Türkçe Ders Notları.

Konu 'Türkçe 8. Sınıf' bölümünde ConTRoL tarafından paylaşıldı.

 1. ConTRoL

  ConTRoL Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2010
  Mesajlar:
  249
  Beğenileri:
  1.326
  Ödül Puanları:
  0

  KELİMENİN YAPISI - EK - KÖK
  KELİME:

  Manası veya vazifesi bulunan ses topluluğudur.

  Ör: kitap, ben, elbise, Hasan, Meryem, eyvah, o, ile, gel, bakıyor…

  TÜRKÇENİN KELİME YAPISI

  Kelime = Kök + Yapım Ekleri + Çekim Ekleri

  KÖK

  Kelimelerin kendi anlamları ile ilgili en küçük parçalarına kök denir. Kök daha küçük parçalara bölünemez.

  Ör: çiçek, kelebek, ev, gel, çalış…

  Dilimizde iki çeşit kök vardır:

  1- İsim Kök:

  Nesneleri ve kavramları karşılayan köklerdir.
  -mek, -mak eki getirilerek okunamayan köklerdir.

  Ör: gün, ders, araba, kelebek…

  2- Fiil Kök:

  Nesnelerin hareketlerini karşılayan köklerdir.
  -mek, -mak eki getirilerek okunabilen köklerdir.

  Ör: gel(mek), sus(mak), çalış(mak), say(mak)…

  Not: Görünüş itibariyle hem isim kök hem de fiil kök olabilen kelimeler vardır. Bazı kaynaklar bunlara “ortak kök” der. Aslında ortak kök yoktur. Çünkü her kelimenin cümle içerisindeki anlamı önemlidir.

  Ör: Her yaz bana mektup yaz.
  1. 2.

  1. yaz: isim kök: mevsim adı.
  2. yaz: fiil kök: yazma işi.

  Boyacı yerleri boyadı.
  Gül konusun onu güldürdü.

  EK

  Tek başına manası olmayan ve kullanılmayan, ama köklere gelerek onların anlam, yapısı üzerinde değişiklik yapan ses parçacıklarıdır.

  Ekler vazifesi bakımından ikiye ayrılır: Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri

  A- YAPIM EKLERİ

  Kelimenin anlamında değişiklik yapan, bir kelimeden yeni bir kelime türeten eklerdir.

  Dört çeşit kelime türetme ekleri vardır:


  1- İsim Kökten İsim Türeten Ekler:

  Göz – lük = gözlük
  “göz (isim kök) -lük (isimden isim türeten ek) gözlük (türemiş bir isim)”

  Ör:
  Çiçekçi (-çi), vatandaş (-daş), odunluk (-luk) Bencil (-cil) Türkçe (-çe), Ankaralı (-lı),Konyalı (-lı)…


  2- İsim Kökten Fiil Türeten Ekler:

  Su –sa =susa(mak)
  “su(isim kök) –sa (isimden fiil türeten ek) susa(mak)(türemiş fiil)”

  Ör: Başlamak (-la), yaşamak (- a), kanamak(-a),, morarmak(-ar),, sararmak(-ar),, susamak(- sa), gençleşmek (-leş) , suçlamak(-la),, kısalmak(-l ),, iyileşmek(- leş ), …


  3- Fiil Kökten Fiil Türeten Ekler:

  Sor – dur= sordur(mak)
  “sor (fiil kök) – dur (fiilden fiil yapan ek) sordurmak (türemiş fiil)”

  Ör: Sordurmak (- dur), yazdırmak(-dır), okutmak(-t), yürütmek(-t ), gülüşmek(-üş), bakışmak(-ış), kazımak(-ı ), atılmak(-ıl ), soyulmak(-ul ), yıkanmak(-n ), taranmak(-n )…


  4- Fiil Kökten İsim Türeten Ekler:

  Sev-gi =sevgi
  “sev (fiil kök) –gi (fiilden isim yapan ek) sevgi (türemiş isim)”

  Ör: Sevgi (-gi), ölüm(-üm), soluk(-luk), açık(-ık ),bölen(-en), yağış(-ış), okuma(-ma),yazma(-ma), ekmek(-mek), yemek(-mek), yiyecek(-ecek)…  B- ÇEKİM EKLERİ

  Kelimelerin cümle içerisinde diğer kelimelerle olan ilişkisini ve bağlantısını düzenleyen eklerdir.

  Not: Çekim ekleri, eklendikleri kelimenin yapısını ve anlamını değiştirmez. (=yani türemiş kelime yapmazlar.)

  Çekim ekleri olmadan cümle oluşturulamaz:

  Tiyatro olmayan bir memleket kötülük ve hata sürüp git
  (Kelimeleri bir cümle özelliği göstermiyor.)

  Tiyatrosu olmayan bir memlekette kötülükler ve hatalar sürüp gider.
  (Kelimeleri çekim ekleri sayesinde bir cümle oluşturdu.)

  Çekim ekleri, isimlere ve fiillere gelenler olarak ikiye ayrılır: İsim çekim ekleri ve Fiil çekim ekleri.

  1- İSİM ÇEKİM EKLERİ

  A- Hal Ekleri:

  İsmin beş hali vardır, bunlardan dördünün eki bulunmaktadır. İsmin hallerini gösteren bu eklere ismin hal ekleri adı verilir.

  a) –i hali: (-ı-i-u-ü) (Belirtme Hali)

  Ör: Kitabı masaya bırakabilirsiniz.
  Ör: Evi, okulu, yolu, onu, sınıfı, dolabı, lavaboyu, kafayı…

  b) –e hali: (-e -a) (Yönelme Hali)

  Ör: Bunları dolaba koymalısın.
  Ör: Eve, okula, yola, ona, sınıfa, dolaba, lavaboya, kafaya…

  c) –de hali: (-de -da -te -ta) (Bulunma Hali)

  Ör: Onun yazılarının gazetede görmüştüm.
  Ör: evde, okulda, yolda, onda, sınıfta, dolapta, lavaboda, kafada…

  d) –den hali: (-den,-dan, -ten, -tan)(Ayrılma hali)

  Ör: Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
  Ör: evden, okuldan, yoldan, ondan, sınıftan, dolaptan, lavabodan, kafadan…

  Not: Hal eklerine benzemekle birlikte yapım eki olarak kullanılan ekler de vardır.
  Ör: Toptan eşya, candan arkadaş… gibi. (-den eki yapım ekidir.)

  Not: Türkçe kelime köklerine ek geldiğinde kökte ses değişikliği meydana gelmez, bunun tek özel durumu yönelme hal ekinde meydana gelir.

  Ben –e = bana, sen- e = sana şeklinde kökte ses değişikliğine sebep olur.

  B) ÇOĞUL EKLERİ

  Dilimizdeki varlık ve kavramların çoğullarını -ler, -lar, ekleri ile gösteririz.

  Ör: kalem – kalemler, kitap – kitaplar, düşünce – düşünceler, sevinç – sevinçler, ev – evler,
  sıra – sıralar…

  Not: -ler, -lar ekleri isimlerde çoğulluğun dışında anlamlar da katar

  Gökte yıldızlar kadar köyümüz var. (abartma)
  Müdür Beyler sizi görmek isterler. (saygı)
  Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. (Benzerlik)

  C) İYELİK EKLERİ

  İyelik ekleri, sahiplik eki demektir. Eklendiği ismin (varlığın) kime ait olduğunu gösterir.

  1. tip İyelik Ekleri
  Tekil Çoğul
  1. Yurd-um 1.Yurd-umuz
  2. Yurd-un 2.Yurd-unuz
  3. Yurd-u 3.Yurt-ları

  2. tip İyelik Ekleri
  Tekil Çoğul
  1. Oda-m 1.Oda-mız
  2. Oda-n 2.Oda-nız
  3. Oda-(s)ı 3. Oda-ları

  Not: Bir kelimede iyelik eki varsa, o kelimenin “Kimin?” sorusuna cevap vermesi gerekir.

  Arabası arızalarındı. (kimin arabası?) Onun arabası arızalandı. –i iyelik ekidir.
  Arabayı tamir ettiler. (kimin arabayı?) onun arabayı/olmuyor. –i hal ekidir.
  Kitabı kaybolmuş. (kimin kitabı?) onun kitabı kaybolmuş. –i iyelik ekidir.
  Kitabı bitirmiş. (kimin kitabı?) onun kitabı bitirmişler/olmuyor: -i hal ekidir.

  D) İLGİ EKİ

  İsim tamlamalarında kullanılan, tamlayanı tamlanan kısmına bağlayan eklerdir.

  Ev-in havası
  Okul-un yolu
  Benim kaderim
  o-n-un isteği

  Not: İlgi ve iyelik eklerine tamlama (tamlayan ve tamlanan) eki de denir.

  Kitab - ın son - u
  İlgi eki İyelik eki  2- FİİL ÇEKİM EKLERİ

  Fiillere gelen kip ve şahıs eklerinden oluşur.

  FİLLERDE KİP:

  Fiillerin aldığı zaman ve dilek eklerine kip denir.

  Haber(Zaman) Kipleri Dilek Kipleri
  Geçmiş Zaman -di
  -miş Gereklilik -meli,
  -malı
  Şimdiki
  Zaman -()yor İstek -e, -a
  Gelecek zaman -ecek
  -acak Şart -se, -sa
  Geniş Zaman -()r Emir Eki yok


  ŞAHIS EKLERİ:

  Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir. Şahıs ekleri fiillere, zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir.


  Görülen geçmiş zaman ve şart kipi için Duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gereklilik kipi için İstek kipi için Emir Kipi için
  1. tekil kişi -m -im -im --
  2. tekil kişi -n -sin -sin --
  3. tekil kişi -- -- -- -sin
  1. çoğul kişi -k -iz -lim --
  2. çoğul kişi -niz -siniz -siniz -in(iz)
  3. çoğul kişi -ler -ler -ler -sinler

  Yukarıdaki tabloya dikkat edilecek olursa bazı şahıs eklerinin birkaç şekilde kullanılabildiği görülecektir.
  Örnek:

  Gel-di-m yaz-mış-ım gel-e-(y)im
  Gel-di-n yaz-mış-sın gel-e-sin
  Gel-di yaz-mış- gel-e-
  Gel-di-k yaz-mış-ız gel-e-lim
  Gel-di-niz yaz-mış-sınız gel-e-siniz
  Gel-di-ler yaz-mış-lar gel-e-ler

  Not: Bir kelimede hem çekim eki hem yapım eki yer alabilir, yapım eki önce ardından çekim eki gelir.
  Ör: kitap –çı –lar –dan
  YE ÇE ÇE

  Not: Fiillere gelen “şahıs ekleri” ile isimlere gelen “iyelik ekleri” karıştırılmamalıdır.
  Gel – di –m (şahıs eki); araba-m (iyelik eki) Biri isme diğeri ise fiile gelmiştir.


  Beğen Butonuna Tıklamanız Yeterli... :)
  loss*, MeryeMi, Serkiz ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. ConTRoL

  ConTRoL Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2010
  Mesajlar:
  249
  Beğenileri:
  1.326
  Ödül Puanları:
  0
  YAPISINA GÖRE KELİMELER

  Bir kelimenin oluşum özellikleri, kelimelerin yapısına göre çeşitlerini ortaya koyar.

  Kelimeler yapı yönünden üçe ayrılır: Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler.

  a) BASİT YAPILI KELİMELER

  Yapım eki almamış kelimelerdir. Bu kelimeler kök halde ya da çekim eki almış şekilde bulunur. Bir kelimenin çekim eki alması onu türemiş yapmaz. Kısaca: Basit bir kelime yapım eki alamaz.

  Ör: kitap, yol, insan, hakikat, dostlar, evden, arabam…

  b) TÜREMİŞ YAPILI KELİMELER

  İsim ya da fiil köklerine en az bir tane “yapım eki” getirilerek elde edilen kelimelerdir. Türemiş kelime olabilmek mutlaka yapım eki almak gerekir.

  Ör: yol-cu, çiçek-çi, kız-gın, kır-ıcı, kira-lık, bil-gi, sil-gi…

  Not: Yapım eki alan kelimelerden sonra çekim ekleri gelebilir, bu kelimelerde yapı olarak “Türemiş” yapılı kelimelerdir.

  Ör: yolcular, çiçekçiden, bilgiler…

  c) BİRLEŞİK YAPILI KELİMELER

  İki ya da daha çok kelimenin yan yana gelerek (çoğu kez kendi anlamlarını da yitirerek) kaynaşmasından oluşan yeni anlamlı kelimelerdir.

  Çeşitli şekillerde birleşik kelime yapılabilir:

  →İsim Tamlaması Şeklinde: aslan + ağız = aslanağzı /danaburnu, balıksırtı, vezirparmağı, Samanyolu…

  → Sıfat Tamlaması şeklinde: sarı + yer = Sarıyer / Yeşilköy, Büyükada, Küçükçekmece…

  → Bir isimle bir fiil, fiilimsi şeklinde: gece + kondu = gecekondu / cankurtaran, imambayıldı,

  → İki çekimli fiil şeklinde: biçer +döver = biçerdöver / çekyat, uyurgezer, okuryazar, yapboz…

  → Kurallı birleşik fiiller şeklinde: yap + abilmek = yapabilmek, bakıvermek, çalışadurmak, öleyazmak, zennetmek, kahrolmak, hapsetmek.

  Ve: Başöğretmen, binbaşı, başbakan, Beyşehir, Uludağ, Acıpayam, Atatürk, Çanakkale, cumartesi, pazartesi, kahvaltı.

  Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler:

  Yardım etmek, fark etmek, hasta olmak, köpek balığı, şeker pancarı, yer çekimi, meyve suyu, iç Anadolu, yasa dışı, yer altı, yol üstü, göz atmak, söz almak, diline dolanmak.

  Beğen Butonuna Tıklamanız Yeterli... :)
  loss*, MeryeMi, Serkiz ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 3. ConTRoL

  ConTRoL Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2010
  Mesajlar:
  249
  Beğenileri:
  1.326
  Ödül Puanları:
  0
  Fiillerde Çatı

  Fiillerin özneye ve nesneye göre aldıkları durumlara ve gösterdikleri özelliklere ÇATI denir.

  Not: Çatı konusu fiillerle ilgilidir. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı aranmaz.

  A- Nesnesine Göre Çatılar:

  1- Geçişli Fiiller
  2- Geçişsiz Filer
  3- Oldurgan Fiiller
  4- Ettirger Fiiller

  B- Öznesine Göre Çatılar
  1- Etken
  2- Edilgen
  3- Dönüşlü
  4- İşteş


  A- Nesnesine Göre Çatılar:

  1- Geçişli Fiiller:

  Nesne alabilen fiillere “Geçişli Fiiller” denir. Yüklem “ne, neyi, kimi” sorularına cevap verir.

  Aramak (Onu aramak, olur)
  Biçmek
  Bulmak
  Sormak
  Anlatmamak
  Oyalamak

  Bütün şiirlerini bu kitapta toplamış.
  Artık bu konuyu düşünmek istemiyorum.
  Anneme onu çok sevdiğimi söyledim.

  2- Geçişsiz Fiiller:

  Nesne almaya fiiller “Geçişsiz Fiiller” denir. Yüklem “ne, neyi kimi” sorularına cevap vermez.

  uyumak (onu uyumak, olmaz)
  acımak
  kalmak
  yetişmek
  susmak
  yatmak

  Haberi alınca çok üzüldük.
  İki saat kadar dinlendiler.
  Bütün gün yattı, artık kalksın.

  3- Oldurgan Fiiller:

  Geçişsiz fiillerin “-r, -t, -dır” ekleriyle geçişli duruma getirilmesidir.

  Geçişsiz / Geçişli (Oldurgan)
  Durmak- durdurmak
  Susmak- susturmak
  Uçmak- uçurmak
  Uyumak- uyutmak

  Anlattığı fıkralara herkes güldü. (Geçişsiz)
  Anlattığı fıkra ile herkesi güldürdü. (Oldurgan)

  4- Ettirgen Fiiller

  Geçişli bir fiil “-r, -t, -dır” eklerinden birini alarak geçişlilik derecesinin artırılmasıdır. Bu fiillerde işi başkasına yaptırma anlamı vardır.

  Son gün çocuklara şiir okuttu.
  Yeni gelen gruba çevreyi gezdirdi.
  Okula gitmeden önce çocuğa şurup içireceksin.

  Uyarı: Ettirgen ve Oldurgan fiilleri birbirinden ayırırken aldıkları “-r, -t, -dır” ekleri çıkarılır ve geride kalan kısmın geçişli olup olmadığına bakılır.

  B- Öznesine Göre Çatılar:

  1- Etken Fiiller:

  Öznesi “gerçek özne” olan fiiller etken fiillerdir.

  Ahu sabaha kadar uyumadı.
  Serkan programı hazırlamış.
  Soruyu sana soracağını bilemezdim. (gizli özne de gerçek öznedir)

  2- Edilgen Fiiller:

  Öznesi “sözde özne” olan fiiller edilgen fiillerdir. Edilgen fiillerin yüklemi her zaman –n ve –l eklerini almalıdır.

  gidilmek
  taşınmak
  yazılmak
  okunmak

  Biberler kurutulmak için ipe dizildi.
  Bozulan yemekler çöpe atıldı.

  3- Dönüşlü Fiiller:

  Yüklemde bildirilen işi yapan özne aynı zamanda yapılan işten etkileniyorsa bu durumdaki fiil dönüşlü çatılıdır. Dönüşlü fiillerin hem öznesi hem de nesnesi olduğu için etken – geçişli fiillerdir.

  Fiil kök ve gövdesine getirilen –n ve –l ekleriyle dönüşlü çatılı fiiller yapılır.

  Üzülmek
  eğilmek
  kırılmak
  sevinmek

  Teyzem düğün için günlerce hazırlandı.
  Söylenenlere çok kırıldı.
  İki sene önce Cihangir’e taşındı.

  Not: Dönüşlü fiillerin öznesi gerçek öznedir, edilgen fiillerin ise sözde öznedir.

  4- İşteş Fiiller:

  Fiil tabanına “–ş, -ış, -iş, -uş, -üş,” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. İşteş fiillerde bir işin birden çok özne tarafından birlikte ya da karşılıklı olarak yapıldıkları anlamı vardır.

  Kuşlar uçuşuyor.
  Çocuklar pastanın karşısına üşüştüler.
  Yıllardır haberleşmedik.  Beğen Butonuna Tıklamanız Yeterli... :)
  loss*, MeryeMi, Serkiz ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 4. ConTRoL

  ConTRoL Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2010
  Mesajlar:
  249
  Beğenileri:
  1.326
  Ödül Puanları:
  0
  FİİLİMSİLER (Eylemsiler)

  Fiilimsi, fiilin -kendi görevi dışında- cümle içinde “isim”,“sıfat”, “zarf” gibi görevler üstlenmiş şekline fiilimsi denir.

  Okuyordum: oku-yor-du-m (çekimli fiil)
  Okumak: oku-mak (isim-fiil)
  Okuyan adam: oku-an (sıfat-fiil)
  Okudukça zenginleşir: oku-dukça (zarf-fiil)

  1-İSİM-FİLLER (Mastar)

  Fillerinde ismi vardır, buna isim-fiil denir.

  Fiile gelen;
  -ış
  -ma
  -mek
  ekleriyle yapılır.

  Her şey bir tükeniş, her oluş bir bitiş.
  Gülmek sana yakışıyor.
  Uzun zamandır gülmeyi unuttuk.
  Havuza su dolmaya başladı.
  Benimde alın yazımmış yokuşlarda susamak.

  Dikkat: İsim-fiiller bir yönüyle isim oldukları için isim çekim eklerini alırlar.
  Okumayı, Okumaya, Okumada, Okumaktan
  Gelmem, gelmen, gelme(s)i
  çalışmalar, bakışlar

  Dikkat:: İsim-fiil ekleri “-ış, -ma, -mek” alan bazı sözcükler eylem özelliğini kaybederek bir nesne veya kavramın kalıcı adı olur. Fiilimsi olmaz.

  Bu pastayı yemek istiyorum. (fiil özelliğini koruyor)
  Fiilimsi
  Yemekler oldukça güzel olmuş.(Fiil özelliğini kaybetti.)
  İsim
  Babama çakmak aldım.
  Bu dolmalar harika olmuş.
  Gözlerine sürme çekmiş.
  Görüşlerini açıklamaktan çekinmemelisin

  Örnek Soru:
  1. Çocuklarımıza önce sevmeyi öğretmeliyiz.
  2. Mekiğin fırlatılışı son anda ertelendi.
  3. Devamlı aynı şeyi yapmaktan bıktım.
  4. Koluna yaptırdığı dövme alerjiye sebep oldu.
  5. Ağlama artık, sil gözyaşlarını.
  Yukarıdakilerden hangilerinde isim-fiil kullanılmamıştır.
  a) 1-2 b) 2-3 c) 3- 5 d) 4-5
  2- SIFAT-FİİL (Ortaç)

  Bazı eklerle, fiillerden sıfat olan kelimeler türetiriz. Bu kelimelere Sıfat-fiil denir.
  Fiil = an –ası –mez -()r –dik –ecek –miş
  ekleriyle yapılır.

  Gezen tilki yatan aslandan iyidir.
  Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  Yıkılası duvarlar var şimdi aramızda
  Kör olası adam nasıl kıydın ona.
  Allah, görünmez kazadan korusun.
  Değer bilir insan bulmak zor.
  Çözülmedik soru kalmasın.
  Gelecek yıl liseye başlayacak.
  O, görmüş geçirmiş bir insandı.

  Dikkat: Sıfat-fiil olan kelimenin nitelediği isim düşerse kelime sıfat-fiil olma özelliğini kaybeder ve isim olur.
  Çalışan insan başarılı olur. Çalışan, başarılı olur.
  Fiilimsi isim (adlaşmış sıfat)

  Çözemediğin soruları bana sor.
  fiilimsi
  Çözemediklerini bana sor.
  İsim(adlaşmış sıfat)

  Dikkat: Sıfat-fiil ekleri(-mez, -()r –ecek –miş )nin aynı zamanda çekimli fiilin kip eki olabildikleri unutulmamalıdır.

  Yapılacak işler bizi bekliyor.
  Bütün bu işler yapılacak.

  Geçmiş günleri andık.
  Yıllar ne çabuk geçmiş.
  3. ZARF-FİİL (Bağ-fiil = ulaç)

  Cümlede fiile sorulan nasıl ve ne zaman sorularının cevabı fiililimsi ise bu zarf-fiil olarak adlandırılır.

  “-ıp, -ip, -arak, -erek, -ken, -a, -e, -maden, -madan, -alı, -eli, -ınca, -ince, -maksızın, -meksizin, -casına, - dıkça, -dikçe, -dığında, -düğünde, -mez”…

  Gecesini gündüzüne katıp okulunu bitirdi. Nasıl?
  Koşarak annesinin yanına gitti. Nasıl?
  Zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Ne zaman?
  Konuşurken gözlerinin içi gülerdi. Ne zaman?
  Seni gördükçe onu hatırlıyorum. Ne zaman?
  O, buraya geldiğinde biz çoktan gitmiştik. Ne zaman?
  Bağıra bağıra bir şeyler anlatıyordu. Nasıl?
  Soruları cevaplamadan okumayınız. Ne zaman?
  Kendimi bildim bileli o hep buradaydı. Ne zaman?
  Onu görür görmez tanıdım. Ne zaman?

  Dikkat: Fiilden türeyen her kelime fiilimsi değildir. Kelimenin fiilimsi olabilmesi için özünde fiil anlamının devam etmesi gerekir.
  Bilen kişi bilmemek değil… bilince zıpladı.
  Sıfat-fiil isim-fiil zarf-fiil

  Bilgi bilim bilgin
  Fiilimsi değil fiilimsi değil fiilimsi değil

  Dikkat: Fiilimsilerinde olumsuzları yapılır. Bu sayede diğer kelimelerden ayırabiliriz.

  Bilen-bilmeyen
  bilince-bilmeyince
  bilmek-bilmemek

  Bilgi- x
  bilim- x
  bilgin- x


  Beğen Butonuna Tıklamanız Yeterli... :)
  loss*, MeryeMi, Serkiz ve diğer 2 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş