Türk Mimarları

Konu 'Kültür-Sanat' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Acem Ali
  Mimarlar - Türk Mimarlar
  Gerçek adı Alâeddin Ali Bey olan Acem Ali ("Acem Alisi" ya da "Esir Ali" de denir), klasik Osmanlı mi*marlığında adı bilinen ilk başmimardır. **ümünden sonra, onun yerine Osmanlı İmparatorluğu'nun hassa başmimarlığma Mimar Sinan'ın atandığı bilinir. Bu bilgiye dayanılarak Acem Ali'nin Mimar Sinan'ın yetişmesinde büyük payı olduğu söy*lenebilir.

  XVI. yy'in ilk yarısı içinde yapılmış yapıtlar arasında hangile*rinin Acem Ali tarafından gerçek*leştirildiği kesin olarak bilinmemek*le birlikte, Çorlu'da Süleymaniye camisi (1521), İstanbul'da Yavuz Sultan Selim camisi (1523), Gebze' de Çoban Mustafa Paşa külliyesi(1523), Topkapı Sarayı'nda Bâb üsselâm (İkinci Kapı, 1523), Eyüp'te Cezeri Kasım Paşa camisi (XVI. yy in ilk yarısı), Bozüyük'te Güzelce Ka*sım Paşa camisi (1528), Saraybosna da Gazi Hüsrev Bey külliyesi (1532] gibi yapıtların mimarı olduğu sanıl*maktadır
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Atik Sinan
  Mimarlar - Türk Mimarlar
  Asıl adı Sinaüddin Yusuf bin Abdul*lah olan Atik Sinan (Azadlı Sinan da denir), XV. yy. Osmanlı mimarlığı*nın başlıca temsilcilerinden biri sa*yılır; İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk ve en büyük yapılar top*luluğu olan Fatih camisi ile külliye*sini (1463-1471) gerçekleştirmiştir. Atik Sinan'ın günümüze kalan 1464 ve 1468 tarihli iki vakfiye sinden (bir vakfın koşullarını bildiren belge), ölümünden sonra, bütün mal varlığı*nı, Fatih'te yaptırdığı mescit, zaviye ve okula bağladığı anlaşılmaktadır. Belgelerde belirtilen zaviye ve okul günümüze kalmamıştır; mescitse, Mimar Atik Sinan adıyla değil, biti*şiğindeki çeşmenin üstünde bulunan iki kumru kabartması nedeniyle, daha çok "Kumrulu Mescit" adıyla tanınmaktadır. Atik Sinan'ın mezarı da, mescidin hazine bölümündedir.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Dalgıç Ahmet Paşa
  Mimarlar - Türk Mimarlar
  Osmanlı mimarlığına katkıda bulu*nan ünlü mimarlardan Dalgıç Ah*met Paşa, dergâh-ı âli çavuşu olarak bir süre, saray yapımında kullanılan gereç alım işleriyle uğraştıktan sonra, Hassa Mimarları Ocağı'na geçti. Dönemin hassa başmimarı Davut Ağa'nın yanında yetişti; Suyolu nazırı oldu (1595-1596). Mi*marlığın yanı sıra sedefkârlık ala*nında da ün yaptı ve Davut Ağa'nın ölümüyle, hassa başmimarlığına getirildi (1598).


  Askerlik ve yöneticilik alanlarında da yararlıklar gösteren Dalgıç Ah*met Ağa, başmimarlık görevinden sonra (1607), paşalığa yükseltilerek beylerbeyliğe atandı. Silistre bey*lerbeyiyken, Anadolu'da başlayan Kalenderoğlu ayaklanmasını bastır*makla görevli Mihalıç'taki Nakkaş Hasan Paşa'nın kuvvetlerine katıl*ması istendi. Bütün kuvvetleriyle yola çıkarak Çanakkale boğazını geçti; ama Ulubat köprüsünün üs*tünde baskına uğradı ve Kalenderoğlu'nun sayıca üstün kuvvetleri karşısında dayanamayarak yenildi ve savaş alanında öldü. Dalgıç Ahmet Paşa'nın başmimarlığı döneminde, Mehmet III türbesi yapılmış, ayrıca Topkapı Sarayı'mn büyük bir bölümü (sultanların ha*mamı, valide ve kızlarağası odaları, baltacılar ve .düşkünler odası) ile Galatasaray, İbrahim Paşa Sarayı, Sinan Paşa Türbesi ve birçok cami (Fethiye camisi), köprü (Silivri köp*rüsü), iskele (Beşiktaş, vb.), ha*mam, fırın, vb. onarılmıştır.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Davut Ağa
  Mimarlar - Türk Mimarlar
  XVI. yy'da yetişen ünlü mimarlar*dan Davut Ağa, Mimar Sinan'ın hassa başmimarlığı döneminde su*yolu nazırlığına atandı (1575). Bu görevdeyken, İstanbul'un suyolları*nın bakım ve onarımını kapsayan başarılı çalışmalar ve kente ilişkin bir suyolu haritası yaptı. Ustası Mimar Sinan'ın ölümü üstüne hassa başmimarlığına getirilen (1587) Davut Ağa'nın ilk önemli ya*pıtı, daha Mimar Sinan sağken ya*pımıyla görevlendirilmiş olduğu Fa*tih'in Çarşamba bölgesindeki Meh*met Ağa camisi, hamamı ve türbesidir.

  Başmimarlığının ilk yılı içinde de, Sarayburnu yakasındaki İncili Köşk ile Sirkeci'deki Sepetçiler köşkünün yapımını tamamlamıştır. (1588).Yaşadığı dönemde "Sermimar-ı Âlem Davut Ağa" diye anılan, birçok mimarın (özellikle Dalgıç Ah*met Paşa) yetişmesine katkıda bu*lunan Davut Ağa'nın öbür yapıtları arasında Murad III türbesi, Sinan Paşa türbesi, sebili ve darülhadisi sayılabilir.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Emin Onat
  Mimarlar - Türk Mimarlar
  Vefa Sultanisi'ni (Vefa Lisesi) bitire*rek, 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne giren Emin Onat öğrenimi sı*rasında mühendislikten çok mimari çi*zim ve desenlere ilgi duydu. Yüksek Mühendis Mektebi'nin üçüncü sınıfın*da, İsviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'ne gönderilerek (1928) yenilik*çi "rasyonalist mimari"nin öncüsü Otto R. Salvisberg'in öğrencisi oldu. Bu üniversiteyi bitirip yurda döndükten (1934) sonra, Yüksek Mühendis Mek*tebi Mimarlık Bölümü'ne müderris muavini unvanıyla girdi (1935) ve pro*fesör Debbe'nin yardımcısı olarak ders verdi. 1938'de profesör oldu ve aynı okulun mimarlık bölümü başkanlığına getirildi. 1943'te ordinaryüs profesör olan Emin Onat, Yüksek Mü*hendis Mektebi 1944'te İstanbul Tek*nik Üniversitesi'ne dönüştürüldükten sonra da, bu üniversitenin ilk dekanı seçildi. 1951-1953 yılları arasında İs*tanbul Teknik Üniversitesi'nin rektör*lüğünü yaptı. 1954 seçimlerinde İstan*bul milletvekili seçilerek T.B.M.M 'ne girdi. 1957'de yeniden üniversitedeki görevine döndü. Mimarlığı yanı sıra eğitim çalışmala*rına da ağırlık veren Emin Onat, mi*marlık öğretim programlarının geliş*tirilmesinde büyük katkılarda bulun*muş, öğrenciler yetiştirmiştir.

  MİMARLIK ANLAYIŞI

  İlk tasarımlarında işlevci özellikleri ön plana çıkaran Emin Onat, 1935'te Funktionell rumuzuyla katıldığı İstan*bul Tiyatro ve Konservatuarı Proje Yarışması'nda, daha sonra (Sabri Oran'la birlikte) katıldığı Belediyeler Bankası, İstanbul Yolcu Salonu ve Yö*rük Ali Plajı tasarımlarında da uygu*layacağı açık plan biçimiyle dikkati çekti. Türk mimarlığında ortaya çıkan işlevcilik (1930 yılları), İkinci Ulusal mimarlık dönemi (1940 yılları), ulus*lararası mimarlık akımlarına açılan dönem (1950 yılları) gibi dönemlerin özelliklerini ılımlı bir dengeyle birleştiren bir mimarlık tutumunu sürdür*dü. Türkiye'ye gelen Alman profesö*rü Bonatz'la işbirliği yapan Emin Onat'ın en önemli yapıtı, profesör Or*han Arda ile birlikte hazırladığı Anıt*kabir tasarımıdır. Atatürk kabrinin yapılması için açılan (1941) uluslara*rası yarışma sonucunda Emin Onat ve Orhan Arda'nın yapıtları, Alman pro*fesörü Kruger ile İtalyan profesörü Feschini'nin tasarımlarıyla birlikte bi*rinci seçildi (1942). Uluslararası yargıcılar kurulu, Emin Onat ve Orhan Arda'nın yapıtlarının uygulanmasına karar verdi. Yapımına 1944'te başla*nan ve 1953'te bitirilen Anıtkabir, ge*ometrik bir yalınlık içinde, Türk mi*marlık anlayışıyla uluslararası etkile*ri bağdaştıran bir yapıdır. Emin Onat, 1951'de Sedad Hakkı Eldem ile birlik*te İstanbul Adalet Sarayı Yarışması'na katıldığı tasarımındaysa ulusal mimari niteliklerini çağdaşlaştıran bir anlayıştadır.

  Emin Onat'ın öbür yapıtları arasın*da Bursa Uludağ Sanatoryumu (L. Tomsu ile birlikte), Ankara Üniversi*tesi Fen Fakültesi (S.H.Eldem ile bir*likte), İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri (S.H. Eldem ile birlikte), İstanbul'da Sanayi Kalkınma Bankası, Ankara Emniyet Sarayı, İs*tanbul Gümüşsuyu'nda IBM binaları en önemlileridir.

Sayfayı Paylaş