Türk Edebiyatı Testi

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde gulhan tarafından paylaşıldı.

 1. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16

  1.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal

  2.Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Verlaine – sembolizm B) Tristan Tzara - dadaizm
  C) Emile Zola – natüralizm D) Lamartine - romantizm
  E) G. Flaubert – klasisizm

  3.Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
  A) C. Dickens, A. Çehov, Fenelon
  B) V. Hugo, Lamartine, Alfred de Musset
  C) Rousseau, V. Hugo, Balzac
  D) Dostoyevski, Shakespeare, Byron
  E) Racine, Goethe, E. Zola

  4.”Romanı bitirince anlıyorum ki nasıl yazdığımı pek önemsememiştim yine. Ayrıntılar, kişilerin sergilenmesi vb.tümü yaşamı yansıtsın istedim. Roman, günümüzde, yaşamı yansıttığı ölçüde geçerli bence.” 18. Böyle düşünen bir yazar, söz konusu romanını hangi edebi akıma uygun oluşturmuştur?
  A) Romantizm B) Parnasizm
  C) Klasisizm D) Realizm E) Sürrealizm

  5.”Romanın yapısına ilşkin teknik kurgu öğelerinden biri de komposizyondur. Komposizyon romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anl***** geliyor.”
  Bu açıklamaya göre aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?
  A) Namık Kemal B) Halit Ziya
  C) Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat
  E) Hüseyin Rahmi

  6.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.
  B) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
  C) Aruz vezninin kullanılması.
  D) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.
  E) Nazmın nesre yaklaştırılması.

  7.“Tanzimat Edebiyatı’nın en önemli yanlarından biri de, edebiyatımıza batılı tarzda nesir anlayışını yerleştirmiş olmasıdır. Bu dönemde yazılan Talim-i Edebiyat, Sergüzeşt, Tahrib-i Harabat, Şair Evlenmesi, bu tarzın en önemli eserlerinden bazılarıdır.”
  Bu parçada Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Şinasi
  C) Sami Paşazade Sezai D) Namık Kemal E) Ziya Paşa

  8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Paşa’nın edebi kişiliği ile ilgili değildir?
  A) Dil ve nazım biçimleri bakımından klasik şiire bağlıdır.
  B) Nükte ve hicivleri ile ünlüdür.
  C) Gazellerinde daha başarılıdır.
  D) Öğüt verici ve ders almaya uygun şiirleri vardır.
  E) Batı tekniğiyle romanlar yazmıştır.

  9.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
  B) Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
  C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
  D) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatının özelliklerini taşır.
  E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

  10.Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İntibah – Namık Kemal
  B) Eylül - Mehmet Rauf
  C) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
  E) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai

  11.Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir. Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan, dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.
  Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
  A) Mehmet Rauf B) Samipaşazade Sezai
  C) Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Peyami Safa

  12.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
  B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
  C) Roman ve hikâyelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
  D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
  E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.

  13.Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
  A) Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa
  B) R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret
  C) Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin
  D) H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp
  E) Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip

  14.Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.
  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namık Kemal B) Abdulhak Hamit
  C) Ziya Paşa D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Ali Bey

  15.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?
  A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
  B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
  C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
  D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
  E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.

  16.Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?
  A) Kişiler genellikle tek yönlüdür.
  B) Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.
  C) Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.
  D) Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.
  E) Romanlara sadece günlük hayatın ufak tefek sorunları konu olarak seçilir.

  17.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
  B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
  C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..
  D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
  E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

  18.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
  C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

  19.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

  20.Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini başarıyla anlatır.
  Sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
  C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
  D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

  21.Şinasi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu
  B) Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı
  C) Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği
  D) Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı
  E) Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini gerçekleştirdiği
  Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?
  sanatçı eser akım
  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
  B) Namık Kemal Cezmi Realizm
  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm

  22.Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?
  A) Rubab-ı Şikeste B) Bir **ünün Defteri
  C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam E) Tamat

  23.Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cenap Şahabettin B) Ahmet Haşim
  C) Tevfik Fikret D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Cahit Sıtkı Tarancı

  24.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

  25.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
  B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
  C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
  D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
  E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

  26.Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal
  C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın
  E) Halit Ziya Uşaklıgil


  27.Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
  Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi
  içinde yer alır?
  A) Tanzimatçılar B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
  C) Fecr-i Âticiler D) Yedi Meşaleciler
  E) Milli Edebiyatçılar

  28.“Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir.
  Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
  A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm
  D) Natüralizm E) Sürrealizm

  29.O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatı-
  yor. Nitekim, ……………… yaşatan ………………
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
  hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?
  A) Cervantes’i – Don Kişot’tur
  B) Geothe’yi – Faust’tur
  C) Shakespeare’i – Hamlet’tir
  D) Charles Dickens’ı – David Copperfield’dır
  E) Stendhal’ı – Anna Karenina’dır

  30.Tanzimat birinci dönem tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
  B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
  C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
  D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
  E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etkisinde kalır.

  31.Tanzimat romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Teknikçe kusursuz olduğu
  B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
  C) Romantizmden etkilendiği
  D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
  E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

  32.Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
  B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
  C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği
  D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
  E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı

  33.Namık Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
  B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gördüğü
  C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı
  D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
  E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çıkardığı


  34.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Süslü Divan cümlesi yerine, düşünce cümlesi geçer.
  B) Süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.
  C) Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.
  D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz.
  E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.

  35.Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.
  B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.
  C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.
  D) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.
  E) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

  36.Tanzimat edebiyatında aşağıdaki ikilemlerden hangisi görülmez?
  A) Eski dil - Sade dil B) Eski - Yeni düzyazı türleri
  C) Yeni - Eski nazım biçimleri D) Hece - Aruz ölçüsü
  E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

  37.Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Paşa'nın eserlerinden oluşmuştur?
  A) Zafername, Terkib-i bent, Terci-i Bent, Meraki
  B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal
  C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt
  D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya
  E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

  38.I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
  B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
  C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dönemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
  D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni biçimler görülür.
  E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgilenilmez.

  39.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.
  B) Şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.
  C) Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yerleşir.
  D) Bu dönemde, fizikötesi gibi yeni konulara değinilmez.
  E) Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizmden etkilenirler.

  40.Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'nın bir özelliği olduğu söylenemez?
  A) Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.
  B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.
  C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.
  D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.
  E) Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cariyelerdir.

  41.Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynaklarına dönmeyi savundu; kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal'le çelişti.
  Yukarıda sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziya Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa
  C) Ahmet Vefik Paşa D) Recaizade Ekrem
  E) Şemsettin Sami

  42.Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yöneltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın değerlerini gözetir."
  Yukarıda sözü edilen Tanzimat yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Cevdet Paşa B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Recaizade Ekrem D) Şinasi E) Namık Kemal

  43.Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Evrak-ı Leyal – şiir B) Körebe - tiyatro
  C) Tiryaki Sözleri – özdeyiş D) Afak -ı Irak - deneme
  E) Avrupa Mektupları – Gezi

  44.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?
  A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.
  B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
  C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
  D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
  E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

  45.Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
  B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
  C) Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
  D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçekleştirdiği
  E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

  46.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.
  B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.
  C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.
  D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.
  E) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.

  47.Romantiz'in etkisi, aşağıdaki sanatçıların hangisinde görülmez?
  A) Namık Kemal B) Ahmet Mithat
  C) Şinasi D) Recaizade Ekrem E) Adbülhak Hamit

  48.Servet-i Fünun şiirinin ölçü, uyak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türkçe sözcükler, aruza uydurulmaya çalışılır.
  B) Halk şiiri uyak anlayışı benimsenir.
  C) İşlenilen konuya uygun ölçüler kullanılır.
  D) Kafiye kulak içindir, görüşü geçerlidir.
  E) Yalnızca Fikret, Şermin'de heceyi kullanır.

  49.Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
  B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
  C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
  D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
  E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.

  50.Servet - i Fünun'da düzyazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkı bilgilendirmek, aydınlatmak gibi bir amacı yoktur.
  B) Diğer dönemlere oranla tiyatroya daha çok değer verilir.
  C) Türkçe yetersiz bulunur, Osmanlıcadan bol bol yararlanılır.
  D) Arapça, Farsça eski - yeni sözcükler kullanılır.
  E) Yeni kavramları karşılamak için yeni tamlamalar türetilir.

  51.Servet - i Fünun'a yönelik aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Farklı kip ve zamanlarla olay canlandırılır, eylemler zenginleştirilir.
  B) Yüklem, cümlenin her yerinde kullanılır, tekdüzelik yıkılır.
  C) Kesik, eksiltili, devrik cümle kullanılmaz; yalnızca kurallı cümle kullanılır.
  D) Ara cümleler 've' ile başlayan cümleler, ünlem cümleleri kullanılır.
  E) Realist Fransız yazarlarından yararlanılır, artistik bir anlatım yeğlenir.

  52.Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin bir özelliği olamaz?
  A) Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.
  B) Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanılır.
  C) Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve imgeler kullanılır.
  D) Sanat sanat içindir görüşü benimsenir.
  E) Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.

  53.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
  A) Yönetimi, düzeni eleştirdiği
  B) Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu
  C) Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı
  D) Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği
  E) 1901'den sonra toplumsal şiirler yazdığı

  54.Cenap Şehabettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yalın, anlaşılır bir dili olduğu
  B) Şiir, düzyazı da döneminde etkin olduğu
  C) "Sanat, sanat içindir." görüşünde olduğu
  D) Konularının toplumsal olmadığı, kişisel olduğu
  E) Aşk, doğa ağırlıklı şiirler yazdığı
  55.Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Çöken İmparatorluğunun kurtuluşunu Batılılaşmada bulduğu
  B) Romantiklerin, parnasyenlerin etkisiyle bireysel duygularını yansıttığı
  C) Çeşitli nedenlerle karamsar şiirler yazdığı
  D) Sis'ten sonra (1901) yeni bir özle yazdığı
  E) Önemli devlet görevlerinden bulunduğu, yönetimle uzlaştığı

  56.Servet - i Fünun'da düzyazıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
  A) Yepyeni ad ve sıfat tamlamaları oluşturulur.
  B) Halkın anlayabileceği açık, yalın bir dil benimsenir.
  C) Çokça sıfat, ortaç öbeği kullanılır.
  D) Fransızca'dan alınan sözcükler Türkçeleştirilir.
  E)Yan cümlecik, eylemsilerle zenginleştirilmiş uzun cümleler kullanılır.

  57.Cenap Şehabettin'in sanatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şiirinde ahenge özen göstermiş, aruzdan yararlanmıştır.
  B) Kişisel, sevgi ve doğa ağırlıklı duygular şiirler yazmıştır.
  C) Şiiri öz, biçim açısından etkileyecek yenilikler yapmıştır.
  D) Aruzdan yararlanmış, ahenge özen göstermiştir.
  E) Duygu ve hayallerinin anlatımında yeni sözcük, tamlamalar kullanılmıştır.

  58.Halit Ziya Uşaklıgil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Batı, Batı kültürünü tanır, sanatta yeni bir bileşime ulaşır.
  B) Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyahla Türk romanında aşama yapar.
  C) Eserlerinde gerçekçidir ve klasik anlatımcılığı dışlar.
  D) O güne dek rastlanılmayan gerçekçi ruh çözümlemeleri yapar.
  E) Gözlemlerinde öznel olan yazar, Batılı anlamda bir romancıdır.

  59.“Eylül” romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Batılı anlamda ilk psikolojik - gerçekçi roman olduğu
  B) Alışılagelmiş, geleneksel aşk üçgenini işlediği
  C) Kahramanlarının iç dünyalarını gerçekçi ruh çözümleriyle verdiği
  D) Anlatım ve betimlemelerde Halit Ziya Uşaklıgil'den etkilendiği
  E) Konusunun toplumsal sorunlara yönelik olduğu

  60."....... bu akımın en etkin yazarlarıdır. Romantizmden, realizme geçişin ilk basamaklarıdır ....'in .... 'i yayımlaması realizmin romantizme zaferidir."
  Yukarıda boş bırakılan yere, sırasıyla aşağıda¬kilerden hangisi getirilmelidir?
  A) G. Flaubert, Stendhal - Balzac, Vadideki Zambak
  B) Stendhal, V. Hugo - G. Flaubert, Madam Bovary
  C) Balzac, G. Flaubert - Stendhal, Parma Manastırı
  D) Balzac, Stendhal - G.Flaubert, Madam Bovary
  E) G. Flauber, V. Hugo - Balzac, Goriot Baba

  61.Aşağıdakilerden hangileri Pransizmi benimseyen önemli iki Türk şairdir?
  A) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
  B) Tevfik Fikret - Yahya Kemal
  C) Yusuf Ziya Ortaç - Orhan Seyfi Orhan
  D) Cevdet Kudret - Sabri Esat Siyavuşgil
  E) Cahit Sıtkı Tarancı - Orhan Veli

  62.Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebiyat akımının ürünüdür?
  A) Sefiller B) Madame Bovary
  C) Notre Dame'in Kamburu D) Hernani
  E) Crom**l

  63.Aşağıdakilerden hangisi Romantizmle Klasizmin ortak özelliklerinden biri olabilir?
  A) Dil ve anlatım özellikleri
  B) Kahramanların seçimi, sıradanlığı
  C) Yazarın eserin dışında kalması
  D) Olaylar karşısındaki nesnellik
  E) Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi

  64.Klasisizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Eski Yunan, Latin edebiyatlarını örnek aldığı
  B) Descartes'in akılcı felsefesinden yararlandığı
  C) Akıl, sağduyuya dayandığı
  D) Gerçek doğaya yöneldiği
  E) Klasik tiyatronun üç birlik kuralına uyduğu

  65.Klasisizmin insana yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Sonsuzluk, mükemmellik insan yaratılışında vardır.
  B) Kusurlu, aykırı yaratılış örnek alınmamalıdır.
  C) Her tür insan edebiyata konu olmalıdır.
  D) İra****, duygu ve güdülerini denetleyen insan işlenmelidir.
  E) Seçkin insan, çocukları yönlendirecek kahramanlar konu alınmalıdır.

  66.Aşağıdakilerden hangisi Romantizm ve Realizmde, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?
  A) Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağdaş edebiyattan alınışı
  B) Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi
  C) Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi
  D) Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi
  E) Lirik, epik şiirin önemsenmesi

  67.Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle 'romantik' sanatçılardan oluşmaktadır?
  A) Byron - Chateubriand - Schiller - Hugo
  B) A. Dumas - Musset - La Bruyere - Shelley
  C) Lamartine - Hugo - Goethe - A. Daudet
  D) George Sand - Schiller - Racine JJ. Rousseau
  E) Musset - Schiller - A. Dumas – Balzac

  68.Aşağıdakilerden hangisi Klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
  A) Değişmez tipler yaratır.
  B) Duygular, istekler önceliklidir.
  C) İnsan yaradılışını temel alır.
  D) Kusurlu, aykırı yaradılışı konu almaz.
  E) Seçkin örnekleri işler.

  69.XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkar. Gerçekliğin bilimsel deneye dayanmasını savunur. Pozitivizmle, determinizmi izler.
  Sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Realizm B) Natüralizm
  C) Romantizm D) Klasisizm
  E) Sembolizm
 2. fenerbahçeli

  fenerbahçeli Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  cewapları nerde bunun yha :(
 3. ezos

  ezos Üye

  Katılım:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevaplarıııı:S
 4. Yusuf742

  Yusuf742 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2009
  Mesajlar:
  157
  Beğenileri:
  73
  Ödül Puanları:
  0
  sanatçılar genellıklı olmuş romantizm sanatçıları:D:D
  söz sanatları felan yokmuydu?

Sayfayı Paylaş