yıldırım yayınları

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf' bölümünde adj+ tarafından paylaşıldı.

 1. adj+

  adj+ Üye

  Katılım:
  18 Temmuz 2010
  Mesajlar:
  216
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  19

  sayfa18 20 21 22 23 24
 2. adj+

  adj+ Üye

  Katılım:
  18 Temmuz 2010
  Mesajlar:
  216
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  19
  :sneaky::sneaky: Arkadaşlar bana da lazım lütfen yardımcı olun
 3. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  Buyurun bulduğum cevaplar ;

  SAYFA:18

  5. ETKİNLİK
  • İki grup oluşturulur ve grup sözcüleri belirlenir. Gruplar Ahmet Hâşim, Divan Reis ve Bir AdamYaratmak metinlerini anlatım türlerine göre gruplandırır. Elde edilen sonuçlar grup sözcülerince açıklanır.
  • Siz de bu sonuçlardan hareketle incelediğiniz metinlerde kullanılan anlatım türlerini aşağıdaki tabloda
  ilgili yerlere yazınız.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  SAYFA: 19

  ANLAMA – YORUMLAMA

  1. İncelediğiniz metinlerde hangi nedenlerle farklı anlatım türlerine yer verildiğini açıklayınız.

  Metin türleri farklıdır. Anlatılmak istenen farklıdır. Anlatım tarzı farklıdır. Bu yüzden farklı anlatım türleri kullanılır..

  2. Okuduğunuz metinlerin hangilerinde kelimeler, ağırlıklı olarak gerçek anlamında kullanılmıştır? Niçin? Sebepleriyle birlikte sözlü olarak belirtiniz.

  Ahmet Haşim adlı metinde … çünkü metin öğretici metindir ve öğretici metinlerde

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  kelimeler ağırlıklı olarak gerçek anlamıyla kullanılır


  3. İncelediğiniz metinlerdeki anlatım türlerinin metnin yazılış amacıyla ilişkisini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.
  Metnin yazılış amacı metnin anlatım tarzını ve anlatım türünü birinci dereceden etkilemektedir. Örneğin öğretmek amacı ile yazılan bir metinde şiirsel bir anlatım türü kullanmak saçma olur. Ancak açıklayıcı kanıtlayıcı ve öğretici anlatım türü kullanılması doğru olur.

  4. Okuduğunuz metinlerde öznel ve nesnel anlatıma örnekler göstererek bu tür anlatımların öğretici metinler ile sanat metinlerindeki işlevlerini değerlendiriniz.

  metin
  Öznel anlatım
  Nesnel anlatım
  a.haşim


  Tanıdığım insanla rın en keyf lilerinden bi ri olan rahmetli Ali Naci Ka racan’la şa ka laş malarını hâlâ unu ta mam.
  Kendi si, ayağın da pos tal lar, sır tın da kaput, başın da ka ba lak, Çanak ka le ce hen ne min de askerliğini yapar ken iki dos tundan bi ri Su ri ye’de Ce mal Paşa’nın yaveriydi.
  Divan reis


  Kızıl Reis’in yüzü o sert hâlini kay bet ti, on da güzel ses li bir ha fı zı din le yen le rin yü zün de ki hay ranlık vardı.
  Ora sı ıs sız bir yer di. Ora ya üç san dığıy la çık tı. Son ra köy lü ler den işit tik
  Bir A.
  Yaratmak


  Os ma n’ın iki üç adım önün de du rur. Soldaki kapıdan
  muzdarip bir hort lak gi bi Ulviye, yavaş ve azimli adımlarla önü ne bakarak girer.)
  Husrev yazı masasına doğ ru yürür.
  Etajerin arkasın dan ge çer. Soldaki kapının
  aralık olduğunu görü r.


  Öğretici metinler nesnel içeriklidir. Bu yüzden nesnel anlatımlar kullanılır. Sanat metinleri ise özneldir. Dolayısıyla anlatımda öznel anlatımdır..

  DEĞERLENDİRME:
  SAYFA 21

  1. Aşağıdaki yargılar doğru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( D)
  Kelimeler; gerçek, mecaz, yan ve deyim anlamlarıyla kullanılır.
  ( Y) Edebî metinlerde dil daha çok “gönde ricilik işlevi”nde kullanılır.
  (D ) “Eyvah çocuğa araba çarpacak!” cümlesinde dil, “heyecanı bildirme iş levi”ndedir.
  ( Y) Tiyatro, konferans, forum, münazara göstermeye bağlı türlerdendir.
  2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
  • Öğretici metinler de dil daha çok GÖNDERGESEL işlevin de kullanılır.

  • Hikâye, roman, masal, destan ANLATMAYA bağlı türlerdendir.
  • Sanat metinlerinde kelimeler, genellik le yan ve mecaz anlamda, öğretici metinlerde ise
  GERÇEK anlamda kullanılır.

  3. Aşağıdakiler den hangi si öğretici metin türlerinden değildir?
  A) Makale B) Deneme C) Fıkra D) Tiyatro E) Sohbet
  4. Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi bir sanat eseridir?
  A) Deneme B) Roman C) Makale D) Günlük E) Gezi yazısı
  5. Bu parçanın anlatımın da, aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
  A) Tar tış ma-Kar şı laş tır ma
  B) Açıklama-Örnekleme
  C) Öy kül me-Benzetme
  D) Açıklama-Tanık gösterme
  E) Betimleme-Alıntı yapma
  6. Bu parçada dil, aşağıdaki işlevlerinin hangisiyle kullanılmıştır?
  A) Alı cı yı ha re ke te ge çir me iş le viyle
  B) Göndergesel işleviyle
  C) Şi ir sel iş le viyle
  D) He ye ca nı bil dir me iş le viyle
  E) Ka na lı kon trol iş le viyle

  SAYFA 22

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  7. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
  A) Örnekleme B) Tanımlama C) Karşılaştırma D) Benzetme E) Alıntı yapma

  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
  1. Aşağıdaki yargılar doğru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  (Y ) Dil, kurmaca metinlerde nesnel özellikler taşır.
  ( D) Amacı bilgi vermek olan metinlere “öğretici metinler” denir.
  (Y ) Kurmaca metinlerde, yaşanılanlar olduğu gibi yansıtılır.

  2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bırakılan yerleri uy gun bi çim de dol du ru nuz.
  • Öğretici metinler, BİLGİ VERME, ÖĞRETME,AYDINLATMA amacı taşır.
  • Kurmaca metinler,ESTETİK ZEVK VERME amacı taşır.
  • Kurmaca metinlerde dil, ağırlıklı olarak SANATSAL işlevinde, öğretici metinlerde ise
  GÖNDERGESEL işlevindedir.

  3) Bu pararafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
  A) Betimleyici B) Açıklayıcı C) Tartışmacı D) Fantastik E) Öyküleyici

  4) Yu karıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuş tur?
  A) Ör nek le me B) Karşılaştırma C) Ta nık gös ter me D) İliş ki kur ma E) Ta nım la ma

  5) Bu pararafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden faydalanılmıştır?
  A) Açıklayıcı B) Tartışmacı C) Fantastik D) Betimleyici E) Öyküleyici

  SAYFA 23
  6. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlere ait bir özellik değildir?
  A) Sahnelenmek amacının güdülmesi
  B) Monolog ya da d yalog esasına dayanması

  C) Okuyucuya bilgi vermek amacı taşıması
  D) Di lin, alı cıyı ha re ke te ge çir me iş le vin de kul la nıl ma sı
  E) Sah ne de ger çek leş ti ri le cek ha re ket le rin yay ayraç için de ve ril me si


  7. Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özelliktir?
  A) Açık la ma ya da bil gi ver me amaç lı ol ma sı
  B) Di lin gön der ge sel işlevde kullanılması
  C) Ge nel lik le öy kü le yi ci ve be tim le yi ci an la tı mın kul la nıl ma sı
  D) Söz cük le rin ağır lık lı ola rak ger çek an lam da kul la nıl ma sı

  E) Üslup kaygısının ön planda olması
  8. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerle sanat metinlerine ait ortak bir özelliktir?
  A) Belirli bir plan dâhilinde yazılmış olması

  B) Estetik zevkin ön planda olması
  C) Söz cük lerin ge nel lik le gerçek an lam lı ola rak kul la nılması
  D) Dilin ağır lık lı ola rak heyecanı bildirme iş le vinde kul la nı lması
  E) Kur gu la na bi lir nitelik taşıması

  9. Bir metnin öğretici ve sanat metni diye sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt olamaz?
  A) Di lin han gi iş le vin de kul la nıl dığı
  B) Met nin han gi amaç la ya zıl dığı
  C) Dü şün ce yi ge liş tir me yön te mi

  D) Metnin uzun ya da kısa olması
  E) Söz cük le rin ifa de et ti ği an lam özel lik le ri
  10. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?
  A) Masal B) Hikâye C) Tiyatro D) Şiir E)Fabl
  11. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatım türü değildir?

  A) Makale B) Mülakat C) Sohbet D) Anı E) Gezi yazısı

  SAYFA 24
  12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir?
  A) Biyografi B) Masal C) Sempozyum D) Komedi E) Sohbet
  13. Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öyküleyici B) Tartışmacı C)Açıklayıcı D) Mizahi E) Fantastik
  14. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş tur?
  A) Öyküleme - Betimleme

  B) Açık la ma - Be tim le me
  C) Kar şı laş tır ma - Öy kü le me
  D) Ta nım la ma - Açık la ma
  E) Kar şı laş tır ma - Ta nım la ma

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  2002-ÖSS
  15. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen öğretmenin br özelliği değildir?
  A) Der si ni çe ki ci kı lan
  B) Ko nuş mak tan çok, ko nuş tu ran
  C) Oku yup araş tır ma ya yön len di ren

  D) Belirli düşünce kalıplarına bağlı kalan
  E) De ği şik tür de ki kla sik ya pıt la rı sev di ren
  2008-ÖSS

  16. Metinlerin hangi ölçütler çevresinde sınıflandırıldığını açıklayınız.

  Metinler gerçeklikle ilişkileri, anlatım biçimleri, işlevleri ve yazılış amaçlarına

  göre sınıflandırılır.


  DEVAMI ÇOK YAKINDA

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ADRESİNDE .

  adj+ bunu beğendi.
 4. adj+

  adj+ Üye

  Katılım:
  18 Temmuz 2010
  Mesajlar:
  216
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  19
  Sayfa 20 8 etkinlik yok :):):D
 5. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  SANATSAL METİNLER
  ÖĞRETİCİ METİNLER

  • Estetik zevk uyandırmak,çağrışımda bulunmak üzere yazılır.
  • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
  • Kesinlik yoktur.
  • Kesinlik vardır.
  • Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir.
  • Üslup kaygısı yoktur. Ne anlattığı önemlidir.
  • Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.
  • Açıklayıcı, tanımlayıcı, örnekleyici anlatım kullanılır.
  • Söz sanatları çok fazla kullanılır.
  • Söz sanatı kullanılmaz.
  • Gerçekli kurmaca gerçeklik olarak aktarılır.
  • Anlatılanlar gerçeğin ta kendisidir.
  • Dil sanatsal işlevde kullanılır.
  • Göndergesel ve dil ötesi işlevde kullanılır.
  • Özneldir.
  • Nesneldir.
  • Sanatsal metinler, öğretici metinlerden faydalanıp kendine kaynak alırken öğretici metinler, sanatsal metinleri kendine kaynak olarak alamaz.
  • Yan anlamlar ve mecazlarbakımında zengindir
  • Gerçek,temel ve terim anlamlı kelimeler çok kullanılır.
  • Sanatsal metinlerin anlamı okuyucusunun bilgisine,kültürüne göre değişir.
  • Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır.
  • Kelimeler karışık ve farklıanlamlara gelecek şekilde olabilir.
  • Kelimeler sade ve net birşekilde aktarılır.
  • Dolaylı bir anlatım vardır.
  • Doğrudan bir anlatım vardır.
  adj+ bunu beğendi.
 6. adj+

  adj+ Üye

  Katılım:
  18 Temmuz 2010
  Mesajlar:
  216
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  19
  (y)(y)(y)(y)(y)(y):)Teşekkür ederim
 7. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  Önemli değil vazifemiz :D

Sayfayı Paylaş