Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  _begüm sude_

  -SORULAR-

  1) Meddahın aksesuarları nelerdir? Hangi amaçla kullanılır? Belirtiniz. (10 puan)
  2) Gölge oyununun bölümlerini birer cümle ile açıklayınız. (10 puan)
  3) Orta oyununda ana tipler kimlerdir? Bu tiplerin belirgin özellikleri nelerdir? (10 puan)
  4) Halk hikayesinin özelliklerini maddeler halinde belirtiniz. (10 puan)
  5) “Kağızman’a ısmarladım nar gele
  Gümüş kemer ince bele dar gele”
  Türkü nazım şekline ait olan yukardaki mısraların redif ve uyaklarını belirleyiniz. (10 puan)

  6) “Gönül gurbet ele çıkma, Yüğrüktür bizim atımız,
  Ya gelinir ya gelinmez. Yardan atlattı zatımız,
  Her dilbere meyil verme, Gurbet elde kıymatımız,
  Ya sevilir ya sevilmez. Ya bilinir ya bilinmez. (Erzurumlu Emrah)
  Yukarıdaki dörtlükler hangi nazım şekli ile yazılmıştır? Niçin? (10 puan)
  7) “mazmun, beyit, açık hece, kapalı hece” verilen terimleri tanımlayınız. (10 puan)
  8) Kasidenin bölümlerini yazınız. (10 puan)
  9) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10 puan)
  *Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve onu …………………….. yapmaktır.
  *Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da …………………….. denir.
  10) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
  *Yunus Emre’nin dili dönemin diğer sanatçılarına göre daha sadedir. ( )
  *13. yüzyılda oluşmaya başlayan Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. ( )
  *13. yy şiirlerinde kullanılan tasavvufi terimler Türkçedir. ( )
  *Divan-ı Hikmet alegorik bir eserdir. ( )
  *Kutadgu Bilig Türk edebiyatında siyasetname türünün ilk örneğidir. ( )


  SORULAR
  “Dest bûsı arzûsıyla ger ölsem dostlar (Dostlar eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su” toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin.)
  1. Yukarıdaki beyitte şâir ne demek istemiştir? Yorumlayınız. (10 puan)
  “Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem (Dönüp duran kubbenin rengi su rengi midir, gözümden
  Ya muhit olmuş gözümden günbed-i devvara su “ akan su devreden kubbeyi mi kaplamıştır, bilemem.)
  “Saçma ey göz ekşden gönlümdeki odlara su (Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma,
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su” artık böyle tutuşan ateşlere su fayda etmez.)
  2. Yukarıdaki üç beyitten dört tane edebî sanat bulunuz ve bunların hangi kelimelerle yapıldığını mutlaka yazınız.(10 puan)
  3. Yukarıdaki beyitlerden hangisi kasidenin ilk beyti olabilir? Sebebini belirtiniz. (10 puan)

  4. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Diğer yargıları (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız.(14 puan)
  •1 Nedîm, edebiyatımızda…………………………………………….akımının öncüsüdür.
  •2 Şarkı nazım türünde genellikle…………………………………………………………….konuları işlenir.
  •3 XIV. yüzyıl şair ve devlet adamı olan……………………………………………………düşünce zenginliği ve söyleyiş gücü ile dikkat çeker. Tuyuğ nazım biçiminin en önemli şairi sayılır.
  •4 Edebiyatımızda………………………………………………………………………………gibi şairler Terkib-i Bent ustasıdır.
  •5 Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili kelimeleri kullanma sanatına teşbih sanatı denir.( )
  •6 Kasidenin teşbip, girizgah, mehdiye gibi bölümleri vardır. ( )
  •7 Şarkı, Arap edebiyatından alınmış bir nazım şeklidir. ( )
  5. Eğer bir şiir/şiirin; (15 puan)
  ……………………………………………………………………………………………………………..is e divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
  ……………………………………………………………………………………………………………..is e divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
  ……………………………………………………………………………………………………………..is e divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
  ……………………………………………………………………………………………………………..is e divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
  ……………………………………………………………………………………………………………..is e divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
  6.a Aşağıdakilerin hangisinde divan şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir. (5 puan)
  A) Kaside-gazel-türkü-murabba-masal
  B) Şarkı-rubai-müstezat-mani-masal
  C) Rubai-şarkı-gazel-ninni-türkü
  D) Gazel-muhammes-mesnevi-destan rubai
  E) Murabba-mersiye-gazel-kaside-müstezat 6.b Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerine göre farklıdır? (5 puan)
  a) Rubaî b) Tuyuğ c) Murabba d) Terci’-i Bent e) Şarkı
  7. Aşağıdaki ifadeleri oklar yardımıyla ilgili isim veya kelimeyle eşleştiriniz. (12 puan)
  Münacat Ahmet Paşa
  Hicviye ustası Nedîm
  Vasıta beyti Kaside
  Servi Rubaî
  Makta Terkib-i Bent
  Kerem Kasidesi Mazmun
  Dörtlük Nef’î
  Şuh şâir Gazel 8. Rubaî hakkında bilgi veriniz.(10 puan)
  9. Nedim, Nef’î ve Fuzulî’nin eserlerini yazınız.
  (9 puan)

  DESTANSI...

  YAZILI SORULARI

  S1-Roman ve hikâye edebiyatımıza girmeden önce insanlar bu ihtiyaçlarını hangi türlerle giderirlerdi?(10)


  S-2-Halk şairi ve kalem şairi kavramlarını açıklayınız.(10)


  S-3 Aşağıda birbirleriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz.(10)
  Mani Kavuştak
  Türkü Sagu
  Ağıt Deyiş
  S-4 Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır?(10)
  Bülbül güle kul olduğu zamandır …………………………
  Güzel sevmek sarp bir kale …………………………
  Acep Mevlam güldürür mü ağları …………………………
  Kul Mustafa gözden saçar jaleler …………………………
  Bülbül figan eder güle …………………………

  S-5 Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(10)

  ……………………. ……………………..
  Şu karşıki yüce dağlar, Benden selam olsun Bolu Bey’ine,
  Kar tutar bellerin senin. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
  Yazın kışın belli olmaz, Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Sert eser yellerin senin Dağlar seda verip seslenmelidir.
  Bayburtlu Celali Köroğlu
  S-6 Aşağıdaki dörtlüğü şekil bakımından inceleyiniz.(10)

  Yine geldi evvel bahar günleri Kul Mustafa gözden saçar jaleler,
  Yüce dağlar yol olduğu zamandır. Arar Bulamaz derdine çareler
  Yavru ben Hak’a niyaz ettiğim, Açılmış gonca güller laleler,
  Bülbül güle kul olduğu zamandır. Yeryüzünün al olduğu zamandır.
  … Kayıkçı Kul Mustafa

  S-7 Yukarıdaki Birimde anlatılanları ve buradan hareketle şiirin temasını yazınız.(10)

  S-8 Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.(10)  S-9 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız(10)
  *Türküler aşk tabiat,güzellik konularını işler;7’li,8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir( )
  *Maniler hecenin 8li kalıbıyla söylenir ,uyak düzeni abab şeklindedir.( )
  *Koşma 11 hece ölçüsüyle söylenir,son dörtlükte ozanın adı geçer.( )
  *Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir,anonim halk edebiyatı ürünüdür.
  *Methiye ve nutuk aşık tarzı halk şiiri ürünüdür.( )

  S-10 Halk Edebiyatının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(10)


  ____________________

  Araştırmalar bana ait değildir,sadece küçük bir düzenleme yaptım.Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Sayfayı Paylaş