aşağıdakilerden hangisi,Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra bağımsızlığını kazanan devletlerden biri değildir?
  A)Hırvatistan
  B)Makedonya
  C)Bosna-Hersek
  D)Karadağ
  E)Slovenya

  7.Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi hangi anlaşma ile gerçekleşmiştir?
  A)1990 Berlin
  B)1990 Bürüksel
  C)1990 Moskova
  D)1991 Londra
  E)1991 Paris

  8.1980'lerin sonlarından itibaren NATO'nun ''yeni kimliğini" oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıstır?
  A)Birleşmiş Milletler'le işbirliği halinde bazı görevler üstlenilmesinin gerekli olabileceği
  B)Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen Rusya'nın hala güçlü olması
  C)NATO'nun, dünya sorunları karşısında Batılı demokrasiler için ortak bir platform özelliğini sürdürmesi gerekliliği
  D)Bir çok eski Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin NATO'ya üye olmak istemesi
  E)Söz konusu dönemde NATO ülkelerinde genellikle ittifakın sürdürülmesinden yana olan hükümetlerin işbaşında bulunması

  9.Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün ünlü dörtlü takriri CHP grubunda reddettirmesinin nedeni olamaz?
  A)Dünya dengesi içinde Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmak
  B)CHP içindeki muhalifleri ayrı bir parti kurmaya yöneltmek
  C)CHP içindeki muhalefetten kurtulmak
  D)Çok partili düzene geçmek
  E)Yeni kurulacak partinin Atatürk Devrimine karşı olmasını önlemek

  10.Aşağıdakilerden hangisi Recep Peker'i istifaya götüren gelişmeler arasında sayılamaz?
  A)Çok partililiği sindirememiş olması
  B)İnönü'nün, CHP içinde Peker'e karşı bir hareket başlatması
  C)Yeni bir parti kurma hazırlığında olması
  D)Nihat Erim'in başını çektiği grubun, Peker'e karşı oy kullanmalan
  E)DP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunması

  11.İnönü, CHP ile Demokrat Parti arasında oluşan gerginliği gidermekiçin 1947'de ne yaptı?
  A)7 Eylül Kararlarını aldırdı.
  B)ABD ile iyi ilişkiler başlattı.
  C)KÖf Enstitülerini kurdurdu.
  D)12 Temmuz Beyannamesini çıkarttı.
  E)Recep Peker'i başbakan atadı.

  12.Aşağıdakilerden hangisi Kurucu Mecliste temsil edilmemiştir?
  A)Barolar
  B)Cumhuriyet Halk Partisi
  C)Basın kuruluşlan
  D)Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
  E)Demokrat Parti üyeleri

  13.Aşağıdakilerden hangisi CHP'de "ortanın solu" hareketinin güç kazanmasının nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)Seçmenlerle bütünleşme çabası
  B)Aydınlar arasında sol düşüncenin güç kazanması
  C)CHP'nin devletçi geleneği
  D)CHP'nin özel mülkiyete karşı olması
  E)Sosyalist düşüncenin Türkiye'de yaygınlık kazanması

  14.Aşağıdakilerden hangisi 1961 gelişen sol/ öğrenci hareketinin özelliklerinden biri değildir?
  A)İçindeki bazı grupların silahlı eyleme yönelmesi
  B)Parlamento dışı bir muhalefet odağı niteliği kazanması
  C)Türkiye'deki sendikal hareketi denetimi altına alması
  D)Bağımsızlık ve demokrasi sloganlarını kullanması
  E)Giderek kitlesellik kazanması

  15.Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart 1971 muhtırasının üzerinde durduğu hususlardan biri değildir?
  A)Hükümetin ülkeyi huzursuzluk içine soktuğu
  B)Anayasanın öngördüğü reformların gerçekleşmediği
  C)Yeni bir hükümetin oluşturulması gerektiği
  D)Türkiye'nin geleceğinin ağır bir tehlike içine düştüğü
  E)Anayasanın değiştirilmesi gerektiği

  16.Aşağıdakilerden hangisi "Milliyetçi Cephe" hükümetleri döneminin iç politikada yol açtığı
  sonuçlardan biri değildir?
  A)Demokratik Parti'nin çözülmesi
  B)CHP'nin gücünü yitirmesi
  C)Ülkede sokak çatışmalannın artması
  D)MHP ve MSP'nin devlet kadroları içinde güç kazanması
  E)Işçi hareketinin yaygınlık kazanması

  17.Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi ülkede görülen siyasal bunalımın nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)Güçlü hükümetlerin kurulamaması
  B)Anayasanın sağladığı hak ve özgürlüklerin ülkeyi yönetilemez hale getirmesi
  C)Ekonomik bunalımın aşılamaması
  D) Şiddet hareketlerinin artması
  E)Güvenlik güçlerinin siyasal şiddetle mücadelede başanlı olamaması

  18.Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasında gösterilmemiştir?
  A)Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bölünme tehlikesi baş gösterdiği
  B)Siyasal partilerin görevlerini yapamadığı
  C)Devletin varlığına yönelik saldırıların yoğunluk kazandığı
  D)Ülkenin bir iç savaş eşiğine geldiği
  E) Devlet organlannın işlemez hale geldiği

  19.Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın yüksek bir oy oranıyla kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
  A)12 Eylül öncesi şiddet olaylarının yaratmış olduğu tepki
  B)Bir an önce demokrasiye dönme isteği
  C)Oylamanın anti-demokratik koşullarda yapılması
  D)AP ve CHP'nin Anayasa'yı desteklemiş olması
  E)Eski siyasal liderlere duyulan güvensizlik

  20.Aşağıdakilerden hangisi 1983 yılında çok partili yaşama dönülürken MGK'nın sahip olduğu yetkilerden biri değildir?
  A)Yeni partilerin genel başkanlarını belirlemek
  B)Uygun görmediği parti kurucularını veto etmek
  C)Dolaylı yolla bazı siyasal partilerin seçime girmesini engellemek
  D)Uygun görmediği milletvekili adaylannı veto etmek
  E)Uygun görmediği bağımsız milletvekili adaylannın seçime girmesini engellemek

  21.Türkiye'de ihraç ikameci sanayileşme ne zaman başlamıştır?
  A)1923'ten sonra
  B)1930'dan sonra
  C)1950'den sonra
  D) 1960'tan sonra
  E) 1980'den sonra

  22.1923-1930 yılları arasında daha çok hangi ekonomik politikalar uygulanmışbr?
  A)Liberal ekonomik politika
  B)Planlı ekonomik politika
  C) Sosyal ekonomik politika
  D) Karma ekonomik politika
  E) Devletçilik

  23.Su meselesi ve diğer bazı sorunlarda Arap ülkelerinin Türkiye'ye karşı birleşmelerinin nedenleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Arap ülkelerinin etnik ve dilsel ortaklığıyla
  B)Türkiye'nin bu ülkeler aleyhine tutumuyla
  C)Arap ülkelerinin geri kalmışlıklarından Osmanlı (Türk) yönetimini sorumlu tutmasıyla
  D)Filistin konusundaki Türk politikasıyla
  E) Türkiye'nin laiklik konusundaki tutumuyla

  24.Soğuk Savaş sonrası dönemde, Türkiye'nin en az sorunlu olduğu komşusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ermenistan
  B)Bulgaristan
  C) Iran
  D) Suriye
  E) Yunanistan

  Yanıtlar:

  1.B 2.D 3.B 4.C 5.C 6.D 7.C 8.E 9.A 10.C 11.D 12.E 13.D

  14.C 15.E 16.B 17.B 18.A 19.D 20.A 21.E 22.A 23.C 24.B
  cerennur bunu beğendi.
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  ağdaş Türk ve Dünya Tarihi Karma Testi 3

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.17 Kasım 1969'da Helsinki'de ABD ile SSCB arasındaki Stratejik Silahların Sınırlandırılması görüşmeleri ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yumuşama Dönemi
  B)Soğuk Savaş Dönem
  C) Bloklaşma Dönemi
  D)Soğuk Savaşın Çözülmesi Dönemi
  E)Bölgesel Gelişme Dönemi

  2.Avrupa Insan Haklan Sözleşmesindeki hakların korunmasıyla ilgili denetim mekanizması görevini aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yerine getirmektedir?
  A)Uluslararası Af Örgütü
  B)Helsinki izleme Komitesi
  C)Uluslararası Hukukçular Komisyonu
  D)Avrupa Insan Hakları Mahkemesi
  E)Paris Şartı

  3.Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin iç ve dış politikasında etkili olmamıştır?
  A)Irk çatışmalan
  B)Soğuk savaş
  C)Vietnam Savaşı
  D)Truman'ın başkan seçilmesi
  E)Watergate skandalı

  4.Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'da bir siyasal birlik oluşturma çabalarının nedenlerinden biri değildir?
  A)Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak
  B)İnsan Hakları başta olmak üzere ortak değerleri güçlendirmek
  C)Sömürgeciliğin tasfiyesini hızlandırmak
  D)Sovyet tehdidine karşı koyabilmek
  E)Barışı korumak ve güçlendirmek

  5.Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da benimsenen sosyalizmin niteliklerini yansıtmaz?
  A)Sosyal devlet mo****nin benimsemesi
  B)Kamu mülkiyetinin sömürü olmayan bir topluma yol açacağı inancının yaygınlık kazanması
  C)Karma ekonomi mo****nin benimsenmesi
  D)Emperyalist politikaları benimsemesi
  E)Marksist görüşlerden vazgeçilmesi

  6.Aşağıdakilerden hangisi Stalin dönemi Sovyet sosyalizminin özelliklerinden biri değildir?
  A)Stalin'in kişisel yönetimi
  B)Tarımda kollektivizm
  c) Hızlı bir sanayileşme programı
  D)Parti içi demokrasinin tam olarak işletilmesi
  E)Güçlü bir polis örgütü

  7.Küreselleşme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A)Küreselleşme toplumlar arası bütünleşmeyi sağlayan düzendir.
  B)Küreselleşme toplumların karşılıklı etkileşim süreçlerini kapsayan çok yönlü bir olgudur.
  C)Küreselleşme uluslararasılaşmadır.
  D)Küreselleşme Batı emperyalizminin yeni bir yayılma politikasıdır.
  E)Küreselleşme yeni bir dünya düzenidir.

  8.Aşağıdakilerden hangisi Giddens'a göre küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?
  A)Dünya kapitalist ekonomisi
  B)Ulus-devlet sistemi
  C)Dünya askeri düzeni
  D)Din
  E)Uluslararası iş bölümü

  9.1980'Ierin sonlarından itibaren NATO'nun "yeni kimliğini" oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A)Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen Rusya'nın hala güçlü olması
  B)Birleşmiş Milletler'le işbirliği halinde bazı görevler üstlenilmesinin gerekli olabileceği
  C)Söz konusu dönemde NATO ülkelerinde genellikle ittifakın sürdürülmesinden yana olan hükümetlerin işbaşında bulunması
  D)Bir çok eski Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin NATO'ya üye olmak istemesi
  E)NATO'nun, dünya sorunları karşısında Batılı demokrasiler için ortak bir platform özelliğini sürdürmesi gerekliliği

  10.Aşağıdakilerden hangisi 7 Haziran 1945'te CHP grubuna "Dörtlü Takrir" adıyla bilinen önergeyi veren grubun üyelerinden biri değildir?
  A)Refik Koraltan
  B)Celal Bayar
  C)Hasan Saka
  D)Fuat Köprülü
  E)Adnan Menderes

  11.Aşağıdakilerden hangisi, 12 Ocak 1959'da toplanan CHP'nin 14.Kurultayında kabul edilen "Ilk Hedefler Beyannamesi"nde yer almaz?
  A)Yüksek yargıçlar kurulunun oluşturulması
  B)Basın özgürlüğünün sağlanması
  C)Grev ve sendika kurma hakkının tanınması
  D)Seçimde nisbi temsil usulünün kabulü
  E)Vatan Cephesi Örgütü'nün desteklenmesi

  12.DP'nin CHP'yi baskı altına almak için 1960'ta TBMM'de kurdurduğu kurulun adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tahkikat Komisyonu
  B)İnönü'nün Yurt içi Gezilerini Önleme Komisyonu
  C)CHP'nin Suistimallerini Soruşturma Komitesi
  D)CHP'nin Haksız iktisaplannı Men Komisyonu
  E)Komünizmle Mücadele Demeği

  13.Aşağıdakilerden hangisinin 1961 Anayasasının hazırlanmasında bir rolü olmamıştır?
  A)Milli Birlik Komitesi
  B)Temsilciler Medisi
  C)TBMM
  D)Temsilciler Medisi Anayasa Komisyonu
  E)Kurucu Meclis

  14.Aşağıdakilerden hangisi, 1960 sonrası sol hareketin gelişmesine katkı yapan ögelerden biri değildir?
  A)Siyasal düşünceler üzerindeki baskılann azalması
  B)Türkiye İşçi Partisinin kurulması
  C)Dünyada kapitalist olmayan yoldan kalkınma fikrinin güçlenmesi
  D)Yön Dergisi ve Sosyalist Kültür Derneğinin kurulması
  E)Türkiye'de Sovyet etkisinin artması

  15.Aşağıdakilerden hangisi CHP'de "ortanın solu" hareketinin güç kazanmasının nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)CHP'nin özel mülkiyete karşı olması
  B)CHP'nin devletçi geleneği
  C)Seçmenlerle bütünleşme çabası
  D)Aydınlar arasında sol düşüncenin güç kazanması
  E)Sosyalist düşüncenin Türkiye'de yaygınlık kazanması

  16.Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart 1971 muhtırasında üzerinde durulan hususlardan biri değildir?
  A)Hükümetin ülkeyi huzursuzluk içine soktuğu
  B)Anayasanın öngördüğü reformların gerçekleşmediği
  C)Yeni bir hükümetin oluşturuması gerektiği
  D)Türkiye'nin geleceğinin ağır bir tehlike içine düştüğü
  E)Anayasanın değişirilmesi gerektiği

  17.Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde siyasal bunalımı doruğa çıkarmıştır?
  A)Yeni Cumhurbaşkanının bir türlü seçilememesi
  B)Hükümetin bir azınlık hükümeti olması
  C)Dışişleri Bakanının TBMM tarafından görevden düşürülmesi
  D)Yaygın işçi hareketleri
  E)Ekonomik istikrar paketinin başarısızlığı

  18.Aşağıdakilerden hangisi, 1980 öncesi, ülkede görülen siyasal bunalımın nedenlerinden biri sayılamaz?
  A)Anayasanın sağladığı hak ve özgürlüklerin ülkeyi yönetilemez hale getirmesi
  B)Şiddet hareketlerinin artması
  C)Ekonomik bunalımın aşılamaması
  D)Güçlü hükümetlerin kurulamaması
  E)Güvenlik güçlerinin siyasal şiddetle mücadelede başarılı olamaması

  19.Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasında gösterilmemiştir?
  A)Devletin varlığına yönelik saldırıların yoğunluk kazandığı
  B)Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bölünme tehlikesi baş gösterdiği
  C)Ülkenin bir iç savaş eşiğine geldiği
  D)Siyasal partilerin görevlerini yapamadığı
  E)Devlet organlarının işlemez hale geldiği

  20.Aşağıdakilerden hangisi 1991 genel seçimlerinin en önemli siyasal sonuçlarından biri sayılamaz?
  A)Tansu Çiller'in bakan olması
  B)RP'nin başını çektiği seçim ittifakının yüksek oranda oy almış olması
  C)Hiç bir partinin TBMM'de salt çoğunluğu sağlayamamış olması
  D)Sekiz yıllık ANAP iktidarının sona ermesi
  E)En çok oy alan iki partinin de sağ partiler olması

  21.Aşağıdakilerden hangisi 1983 yılında çok partili yaşama dönülürken MGK'nın sahip olduğu yetkilerden biri değildir?
  A)Uygun görmediği milletvekili adaylarını veto etmek
  B)Dolaylı yolla bazı siyasal partilerin seçime girmesini engellemek
  c)Uygun görmediği parti kuruculannı veto etmek
  D)Uygun görmediği bağımsız milletvekili adaylannın seçime girmesini engellemek
  E)Yeni partilerin genel başkanlarını belirlemek

  22.Dışarıdan ithal edilen bir malın iç piyasada yerli sanayici tarafından üretilmesi gerektiği, hangi sanayileşme politikasının amacıdır?
  A)Ekonomik kakınmacı politika
  B)İthal ikameci politika
  C)LiberaL ekonomik politika
  D)Devletçi politika
  E)Karma ekonomik politika

  23.Ülkenin istikrarlı, planlı ve dengeli kalkınmasının gerçekleştirilmesi için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi yıllarda uygulamaya konulmuştur?
  A)1958-1962
  B)1963-1967
  C)1968-1972
  D)1973-1977
  E)1978-1982

  24.Kırdan kente ilk büyük göç dalgası hangi yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır?
  A)1930' lu yıllarda devletçilik politikasının uygulamaya konulması ile
  B)1950'li yıllarda DP iktidarı ile
  C)1980 sonrasında liberal ekoromi politikalarının uygulamaya konulması ile
  D)1960'lı yıllarda planlı ekonomik kalkınma ile
  E)1923 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra

  25.Aşağıdakilerden hangisi, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığı sorununu Türkiye ile müzakere etmekten kaçınırken ileri sürdüğü nedenlerden biridir?
  A)Türkiye'nin olaya taraf olmasının hukuki bir mesnedi olmadığını iddia etmesi
  B)Batı Trakya'da Türk değil, sadece Müslüman vatandaşların olduğunu iddia etmesi
  C)Sorunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi gerektiğini öne sürmesi
  D)Türkiye'nin Batı Trakya meselesini suistimal ettiğini iddia etmesi
  E)Müzakereye Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini öne sürmesi

  Yanıtlar:

  1.A 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.C 11.E 12.A 13.C 14.E

  15.A 16.E 17.A 18.A 19.B 20.A 21.E 22.B 23.B 24.B 25.B

  daş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Test Soruları 3

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.Aşağıdakilerden hangisi İsrail, İngiltere ve Fransa’nın 1956’da Süveyş Sorunu yüzünden Mısır’a düzenledikleri saldırının siyasal sonuçlarından biri değildir?
  a) Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’daki etkisinin artması
  b) Mısır’ın, Süveyş Kanalı üzerinde tam denetim sağlaması
  c) İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’daki etkisinin büyük ölçüde azalması
  d) Bağdat Paktı’nın kurulması
  e) ABD’nin Orta Doğu’da daha etkili duruma gelmesi

  2.I. Truman Doktrini’nin ilanı
  II. Yalta Konferansı
  III. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
  IV. NATO’nun kurulması
  olaylarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  a) I, II, III, IV
  b) II, I, IV, III
  c) II, IV, I, III
  d) III, II, IV, I
  e) IV, II, III, I

  3.Aşağıdakilerden hangisi BM Antlaşması’nın ortak meşru müdafaayı öngören 51. maddesi uyarınca kurulan uluslararası örgütlerden biri değildir?
  a) NATO
  b) AGİT
  c) SEATO
  d) Varşova Paktı
  e) Bağdat Paktı

  4.Aşağıdakilerden hangisi hükümetler-dışı bir uluslararası örgüttür?
  a) Körfez İşbirliği Örgütü
  b) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
  c) Uluslararası Çalışma Örgütü
  d) Uluslararası Af Örgütü
  e) İngiliz Milletler Topluluğu

  5.Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisinin yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği adını almıştır?
  a) Avrupa Anayasası
  b) Avrupa Tek Senedi
  c) Roma Antlaşması
  d) Paris Antlaşması
  e) Maastricht Antlaşması

  6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde gerçekleştirdiği anayasal ve yasal reformlardan biri değildir?
  a) İdam cezasının kaldırılması
  b) OHAL’in kaldırılması
  c) Farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması
  d) Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi’nin onaylanması
  e) İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyete geçirilmesi

  7.ABD tarafından ortaya atılan “Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi” ile Türkiye’nin bağlantısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Türkiye bu girişim doğrultusunda İsrail’le ilişkilerini geliştirmektedir.
  b) Türkiye bu girişimin tamamen dışındadır.
  c) Türkiye bu girişimin yalnızca askeri yönüyle ilgilidir.
  d) Türkiye bu girişimde Rusya ile işbirliği yapmaktadır.
  e) Türkiye bu girişimin demokratik ortaklarından biridir.

  8. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Büyük Bunalımı’nın sonuçlarından biridir?
  a) Batı dünyasında Keynesyen politikalara geçilmesi
  b) Uluslararası ticaret hacminin artması
  c) İngiltere’nin uluslararası sistemin düzenleyicisi rolünü ABD’den devralması
  d) Batı dünyasında devletin ekonomiden çekilme sürecinin başlaması
  e) Batılı ülkelerin ekonomik güçlükleri aşmak için sömürgeciliğe hız vermesi

  9. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin onayıyla gerçekleştirilmiştir?
  a) Falkland Savaşı
  b) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali
  c) 1991 Körfez Harekâtı
  d) NATO’nun Kosova’ya müdahalesi
  e) ABD’nin Irak’ı işgali

  10. Aşağıdakilerden hangisi İran İslam Devrimi’nin yol açtığı uluslararası gelişmelerden biri değildir?
  a) Körfez İşbirliği Örgütünün kurulması
  b) Petrol fiyatlarının yükselmesi
  c) ABD’nin Stratejik Savunma Girişimini (SDI) başlatması
  d) ABD’nin Carter Doktrini’ni ilan etmesi
  e) ABD’nin Çevik Kuvveti (RDF) oluşturması

  11. BM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Uluslararası Adalet Divanı BM’nin organlarından biridir.
  b) Genel Kurulda bütün üye ülkelerin birer oy hakkı vardır.
  c) Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra, BM Barış Gücü operasyonlarına son verilmiştir.
  d) Güvenlik Konseyi geçici üyelerinin seçilmesinde coğrafi dağılım göz önüne alınır.
  e) BM ilkelerini sürekli ihlal eden bir devletin üyeliğine son verilebilir.

  12. Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki sorunlardan biriyle ilgili olarak savunduğu “Gri Alan” tezinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ege Denizi’nde bulunan ve Türkiye’ye ya da Yunanistan’a ait olmayan adacık ve kayalıkların statüsünün belirlenmesi gerekir.
  b) Yunanistan’ın FIR hattını karasularının genişliği olan 6 milden fazla genişletmesi uluslararası hukuka aykırıdır.
  c) Karasularının 12 mile çıkarılması Türkiye için bir yapılageliş (teamül) niteliği taşımamaktadır.
  d) Türkiye, kıta sahanlığının eşit uzaklık ilkesine uygun olarak sınırlandırılmasından yanadır.
  e) Ege Denizi kendine has özellikleri olan bir yarı kapalı denizdir.

  13. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Soğuk Savaş döneminde Doğu blokuna yönelik olarak izlediği çevreleme politikasının ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir?
  a) Neville Chamberlain
  b) Dexter White
  c) J.F. Kennedy
  d) F.D. Roosevelt
  e) George Kennan

  14.Aşağıdakilerden hangisi İki Savaş Arası dönemin gelişmelerinden biri değildir?
  a) ABD’nin New Deal politikasına geçmesi
  b) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
  c) İspanya’da iç savaşın çıkması
  d) Yunanistan’da iç savaşın çıkması
  e) Almanya’da Kapp Darbesi’nin yapılması

  15.Aşağıdakilerden hangisi günümüz uluslararası hukuk sisteminin temel belgesi sayılmaktadır?
  a) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü
  b) BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  c) BM Antlaşması
  d) Paris Şartı
  e) Milletler Cemiyeti Misakı

  16.Aşağıdaki ülkelerden hangisi Milletler Cemiyetine hiçbir zaman üye olmamıştır?
  a) ABD
  b) İtalya
  c) İngiltere
  d) Fransa
  e) SSCB

  17.Aşağıdakilerden hangisi Doğu bloku yıkıldıktan sonra Batılı devletlerin önerisi doğrultusunda eski sosyalist ülkelerde uygulanan bir politikadır?
  a) Şok terapi politikası
  b) Ulusal kalkınma politikası
  c) İzolasyon politikası
  d) Tarafsızlık politikası
  e) Yakın çevre politikası

  18.Aşağıdaki olaylardan hangisi Çin’in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur?
  a) Mançurya’nın işgali
  b) Kültür Devrimi
  c) Büyük Atılım
  d) Meiji Restorasyonu
  e) Afyon Savaşı

  Yanıtlar:1.d 2.b 3.b 4.d 5.e 6.d 7.e 8.a 9.c 10.c 11.c 12.a 13.e 14.d 15.c 16.a 17.a 18.e

  1. 27 Mayıs 1960'dan itibaren ordu adına hareket eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Temsilciler Meslisi
  B. Milli Birlik Komitesi
  C. Güvenlik Konseyi
  D. Danışma Konseyi
  E. On dörtler Komitesi

  2.1961 Anayasası'nı yapmakla görevlendirilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Kurucu Meclis
  B. Cumhuriyet Senatosu
  C. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  D. Temsilciler Meclisi
  E. Anayasa Organı

  3. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir?

  A. Birey, devlet ilişkilerinde bireyi yüce değer sayması,
  B. Yargıçlara büyük önem vermesi
  C. TBMM'nin aldığı bir kararla kabul edilmesi ve yürürlüğe sokulması
  D. İki meclisli sisteme geçmeyi öngörmesi
  E. Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını öngörmesi

  4.Aşağıdakilerden hangisi 1961-1971 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde görülen gelişmelerden biri değildir?

  A. Sosyalist düşüncenin aydınlar arasında giderek yaygınlaşması sonucu CHP'nin yeni bir kimlik
  arayışına yönelmesi
  B. CHP'nin kendisini siyasal yelpazedeki yerini "ortanın solu" olarak nitelendirmesi
  C. Bülent ecevit'in İsmet İnönü'nün desteğiyle CHP Genel Sekreterliğine seçilmesi
  D. Turhan Peyzoğlu'nun ve arkadaşlarının partiden ayrılması
  E. İsmet İnönü'nün yaşlanmasından dolayı genel başkanlığa Bülent Ecevit'in getirilmesi

  5.Aşağıdakilerden hangisi sol görüşlü öğrencilerin 1965 yılında kurduğu bir örgüttür?

  A. Türkiye devrimci Gençlik Federasyonu
  B. Yön Hareketi
  C. Milli Demokratik Devrim Cephesi
  D. Fikir Kulüpleri Federasyonu
  E. Sosyalist Öğrenciler Birliği

  6."12 Mart Muhtırası"ndan sonra aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Başbakanlığa getirilmiştir?

  A. Nihat Erim
  B. Ferit Melen
  C. Naim Talu
  D. Süleyman Hayri Ürgüplü
  E. Turhan Feyzioğlu

  7.Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart Dönemi'nde anayasada yapılan değişikliklere ilişkin hükümlerden biri değildir?

  A. Anayasa değişikliğinin iki aşamada gerçekleştirilmesi
  B. İlk olarak anayasanın hak ve özgürlükler kısmının değiştirilmesi
  C. Kamu görevlilerinin sendika kurma hakkının kaldırılması
  D. Çeşitli yargı kuruluşlarının yetkilerinin arttırılması
  E. Bakanlar Kurulu'na "Kanun Hükmünde Kararname" çıkarma yetkisinin verilmesi

  8.Aşağıdakilerden hangisi Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesine ilişkin yargılardan biridir?

  A. Ordunun baskısıyla seçilmesi
  B. CHP ve AP'nin uzlaşmasının sonucu olarak seçilmesi
  C. Cumhuriyet Senatosu'nun ısrarı sonucu seçilmesi
  D. Halkoyu sonucu seçilmesi
  E. Milli Güvenlik Kurulu'nun baskısı sonucu seçilmesi

  9.Aşağıdakilerden hangisi 1971-1980 yılları arasında kurulan siyasal partilerden biridir?

  A. Cumhuriyetçi Güven Partisi
  B. Milliyetçi Hareket Partisi
  C. Milli Selamet Partisi
  D. Büyük Türkiye Partisi
  E. Türkiye İşçi Partisi

  10.Aşağıdakilerden hangisi "Milliyetçi Cephe Hükümetleri" döneminde meydana gelen
  gelişmelerden biri değildir?

  A. Silahlı siyasal saldırıların artması
  B. MHP ve MSP kadrolaşmasının hız kazanması
  C. Popülist politikalarının uygulanması
  D. İktisadi liberalleşme programının uygulanması
  E. Enflasyonun kontrol altında tutulması

  11.Aşağıdaki yargılardan hangisi Milli Güvenlik Konseyi ile ilgili değildir?

  A. Yasama ve yürütme yetkilerini üstlenmesi
  B. Anayasa Düzeni Hakkında Kanunla kendi faaliyetlerini hukuksal bir çerçeveye oturtması
  C. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın aynı zamanda devlet başkanı görevini üstlenmesi
  D. Sıkıyönetim komutanlarının yetkilerini arttırması
  E. Anayasa çerçevesinde hareket etmesi

  12.Aşağıdakilerden hangisi Kurucu Meclis'in görevleri arasında değildir?

  A. Anayasayı yapmak
  B. Yasama yetkisini kullanmak
  C. Temel yasaları yapmak
  D. Siyasi partilerin faaliyetlerini denetlemek
  E. Milli Güvenlik Konseyi'ne yardımcı olmak

  13.Hazırlanan Anayasa hangi tarihte halk oylamasına sunulmuştur?

  A. 7 Kasım 1982
  B. 14 Mayıs 1983
  C. 7 Aralık 1982
  D. 6 Kasım 1982
  E. 5 Kasım 1983

  14.
  I. Milliyetçi Demokrasi partisi için kurulması
  II. Anavatan Partisi'nin Kurulması
  III.Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı seçilmesi
  IV. SODEP'in kuruluşunda çalışan bazı eski CHP'lilerin Çanakkale'de zorunlu ikamete gönderilmesi

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A. IV - I - II - III
  B. III - I - II - IV
  C. I - III - II - IV
  D. III - II - I - IV
  E. I - II - III - IV

  15.1994 yerel seçimlerinde bir önceki seçime göre en başarısız olan parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Refah Partisi
  B. Anavatan Partisi
  C. Sosyal Demokrat Halkçı Parti
  D. Doğruyol Partisi
  E. Milliyetçi Hareket Partisi

  16.1923-1930 yılları arasında daha çok ne tür bir ekonomik politikalar uygulanmıştır?

  A. Planlı ekonomik politika
  B. Liberal ekonomik politika
  C. Sosyal eknomik politika
  D. Devletçilik
  E. Karma ekonomik politika

  17.Aşağıdaki etkenlerden hangisi 1930'lu yıllarda ekonomide devletçiliğe geçilmesinde etkili olmamıştır?

  A. Yetersiz sermaye birikimi
  B. 1929 dünya ekonomik bunalımı
  C. Ekonomide alt yapı eksikliği
  D. İhracatın giderek düşmeye başlaması
  E. Yerli sanayicinin yeterli bir birikime sahip olması

  18. Dışarıdan ithal edilen bir malın iç piyasada yerli sanayici tarafından üretilmesi gerektiği hangi sanayileşme politikasının amaçlarındandır?

  A. İthal ikameci politika
  B. İhraç ikameci politika
  C. Liberal ekonomik politika
  D. Ekonomik kalkınmacı politika
  E. Kalkınmacı politika

  19. 1980 sonrasında sanayileşmede hangi ekonomik politika izlenmiştir?

  A. Devletçilik
  B. İthal ikameci
  C. İhraç ikameci
  D. Planlama
  E. Karma ekonomi

  20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A. Kırdan kente ilk büyük göç dalgası 1950'li yıllardan ititbaren başlamıştır.
  B. 1950-1960 yılları arasında planlı ekonomik kalkınma mo**** izlenmiştir.
  C. 1950-1980 yılları arasındaki gecekondulaşma olgusu yasal olmayan yollardan kamu arazisi
  üzerine kaçak yapıların inşaa edilmesi süretiyle ortaya çıkmış ve yasal bir meşruiyet
  kazanamamıştır.
  D.1960-1980 yılları arasında Türkiye'de ithal ikameci sanayileşme mo**** uygulanmıştır.
  E. İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomi mo****ne dayalıdır.

  21. Aşağıdaki yargılardan hangisi Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla ilgili değildir?

  A. Suriye'nin bağımsızlığına kavuştuktan sonra,Türkiye'nin Fransa'ya başvurarak Hatay için otonom
  statüsü istemesi
  B. Güney bölgesinde konuşlandırılan Türk Ordusu'nun Hatay'a girerek işgal etmesi
  C. Çok uluslu bir parlamentonun 22 Temmuz 1938'de seçilmesi
  D. Hatay parlementosu'nun 1939 Haziran'ında Türkiye ile birleşme kararı alması
  E. Hatay sorunu'nun çözümlenmesi için Miller Cemiyeti'ne başvurulması

  22. Aşağıdakilerden hangisi İran'ın Türkiye'ye karşı gizli olarak yürüttüğü faaliyetlerden biridir?

  A. İran'daki Ermenilerin Türkiye'ye karşı yaptıkları eylemlere hoşgörüyle yaklaşması
  B. Irak'la işbirliğine giderek Türkiye'yi uluslararası alanda zayıflatılması
  C. Türkmenlerin Türkiye'ye karşı kışkırtılması
  D. Türkiye'ye petrol satışının engellenmesi
  E. Kaşgarların Türkiye'ye karşı kışkırtılması

  23. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk-Irak ilişkilerinde en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

  A.Türkiye'nin Irak'taki İngiliz mandacılığını kabul etmemesi
  B. Bağdat'ın tarafsız bir bölge olması
  C. Musul sorunu
  D. Irak'ın bağımsızlığının Türkiye tarafından tanınmaması
  E. Türkiye'ye petrol satışının yapılmaması

  24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan biri değildir?

  A. Ege Adalarından silahlardan arındırılması
  B. Kara suları sorunu
  C. Kıta sahanlığı sorunu
  D. Egedeki Hava sahası sorunu
  E. Ege Adalarında kimyasal silah üretilmesi

  25. Sovyetler Birliği, Türkiye yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiğini hangi yılda açıklamıştır?

  A. 1946
  B. 1952
  C. 1960
  D. 1953
  E. 1956

  Yanıtlar:

  1. B 2. A 3. C 4. E 5. D 6. A 7 D 8. B 9 .C 10. E 11. E

  12. D 13. A 14 .B 15.C 16. B, 17. E 18. A 19. C 20. B 21. B 22. A

  23. C 24. E 25 .D
  Ash* ve cerennur bunu beğendi.
 5. x[ єѕiηтi ]x

  x[ єѕiηтi ]x Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Teşekkür Et Butonuna Basmanız Yeterlidir :)
  gece kızı bunu beğendi.
 7. Ash*

  Ash* Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler.. Umarım devamı gelir =)
 8. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
 9. haylaz53

  haylaz53 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

Sayfayı Paylaş