Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları +Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1) Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
  Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?

  A) Güzelleme – Taşlama B) Koçaklama - Güzelleme
  C) Ağıt – Koçaklama D) Taşlama - Ağıt
  E) Güzelleme – Koçaklama

  2) Evleri var hâne hâne
  Benleri var dâne dâne
  Saramadan kâne kâne
  Gitti ah civan Aliş’im
  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
  B) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.
  E) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

  3) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
  A) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
  B) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.
  C) Aruz vezni ile yazılmış olma
  D) Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
  E) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme

  4) Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
  A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 3–5 beyitten, koşma 5–15 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  5) Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  6) Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?
  A) Roman B) Deneme C) Destan D) Hikâye E) Masal

  7) Menevşe derede sümbül burçtadır
  Kasapların gözü daim koçtadır
  Gözel sever diye yiğit suçtadır
  Bahar geçer koklar güz menevşeyi
  Ercişli Emrah
  Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
  B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
  C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
  D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
  E) Tam kafiye ve redif kullanılmış

  8) (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu
  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?
  A) I–III–V B) II–III–V C) I–II-IV D) II-IV–V E) III-IV– V

  9) Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A) İlahi-nutuk-deme-mani B) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  C)Nefes-devriye-mani-şathiye D) Nutuk-semai-nefes-deme
  E) İlahi-nefes-deme-nutuk

  10) Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Semai–Tekke edebiyatı B) Mesnevi–Divan edebiyatı
  C) Koşma–Âşık edebiyatı D) Gazel–Divan edebiyatı
  E) İlahi–Tekke edebiyatı

  11) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi D) Şarkı E) Rubaî

  12) Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
  A) Göstermelik B) Muhavere C) Fasıl D) Bitiş E) Düğüm

  13) Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyh Küşterî
  B) Evliya Çelebi
  C)Kambur Bâli Çelebi
  D) Halil Hacı İvaz
  E) Zuhurî

  14) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
  A) Meddah B) Orta Oyunu C) Battalname
  D) Karagöz E) Köy Seyirlik Oyunları

  15) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
  A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
  B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
  C) Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.
  D) Hikâyelerdeki zaman bellidir.
  E) Dil son derece sadedir.

  16) Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük onun bağışla suçun
  Âdemi cennetten çıkardın niçün
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deme B) Nefes C) Nutuk D) Semai E) Şathiye

  17) Seni seven âşık neylesin malı
  Yumdukça gözünden döker mercanı
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih D) Teşhis E) Teşbih

  18) Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
  Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih D) Teşhis E) Nida

  19) "Göktürk yazıtları" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
  B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
  C) Yazıtlarda 'söylev' özellikleri daha belirgindir.
  D) Yazıtlarda Uygur lehçesinin, tüm incelikleri görülür.
  E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.

  I
  Çiğdemin menevşen kokar
  Güzeller göğsüne takar
  İçinde sunalar oynar
  Derindir göllerin senin
  II
  Yürü bre yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekin misal
  Seni eken biçer bir gün
  III
  Kalktı göç eyledi Avşar illeri
  Ağır ağır giden iller bizimdir
  Arap atlar yakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

  20) Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai, varsağı, koşma B) Koşma, varsağı, semai
  C) Semai, destan, koşma D) Semai, varsağı, destan
  E) Koşma, destan, varsağı

  21) Halk şiirindeki “ağıt” ve “koşma”nın Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  A) Kaside- Mesnevi
  B) Mesnevi-Mersiye
  C) Mesnevi-Gazel
  D) Mersiye-Gazel
  E) Mersiye-Kaside

  22) "Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kullanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zengin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla kendine özgü bir yol oluşturmuştur. Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı “Siham-ı Kaza” adlı bir eseri vardır."
  Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuzuli B) Nefi C) Nabi D) Necati E) Baki

  23) I. Meddah II. Orta Oyunu III. Karagöz
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
  A) Yazılı bir metnin bulunmayışı B) Tulûata dayanması
  C) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları D) Tümünün sahnede oynanması
  E) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

  24) 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.
  Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bâkî B) Fuzûlî C) Nedim D) Nef’î E) Kadı Burhaneddin

  25) Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.
  Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mantıku’t-Tayr B) Divan-ı Hikmet C) Su Kasidesi
  D) Makâlât E) Mesnevi

  26) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?
  A) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü
  B)Tüm fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu
  C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu
  D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı
  E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu

  27) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Heşt Behişt / Sehî Bey
  B) Mantıku’t Tayr / Ahmedî
  C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî
  D) Şikâyetnâme / Fuzûlî
  E) Mecâlisü’n-Nefâis / Ali Şîr Nevâî

  28) Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
  A) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
  B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
  C) Atabetü’l Hakayık - Ahmet Yesevi
  D) Mesnevî – Mevlânâ
  E) Risalet’ün Nushiye - Yunus Emre

  29) XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin özellikle mesnevinin kurucusu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pir Sultan Abdal B) Bâkî C) Gülşehrî D) Nef’î E) Ahmedî

  30) Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mesnevi B) Battalname C) Kerem ile Aslı
  D) Manas Destanı E) Dede Korkut Hikâyeleri

  31) “Sözlü edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yabancı dillerden ve kültürlerden çok etkilendiği
  B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu
  C) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
  D) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği
  E) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği

  32) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
  A) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.
  B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insan¬lara da rastlanılır.
  C) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
  D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve dev¬letin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
  E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

  33) "Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu..."
  Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki¬lerden hangisi olabilir?
  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi
  D) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut
  E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata
 2. 10_fen_c

  10_fen_c Üye

  Katılım:
  12 Mart 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu test miş klasik yok mu ya bızım hoca klasik yapıyor yınede çok saolun ellerinize saglık
 3. tintiz

  tintiz Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2010
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  evet ya bizim hocada kılasık soruyor yinede sorular için sağol...
 4. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0
  bizimkiler ortaya karışık yapıyorlar ;)
 5. tintiz

  tintiz Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2010
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  ewt gerçekten çok işimize yaradı sadece bu soruları çozmuştuk sınav öncesi ve noktası vürgulune kadar aynı sorular çıktı...çok sağolun
 6. PinarDenis

  PinarDenis Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2009
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  Klasik soru yokmu bizim hoca soruları klasik yapıyorda ?

Sayfayı Paylaş