Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri

Konu 'Uluslar Arası İlişkiler' bölümünde (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯)

  (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  738
  Beğenileri:
  404
  Ödül Puanları:
  63

  ULS 101 Uluslararası İlişkiler I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları.

  Yardımcı Ders Kitapları

  * The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis & Steve Smith (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2001 (2006 3rd ed.).


  ULS 103 Siyaset Bilimine Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

  Siyaset terimlerinin tanımlanıp açıklanması; bilim ve sanat olarak siyasetin niteliği; din-siyaset, ahlak-siyaset ilişkilerinin kavranabilmesi; siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri anlaşılabilmesi.

  Ders Kitabı:

  * Siyaset, Andrew Heywood, Liberte Yayınları.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Heywood, Andrew, Political Ideas and Concepts: An Introduction, Macmillan Press, 1998.  ULS 111 İktisada Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)
  İktisadın Temel Kavramları: İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda, değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunları; kıtlık, ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramları; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tüketici ve üretici teorisi; tüketici dengesi analizi; üretici dengesi ve maliyet analizi; kısa ve uzun dönem üretim modelleri; kısa dönemde üretim ve maliyetler, uzun dönemde üretim ve maliyetler; ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol piyasası; gelir dağılımı politikası.


  Ders Kitabı

  * İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007

  * İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007

  ULS 107 Hukuka Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler.

  Ders Kitabı:

  * Akın, E. (2004) Hukukun Temel Kavramları, İstanbul, Kazancı

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Fine, B. (1986) Democracy and the Rule of Law: Liberal Ideas and Marxist Critiques, London: Pluto Press.
  * Hunt, A. (1993) Explorations in Law and Society: Towards a Constitutive Theory of Law, London & New York: Routledge.
  * Katoğlu, T. (2003) Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, Seçkin

  * Keyman, S. (2002) Hukuka Giriş, Ankara, Yetkin.  ULS 109 Siyasi Tarih I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Avrupa Uyumu (Viyana Kongresi) sürecinin başlamasıyla 1. Dünya Savaşı’na kadar geçen süre içinde yeryüzünü etkileyen, Avrupa merkezli siyasal gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerin, siyasal değişimlere ve dönüşümlere temel oluşturan siyasal tarih gelişmeleri hakkında elde ettiği bilgiler aracılığıyla alan bilgilerini daha kolay özümseyebilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.

  Ders Kitabı:

  * Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Oral Sander, İmge Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY: Knopf
  * WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London: The MacMillan Press


  ULS 105 Sosyoloji (Zorunlu – 3 Kredi)

  Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.

  Ders Kitabı:

  * Sosyoloji, Anthony Giddens, Kırmızı Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Örneği, Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000  TDL 101 Türk Dili-I (Zorunlu – Kredisiz)
  Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

  Ders Kitabı

  * Türk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, İsmail PARLATIR, Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜLFİKAR, Tuncay GÜLENSOY, Necat BİRİNCİ
  * Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN, TDK, Ankara

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları
  * Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili
  * Ülkü GİRAY,Türkçe’yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
  * Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları
  * İmlâ Kılavuzu ,Türk Dili Kurumu  YDL 101 Temel İngilizce I (Zorunlu – Kredisiz)
  Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi.
  Ders Kitabı

  * English Result (Elementary)

  Yardımcı Ders Kitapları

  * English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili

  internet siteleri.  AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (Zorunlu – 2 Kredi)
  Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

  Ders Kitabı

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları,  2. Yarıyıl
  ULS 102 Uluslararası İlişkiler II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca teorileri ve metodolojik yaklaşımları incelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslar arası barış ve güvenlik sorunları. Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi. Uluslararası ilişkilerin aktörleri: devletler, devlet dışındaki aktörler. Uluslararası ilişkilerin kısa tarihi. Uluslararası güvenlikteki temel konular: güç kavramı, müzakere/pazarlık, uluslararası sistem, ittifaklar. Güç politikasının alternatifleri: liberalizm ve liberal yaklaşımlar. Dış politika: dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar grupları, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar çatışması, fikirlerin çatışması, terörizm. Askeri güç: güç kullanımı, askerin gücün kontrolü, klasik silahlar, ABC silahları. Uluslararası örgütlenme ve hukuk. Uluslararası ticaret: piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararası işletmeler. Entegrasyon. Çevre. Kuzey-Güney arasındaki farklar: Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Güney diyalogu. Uluslararası kalkınma: kavram, dış yardım. Uluslar arası güvenlik ve uluslararası politik ekonomiğin geleceği.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları.
  ULS 112 İktisada Giriş II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.Para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.
  Ders Kitabı

  * İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007
  * İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007  ULS 108 Anayasa Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

  Anayasa hukuku kendine has geniş çerçevesi içerisinde esas olarak Anayasanın yorumu ve uygulanışı hususunu ele alacaktır. Devletin normatif örgütlenişinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki bazı esaslı ilişki setlerini ele alacaktır. Anayasanın yorumunda Anayasa Mahkemesi’nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten, ders, öğrencinin, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet de dahil olmak üzere, anayasa hukukunun temel kavramlarını içselleştirerek anlamasını hedefler. Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama ,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı.

  Ders Kitabı:

  * 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, Yapı Kredi Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Sabuncu, Y.(2005) Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara

  * Eroğul, C.(2005) Anatüzeye Giriş İmaj Yayınevi, Ankara 2. (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯)

  (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  738
  Beğenileri:
  404
  Ödül Puanları:
  63
  ULS 110 Siyasi Tarih II (Zorunlu – 3 Kredi)

  1. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar geçen süre içinde yeryüzünde yaşanan, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında etkili olan Soğuk Savaş dönemindeki ulusları etkileyen siyasal gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939): Avrupa’daki Gelişmeler, 1919-1939 Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki Gelişmeler2. Dünya Savaşı: Nedenleri ve Gelişimi, Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve TürkiyeSoğuk Savaşa Geçiş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Uluslararası konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde Yumuşama DönemiGenel Hatlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Dönem: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye.

  Ders Kitabı:

  * Siyasi Tarih: 1918-1990, Oral Sander, İmge Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY: Knopf
  * WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London: The MacMillan Press  ULS 104 Matematik (Zorunlu – 3 Kredi)
  Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebiri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamalarını kapsamaktadır.

  Ders Kitabı

  * Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları, Erdal BALABAN, Literatür Yayınları, İstanbul, 2005

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Genel Matematik I, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, Ankara, 2006
  * İşletme Matematiği, Yılmaz TULUNAY, Nobel Yayınları, Ankara, 2006  TBT 191 Temel Bilgi Teknolojileri (Zorunlu – 3 Kredi)
  Bilgi Teknolojilerine Giriş; Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri; Algoritma Kavramı: Algoritma nedir?, Algoritmanın temel özellikleri; Bilgisayar Organizasyonu; İşletim Sistemleri: İşletim sistemi nedir?, İşletim sistemi görevleri ve çeşitleri nelerdir?; Bilgisayar Yazılımı; Uygulama Yazılımları: Kelime işlem programı, Raporlama ve işlem tablosu programı, Çizim programı, Sunu programı; Veritabanı: Veritabanı nedir?, Çeşitleri nelerdir?; Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları; E-mail Kullanımı, FTP; İnternet ve www: İnternet nedir?, İnternet kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye erişim.
  Ders Kitabı

  * Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Hasan Çebi Bal, Trabzon, 2008

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Curtis Frye, Joyce Cox, Adım Adım Microsoft Office 2007 (Türkçe), Arkadaş Yayınları,

  İstanbul, 2008

  * Abdurrahman Taşbaşı-Orhan Altınbaşak, Bilgisayara Giriş XP, Altaş Yayınları,

  İstanbul, 2004  TDL 102 Türk Dili-II (Zorunlu – Kredisiz)
  İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.
  Ders Kitabı

  * Türk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, İsmail PARLATIR, Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜLFİKAR, Tuncay GÜLENSOY, Necat BİRİNCİ
  * Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN, TDK, Ankara

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları
  * Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili
  * Ülkü GİRAY,Türkçe’yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
  * Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları
  * İmlâ Kılavuzu ,Türk Dili Kurumu

  YDL 102 Temel İngilizce-II (Zorunlu – Kredisiz)
  Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi.
  Ders Kitabı

  * English Result (Elementary)

  Yardımcı Ders Kitapları

  * English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili

  internet siteleri  AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (Zorunlu – 2 Kredi)
  Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.  Ders Kitabı

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları,  3. Yarıyıl
  ULS 201 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma metotlarına dair bir giriş yapmaktır. Araştırma yöntemlerinin uygun bir biçimde anlaşılması öğrencileri akademik araştırma alanında daha iyi üreticiler ve tüketiciler haline getirecektir. Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme: dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları.

  Ders Kitabı:

  * Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı, Remzi Altunışık ve diğerleri, Sakarya Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Burhan Baloğlu, Der Yayınları


  ULS 203 Siyasal Düşünceler Tarihi II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Yeni Çağ düşünürleri: Machiavelli, Calvin, Bodin, Hobbes, Locke, Spinoza, Burke. Yakın Çağ düşünürleri: Hegel, Bentham, Mill, Marx, Hume, Lenin, Mussolini.

  Ders Kitabı:

  * Tannenbaum, D. and Schultz, D. (2005) Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri (Çev. Fatih Demirci), Adres Yayinları, Ankara.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Siyasal Düşünceler Tarihi, Alaeddin ŞENEL, SBF Yayınevi, Ankara, 1981
  * 100 soruda Siyasi Düşünce Tarihi, Murat SARICA, Gerçek Yayınevi, 1980
  * Politika, Aristo, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000
  * Devlet, Platon, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2005
 3. (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯)

  (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  738
  Beğenileri:
  404
  Ödül Puanları:
  63
  ULS 205 Uluslararası Hukuk I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası hukukun temel özellikleri: uluslararası hukukun tanımı, terim sorunu, uluslararası hukukun niteliği ve dayanağı, uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi. Uluslararası hukukun tarihçesi. Uluslararası hukukun kaynakları: antlaşmalar, örf ve adet, hukukun genel ilkeleri. Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları: içtihat ve öğreti. Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı,Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku,Uluslararası Hukukun Kaynakları: Antlaşmalar, Antlaşmaların Yapılışı, Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Antlaşmaya Katılma ve Antlaşmanın Tescili, Antlaşmaların Etkileri,Antlaşmaların Yorumu ve Çatışması, Antlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Antlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Hukuk, Hüseyin Pazarcı, Turhan Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:


  ULS 207 Türk Siyasal Hayatı (Zorunlu – 3 Kredi)

  * Osmanlı-Türk Toplumunun Genel Özellikleri
  * Tanzimat Dönemi (1839-1876) Türk Siyasal ve Toplumsal Yapısında Dönüşümler
  * 2. Abdülhamit Dönemi: Bürokratik Reform Çabaları
  * İkinci Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
  * Kurtuluş Savaşı ve Yeni Cumhuriyet
  * Atatürk ve Yeni Cumhuriyetin Temelleri: ULS Devlet, Laiklik ve Kemalizm
  * Cumhuriyet Dönemi Türk Devlet Yapısı ve Bürokrasisi
  * Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Dönüşümler
  * 1960-1980 Geçiş Süreci ve Değişimler1980 Sonrası Yeni Türkiye
  * 2000’li Yıllar ve Türkiye
  * Siyasal ve İdeolojik Yapılanma

  Ders Kitabı: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Erik Jan Zürcher, İletişim YayıneviTürkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1, Şerif Mardin, İletişim Yayınevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Vol.I, (Istanbul: İletişim), 2001.
  * Lewis, Bernard (1967), The Emergence of Modern Turkey, (Oxford: Oxford University Press), pp.175-209.
  * Köker, Levent (1993), Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, (Istanbul: İletişim).  ULS 209 Makro İktisat I (Zorunlu – 3 Kredi)
  İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen mo****nin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.
  Ders Kitabı

  * Makro İktisat, Erdal Ünsal, Öncü Yayıncılık, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Makroeconomics, Olivier Blanchard, İnternational Edition
  * Para, Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, 2005  ULS 211 Kamu Maliyesi (Zorunlu – 3 Kredi)
  Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.
  Ders Kitabı

  * Kamu Maliyesi, Abdurrahman AKDOĞAN, Gazi Yayınevi, Ankara, 2005

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Kamu Maliyesi Teorisi, Halil NADAROĞLU, Beta Yayınları, İstanbul, 1992  4. Yarıyıl
  ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Zorunlu – 3 Kredi)

  Karşılaştırmalı politikaya teorik yaklaşımlar. Politik kurumlar, kültürler, ve kamu politikaları. Politik sistemlerin birbirini etkilemesi. Demokratik kurumlar: kamu çıkarlarını yansıtması ve iyi bir ekonomik sistem oluşturma olasılığı. Politik parti sistemi. Demokrasi kavramı ve küresel uygulama olasılığı. Kalkınmakta olan ülkeler açısından demokrasi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki. Kalkınma stratejileri ve bunların iç ile dış politikaya etkileri. Avrupa ülkelerinin tarihsel açıdan politik yapıları ve ekonomi politikaları: Almanya, İngiltere, Fransa

  .Ders Kitabı:

  * Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Yaşar Gürbüz, Beta Basın Yayın Dağıtım

  Yardımcı Ders Kitapları:

  *


  ULS 204 Siyasal Düşünceler Tarihi II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Yeni Çağ düşünürleri: Machiavelli, Calvin, Bodin, Hobbes, Locke, Spinoza, Burke. Yakın Çağ düşünürleri: Hegel, Bentham, Mill, Marx, Hume, Lenin, Mussolini.

  Ders Kitabı:

  * Tannenbaum, D. and Schultz, D. (2005) Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri (Çev. Fatih Demirci), Adres Yayinları, Ankara.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Toplum Sözleşmesi, Jean Jacques Rousseu, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2009
  * Prens, N. Machievelli, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993
  * Ütopya, Thomas MORE, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005


  ULS 206 Uluslararası Hukuk II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders uluslararası hukukun temel konu ve çekişmelerine odaklanır. Ders boyunca hava ülkesi ve uzay, Egemenlikte dönüşümün ülke üzerindeki etkileri, Çevre, Devlet sorumluluğu konuları işlenecektir. Öğrencinin aktüel çekişmeleri uluslararası hukuk dersinde öğrendikleri üzerinden yorumlayabilmesi hedeflenmektedir.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Hukuk, Hüseyin Pazarcı, Turhan Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Malanczuk, P. (1997) Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Routledge, London


  ULS 208 Türkiye Ekonomisi (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin amacı, Türk ekonomisinin analizini yapmak, yakın dönemde ekonomik gelişmeler ve ekonomi politikasındaki değişmeler ve etkilerini ele almak, ekonomi politikası-Türk dış politikası arasındaki etkileşimi incelemektir.

  Ders Kitabı:

  * Kepenek, Yakup. “Türkiye ekonomisi” Verso, Ankara, 1990.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Hershlag, Zvi Yehuda. “Turkey : an economy in transition” Hershlag : Uitgeverij van Keulen, 1958.
  * Morgan, Gareth, “Images of organization: new edition of the international best seller” Sage Publications,Thousand Oaks, 1997.  ULS 210 Makro İktisat II (Zorunlu – 3 Kredi)
  İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen mo****nin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.
  Ders Kitabı

  * Makro İktisat, Erdal Ünsal, Öncü Yayıncılık, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Makroeconomics, Olivier Blanchard, İnternational Edition
  * Para, Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, 2005

  ULS 212 İdare Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

  İdare hukuku dersi kapsamında idare, idare hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramların açıklamaları, idare hukukunun doğuşu ve kaynakları, başta anayasa olmak üzere yasalardaki idare ve idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar, idare ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler, idarenin yetki, görev ve işlemleri ve idarenin mali sorumluluğu gibi temel konular olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan, Türkiye’nin idari teşkilatı kapsamında merkezi idare ve yardımcı kuruluşları ile yerel idareler ele alınmaktadır. Merkezi idare olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, yardımcı kuruluş olarak Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay ve Milli Güvenlik Kurulu’nun hukuki statüleri, görev ve yetkileri ile personeli ve malları incelenmektedir. Yerel yönetimler olarak il özel idareleri, belediyeler ve köyler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları da teşkilat kapsamında genel özellikleri ile ele alınan temel konulardır.

  Ders Kitabı:

  * İdare Hukuku, Metin Günday, İmaj Yayıncılık

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * İdare Hukuku, Şükrü Karatepe, Akademi Kitabevi  5. Yarıyıl
 4. (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯)

  (¯` ¤♥N!$@♥¤ ´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  738
  Beğenileri:
  404
  Ödül Puanları:
  63
  ULS 301 Türk Dış Politikası 1 (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin sonunda öğrenci Türk dış politikasının belirleyen temel unsurların neler olduğunu, ana ilkelerin neler olduğunu ve bunların nasıl belirlendiğini, 1980’li yıllara kadar Türk dış politikasının gündeminde yer alan başlıca konuları ve bunların hallediliş yöntemlerini öğrenecek, Soğuk Savaş döneminde kullanılan dış politika yöntemlerini Türkiye üzerinden giderek değerlendirecek, Türkiye’nin AB üyeliği, ABD ve SSCB gibi büyük ülkelerle ilişkileri, Kıbrıs sorunu, ekonomik gereksimin ve kısıtların dış politikaya yansımaları gibi temel ve güncelliğini koruyan konuların tarihsel arkaplanını öğrenme ve increleme olanağı elde edecek ve 1980 sonrası günümüze dek olan gelişmeleri anlamak ve doğru değerlendirebilmek için anahtarlara sahip olacaktır.

  Ders Kitabı:

  * Türk Dış Politikası Cilt 1 Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Ciltli) Cilt 1: 1919-1980, Baskın Oran (ed.), İletişim Yayınevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, Frank Cass, London, 2000.


  ULS 303 Uluslararası Siyasal Ekonomi (Zorunlu – 3 Kredi)
  Bu derste, uluslararası ilişkilerde ve güç dengelerinin oluşumunda temel faktör olan ekonominin rolünü açıklamak ve güç elde etmede ekonomi politikalarından nasıl yararlanıldığını ortaya koymak amaçlanmaktadır.

  * Uluslararası Politik Ekonominin tanımı, boyutları, diğer disiplinlerle ilişkisi;
  * Merkantilizm ve ekonomik milliyetçilik;
  * Liberal perspektif: Laissez-fair görüşler;
  * Marx, Lenin ve yapısalcı perspektif;
  * Eleştirilsel perspektifler: rant-arayıcı faaliyetler, çevrecilerin eleştirisi, feminist eleştiri;
  * UPE’nin temel yapıları: uluslararası ticaret, finans, uluslararası para sistemi, dış borçluluk, global güvenlik; bilgi ve teknoloji, Güney-Kuzey çatışması;
  * Devlet- piyasa çıkar çatışması: bölgesel bütünleşme girişimleri, AB, NAFTA, Kalkınmada Devletçik:Japonya ve Türkiye (Etatism) , OPEC ve Çok Uluslu Şirketler;
  * Küresel sorunlar: gıda ve açlık, Çevre sorunları.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Balaam D.N. ve M. Veseth, Introduction to International Political Economy, Second Ed.,Pearson Education International, N.J., 2001.
  * Higgott R., International Political Economy, in A.J.R. Groom and M. Light (Eds.) Contemporary International Relations: A Guide to Theory, Pinter, 1994
  * R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987.


  ULS 305 Uluslararası Örgütler (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin amacı, uluslararası örgütlerin kavramsal yapısını anlatmak ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere diğer önemli küresel ve bölgesel uluslararası örgütleri teker teker incelemektir.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler, Uğur Özgöker, Der Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Bennett, LeRoy A., and Oliver, James K., International Organizations, Principles and Issues, 7th edition, Prentice Hall, NJ, 2002.


  ULS 307 Avrupa Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği Dış Politikası (Zorunlu – 3 Kredi)

  Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanması. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ortak Pazarı ve Avrupa Topluluğu’nun kurulması. Entegrasyon teorileri. Genişleme ve derinleşme süreçleri. Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı. AB kurumları: Komisyon, Konsey, Parlamento ve Adalet Divanı. AB program ve politikaları: tarım, ekonomik ve mali birlik, bölgesel politika, dış politika ve ortak savunma politikası. AB’nin küresel bir aktör olarak rolü ve geleceği.

  Ders Kitabı:

  * Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Türkiye, İKV Yayınları.
  * Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Muharrem Gürkaynak, Asil Yayın Dağıtım.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Avrupa Birliği’nin ABC’si, İrfan Kaya Ülger, Sİnemis Yayınları.


  ULS 304 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu derste, Küreselleşme olgusunun ULS devlet ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri ve bu konuda yapılan teorik araştırmalar ele alınmaktadır. Öncelikle, kültürel, teknolojik, ekonomik, siyasal, vb. alanlardaki değişimlerle ilgili hemen her açıklamada bir çıkış noktası olarak görülen küreselleşmenin niteliği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise ulus-devletin meşruiyetiyle küreselleşme olgusu ilişkilendirilmekte, konunun uluslararası ilişkilerdeki yansımaları incelenmektedir.
  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Politikayı Anlamak: ULS Devlet’ten Küreselleşmeye, Zeynep Dağı, Alfa Basın Yayın Dağıtım.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Küreselleşmenin Geleceği, Lexus ve Zeytin Ağacı, Thomas L. Friedman, Boyner Yayınları.
  * Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Şevket Pamuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.  6. Yarıyıl
  ULS 302 Türk Dış Politikası 2 (Zorunlu – 3 Kredi)
  Öğrenci bu dersin sonunda 1980 sonrasında Türk dış politikasının gündeminde bulunan konuları, bunların ele alınış biçimlerini ve yöntemlerini, ulusal çıkar değerlendirmeleri ışığında öğrenmiş ve bundan sonraki gelişmeleri izleyebilecek, sağlıklı değerlendirmeler yapabilecektir.

  * 1980lerden günümüze Türk dış politikası
  * Temel sorunlar
  * Türkiye’nin dünyadaki yeri
  * Uluslararası kuruluşlarla işbirliği
  * Enerji Politikaları
  * Bölgesel ve bölgesel olmayan devletlerle ilişkiler
  * Aktif ve/veya etkin dış politika.

  Ders Kitabı:

  * Türk Dış Politikası Cilt 2 Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Ciltli) Cilt 2: 1980-2001, Baskın Oran (ed.), İletişim Yayınevi.
  * 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, İdris Bal (ed.), Nobel Yayın Dağıtım.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, Frank Cass, London, 2000.  ULS 304 Uluslararası İktisat (Zorunlu – 3 Kredi)
  Mutlak Üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Faktör Donatımı Kuramları, Yeni Yaklaşımlar, Endüstri-içi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Döviz Piyasaları, Ödemeler Bilançosu, Kur Değişmelerini Açıklayan Kuramlar, Döviz ve Faiz Arbitrajı, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları, Araçlar, Gümrük, Kota ve Sübvansiyonların Ekonomik Etkileri, Serbest Dış Ticaret Politikası Araçları : Ekonomik Birleşmeler, Serbest Bölgeler, GATT ve WTO’nun temel ilkeleri, Dış Ticaret-Kalkınma İlişkisi, Uluslararası Para Sistemleri, Türkiye-AB İlişkileri.
  Ders Kitabı

  * Uluslararası İktisat, Halil SEYİDOĞLU, Güzem Yayıncılık, İstanbul, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Uluslararası İktisat Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, Erdal ÜNSAL, İmaj, Ankara, 2007


  ULS 306 Küresel Güvenlik Sorunları ve Politikaları (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin sonunda öğrenci, Uluslararası İlişkiler disiplininde diplomasinin ötesinde bir sorun çözme yöntemi olan savaş ve güç kullanımının tarihsel gelişimini ve günümüzdeki şeklini öğrenecektir. Bununla birlikte dünyada var olan veri tabanlarına ulaşarak günümüz dünyasında var olan savaşlar ve güvenlik konusunda analiz yapabilecektir.
  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Güvenli ve Strateji, Beril Dedeoğlu, Derin Yayınları.
  * Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Rafet Yinanç, Seçkin Yayıncılık.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Freedman, Lawrence (1994), War, (Great Britain: Oxford).
  * Handel I, Michael (1996), Masters of War, (Londra: Frank Cass).
  * Wright, Quincy (1983), A Study of War, (Chicago: The University of Chicago Press).


  ULS 308 Türkiye – AB İlişkileri (Zorunlu – 3 Kredi)

  Türkiye ve Avrupa Birliğinin 1963 Ankara Antlaşmasından günümüzse kadar devam eden ortaklık ilişkisi, 1996 başında Gümrük Birliğini gerçekleştiren Türkiye’nin tam üyelik bakımına mevcut konumu, üzerinde durulmaktadır.
  Ders Kitabı:

  * Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye, Murat Yetkin, İmge Kitabevi Yayınları.
  * Avrupa Birliği ve Türkiye, Rıdvan Karluk, Beta Basın Yayın Dağıtım.
  * Türkiye’nin Avrupa Macerası 1959-1999, Mehmet Ali Birand, Doğan Kitapçılık

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * İsmail Cem: Turkey and Europe: Looking to the Future from a Historical Perspective, Perceptions, 5 (2000) 2.
  * Kemal Kirişçi: The December 2004 European Council Decision on Turkey: Is it an Historic Turning Point?, Middle East Review of International Affairs, Vol. 8, No. 4, December 2004.
  * Selim İlkin: A Short History of Turkey’s Association with the European Community, in: Ahmet Evin / Geoffrey Denton (Ed.): Turkey and the European Community, Opladen 1990, p. 35-50.
  * Ziya Öniş: Turkey-EU Relations: Beyond the Current Stalemate, Insight Turkey, Vol. 10, No. 4, 2008, p. 35-50.  ULS 310 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri (Zorunlu- 2 Kredi )

  Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma metotlarına dair bir giriş yapmaktır. Araştırma yöntemlerinin uygun bir biçimde anlaşılması öğrencileri akademik araştırma alanında daha iyi üreticiler ve tüketiciler haline getirecektir. Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme: dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları.

  Ders Kitabı:

  * Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı, Remzi Altunışık ve diğerleri, Sakarya Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Burhan Baloğlu, Der Yayınları

  7. Yarıyıl
  ULS 401 Dış Politika Analizi (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersi alan öğrenciler teoride ve pratikte dış politikanın uygulanmasını ve yapımını analiz edebileceklerdir.
  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Faruk Sönmezoğlu, Filiz Kitabevi.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Türk Dış Politikasının Analizi, Derleme, Der Yayınları.
  * Christopher, Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, Palgrave, New York, 2003.
  * Neack,Laura, Hey, Jeanne A.K., and Haney, Patrick J., Foreign Policy Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1995.


  ULS 403 Uluslararası İlişkiler Teorileri (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bilimsel Pozitivizm Ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu,
  Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Tarihsel Gelişimi, Uluslararası İlişkiler Temel Teoriler Arasındaki Tartışmalar, Davranışsalcılık-Gelenekçilik Tartışması, Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi – Analiz Birimi Tartışması, İdealizm, Realizm, İdealizm-realizm Tartışması, Neo-Realizm, Siyasal gerçekçiliğin temel ilkeleri, Jeopolitik Teoriler, Oyun Teorisi, Globalizm ve Globalist Teoriler.
  Ders Kitabı:

  * Devlet, Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, Atila Eralp, İletişim Yayınevi.
  * Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, Tayyar Arı, Alfa Basın Yayın Dağıtım.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Devlet ve Ötesi, Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atila Eralp, İletişim Yayınevi.
  ULS 402 Çatışma Analizi ve Çözümü (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası İlişkiler alanında itilafların barışçı ve barışçı olmayan yollardan çözümlenmesini irdeleyen Çatışmaların Çözümlenmesi dersi, öğrencilerine, uzlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çatışma analizi ile arabuluculuk ve müzakere konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dersin içeriği şu alt başlıklardan oluşturulmuştur: Çatışma: Temel Kavramlar, Çatışmanın Aşamaları, Çatışmanın Boyutları, Çatışmanın Tarafları, Çatışmanın Sonuçları, Çatışma Türleri, Çatışma Analizi ve Teknikleri, Problem Çözme, Arabuluculuk ve Müzakerecilik

  Ders Kitabı:

  * Rubin, Pruitt and Kim. 1994. Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, New York: McGraw and Hill Inc.
  ULS 404 Uluslararası Güncel Sorunlar (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası güncel sorunların ve olayların tarihi süreci, ortaya çıkış nedenleri, geçmişte, günümüzde ve gelecekte muhtemel etki ve sonuçları, tarafların tutum ve politikaları ela alınarak bir sentez yapılır. Bunda amaç öğrencilerin uluslararası sorunları ele alış biçimleri, yöntemleri, sonuçları itibariyle sentez yapma kabiliyeti kazanmaları ve ayrıca öğrencilerin bilgi ve genel kültür edinmeleridir.

  Ders Kitabı:

  * Issues in World Politics, (Ed.) Brian White, Richard Little, Michael Smith, Palgrave Macmillan; 2nd edition, 2001.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Worlds In Collision, Terror and the Future of Global Order, (Ed.) Ken Booth, Tim Dunne, Palgrave, 2002. 5. nar çiçegi123

  nar çiçegi123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  17 Kasım 2011
  Mesajlar:
  218
  Beğenileri:
  147
  Ödül Puanları:
  0

Sayfayı Paylaş