Yüzyıllara göre şairler&yazarlar

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde elcin06 tarafından paylaşıldı.

 1. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36

  XV.yy.(15)  1. Ivazpaşazâde Atâyî

  2. Ahmed Rıdvan (Tütünsüz)

  3. Ahdî

  4. Huffî

  5. Avnî (Fatih Sultan Mehmed)

  6. Sâfî (Cezerî Kasım Paşa)

  7. Cem Sultan

  8. Ahmed Paşa  XVI.yy(16)
  9. Şâhidî

  10. Necâtî Bey

  11. Şevkî

  12. Bâyezid Halife

  13. Mestî

  14. Kâdirî

  15. Celîlî

  16. Zamânî

  17. Hâtifî

  18. Sâgarî

  19. Sezâyî Durak Çelebi

  20. Hayâlî

  21. Mübînî

  22. Garîbî

  23. Revânî

  24. Kadızâde Civânî

  25. Attarzâde Nasuhî

  26. Tâbiî Çelebi

  27. Fazlî-i Leng

  28. Hadîdî Çelebi

  29. Civânî

  30. Safâyî Cerrah (Sıfâtî)

  31. Kemalpaşazâde Ahmed Çelebi

  32. Beyânî

  33. Vâsiî Çelebi

  34. Fânî

  35. Lâzımî

  36. Sâlikî

  37. Askerî

  38. Sehî Bey

  39. Vahdî Cafer

  40. Nazmî

  41. Kerîmî

  42. Feyzî

  43. Zamânî Mahmud

  44. Mu'înî

  45. Hekimsinanoğlu Atâ

  46. Suvârî

  47. Fedâyî

  48. Sihrî

  49. Keçecizâde Râmi

  50. Hızrî Çelebi

  51. Meylî

  52. Nihânî Durak Ali Çelebi

  53. Ahdî Ali Çelebi (Yıldırım Şeyhi)

  54. Hıfzî (Sarı Memi)

  55. Keşfî

  56. Naîmî

  57. Yakînî Çelebi

  58. Ubeydî

  59. Lisânî

  60. Lâhıkî

  61. İtâbî Ahmed Çelebi

  62. Emrî

  63. Kâmî Ahmed Çelebi

  64. Abdülkerim Efendi

  65. Attarzâde Sânii

  66. Kurtzâde Vâlihî

  67. Harratzâde Cevrî

  68. Derviş Çelebi

  69. Bedîî

  70. Izârî Mehmed Çelebi

  71. Mecdî Mehmed Efendi.

  72. Sevdâyî

  73. Nihânî İbrahim

  74. Bâlî Çelebi

  75. Sâdık Efendi

  76. Fânî Attar

  77. Hâtemî İbrahim Bey

  78. Muhtârî

  79. Sâî

  80. Remzizâde İlmî

  81. Fazlî

  82. Kebecizâde Vecdî

  83. Sabâyî  XVII.yy.(17)  84. İlmî Ahmed Çelebi

  85. Ehlî (Hekimzâde Mehmed Efendi)

  86. Rif'atî

  87. Sofuzâde Dâî

  88. Ferâgî

  89. Muhyî-i Gülşenî

  90. Hüsâmî Çelebi

  91. Misâlî

  92. Dânişî Mustafa

  93. Hâdî Ahmed Çelebi

  94. Abdî

  95. Destârî

  96. Hayâlîzâde Ömer Bey

  97. Şuâî

  98. Sabâyîzâde

  99. Tîgî

  l00. Aşkî

  l01. Çemenî

  l02. Kabâyî

  l03. Refikîzâde Sâlikî

  l04. Emir Hüseyin Halvâyî (Hüseynî)

  l05. Rindî

  l06. Kavlî

  l07. Pervânezâde Hüseyin Çelebi

  l08. Bahşî

  l09. Derviş Bâkî

  l10. Hakîmî

  l11. Bülendî Çelebi.

  l12. Hulûsî

  l13. Hasîbî

  l14. Şeyh Sinan Efendi

  l15. Nüvîsî

  l16. Kesbî Mehmed Efendi

  l17. Beyâzî

  l18. Fütûhî Abdülaziz Çelebi

  l19. Nevâzî

  l20. Sabrî

  l21. Selîsî

  l22. Âzerî İbrahim Çelebi.

  l23. Hüseyin Vehbî

  l24. Nutkî

  l25. Derviş Hüsâmî

  l26. Âlî Hüseyin Efendi

  l27. Güftî Mustafa

  l28. Câhidî Ahmed Efendi

  l29. Sipâhî

  l30. Nisârî

  l31. Kelâmî

  l32. Şifâyî

  l33. Sa'îdî Ahmed Efendi

  l34. Mahvî

  l35. Zülâlî

  l36. Zehrimarzâde Rıza

  l37. Şehîdî

  l38. Neşâtî Dede

  l39. Abdurrahman Hıbrî

  l40. Güftî Ali

  l41. Nasîbî

  l42. Tal'atî

  l43. Sıdkî

  l44. İffetî

  l45. Zihnî

  l46. Safhî

  l47. Nükâtî

  l48. İbrahim Gülşenî

  l49. Hamâmizâde Sun'î

  l50. Pâyidarzâde Râzî

  l51. Rüşdî Mehmed Efendi  XVIII.yy.(18)  l52. İbrahim Vehbî Efendi

  l53. Necib Mehmed Efendi

  l54. Ümîdî

  l55. Abdülhay Celvetî

  l56. Kubûrizâde Havâyî

  l57. Nâtık Mehmed Çelebi

  l58. Âlemî Muhammed Efendi

  l59. Börekçizâde Fâiz

  l60. Lebib Ahmed Efendi

  l61. Vahdetî Osman Efendi

  l62. Münîrî

  l63. Kâmî Mehmed Efendi

  l64. İsmail Ağa

  l65. Muhyî

  l66. Levnî

  l67. Mehmed Fâizî Efendi (28 Mehmed Çelebi)

  l68. Enis Receb Dede

  l69. İzzet

  l70. Sûzî

  l71. Şeyh Hasan Sezâî

  l72. Fezâyî

  l73. Mûnis Dede

  l74. Enis Mustafa Dede

  l75. Cemâlî (Şeyh Cemâleddin Uşşâkî )

  l76. Şeyh Süleyman Zâtî

  l77. Mestçi-zâde Salih Efendi

  l78. Behiştî Mustafa Efendi

  l79. Elîfi-zâde Feyzî

  l80. Enis Numan Dede

  l81. Kesbî Mustafa Efendi

  l82. Ağazâde Örfî

  l83. Nazîr Çelebi

  l84. Tâib Efendi

  l85. Senâî

  l86. Hâfız Dede

  l87. Şeyh Vefâ

  XIX.yy.(19)

  l88. Süleyman Neş'et Efendi

  l89. Seyfî

  l90. Şerif Tal'at Efendi

  l91. Kabûlî

  l92. Mehmed Rıza Bey

  l93. Remzî Ali Efendi

  l94. Bahrî

  l95. Ali Gâlib Efendi

  l96. Hayrî

  l97. Nakşî Mustafa Dede

  l98. Râzî Hafız Mustafa

  l99. Mahrem Dede

  200. Tahsin Bey

  201. Dem'î Yusuf

  202. Şâdî

  203. Rahşî

  204. Rüşdî Ahmed Efendi

  205. Hasîbî Ahmed Efendi

  206. Nühüft Mustafa Efendi

  207. Hüseyin Hüsnü Efendi

  208. Nizâmî

  209. Kudsî

  210. Fatih Efendi

  211. Vasfî

  212. Halil Feyzî Efendi

  213. Servet Bey

  214. Hasan Hulki Efendi

  215. Tevfik Bey

  216. Hulki Baba  XX.yy.(20)


  217. Sa'dî Efendi

  218. Hakkı Bey

  219. Seyrî Ömer Efendi

  220. Ahmed Bâdî Efendi

  221. Şeyh Şerefüddin Efendi

  222. Sâmî Efendi

  223. Mustafa Reşid Bey

  224. Hilmî

  225. Mehmed Rasim Ertür

  226. Rıza Tevfik Bölükbaşı

  227. Ahmed Selami Karaboncuk

  228. M.Faruk Gürtunca

  229. Uluğ Turanlıoğlu.

  230. Müfid Parkan

  231. Muzaffer Egesoy

  232. Mustafa Yıldırım.

  233. Hasan Erdoğan

  234. Süreyya Eryaşar

  235. Zeynel Değirmendereli

  236. Erol Yılmaz

  237. Mustafa Hatipler

 2. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
  Yüzyıllara göre Divan edebiyatı


  13. yy


  Hoca Dehhanî

  İlk divan şairi olarak kabul edilir.

  Din dışı konularda ve lirik şiirler yazmıştır. Aşk en önemli temadır.

  Eserlerinden Seçmeler :

  Sultan Veled

  Mevlevilik tarikatinin kurucusu ve Mevlânâ’nın oğludur.

  Şeyyad Hamza

  Lirik şiirleriyle tanınır.


  14. yy.

  Ahmedî

  Din dışı ve şiirleri vardır.

  Divan şiirinin ilk başarılı şairi kabul edilir.

  Eserleri: Cemşid ü Hurşid (mesnevî), İskendername (mesnevî), Divan...


  Nesimi

  Tasavvufî ve lirik şiirleriyle, özellikle tuyuğlarıyla tanınır. Şiirleri coşkulu ve akıcıdır.

  Azerî Türkçesi ile yazmıştır.

  Sonraki şairleri de etkilemiştir.

  Divanı vardır.


  Âşık Paşa

  Garipname’si meşhurdur.


  15. yy.

  Şeyhî

  Harname adlı mesnevisi ünlüdür. Mesnevi hiciv türündedir. Hüsrev ü Şirin adlı bir mesnevisi daha vardır.

  Bir gazel şairidir.

  Asıl mesleği hekimliktir.

  Süleyman Çelebi

  Mevlid’i ünlüdür.

  Necatî Bey

  Ahmet Paşa

  Ali Şir Nevaî

  Çağatay şairidir. Eserlerini Çağatay Türkçesi ile yazmıştır.

  Lirik şiirleri vardır.

  Çok sayıda eser vermiş önemli bir şairdir. Otuza yakın eseri vardır.

  Edebiyatımızdaki ilk şairler tezkiresi olan (biyografi) Mecalisü’n-Nefais ona aittir.

  Hamse’si de ünlüdür.

  Muhakemetül-lûgateyn adlı eseri ünlüdür. Eserde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçeyi üstün tutmuştur. Eseri, o dönemde Türkçenin ikinci plâna itilmesine tepki olarak ve yeni yetişen şairlere Türkçenin de üstün bir şiir dili olduğunu kanıtlamak için yazmıştır.  16. yy.

  Bakî (1526-1600)

  Divan şiirinin üstatlarındandır.

  Kanunî döneminin ihtişamı onun şiirlerine de yansımıştır.

  İyi bir medrese eğitimi almıştır.

  Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Kadılık görevlerinde bulunmuştur.

  Çok istediği şeyhülislâmlık mertebesine gelememiştir.

  Rindane gazel şairidir. Dünya zevkini, hayattan kâm almayı prensip edinmiştir.

  Daha çok din dışı konuları işlemiştir. Aşk, tabiat, devrin zenginliği şiirlerinin konularıdır.

  Şiirlerinde tasavvufa da yer vermiştir.

  Ahenkli bir dili vardır. söyleyişe önem vermiştir.

  Söz sanatlarını da başarıyla kullanmıştır.

  Sultanuş-şuara unvanını kazanan şair, divan şiirini İran şiiri seviyesine yükseltenlerdendir.

  Divanının yanı sıra başka eserleri, nesirleri de vardır.

  Kanunî Mersiyesi meşhurdur.


  Fuzulî (1495-1556)

  Divan edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilir.

  O bir gazel şairidir.

  Bağdatlıdır. Kerbelâ’da yaşamış, türbedarlık yapmıştır. Hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir.

  İyi bir eğitim görmüş, Arap ve Fars dillerini öğrenmiştir.

  Şiirlerini Âzerî Türkçesi ile yazmıştır.

  Tasavvuf ve aşk şiirinin vazgeçilmez konularıdır.

  Onun aşkı mecazî aşk değil hakikî aşktır. Mecazî aşkı -tasavvuf anlayışına uygun olarak- hakikî aşka bir köprü olarak kullanmıştır. Aşk acısından hoşnuttur. Derman istemez. Kavuşmayı da istemez. Çünkü bilir ki derman ve kavuşma aşkı bitirecektir.

  Istırabın yanında rintlik de vardır şiirlerinde.

  Fuzulî ilme çok önem verir. İlimsiz şiirin temelsiz duvara benzediğine inanır.

  Mesnevi dalında da Leylâ vü Mecnun’u meşhurdur. Leylâ ile Mecnun aşkını en içli bu eser dile getirmiştir denilebilir. Eser daha sonra yazılan ve aynı adı taşıyan eserlere örnek ve esin kaynağı olmuştur.

  Şikâyetname, onun hiciv türünde yazdığı bir mektuptur. Türk edebiyatında hicve de mektuba da önemli bir örnektir.

  Eserleriyle sonraki divan ve bazı halk şairlerine önderlik etmiştir.

  Türkçe ve Farsça divanının yanında Leylâ vü Mecnun (mesnevi), Hadikatüs-süeda, Beng ü Bade, Şikâyetname, Sakîname (Heft Cam), Tercüme-i Hadis-i Erbain, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Muamma Risalesi, Matlaul-itikad, adlı eserleri ve Türkçe mektupları vardır.  Bağdatlı Ruhî

  Sosyal aksaklıkları işleyen Terkib-i Bend’i en önemli eseridir.


  17. yy.


  Nef’î (1575-1633)

  Erzurum doğumludur.

  İyi bir medrese eğitimi almıştır.

  Şiirde sözün gücüne, yani şairaneliğe önem vermiştir. Ona göre söyleyiş ve ses unsuru son derece önemlidir.

  Dili oldukça ağırdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları fazlaca kullanmıştır. Fakat dili akıcıdır.

  Divan edebiyatının en önemli kaside şairidir. Şöhretini kasideleri ile sağlamış, şairaneliğini kasideleriyle ortaya koymuş, kendini en mübalâğalı şekilde kasidelerinde övmüştür.

  Ölçü tanımayan bir şairdir. Överken göklere çıkarır, yerdiğinde de adeta yerin dibine geçirir.

  En önemli eseri divanıdır. Siham-ı Kaza eserinde hicivlerini toplamıştır.


  Nabî

  Hikemî şiirin öncüsüdür. Didaktik şiirleriyle ünlüdür. Yaşadığı dönemin (gerileme dönemi) etkisiyle toplumun aksayan yönlerinden hareketle öğüt verici şiirler yazmıştır.

  Hayrabat ve Hayriye mesnevileriyle divanı vardır.  18. yy.


  Nedim (1680-1730)

  “Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bal olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana”

  Lâle devri şairidir.

  Bir gazel şairidir. Şarkıda da en önemli isim odur.

  Devrin zevkini ve eğlencesini şiirlerinde işlemiştir.

  Şiirlerinde zevk, safa, çapkınlık (seviyeli), nükte, zarafet, aşk, şarap, tabiat, neşe ve musikî bir aradadır. Dinî konulara hiç yer vermemiştir.

  Şiirde divan edebiyatının katı kurallarının dışına çıkarak mahallileşme cereyanını başlatmıştır. Şiire halk ruhunu, deyimlerini, zevkini, coşkusunu, İstanbul’u ve İstanbul Türkçesini şiirlerine yansıtmıştır.

  Dili yalın, açık, ahenkli ve akıcıdır.

  Söz sanatlarını da başarıyla kullanmıştır.

  En önemli eseri divanıdır.

  Sayfa Başına Dön

  Şeyh Galip (1757-1799)

  Divan edebiyatının son büyük üstadıdır.

  Mevlevî şeyhlerindendir.

  Dili süslü ve ağırdır.

  Şiirlerinde musiki önemlidir.

  Sebk-i Hindî tarzının temsilcisidir.

  Başlıca eserleri divanı ve sembolik bir aşk hikâyesi olan Hüsn ü Aşk’ıdır.

  Hüsn ü Aşk tasavvufî bir eserdir. Devir nazariyesini, Allah aşkını, tarikat felsefesini bu eserinde işlemiştir. Hüsn-i mutlak olan Allah’ı ve onun güzelliğini bulma yolundaki âşığın başına gelebilecekleri anlatmıştır.
 3. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  süpersin canım ya ben de bunları arıyordum çok sağol;)
 4. tnraksy

  tnraksy Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sağolasın cnm.çok lazım olcak bunlar....
 5. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sağolasın cnm.çok lazım olcak bunlar....
  Genişletmek için tıkla...
  önemli değil de kuralları okumadın mı sen kısaltma kullanma yasak

  cnm değil canım yazsan nolucak? bir daha olmasın ;)
 • canımm

  canımm Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok çok çok çok teşekkür ederim........
 • Sayfayı Paylaş