Türk Edebiyatı ( XVIII. yüzyıl - XIX. yüzyıl ) - Test

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde Lizard King tarafından paylaşıldı.

 1. Lizard King

  Lizard King Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.291
  Beğenileri:
  444
  Ödül Puanları:
  36

  1. I. Kalıplaşmış söz ve söyleyişlere yer verilmesi
  II. İslamiyetten önceki edebiyat geleneğinin
  sürdürülmesi​
  III. Nazmın nesre göre daha çok gelişmesi​
  IV. Konuların işlenişinde gerçek yaşama bağlı
  kalınmaması​
  V. Şairlerin bakış açısını insan ve toplumun
  belirlemesi​
  Yukarıdaki numaralanmış belirlemelerden hangileri, Divan edebiyatıyla Halk edebiyatının ortak özelliklerindendir?​
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve V. D) II. ve V. E) III. ve IV.​
  2. Divan şairleri, insan, toplum ve doğa ilişkilerini mazmunlara dönüştürürken saray yaşamının etkisinde kalmışlardır. Örneğin XVII. yüzyılda Osmanlı saray çevresinde büyük bir lale tutkusu başlamıştır. Aynı yüzyılın şiirlerine baktığımızda "lale" ve "samur"un mazmunlaştığını, boyun laleye, saçların samura benzetildiğini görüyoruz. Bu parçada Divan şiiri ve şairleriyle ilgili vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisi*dir?
  A) Şairlerin şiir anlayışını, saray çevresinin tüketim
  alışkanlıklarının belirlediği
  B) Ne anlatılırsa anlatılsın Divan şairlerinin bir
  kulluk anlayışı içinde olduğu
  C) Sanatçıların Divan şiiri geleneği çerçevesinde
  şiirler yazdığı
  D) Şairlerin özgün imgeler bulmak yerine
  birbirlerini taklit ettiği
  E) Divan şiirinin halkın tüketim alışkanlıklarına
  göre biçimlendiği
  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının son bulmasının nedenlerinden biri olamaz?
  A) Osmanlı imparatorluğu'nun çöküş sürecine
  girmesi
  B) Halk gerçeğinden kopuk, soyut bir anlayışı
  yansıtması
  C) Divan şiirine duyulan ilginin bütünüyle Halk
  şiirine yönelmesi
  D) İçerik ve anlatım yönünden kalıpların dışına
  çıkılmam ası
  E) Halkın anlayamayacağı ağır bir dil ve anlatıma
  sahip olması
  4. Bu yüzyıla gelindiğinde Divan şiirinde söylenebilecek her şey söylenmiş, kendi üstatlarını yaratan bir şiir biçimi ortaya çıkmıştır. Şeyh Galip'le Klasik edebiyatın doruğuna çıkılmıştır. Artık Acemlerin kullandığı, bizim kullandığımız konular gündemden çıkmaya başlamıştır. Yerli hayatın, zevk ve eğlencenin anlatıldığı türler yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 13. yüzyıl B) 15. yüzyıl C) 16. yüzyıl D) 17. yüzyıl E) 18. yüzyıl
  5. Divan edebiyatı islamiyet'in kabulünden sonra başlayan bir "tabakalaşma"nın ürünüdür. Sanat anlayışı da bu ayrışmanın en üst kademelerinin anlayışını yansıtır. İslamiyet'in kabulüyle beliren "ümmetçilik" anlayışı, teokratik devletin ortaya çıkışıyla başladığından bu devlet yapısıyla paralel olarak gelişir ve sona erer. Türk kültürüne değil, İslam kültürüne dayandığından, beğeni düzeyi, konular, dil ve biçim bakımından islâm kültürünün yarattığı anlayıştan beslenir.
  Bu parçadan yola çıkılarak Divan edebiyatıyla ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Edebiyat anlayışının temelini İslam kültürü oluşturur.
  B) Türk kültür ve geleneğinden kopuk bir edebiyattır.
  C) Yansıtılan anlayış bakımından yüksek zümre edebiyatıdır.
  D) içeriğin önemsenmediği, kalıpların ön planda tutulduğu bir edebiyattır.
  E) imparatorluk sisteminin gelişimiyle koşut olarak
  gelişir.
  6. Divan edebiyatı şiiriyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?​
  A) Duygu, düşünce ve hayaller, mazmun adı verilen kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.
  B) Şiirlerin içeriğini toplumsal konular değil; soyut, gerçek dışı konular oluşturmuştur.
  C) içeriğe önem verilmemiş, biçim ve söyleyiş güzelliği ön planda tutulmuştur.
  D) Anlam beyitle sınırlanmamış, şiirin bütününe sindirilerek bütün güzelliği önemsenmiştir.
  E) Konular gazel, kaside, mesnevi gibi belli nazım
  biçimleri kullanılarak işlenmiştir.
  7. Nabi, Divan edebiyatının en büyük didaktik şairi olduğu kadar, en güçlü toplumcu şairidir de. Şiirlerinde atasözlerinden, hikmetlerden geniş ölçüde yararlanır. Toplumsal çöküntüleri sefaletle sefahat, kargaşalıklarla düzensizlikler arasında şaşkına dönen zamanın halkı, onun şiirinde az çok aradığını bulmuş gibidir. Şiirleri yüzyıllar boyu dilden dile dolaşmış, çağında "şeyh-üş şuarâ" olarak tanınmıştır. O bir duygu adamı değil, fikir adamıdır.
  Bu parçaya göre, Nabi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tüm şiirlerini halk geleneğinden beslenerek yazmıştır.
  B) Şiirleriyle geleceğe kalabilmiş şairlerdendir.
  C) Toplumun anlayışını, yapıtlarına yansıtmıştır.
  D) Döneminde de başarıları takdir edilmiştir.
  E) Şiirlerini "bilgilendirme" amacıyla yazmıştır.
  8. Nabi ve Nef'iyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalar*dan hangisi yanlıştır?
  A) Şairlik tutumları farklı olsa da her ikisi de dönemin ünlü şairleridir.
  B) Nabi'nin en güzel şiirleri gazelleri, Nef'i'nin ise kasideleridir.
  C) Nef'i anlaşılır bir dil kullanırken Nabi süslü anlatımıyla ustalaşmayı yeğlemiştir.
  D) Her ikisi de Divan şiirinin 17. yüzyıl temsil*cisidir.
  E) Nabi daha çok didaktik şiirleriyle Nef'i ise hicviyeleriyle tanınır.
  9. "Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan" dizesinden de anlaşılabileceği gibi aşk, zevk ve neşe şairidir. Tam bir Lâle Devri şairi olduğu, şiirlerinde açıkça görülür. Tasavvufla, hikmetle hiç ilgilenmez; iyimser ve her zaman neşe doludur. Divan şiirimize yeni bir söyleyiş, gerçekçi bir içtenlik kazandırmıştır. En güçlü ustalığını gazel ve şarkılarında gösterir. Divan şiirinin mazmunlarının dışında kendine özgü bir üslup "yeni bir dil" yaratır. Onu ölümsüz kılan, Türkçe şiirlerinin toplandığı küçük Divan'ıdır.
  Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nefi B) Nedim C) Baki​
  D) Fuzuli E) Nabi
  10. Divan edebiyatının en büyük gezi yazan
  ................. 17. yüzyılda yaşamıştır. Açık, gerçekçi,
  sürükleyici anlatımıyla Türk nesrinin bugününün hazırlayıcısı olmuştur. Çağdaşları gibi süslü nesre, söz cambazlıklarına önem vermemiştir. Yolculuk
  notlarını topladığı eseri ......................... dit, folklor,
  coğrafya, tarih, toplumbilimi bakımından önemli bir kaynaktır Bu eserde 17. yüzyıl Osmanlı impatorluğu'nun tüm şehirlerini, kasabalarını, çeşitli ülkeleri son derece çekici bir dille anlatmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Evliya Çelebi - Seyahatname
  B) Kâtip Çelebi - Cihannüma
  C) Naima - Naima Tarihi
  D) Koçi Bey - Koçi Bey Risalesi
  E) Nefi - Tuhfetu'l - Uşşak
  11. Memleketi Erzurum'un sert tabiat şartları adeta onun karakterine sinmiş ve hicviyeleri ile ün salmıştır. Zamanın veziri Bayram Paşa'yı hatta IV. Murat'ı hicvetmesi hayatına mal olmuştur. Kasideleri ile ünlüdür. Ancak övdüğü kişileri olduğu gibi değil; olması gerektiği gibi anlatmıştır. Divan şiirinin genel anlayışının dışında sosyal hayatı da şiire sokmuştur. Hicivlerinin toplandığı Siham-ı Kaza en ünlü yapıtıdır.
  Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nef'i B) Bağdatlı Ruhi C) Baki D) Fuzuli E) Nedim

  12. 18. yüzyıl şairlerinin çoğu......................... yazmaya
  başlamıştır. Bu nazım biçimini kullananlar arasında akla ilk gelen isim, Nedim'dir. Günlük hayatın zevkinin işlendiği bir biçim olduğundan 18. yüzyılda halkın eğlence zevkinin şiire taşınmasıyla birçok şairin divanında yer almıştır. Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tuyuğ B) Kaside C) Rubai​
  D) Gazel E) Şarkı
  13. Divan şiirinin son dehası, Nedim'den sonraki şairlerin en büyüğü sayılabilir. Klasik şiirimizin geleneklerine bağlı kalmakla beraber, belli mazmunlar yaratmış, yeni imajlarla Divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiştir. Düşüncelerle, tasvirlerle dolu, yoğun bir hayal gücü vardır. Tasavvufi aşka varmanın güçlüklerini alegorilerle anlattığı mesnevisiyle devrinde de ünlenmiş, büyük şair olarak tanınmıştır.
  Bu parçada sözü edilen şair ve yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyhi - Harnâme
  B) Nef'i - Siham-ı Kazâ
  C) Nabi - Hayriye
  D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
  E) Baki - Kanuni Mersiyesi
  14. Dünyadan ahrete gidip gelmemek​
  Olmazsa iktizâ eder ölmemek​
  Balık baştan kokar bunu bilmemek​
  Seyrâni gafilin ahmaklığından​
  19.yüzyıl Aşık edebiyatına ait bu dörtlüğün türünün, Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  Taşlama B)Satirik şiir C) Hicviye D) Mersiye E) Methiye

  15. 19. yüzyılın ünlü saz şairlerindendir. Gâvur Dağlan'nda yaşamış, Çukurova'yı, Toroslar'ı, Orta Anadolu'yu dolaşmıştır. Türkmen aşiretlerinin göçebelikten kurtarılıp köylere yerleştirilmesine karşı direnenleri tutan şair, bunun gibi sosyal olayları dile getirir. Yiğitçe seslenişiyle söylediği semai, varsağı, koşma ve destanlarının yanında asıl kişiliğini türkülerinde gösterir. Bu parçada kimi özellikleri verilen saz şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?​
  A) Karacaoğlan B) Dadaloğlu C) Köroğlu
  D) Âşık Ömer E) Seyrani​
  16. Mahkemede meclisi icad olduğu​
  Çeşme-i rüşvetin akmaklığından​
  Kaza belâ ile âlem dolduğu​
  Kazların kadıya uçmaklığından​
  19. yüzyıl şairi Seyrani'den alınmış bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Divan şiiri örneğidir.
  B) Nazım türü, taşlamadır.
  C) Şairin olumsuz görüşlerini içermektedir.
  D) Şair; din ve devlet adamlarını eleştirmektedir.
  E) Aşık edebiyatı ürünüdür.
 2. meliscik

  meliscik Üye

  Katılım:
  1 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sana zahmet bir de cevaplar

Sayfayı Paylaş