üniteler cevaplar

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde saka tarafından paylaşıldı.

 1. saka

  saka Üye

  Katılım:
  17 Mart 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  18
  Ödül Puanları:
  0

  3.ünite
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. a) 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
  b) 5 (reçine)
  c) 7 (sodyum)
  ç) 4 (sert su), 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
  d) 6 (yumuşak su)
  e) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
  f) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
  g) 4 (sert su)
  h) 8 (tortu)
  2. Fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren sular
  “sert su” olarak adlandırılır ve bu iyonlardan dolayı suyun
  tadı değişir. Ayrıca, sert suda bulunan bu iyonlar çamaşırların
  üzerinde tortu oluşturur ve çamaşırlar kirli gibi görünür
 2. saka

  saka Üye

  Katılım:
  17 Mart 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  18
  Ödül Puanları:
  0
  Çal›flma Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›
  A
  Aşağıdaki cümlelerde bofl b›rak›lan yerleri uygun sözcük veya ifadelerle doldural›m.
  1. Elementleri periyodik sisteme ..................................................................... göre ilk defa
  .................. adlı bilim insanı yerleştirmiştir.
  2. Periyodik sistemde sağ tarafta .................. özellik gösteren elementler, sol tarafta ise
  .................. özellik gösteren elementler bulunur.
  3. ......................... ve .................................. olarak adlandırılan 1. ve 2. grup elementleri
  .................. sınıfında, .................. ve .................. olarak adlandırılan 7. ve 8. grup elementleri
  ise .................. sınıfında yer alır.
  4. Klor elementi elektron .................. yatkındır ve magnezyum elementi ile .................. bağ yapar.
  5. 3. grupta bulunan elementler, son katmanlarındaki ....... elektronu vererek ........ yük taşır.
  6. Ca3(PO4)2 bileşiğinde 3 farklı element bulunmaktadır. Bu elementler .................................... .
  7. “Kütlenin korunumu” kanununa göre Fe + O2 2Fe2 O3 denkleminde demirin katsayısı
  ............, oksijenin katsayısı ............, demir oksidin katsayısı ise ............ dir.
  8. Su dolu kovaya bir miktar kezzap eklendiğinde bu çözeltinin pH derecesi 7’den ................ olur
  ve çözeltideki ............ iyonları sayısı artar.
  9. Limon suyuna asetik asit eklediğimizde ........................ tepkimesi gerçekleşmez ve yeni bir
  madde ............ .
  10. Metan gazını yaktığımızda ......................... ve ............ oluşur.
  B
  Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevaplar›n› iflaretleyelim.
  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Periyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir.
  B) Pozitif yüklü iyonlar periyodik sistemin sol tarafındaki elementlerden oluşmaktadır.
  C) Levhalar ametaller sınıfındaki elementlerden yapılmaktadır.
  D) Aynı grupta yer alan elementler benzer fiziksel özellik gösterir.
  2. Periyodik cetvelde, hangi grupta olduklar› bilinmeyen ancak baz› özellikleri bilinen X, Y, Z
  elementleri vard›r.
  • X oda s›cakl›¤›nda kat›, elektri¤i iyi ileten ve Z ile bileflik oluflturan elementtir.
  • Y bileflik oluflturmaya yatk›n olmay›p oda s›cakl›¤›nda gaz hâlindedir.
  Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik çizelgenin hangi grubunda olmas› beklenir?
  X Y Z
  A) I IV III
  B) II III I
  C) III I II
  D) IV II III
 3. saka

  saka Üye

  Katılım:
  17 Mart 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  18
  Ödül Puanları:
  0
  Ders Kitabı Ünite Sonu De¤erlendirme
  Sorular›n›n Cevaplar›
  A.
  1) Y (Kalsiyum atomuyla kükürt atomu arasında iyonik bağ oluşur.)
  2) D
  3) Y (6 oksijen atomu bulunmaktadır.)
  4) D
  5) D
  6) Y (Na3PO4 oluşturur.)
  7) Y (Nitrik asit kezzap olarak bilinir.)
  8) D
  B.
  1. A 2. A 3. A 4. C
  5. D 6. A 7. D 8. A
  9. B 10. A 11. C 12. C
  C.
  1. Su hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşmaktadır. Her
  iki element de ametaldir. Hidrojen elementi 1. periyot ve
  1. grupta yer almaktadır. Oksijen elementi 2. periyot ve
  6. grupta yer almaktadır. Hidrojen elementi atomlarının
  1 elektronu dolayısıyla bir katmanı bulunmaktadır;
  oksijen elementi atomlarının 6 elektronu ve 2 katmanı
  bulunmaktadır. Bu elementler ile ilgili olarak Periyodik
  Sistem’de çok daha fazla bilgiye ulaşılabilir ancak sunulan
  bilgiler bu aşamada yeterli olacaktır.
  2. Suyun yapısında kovalent bağ bulunur, çünkü suyu oluşturan
  her iki element de elektron almaya yatkındır. Bu sebeple
  elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent bağ oluştururlar.
  Ayrıca bu bağ ametal - ametal arasında oluşmuştur.
  3. 2 H2 + O2 2 H2O
  Girenler : 4 hidrojen atomu (H), 2 oksijen atomu (O)
  Ürünler : 4 hidrojen atomu (H), 2 oksijen atomu (O)
  Bu tepkimede, hidrojen molekülündeki hidrojen atomları
  arasındaki ve oksijen molekülündeki oksijen atomları
  arasındaki bağlar kopmuştur. Ardından, hidrojen atomları
  ile oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşmuştur.
  4. Su nötr yapıdadır ve pH derecesi 7’dir. Suya limon
  sıkıldığında - limon asidik özellik gösteren bir madde
  olduğu için - suda H+ iyonları oluşacaktır ve su asidik hâle
  gelecektir. Suya şampuan eklendiğinde ise - şampuan bazik
  özellik gösterdiği için - sudaki OH- iyonları sayısı artacak
  ve böylece su bazik hâle gelecektir.
  5. Kireçli toprak, kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşiği
  içermektedir. Bu sebeple bu toprağa yağmur yağdığında
  kalsiyum karbonat bileşiği suda çözünür ve kalsiyum
  (Ca2+) ve karbonat (CO3
  2-) iyonları oluşur. Böylece toprakta
  kalsiyum (Ca2+) ve karbonat (CO3
  2–) iyonları artmış böylece
  kalsiyum iyonu suyun sertlik derecesini arttırmış olur.

Sayfayı Paylaş