Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları+Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  Klasik Türk edebiyatında görülen nazım şekilleri belirli konuları işler. ..............in konusu aşk, güzellik, din şarap tasavvuf ve kadın güzelliğidir. . . . . . . . . . . , uzun konuları, hikayeleri anlatmaya uygun bir nazım şeklidir. ............. ise; devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılmış nazım şekillerindendir.
  1. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
  a)Gazel-Kaside-Mesnevi
  b)Kaside –Mesnevi-Gazel
  c)Gazel-Mesnevi-Kaside
  d)Kaside-Mesnevi-Murabba
  e)Kaside-Mesnevi-Tuyuğ

  2.Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?
  A)Sait Faik Abasıyanık
  B)Halit Ziya Uşaklıgil
  C)Ömer Seyfettin
  D)Orhan Kemal
  E)Refik Halit Karay

  3,Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?
  A)Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?
  B)Yazar konuşmalarda ve anlatımda dili nasıl kullanmıştır?
  C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?
  D)Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?
  E)Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

  Azmislara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayinin kapicisi, gönül evinin yapicisi.
  4-Bu parçadaki alti çizili sözler asagidakilerden hangisini örneklendirir?
  A) Seci B) imale C) Cinas D) Aliterasyon E) Zihaf

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
  Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

  5-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Teşbih-i beliğ / Mübalağa
  B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
  C)Mübalağa / Teşhis
  D)Kapalı istiare / Teşhis
  E)Tecahül-i arif / Kapalı istiare

  6-Roman türü edebiyatımıza Tanzimat’tan sonra
  girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi ilk örneklerden
  biri değildir?
  A)Telemak
  B)Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
  C)İntibah
  D)Çalıkuşu
  E)Karabibik

  Genellikle coşkun, içli, zengin esinlerle dolu şiirleri anlatmakda kullanılır. Toplumsal olaylar karşısındaki duyarlılık; kişisel içlilik, duygulanma bu tür şiirle verilir. Rönesans ozanlarından Petrarca, Ronsard; romantiklerden Lamartine, Hugo, Musset bu türün başarılı örneklerini verirler.

  7- Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Lirik şiir B) Pastoral şiir C) Satirik şiir
  D)Didaktik şiir E)Dramatik şiir

  8-Aşağıdaki dizelerden hangisi 'tunç uyaklı'dır?
  A) Kararlış kara gözler
  Dermanım kara gözler
  B) Çalamadım curasını sazını
  Özge yarin nice çekem nazını
  C) Aman hey Allah'ım aman
  Ne aman bilir ne zaman

  D) Kuloğlu eydür ki muhabbet haktır
  Halis muhabettin ziyanı yoktur.
  E) İkrar verdi ikrarını güdeyim
  İkrarız dilberi ya ben nideyim

  9-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?
  A)Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.
  B)Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.C)Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.
  D)Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.
  E)Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

  10-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?
  A) Mum dibine ışık vermez.
  B) Hamama giren terler.
  C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
  D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  E) Bugünün işini yarına bırakma

  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
  Samur kürk giyinmiş alın üstün e
  Taramış saçların belin üstüne
  Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

  11-Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Ulama yapılmıştır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
  E) Zengin uyak kullanılmıştır.

  12-Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
  A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması
  B)miş’li geçmiş zamanla anlatılması
  C)Belli bir yazarın bulunmaması
  D)Milli duygularla dini inançları işlemesi
  E)Eğitici nitelik taşıması

  13-Edebiyatımızda, nazmı nesre yak1aştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
  B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
  C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Er-soy
  D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

  14-Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi
  yanlıştır?
  A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

  15-Halk hikâyeleriyle ilgili alarak aşağıdaki yargılarları hangisi yanlıştır?
  A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
  B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.
  C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
  D) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.
  E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

  16-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?
  A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Sohbet

  17-Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A) ağıt - şarkı - mani - masal tuyuğ
  B) türkü - mesnevi - koşma - mersiye - atasözü
  C) destan - mani - rubai masal - şarkı
  D) şarkı - türkü - rubai - koçaklama - mani
  E) koçaklama - türkü - mani - masal – ağıt

  18-“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

  A) Mektup B) Fıkra C) Deneme
  D) Makale E) Anı

  19-Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
  İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

  Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

  A) Nazım biçimi
  B) Kafiye düzeni
  C) **çüsü
  D) Konusu
  E) Yazıldığı dönem

  20- Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi
  B) Sefiller - Şemsettin Sami
  C) Emil - Ziya Paşa
  D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa
  E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa

  … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.
  Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.
  Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

  21-Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
  B) Ahmet Muhip Dıranas
  C) Memduh Şevket Esendal
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Haldun Taner

  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
  II. Kişi kadrosu geniştir.
  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

  22-Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl


  I. O temayül o tegafül o eda
  O tebessüm o tekellüm o sada
  II. Kamet-i naziki bir ince fidan
  Arızı hem sıfatı berg-i hazan
  III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
  Tab’-ı insana nice vere halel
  IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
  Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.
  V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
  Bana günde bin kez ölmek azdır.


  23-Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

  A) I B) II C)III D)IV E)V

  Sıladan geliyorsunuz
  Ne var ne yok bizim oralarda
  Çiçek açmış mı erikler
  İpek per**** pencerenin altında

  24-Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Bir özlem dile getirilmiştir.
  B)Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
  C)**çü ve uyak yoktur.
  D)Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir. E)Birinci dize kurallı bir cümledir.


  25-Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “istiare” sanatı vardır?

  A) Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.
  B) Nefes almak, içten içe, derin derin…
  C) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
  D) Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
  E) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş