test yapıyorum giren???

Konu 'Fen Bilgisi 7. Sınıf' bölümünde 0_ŞeHaDeT_0 tarafından paylaşıldı.

 1. 0_ŞeHaDeT_0

  0_ŞeHaDeT_0 Üye

  Katılım:
  9 Aralık 2009
  Mesajlar:
  293
  Beğenileri:
  195
  Ödül Puanları:
  0

  7. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  1) Nötr bir atomda elektron sayısı ______________ sayısına eşittir.
  2) Atomda (+) yüklü ______________ , yüksüz ______________ ve (-) yüklü ______________ bulunur.
  3) (-) yüklü iyonlara ______________ , (+) yüklü iyonlara ______________ denir.
  4) Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağa ______________ bağ denir.
  5) X+3, Y-2, Z+1 ve Q taneciklerinin elektron sayıları eşit olduğuna göre atom numaralarının büyükten küçüğe sırası nasıl olmalıdır?

  A) O, Z, Y, X B) X, Z, Q, Y
  C) Y, Q, Z, X D) Z, Y, Q, X
  6) Birbirinin izotopu olan X+2 ve Y+3 iyon-larının,
  I. Çekirdek yükleri
  II. Kütle numaraları
  III. Elektron sayıları
  özelliklerinden hangileri aynıdır?

  A) Yalnızl C) I - II
  B) Yalnız III D) II - III
  7)
  Yukarıdaki tabloda verilen elementlerden hangisi diğerlerinin izotopudur?

  A) A B) B C) C D) D

  8) Bir X elementinin nötr atomunda 6 elektron ve 6 nötron bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki atomlardan hangisi X’in izotopudur?

  A) 12 proton ve 6 nötron içeren atom
  B) 6 proton ve 7 nötron içeren atom
  C) Kütle numarası 12, atom numarası 7 olan atom
  D) Nötr halde 1. Ve 2. Yörüngeleri dolu olan atom

  9) Tabloda verilen A, B, C, D elementlerin¬den hangileri birbirinin izotopudur?

  A) A-D C) B - D
  B) B-C D) A-B-C

  10) I. Proton sayısı
  II. Nötron sayısı
  III. Kütle numarası
  İzotop iki atomun yukarıdaki özelliklerin¬den hangileri farklılık gösterir?

  A) l-ll C) II - III
  B) l-lll D) l-ll-III
  11) 15X-3 ile 20Yn iyonlarını elektron sayıları eşit olduğuna göre n kaçtır?

  A) -2 B) +2
  C) -3 D) +3
  12) 16X-2 iyonu ile Y+1 iyonu eşit sayıda elektron taşımaktadır. Buna göre Y atomunun proton sayısı kaçtır?

  A) 17 B) 18
  C) 19 D) 20
  13) X-3 iyonu Yn iyonuna 2 elektron verdiğin¬de yükleri eşit olduğuna göre n'nin değeri nedir?

  A) -2 B) -1 C) +1 D) +2
  14) I. Proton sayısı
  II. Nötron sayısı
  III. Kütle numarası
  İzotop iki atomun yukarıdaki özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?

  A) I-II B) I-III
  C) II-III D) I-II-III
  15) I. Atom numarası
  II. Nötron sayısı
  III. Elektron sayısı
  İyon hâline geçmiş bir element atomuna ait yukarıdakilerden hangileri bilinirse kütle numarası bulunabilir?

  A) Yalnız I C) I - II
  B) Yalnız II D) I-III
  16) Kütle numarası 40, nötron sayısı 20 ve elektron sayısı 18 olan bir atom için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Nötr bir atomdur.
  B) -1 yüklü bir iyondur.
  C) +3 yüklü bir iyondur.
  D) Değerlik elektron sayısı 2'dir
  17) X iyonunun proton sayısı 20, nötron sa¬yısı ise elektron sayısından 3 fazladır. Bu¬na göre X atomunun kütle numarası ne¬dir?

  A) 41 B) 44 C) 46 D) 48
  18) - X atomu 3 elektron veriyor.
  - Y atomu 2 elektron veriyor.
  - Z atomu 2 elektron alıyor.
  - T atomu 3 elektron alıyor.
  Buna göre nötr X, Y, Z ve T atomlarından hangisi +3 yüklü iyon durumuna geçmiş¬tir?

  A) X B) Y C) Z D) T
  19) A-1 B+4 C-4 D+3
  Yukarıda verilen iyonların elektron sayıla¬rı birbirine eşit olduğuna göre hangisinin proton sayısı en küçüktür?

  A) A B) B C) C D) D
  20) Kütle numarası 35, nötron sayısı 18 olan X-1 iyonunda kaç elektron bulunur?

  A) 16 B) 17
  C) 18 D) 19
  21) Proton sayısı 12 olan atom ile proton sayısı 7 olan atom kararlı hâle geçtik¬lerinde elektron dağılımları aşağıdaki soy gazlardan hangisine benzer?

  A) 2He B) 10Ne C) 18Ar D) 36Kr
  22) Atom numarası 11 olan X elementi ile atom numarası 16 olan Y elementi arasında oluşan bileşiğin formülü nedir?

  A) XY2 B) X2Y C) XY D) X6Y
  23) Değerlik elektron sayısı 8 olan atomlara ______________ denir.
  24) Elektronların enerji katmanlarına yerleşti-rilmesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) En dış enerji katmanında en fazla 8 elek¬tron bulunabilir.
  B) En son enerji katmanından bir önceki kat-manda en fazla 8 elektron bulunabilir.
  C) İlk enerji katmanında en fazla 2 elektron bulunabilir.
  D) Elektronlar en düşük enerji katmanından başlayarak yörüngelere yerleşir.
  25) Çekirdeğinde 20 nötron 19 protonu olan atomun +1 yüklü olan iyonunun elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  26) Bir atomun en dış enerji seviyesindeki toplam elektron sayısına ______________ elektron sayısı denir.

  27) 11Na 9F 10Ne
  Yukarıda atom numaraları verilen elementler arasında aşağıdaki moleküllerden hangileri oluşabilir?
  I. Na2 II. F2 III.Ne2

  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) I ve III D) II ve III

  28) X ve Y elementleri arasında iyonik, Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı bileşik oluştuğuna göre X, Y ve Z için aşağıda yapılan sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

  X Y Z
  A) Ametal Metal Ametal
  B) Ametal Ametal Ametal
  C) Metal Ametal Ametal
  D) Metal Ametal Metal

  29) 6C elementi ile aşağıdakilerden hangileri ile kovalent bağ oluşturur?
  I. 1H II. 12Mg III. 9F IV.3Li

  A) I ve II B) I ve III
  C) II ve IV D) I, III ve IV
  30) Aşağıdaki elementlerden hangileri kovalent bağ oluşturur?

  A) 11X, 17Y B) 13K, 8L
  C) 6T, 8W D) 20Q, 9Z

  31) Kimyasal bağların oluşmasında aşağıdaki taneciklerden hangisi rol oynar?

  A) Proton B) Elektron
  C) Nötron D) Proton ve nötron
  32) Aşağıdaki maddelerden hangilerinin bağ türü yanlış adlandırılmıştır?

  A) H – H Apolar kovalent
  B) O=O Apolar kovalent
  C) H – Cl Polar kovalent
  D) N ? N Polar Kovalent

  33) X-2 iyonu Xa iyonuna dönüşürken elektron sayısı 2 artıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  I. a'nın değeri -4'tür.
  II. X-2 ile Xa iyonlarının proton sayıları eşit¬tir.
  III. X-2 ile Xa iyonlarının elektron sayıları eşit¬tir.

  A) Yalnız l C) II - III
  B) I - II D) I-II-III

  34) İzotop atomların ______________ özellikleri aynı, ______________ özellikleri farklıdır.

  35) Hangisi atomla ilgili araştırma yapan bilim adamlarından değildir?

  A)John Dalton B)Madam Curie
  C)Neils Bohr D)George Ohm

  36) Bir iyonun elektron sayısını bulabilmek için;
  I. Nötron sayısı
  II. iyon yükü
  III. Proton sayısı
  Değerlerinden hangileri bilinmelidir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) II ve III D) I, II ve III

  37) Kütle numarası 40, nötron sayısı 20 ve elektron sayısı 18 olan bir atom için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Nötr bir atomdur.
  B) -1 yüklü bir iyondur.
  C) +3 yüklü bir iyondur
  D) Değerlik elektron sayısı 2’dir.
  38) I. X--------> X+2
  II. Y-1 -------> Y+2
  III. Z-1---------> Z-3
  Yukarıda verilen olaylarda X, Y-1 ve Z-1 taneciklerinin elektron sayısı nasıl değişir?

  I II III
  A) Artar Artar Azalır
  B) Azalır Azalır Artar
  C) Azalır Artar Artar
  D) Artar Azalır Azalır
  39) I. Proton sayısı atomun cinsini belirler.
  II. Elektronlar, atomun çekirdeğinde bulunur.
  III. Protonlar (+), nötronlar (-) yüklü taneciklerdir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) Yalnız III D) I ve III
  40) X atomu X+2 iyonuna dönüşürken;
  I. elektron sayısı
  II. çekirdek yükü
  III. atom çapı
  niceliklerinden hangileri değişebilir?

  A) Yalnızl C) I - III
  B) Yalnız lll D) I- II- III
  41) 11Na+1 iyonu ile F-1 iyonlarının elektron sayıları eşittir. F ’nin kütle numarası 19 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?

  A) 9 B) 10
  C) 11 D) 12
  42) Nötr durumda elektron sayıları eşit olan atomların birbirinin izotopu olup olma¬dıklarını belirlemek için aşağıda verilenle¬rin hangisinin bilinmesi yeterlidir?

  A) Nötron sayıları B) Çekirdek yükleri
  C) Yörünge sayıları D) Proton sayıları
  43) 26 protonu olan -2 değerlikli bir iyonun elektron sayısı kaçtır?

  A) 28 B)26
  C)24 D) 22
  44) X+2 iyonunun elektron sayısı 18, nötron sayısı 20 olduğuna göre X elementinin kütle numarası nedir?

  A) 20 B)22
  C) 40 D) 42
  45) 13X+3 iyonu 2 elektron alırsa proton sayısı ve iyon yükü ne olur?

  Proton sayısı İyon yükü
  A) 13 0
  B) 11 +1
  C) 15 +5
  D) 13 +1
  46) Elektron alan bir atom için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) (+) yük sayısı artar.
  B) Kütle numarası artar.
  C) Atom numarası azalır.
  D) Negatif (-) yüklü iyon hâline geçer.
  47) Elektron alan bir atom için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) (+) yük sayısı artar
  B) Kütle numarası artar
  C) Atom numarası azalır
  D) Negatif (-) yüklü iyon haline geçer
  48) Proton sayısı 13 olan alüminyum atomu-nun, değerlik elektron sayısı kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
  49) 13A ile 16B elementleri arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) A2B3 B) A2B
  C) A3B2 D) AB2
  50) X-3, Y+2 iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülü hangisidir?

  A) X2Y3 B) Y3X2
  C) Y2X3 D) X3Y2
  51) Elektron alışverişi ya da elektron ortaklığıyla atomların değerlik elektron sayılarını 8'e tamamlamalarına oktete ulaşma kuralı denir.
  Aşağıda mo**** verilen atomlardan han¬gisinin en az enerjiyle oktete ulaşması İçin kesinlikle elektron vermesi gerekir?

  52) Proton sayısı 13 olan alüminyum atomunun, değerlik elektron sayısı kaçtır?

  A) 2 B) 3
  C)4 D)5
  53)
  Yukarıda A ve B atomlarının elektron da-ğılımları verilmiştir. Buna göre A ve B atomları kararlı yapıya ulaştıklarında iyon yükleri hangi seçenekteki gibi olur?

  A) A+2 B-2 B) A+3, B-2
  C) A+5, B-7 D) A+3, B-1

  54) Hangi bileşiğin yapısındaki bağ türü yanlış verilmiştir? (6C, 1H, 8O, 11Na, 17Cl, 13Al, 16S )
  Bileşik Bağ türü
  A) C6H12O6 Kovalent
  B) NaCl Kovalent
  C) AlCl3 İyonik
  D) SO2 Kovalent
  55) 1Z ve 9Y elementleri ile ilgili;
  I. ZY bileşiği oluşur.
  II. Z ve Y ametaldir.
  III. Aralarında iyonik bağ oluşur.
  İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) I ve II D) Yalnız III
  56) Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisi yalnızca iyonik bağlı bileşik oluşturur?

  A) 15X B) 6Y C) 11Z D) 17Q
  57) 20Ca ile 17Cl arasında oluşan bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ca elektron verir
  B) Cl elektron alır
  C) Ca ile Cl arasında elektron ortaklığı bulunur.
  D) Ca ve Cl arasında iyonik bağ oluşur.
  58) X ve Y elementleri aralarında bileşik oluşturamamaktadır.
  Buna göre X ve Y elementlerinin türleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  X Y
  A) Metal Metal
  B) Metal Soygaz
  C) Ametal Metal
  D) Ametal Soygaz
  59) Aşağıdakilerden hangisinde kovalent bağ vardır? (11Na, 17Cl, 1H, 12Mg,19 K)

  A) NaCl B) MgCl2
  C) H2 D) KCl
  60) I. Cl2
  II. O2
  III. HCl
  IV. H2O
  Yukarıdaki kovalent bağlı bileşiklerden hangileri apolar kovalent bağ içerir?

  A) I ve II B) I ve III
  C) II ve III D) I, II ve IV
  spider-man_1103 bunu beğendi.
 2. esma97

  esma97 Üye

  Katılım:
  17 Mart 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  fazla uzun bi test değil mi????
 3. spider-man_1103

  spider-man_1103 Üye

  Katılım:
  2 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşım teşekkürler güzel sorular yaptım 60 soruyuda....
 4. song il kook

  song il kook Üye

  Katılım:
  13 Nisan 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu test çok uzun değil mi?
 5. song il kook

  song il kook Üye

  Katılım:
  13 Nisan 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ama kolay sorular

Sayfayı Paylaş