Yazılı soruları..

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde semrax tarafından paylaşıldı.

 1. semrax

  semrax Üye

  Katılım:
  1 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Vakit ayırıp bu soruları cevaplarsanız çok mutlu olurum.
  ----------------------------------------------------
  1.II. Mahmut tarafından 1836'da ……………………..…………….. kurularak bütün vakıflar bu bakanlığa bağ-lanmıştır.
  2- I. Mahmut ve II. Osman zamanlarında Divan toplantıları kaldırılmış,devlet işleri sadrazam ko¬nağında görülmeye başlanmıştır.Bu durum,divan üyesi olan …………………………….. gücünü artırmıştır.
  3- 18. yüzyılda Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin artması ……………………… sınıfının önemini ar-tırmıştır.
  4- Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde Kara kuvvetleri komutanlığı durumunda ……………………oluşturuldu.
  5- 1876 yılında,Türk tarihinin ilk anayasası olan …………………………. ilan edilerek …………………. yönetimine geçildi.
  6- Meşrutiyet Dönemi'nde ……………………….……….. ve …………...……………….. adıyla iki tane meclis açıldı.
  7- I. Murat döneminde …………………. Beylerbeyliği, Yıldırım Beyazıt döneminde ise…………….... beylerbeyliği oluşturuldu.
  8- Osmanlı Devleti’nde Dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlere……………………………………eyaletler de denir.
  9- Osmanlı Devleti’nde,saliyaneli(yıllıklı) eyaletlerde uygulanan ve devlete ait bir gelirin ihale yoluyla şahıslara verilmesine ……………………., ihaleyi kazanan ve açık arttırmayla ………………..toplamaya hak kazanan kişiye de ……………... denirdi.
  10- Kırım Hanlığı ve Hicaz Emirliği ……..……………………….…eyaletler olup,Osmanlıya vergi vermezlerdi.Ancak bunlardan …………………………………..……..’nın savaş zamanlarında Osmanlıya asker gönderme zorunluluğu olup,………………………………………………..’nın ise böyle zorunluluğu yoktu.
  11- Osmanlı idari birimlerinden biri olan Kazaların güvenlik işlerinden ………………….,yönetim ve adalet işlerinden ise …………………………..so¬rumlu idiler.
  12- Osmanlı Devleti’nde mahalle ve köy teşkilatında en önemli görevliler hü¬kümetin temsilcisi sayılan ve padişahın emirlerini halka duyuran …………………………….. ile mahalle halkı tarafın¬dan seçilen ve mahallede güvenliği sağlayan …………………………….idi.
  13- Osmanlı Devleti'nde esnaflar ……………………. adı verilen teşkilata bağlıydı.
  14- Osmanlı Devleti’nde 19.yüzyılda II. Mahmut, merkezi otoriteyi güçlendirme yolu¬na gitmiş,………………… merkeze olan bağlılıklarını artırmak için onlarla 1808’de "…………………….……….." denilen belgeyi imzalamıştır.Bu belge, Osmanlı tarihinde ……………………………………………………….. ilk belge olması açısından önemlidir.
  15- Yeniçeri Ocağı,……………………….döneminde kaldırılmış olup,Osmanlı tarihinde bu olaya …………………. …………………...(Hayırlı Olay) denir.
  16- Osmanlı Devleti'nde de toprak ……………….,,………………. ve …………….olmak üzere üç birime ayrıl-mıştı.
  17- Osmanlı Devleti’nde fetihler sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakı¬lan topraklara ……………………topraklar denir.Bu topraklar ……………………….………. ve ……….………………………. olmak üzere ikiye ayrılır.
  18- Osmanlı Devleti’ndeki toprakların büyük bir kısmı ………………arazi olup, bu topraklar devle¬te ait topraklardır.
  19- Osmanlı Devleti’nde Padişahların kızlarına, anneleri¬ne ve ailelerine ayrılan topraklara …………………….. denir.
  20- Osmanlı Devleti’nde gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklara ………………………………………… denir.
  21- Osmanlı Devleti’nde,yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklara(dirliklere) …………………...,yıllık geliri 20 bin-100 bin akçe olan topraklara ………………………….., yıllık geliri 3 bin-20 bin yirmi akçe arasında olan dirliklere de ……………..…… denir.
  22- Tımar sahiplerinin,gelirlerinin üç bin akçesini kendi geçimleri için ayırmalarına ……………………………denir. Yine tımar sahipleri geri kalan gelirlerinin her üç bin akçesi için ………….……………….adı verilen ve her an Osmanlı ordusunun emrine girmeye hazır asker beslerlerdi.
  23- Osmanlı Devleti’nde iltizam sitemi ilk defa ………………………….… zamanında, Sadrazam …………………….. tarafından uygulandı.
  24- Esnaf ve zanaatkârların çalışma ve pazar sorunlarını çözmek, mesleğe yeni ele¬man yetiştirmek amacıyla ………………………………………kurulmuştur.
  25- İlk Osmanlı Kanunnamesi Fatih tarafından düzenlenen ……………………………………………………………..’dır.
  26- Osmanlı Devleti'nde toplum yönetenler (……………….) ve yönetilenler (………….……..) olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  27- Osmanlı Devleti'nde yönetilenler dini yönden;………………….……,……………………….. ve ………………… diye üç gruba ayrılmıştır.
  28- Osmanlı toplumu yerleşme yerine göre;……………………..,,………………………… ve …………………….. şeklinde üçe ayrılmıştır.
  29- Bir toplumun ülke toprakları üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gel¬mesi ya da oraya göçerek yerleşmesi olayına …………………………………………. denir.
  30- Osmanlı Devleti’nde askeriye mensuplarının emekli olduğun¬da veya görevinden alındığında yönetilenler sınıfına geçmesine;reayadan bir kişinin de padi¬şahın fermanıyla askeri sınıfa geçebilmesine ………………....... ……………………………….denir.
  31- Osmanlı Devleti'nde bütün davalar Şer'i mahkeme¬lerde çözümlenir ve hâkim ola¬rak kadılar görev yapardı.Mahkeme kararları ……………………………………….. yazılırdı.

  -----------------------------------------------------------------
  TARİH-2 OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ-2

  1) Osmanlı Devleti'nde hukuk;………….….ve ……………. hukuk ol¬mak üzere iki temele dayanıyordu.
  2) Osmanlı Devleti’nde ilk medeni kanun;1866-1878 tarihleri arasında ……………..…..…………… Paşa Başkanlığı’ nda toplanan bir komisyon tarafından hazırlanan ve İslâm hukukuna dayanan ………..…………………’dir.
  3) Osmanlı Devleti'nde toplum, ………………..………. ve ……………………………. olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  4) Osmanlı Devleti’nde;
   Yönetim görevini üstlenenler …………………………sınıfına mensuptur.
   Eğitim, adalet ve fetva görevlerini üstlenenler ……………………sınıfına mensuptur.
   Ya¬zışma işlerini, maliye ve dışişlerini üstlenenler ise …………………………sınıfına mensuptur.
  5) Osmanlı Devleti’nde 18.Yüzyılda Avrupa ile diplomatik ilişkilerinin yoğunlaşması¬na paralel olarak ……………… sınıfının önemi art¬mıştır.
  6) Osmanlı tarihinde;
   İlk bakır para .……………………………….,
   İlk gümüş akçe ……………………………..…,
   İlk altın para ………………………………..
   İlk kâğıt para ise ……………………………….. dönemlerinde bastırılmıştır.
  7) Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu çalışmaları ………………….--…………………….. … hattında başlatılmıştır.
  8) Osmanlı Devleti,Tanzimat Dönemi'nde 1847'de ………………………………………….adıyla ilk bankayı kurdu.
  9) Osmanlı Devleti’nde 1856’da İngiliz teşebbüsüyle kurulan,hem devlet bankası hem de ticaret bankası özelliği taşıyan ve para basma yetkisi verilen …………………………………... faaliyete geçmiştir.
  10) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu ………………… Savaşı yıllarında 1854’te ………………………’den almıştır.
  11) Osmanlı Devleti’nde,Müslümanların ürettikleri ürünlerin onda biri oranında alınan vergiye ………………… denir.
  12) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan alınan toprak vergisine Harac-ı ………………………;bunların ürettikleri ürünlerden alınan vergiye de Harac-ı ……………………… denir.
  13) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi karşılığı alınan vergiye ..……………. denir.
  14) Osmanlı Devleti’nde toprağını üst üste 3 yıl ekmeyen ve toprağını izinsiz terk eden kişilerden alınan vergiye ………………………….. denir.
  15) Osmanlı Devleti’nde küçük baş hayvanlardan alınan vergiye ………………….……………. denir.
  16) Osmanlı Devleti’nde savaş,âfet vb. olağanüstü durumlarda bir defada alınan ve ilk kez II.Bayezid döneminde uygulanan vergiye …………………………………. denir.
  17) Osmanlı Devleti’nde savaşlarda ele geçirilen esirlerden askerlikte kullanmak üzere beşte birinin alınması ile ilgili vergiye ……………………………………… denir.
  18) Türk mimarisi …………………………….. ile doruk noktasına ulaşmıştır.
  19) Büyük Türk Mimarı Mimar Sinan;
   Çıraklık döneminde ……………………... Camii,
   Kalfalık döneminde ………………………Camii
   Ustalık döneminde …………………...….. Camii’ni yapmıştır.

  20) İlk ola¬rak II.Murat döneminde Edirne Sarayı'nda devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkar ye¬tiştirmek amacıyla kurulan saray okuluna ………………………….. denir.
  21) Osmanlı Devleti’nde ilk medrese ve ilk vakıf ………..……………….. tarafından ………………..’te kurulmuştur.
  22) Osmanlı topraklarında açılan ilk yabancı okul,1583’te ……………….. tarafından açılan …………………………… isimli okuldur.
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36


  TARİH-2 OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ-2

  1) Osmanlı Devleti'nde hukuk;…şeri……….….ve …örfi…………. hukuk ol¬mak üzere iki temele dayanıyordu.
  2) Osmanlı Devleti’nde ilk medeni kanun;1866-1878 tarihleri arasında …Ahmet Cevdet ………… Paşa Başkanlığı’ nda toplanan bir komisyon tarafından hazırlanan ve İslâm hukukuna dayanan …Mecelle………’dir.
  3) Osmanlı Devleti'nde toplum, ……yönetenler…………..………. ve ……yönetilenler………………………. olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  4) Osmanlı Devleti’nde;
   Yönetim görevini üstlenenler ………seyfiye…………………sınıfına mensuptur.
   Eğitim, adalet ve fetva görevlerini üstlenenler ……ilmiye………………sınıfına mensuptur.
   Ya¬zışma işlerini, maliye ve dışişlerini üstlenenler ise ……kalemiye………sınıfına mensuptur.
  5) Osmanlı Devleti’nde 18.Yüzyılda Avrupa ile diplomatik ilişkilerinin yoğunlaşması¬na paralel olarak ……………… sınıfının önemi art¬mıştır.
  6) Osmanlı tarihinde;
   İlk bakır para .………I. Murat ……………………….,
   İlk gümüş akçe ……Orhan Bey………………………..…,
   İlk altın para ………Fatih sultan mehmet………………………..
   İlk kâğıt para ise ……II . Mahmut………………………….. dönemlerinde bastırılmıştır.
  7) Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu çalışmaları ………………….--…………………….. … hattında başlatılmıştır.
  8) Osmanlı Devleti,Tanzimat Dönemi'nde 1847'de ………Banka-i Der Saadet'tir……….adıyla ilk bankayı kurdu.
  9) Osmanlı Devleti’nde 1856’da İngiliz teşebbüsüyle kurulan,hem devlet bankası hem de ticaret bankası özelliği taşıyan ve para basma yetkisi verilen …………………………………... faaliyete geçmiştir.
  10) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu ……Kırım…………… Savaşı yıllarında 1854’te ………………………’den almıştır.
  11) Osmanlı Devleti’nde,Müslümanların ürettikleri ürünlerin onda biri oranında alınan vergiye ……öşür…………… denir.
  12) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan alınan toprak vergisine Harac-ı ………………………;bunların ürettikleri ürünlerden alınan vergiye de Harac-ı ……………………… denir.
  13) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi karşılığı alınan vergiye ..…cizye…………. denir.
  14) Osmanlı Devleti’nde toprağını üst üste 3 yıl ekmeyen ve toprağını izinsiz terk eden kişilerden alınan vergiye …çiftbozan……….. denir.
  15) Osmanlı Devleti’nde küçük baş hayvanlardan alınan vergiye …………anam……….……………. denir.
  16) Osmanlı Devleti’nde savaş,âfet vb. olağanüstü durumlarda bir defada alınan ve ilk kez II.Bayezid döneminde uygulanan vergiye ……………avarız……………………. denir.
  17) Osmanlı Devleti’nde savaşlarda ele geçirilen esirlerden askerlikte kullanmak üzere beşte birinin alınması ile ilgili vergiye ……………………………………… denir.
  18) Türk mimarisi …Mimar Sinan………………………….. ile doruk noktasına ulaşmıştır.
  19) Büyük Türk Mimarı Mimar Sinan;
   Çıraklık döneminde …Şehzade…………………... Camii,
   Kalfalık döneminde ……Süleymaniye…………………Camii
   Ustalık döneminde ……Selimiye……………...….. Camii’ni yapmıştır.

  20) İlk ola¬rak II.Murat döneminde Edirne Sarayı'nda devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkar ye¬tiştirmek amacıyla kurulan saray okuluna …sanayi nefise……………….. denir.
  21) Osmanlı Devleti’nde ilk medrese ve ilk vakıf ……Orhan Bey…..……………….. tarafından ……İznik…………..’te kurulmuştur.
  22) Osmanlı topraklarında açılan ilk yabancı okul,1583’te ……………….. tarafından açılan ………Sen Benuva Mektabi …………………… isimli okuldur.
 3. AKTOL

  AKTOL Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  merhaba değerli mod.lar bu soruların cevablarını yapar mısınız lütfen cevabları kırmızı yazı tarzıyla yapın teşekkürler

Sayfayı Paylaş