yıldırım yayinları sayfa 17 deki atkinlikleri çözen var mı?

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde edanur_yildiz tarafından paylaşıldı.

 1. edanur_yildiz

  edanur_yildiz Üye

  Katılım:
  25 Mart 2010
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0

  yıldırım yayinları sayfa 17 deki atkinlikleri çözen var mı?
 2. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113
  5. ETKİNLİK

  Skolastik düşünce, rönasans ve roform hareketleri, pozitivizm akımı batıda atkili olan akımdır.
  Skolastik düşünce batıda rönesans ve reform hareketlerini doğurmuş pozitivizm akımı ortaya çıkmıştır.

  6. ETKİNLİK.

  XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER VE YENİLİKLER

  ASKERİ ALANDA

  Askerlik sürelerinin belirlenmesi ve aske ralımının bir usule bağlanması

  DÜŞÜNCE HAYATINDA

  Pozitivist düşünce ön plana çıktı.

  SOSYAL VE SİYASİ HAYATTA

  önetim merkezi olan babıali güçlendirildi
  -Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu
  -Yeni meclisler komisyonlar kuruldu
  -Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu.
  -Padişahın yetkileri kısıtlandı yönetim yetkisi meclise verildi.
  - Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi.
  Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.

  19. yüzyılda sosyal hayatta yapılan yenilikler

  -Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.
  -Yeni yollar yapıldı, ilk demiryollarının yapımına başlandı.
  -Belediyeler kuruldu
  -İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için)
  -Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi.
  -Halk avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurtdışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti.

  EĞİTİM ALANINDA

  1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
  Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
  1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
  1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
  1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
  İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
  Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
  EKONOMİ ALANINDA

  1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
  Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
  Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
  1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
  1855'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştı

  7. ETKİNLİK
  Yenileşme dönemi ile birlikte Osmanlı kültür yapısının bozulmaya başladığı görülmüştür. Batıyı örnek alan aydınlarımız batını bilimini almalrı gerekirken bu istenilen düzyde olmamış Fransada kiliseye duyulan öfkelye ortaya çıkan dini reddeden bir yaşam anlayışı bizim aydınlarımı da etkisi altına almış orada edindikleri bu yaşam tarzını kendi toplumlarına taşımışlardır. Bunu da yeni ortaya .ıkan gazete, dergi, tiyatro, roman gibi sanat dallarıyla gerçekleştirmişlerdir.
  II. Mahmut döneminde yenileşmenin önemli bir aracı olacak ilk gazete de çıkar: Takvim-i Vekayi (1831)
  Osmanlı Devleti’nde Batı’ya yöneliş Abdülmecit döneminde, Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 1839) ile resmiyet kazanmıştır. Tanzimat, “düzenlemeler” anl***** gelen bir sözcüktür. Bu fermanın ilanıyla birlikte Tanzimat Dönemi de başlamış olur.
  Tanzimat Fermanı din, dil, ırk gözetmeksizin bütün halkın can, mal ve namusunun korunacağını, askerlik ve vergi kanunlarının yeniden düzenleneceğini ortaya koyan eşitlikçi bir söylem taşıyordu. Hâkim millet anlayışı yerine kanuni eşitlik getirilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, Batı anayasalarında yer alan temel hak ve özgürlükleri kabul ettiğini duyurmuştur. Tanzimat Fermanı, kökten bir değişme değildir, devlet yönetiminde bazı düzenlemelerden ibarettir. Tanzimat Fermanı’yla padişahın hak ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat Fermanının ardından ceza ve ticaretle ilgili yeni yasalar hazırlanmıştır. Bankalar kurulmuştur. Ülke vilayetlere, sancaklara, kazalara ve köylere bölünmüştür. Askerlik süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Telgraf idaresi, posta istasyonları kurulmuştur.


  DEĞERLENDİRME SORULARI:
  1) D,D,Y
  2)Boşluk doldurma cevapları:
  - Tanzimat edebiyatının hazırlayan nedenlerdendir.
  - Hürriyet,adalet,eşitlik,kanun gibi kavramlar
  - Hürriyet,adalet,eşitlik,kanun gibi kavramlar
  2.3.Selim
  3) E şıkkı
  4) D (Osmanlı’daki yenileşme hareketleri ilk askeri alanda gerçekleşmiştir.)
  5) Yenileşme Döneminde aydınların Batı’ya yönelmesinin sebepleri:
  Osmanlı’nın Avrupa karşısında gittikçe gerilemeye başlaması
  Aydınların devletin devamını sağlamak istemeleri...

  SAYFA 18:
  · Osmanlı Devletinde Yenileşme dönemi aydınları Batı’nın düşüncesine, yaşama biçimine ve batıda gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duymuşlardır.
  · Osmanlı Devleti’nde yenileşme çöküşün sebebi değil sonucudur.
  2) D/Y cevapları
  D,D,D
  3)C
  4) D
  5) B

  7) Rönesans, Reform, Pozitivizm, Teknoloji, Bilim, Hukuk,

  8) Tanzimat’ı ortaya çıkaran nedenleri iç ve dış faktörler olarak iki kısma ele
  alabiliriz.İç faktörler Tanzimat’ın bir sonuç olarak ortaya çıktığı Osmanlı
  batılaşma hareketlerini anlatırken genel olarak üzerinde durulan hususlardır.
  Dış faktörler ise cereyan eden hadiselerdir.Osmanlının sahip olduğu üstünlüğünü
  kaybedip devlet kurum ve kanunlarının asrın ihtiyaçlarına cevap verecek
  nitelikte olmaması ,devletin maddi ve manevi gücünü kaybetmiş olması bunun
  sonucunda her sahada yenilgiye uğraması yeniden ve geniş bir ıslahat hareketini
  zorunlu kılıyordu.
  edanur_yildiz bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş