yazılı soruları..

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde rock_on tarafından paylaşıldı.

 1. rock_on

  rock_on Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. SINAVI

  1-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

  I- İstanbul’un Fethi II- İslamiyet’in kabulü
  III- Batılılaşma hareketleri IV- Matbaanın kullanılması

  A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

  2 Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi iIe ilgili değildir?
  A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
  B) Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
  C) Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
  D) Destanlarda milletlere ait özelliklerin görülmesi
  E) Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi
  3. Aşağıdakilerden hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?
  A) Oğuz Kağan, Ergenekon, Şehname B) Oğuz Kağan, Türeyiş, Ramayana
  C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiş D) Bozkurt, Şehname, Göç
  E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Şu
  4. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Sav, yuğ denilen ölüm törenlerinde ölen kişinin ardından söylenen şiirdir
  B) Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir
  C) İlk Türk destanları , Alp Er Tunga ve Şu destanlarıdır
  D) Koşuklar, coşkun bir ifadeyle söylenir
  E) Köktürk Yazıtları, Türk edebı dilinin başlangıcı kabul edilir
  5. I. Köktürk Devleti'nin tarihine ışık tutar.
  II. Anlatımda aliterasyonlar görülür.
  III. Bir söylev niteliğindedir.
  IV. 9. yüzyılda dikilmişlerdir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Köktürk Yazıtları'nın özellikleri bir arada verilmiştir?
  A) I-II B)I-III C)II-III D) i - IV E) III - IV
  6. Aşağıdakilerden hangisi islamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Köktürk ve Uygur olmak üzere iki alfabe kullanılmıştır.
  B) Uygur metinlerinde dini konular geniş yer tutmaktadır.
  C) Anonim özellik gösterir. D) Hece ölçusu kullanılmıştır.
  E) Köktürk Yazıtları'yla başlar.
  7. Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir?
  A) Köktürk - Uygur - Arap – Latin B) Arap - Uygur - Köktürk - Kiril
  C) Uygur - Arap - Mani – Brahmi D) Mani - Uygur - Köktürk - Latin
  E) Köktürk - Uygur - Latin – Brahmi
  8. Hangisi doğal destan ile yapma destan arasındaki en belirgin farktır?
  A) Olağanüstü olayların ve kişilerin bulunması
  B) Konusunu oluşturan bir çekirdek olayın olması
  C) Halk arasında zamanla zenginleşmesi
  D) Söyleyeninin belli olup olmaması
  E) Yüzyıllar sonra derlenip yazıya geçirilmesi
  9. Aşağıdakilerin hangisinde redif, kullanılmamıştır?
  A) Kaçtı o bakışan, o dudaktan - Baktı ona sessizce uzaktan
  B) İki turnam gelir aklı karalı - Birin şahin vurmuş biri yaralı
  C) Kandilli eski bahçelerde Akşam kapanınca perde perde
  D) Bir şeyler uçar ellerimizden - Her saniye mazilere bizden
  E) Bir merhaleden güneşe derya görünür Buradan her iki dünya görünür
  10. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından birisi değildir?
  A) Manas B) Köroğlu C) Şehname D) Şu E) Battal Gazi
  11) Aşağıdakilerin hangisi doğrudan edebiyat tarihinin kapsamına girmez? A) Siyasi olaylar B) Yazınsal ürünler C) Edebiyat akımları
  D)Teknolojik gelişmeler E) Edebi şahsiyetlerin hayatı

  12) Aşağıdakilerden hangisi sanatçı sanat eseri ve toplum hayatı arasıdaki ilişkilerden birisi değldir?
  A) Sanat eserinin toplumun aynası oluşu
  B)Toplum hayatının sanat eserinin oluşmunu etkilemesi
  C) Sanatçının topIum hayatını düzenlemeyi amaçlaması
  D) Sanat eserlerinin toplum üzerinde belirli bir etkiye sahip olması
  E) Bazı sanat eserlerinin sanatçının hayatından izler taşması
  13) Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısıdan bir değer ifade etmez?
  A) Günlük B) Roman C) Deyim D) Gezi yazısı E) Hatıra (Anı)
  14. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır.
  B) KarahanlıTürkçesi ile yazılmıştır. C) Nazım birimi beyittir.
  D) Eserde kullanılan dil günümüze kadar ulaşmamıştır.
  E) Redif ve kafiye kullanılmıştır.
  15. Hangisi Divanü Lügat’t- Türk'ün özelliklerinden biri değildir?
  A)Türkçenin ilk sözlüğdür. B) Divan-ı Hikmet'le aynı yüzyılda yazılmıştır.
  C) Araplara Türkçe öğetmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  D) Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
  E) Kaşgarlı Mahmut eserinde sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıtır.
  16. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?
  A) Eserleriyle çağını ve kendinden sonraki dönemleri etkilediği
  B) Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullandığı
  C) Risaletü'n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eserinin olduğu
  D) Şiirlerinde tasavvuf, sevgi, hoşgörü gibi konuları işlediği
  E) Arapça ve Fasça kelimeleri sıkça kullandığı

  17Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
  a) Bozkurt b) Ağaç c) Nevruz
  d) Su e) Işık


  18) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  a) Kaside- Mesnevi
  b) Mesnevi-Mersiye
  c) Mesnevi-Gazel
  d) Mersiye-Gazel
  e) Mersiye-Kaside

  19)Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  a) İlahi-nutuk-deme-mani
  b) Nefes-devriye-mani-şathiye
  c) İlahi-nefes-deme-nutuk
  d) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  e) Nutuk-semai-nefes-deme

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

  20) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  a) Yunus Emre
  b) Yusuf Has Hacib
  c) Mevlana
  d) Kaygusuz Abdal
  e) Hoca Dehhani

  ADI: SOYADI:
  NO: SINIFI: 10 TM E B  CEVAPLAR

  1. (A) (B) (C) (D) (E) 14. (A) (B) (C) (D) (E)
  2. (A) (B) (C) (D) (E) 15. (A) (B) (C) (D) (E)
  3. (A) (B) (C) (D) (E) 16. (A) (B) (C) (D) (E)
  4. (A) (B) (C) (D) (E) 17. (A) (B) (C) (D) (E)
  5. (A) (B) (C) (D) (E) 18. (A) (B) (C) (D) (E)
  6. (A) (B) (C) (D) (E) 19. (A) (B) (C) (D) (E)
  7. (A) (B) (C) (D) (E) 20. (A) (B) (C) (D) (E)
  8. (A) (B) (C) (D) (E)
  9. (A) (B) (C) (D) (E)
  10. (A) (B) (C) (D) (E)
  11. (A) (B) (C) (D) (E)
  12(A) (B) (C) (D) (E)
  3 (A) (B) (C) (D) (E)
 2. rock_on

  rock_on Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. SINAVI
  1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?
  A) Kültürel değişim B) Din değişimi C) Coğrafya değişimi D) Lehçe ve şive ayrılıkları E) Gelir dağılımı
  2-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
  A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk
  3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?
  A) Edebiyatı dönemlere ayırmak.
  B) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
  C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.
  D) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
  E) Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.
  4. Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?
  A) Sagu B) Koşma C) Semai D) Gazel E) Ağıt
  5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Çok süslü bir dil vardır. B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir. D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
  E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.
  6. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şairlerine verilen adlardan biri değildir?
  A) Ozan B) Baksı C) Yuğ D)Kam E)Şaman
  7. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanımıştır?
  A) Çatlak dudaklarımı ıslatmıyor kan -Toprakta yangı var toprakta volkan
  B) Taşmda toprağımda bereket - Köklerimden başar hürriyet
  C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz - Hatta ne de saadet dileriz
  D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden -Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
  E) Sırmalı kemeri takmış beline – Kendi benzer has bahçenin gülüne
  8.Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?
  A) Kişi B) Zaman C) Tip D) Mekan E) Olay

  9. Aşağıdakilerden hangisi XIII. ve XIV. yüzyıl mutasavviflarindan birisi değildir?
  a) Yunus Emre b) Süleyman Çelebi
  c) Aşık Paşa D) Hacı Bektaş-ı Veli E) Mevlana
  10) Edebiyat tarihi kitaplarında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yoktur? A) Edebi eserlerin tam metni
  B) Şair ve yazarların hayatları C) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar
  D) Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri E) Edebi dönemler
  11) Edebiyat ve tarih arasıdaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.
  B) Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri etkiler.
  C) Bazı tarihi olaylar edebi eserleri yönlendirir.
  D) Tarihi olaylar edebIyatı sadece muhteva bakımından etkiler.
  E) Tarihi olaylar, edebi dönemlerin başlamasında etkili olur.
  12) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebi tür edebiyatımıza girmişir.
  B) Türk edebiyatı tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenmişir.
  C) İslamiyetin kabulü Türk edebiyatında köklü değişikliklere sebep olmuşur.
  D) İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır
  E) Türklerin çok geniş bir coğafyaya yayılmaları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuşur.
  13. I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
  II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
  III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?
  A) Divan-ı Hikmet B) Atebetü'l Hakayık
  C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi E) Divanü Lugati't -Türk
  14. Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
  B) Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
  C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
  D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanımıştır.
  15. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Ahmet Yesevı B) Yunus Emre C) Kaşgarlı Mahmut D) Bilge Kağan
  E) Yollug Tigin
  16.Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  b) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  c) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  d) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  e) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  17. Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet’ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati’t Türk
  e. Muhakemet’ül Lügateyn

  18. Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı Hoca Dehhani

  Yukarıdaki beyitin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Dertlerin dermansızlığı
  b. Aşk
  c. Aşk acısı
  d. Ayrılık
  e. Sevgilinin vefasızlığı

  19. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”
  Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
  a. Kaygusuz Abdal b. Yunus Emre c. Mevlana
  d. Hoca Dehhani e. Hacı Bektaşi Veli

  20. I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

  a) I. b) II. c) III d) IV. e) V.  ADI: SOYADI:
  NO: SINIFI: 10 TM E A  CEVAPLAR

  1. (A) (B) (C) (D) (E) 14. (A) (B) (C) (D) (E)
  2. (A) (B) (C) (D) (E) 15. (A) (B) (C) (D) (E)
  3. (A) (B) (C) (D) (E) 16. (A) (B) (C) (D) (E)
  4. (A) (B) (C) (D) (E) 17. (A) (B) (C) (D) (E)
  5. (A) (B) (C) (D) (E) 18. (A) (B) (C) (D) (E)
  6. (A) (B) (C) (D) (E) 19. (A) (B) (C) (D) (E)
  7. (A) (B) (C) (D) (E) 20. (A) (B) (C) (D) (E)
  8. (A) (B) (C) (D) (E)
  9. (A) (B) (C) (D) (E)
  10. (A) (B) (C) (D) (E)
  11. (A) (B) (C) (D) (E)
  12(A) (B) (C) (D) (E)
  13 (A) (B) (C) (D) (E)
 3. rock_on

  rock_on Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  CEVAPLARMISINIZ ARKADAŞLAR
 4. büşra_gs

  büşra_gs Üye

  Katılım:
  4 Ocak 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevaplarını buldun mu?
 5. Lizard King

  Lizard King Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.291
  Beğenileri:
  444
  Ödül Puanları:
  36
  Cevapları soruyla birlikte verilmiş.
  Ayrıca konu yanlış yere açılmış, konuyu Dil Anlatım bölümünden
  Edebiyat bölümüne taşıdım

  Teşekkürler.
 6. rock_on

  rock_on Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  evet yanlış yer olmuş pardon..
  arkadaşlar cevaplarmısınız???
 7. rock_on

  rock_on Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Adsız hocam cevaplarmısınız? salı günü yazılım var

Sayfayı Paylaş